ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานระเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนวัดกระซ้าขาว(หอมทองราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2564

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายสุรัตชัย บุบผาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกระซ้าขาว(หอมทองราษฎร์บำรุง) เรื่อง รายงานระเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนวัดกระซ้าขาว(หอมทองราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนวัดกระซ้าขาว(หอมทองราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2564

ชื่อผู้รายงาน นายสุรัตชัย บุบผาดี

ปีการศีกษา 2564

รายงานผลการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนวัดกระซ้าขาว (หอมทองราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ คือ 1) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนวัดกระซ้าขาว(หอมทองราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2564 2) เพื่อประเมินกระบวนการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนวัดกระซ้าขาว(หอมทองราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2564 3) เพื่อประเมินผลผลิตโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนวัดกระซ้าขาว(หอมทองราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2564

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 21 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ใช้รูปแบบการประเมินแบบ ไอพีโอ โมเดล (IPO Model) ตามแนวคิดของ สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2551 : 202-209) ที่ครอบคลุม ด้านปัจจัยนำเข้าโครงการ (Input Evaluation) ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ (Process Evaluation) และด้านผลผลิตโครงการ(Output Evaluation) เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า จำนวน 2 ฉบับ และแบบบันทึกผลการเรียน ผลการทดสอบความสามารถของผู้เรียน ซึ่งแบบสอบถามได้ผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา จากผู้ทรงวุฒิจํานวน 5 ท่าน ด้วยการหาค่าดัชนี IOC (Item Objective Congruence index) ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา มีค่าระหว่าง 60-1.00 หลังจากนั้นนำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน กับ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบาค ผลการวิเคราะห์มีค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามฉบับที่ 1-2ตามลำดับดังนี้ 0.91 และ 0.92

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ คิดเป็นร้อยละ 100 สำหรับการจัดกระทำและวิเคราะห์ข้อมูลผู้รายงานใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า1. ด้านปัจจัยโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนวัดกระซ้าขาว(หอมทองราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีความเหมาะอยู่ในระดับ มาก

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ช่วงระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.86 อยู่ในระดับมากที่สุด , และต่ำที่สุด คือ หน่วยงานภายนอก มีส่วนรวมในการช่วยเหลือด้านงบประมาณ มีค่าเฉลี่ย 3.76 อยู่ในระดับมาก

2. ด้านกระบวนการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนวัดกระซ้าขาว(หอมทองราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ จัดทำโครงการ ตามที่กำหนด มีค่าเฉลี่ย 4.76 อยู่ในระดับมากที่สุด และต่ำที่สุด คือ จัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผล มีค่าเฉลี่ย 3.71 อยู่ในระดับมาก

3. ด้านผลผลิตโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนวัดกระซ้าขาว(หอมทองราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ดังนี้

3.1 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนวัดกระซ้าขาว(หอมทองราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่า คะแนนเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดเป็น ร้อยละ 76.42 สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ผลการพัฒนาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.05 บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด

เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ร้อยละ 80.01 รองลงมาคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ ร้อยละ 78.91 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร้อยละ 73.45

3.2 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reding Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดกระซ้าขาว(หอมทองราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่า คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reding Test : RT) คิดเป็นร้อยละ 89.57 สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด มีผลการพัฒนาเพิ่มขึ้น 9.57 บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด

3.3 การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดกระซ้าขาว(หอมทองราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่า คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) คิดเป็นร้อยละ 82.75 สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด มีผลการพัฒนาเพิ่มขึ้น 7.75 บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด

โพสต์โดย ตั้ม : [15 ก.ย. 2565 เวลา 06:32 น.]
อ่าน [904] ไอพี : 1.20.248.52
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,047 ครั้ง
ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต นิยายซีไรต์ปี 58
ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต นิยายซีไรต์ปี 58

เปิดอ่าน 12,371 ครั้ง
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่1
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่1

เปิดอ่าน 7,707 ครั้ง
ระบบการศึกษาไม่สมดุล (จบ)
ระบบการศึกษาไม่สมดุล (จบ)

เปิดอ่าน 35,443 ครั้ง
วันครู ประวัติวันครู ความเป็นมาวันครู ความหมายวันครู การจัดงานวันครู คำปฏิญาณตนของครู
วันครู ประวัติวันครู ความเป็นมาวันครู ความหมายวันครู การจัดงานวันครู คำปฏิญาณตนของครู

เปิดอ่าน 30,706 ครั้ง
วิธีตั้งชื่อมิให้เป็นกาลกิณี
วิธีตั้งชื่อมิให้เป็นกาลกิณี

เปิดอ่าน 14,141 ครั้ง
"นอนน้อย" ทำสมองฝ่อ จริงหรือ?!
"นอนน้อย" ทำสมองฝ่อ จริงหรือ?!

เปิดอ่าน 526,326 ครั้ง
วินัยข้าราชการครู
วินัยข้าราชการครู

เปิดอ่าน 15,488 ครั้ง
วิธีจำศัพท์
วิธีจำศัพท์

เปิดอ่าน 15,259 ครั้ง
มังคุดคัด
มังคุดคัด

เปิดอ่าน 3,713 ครั้ง
สสวท. แจกแผนการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีฟรี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 อย่ารอช้าจัดให้ครบครัน
สสวท. แจกแผนการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีฟรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 อย่ารอช้าจัดให้ครบครัน

เปิดอ่าน 28,478 ครั้ง
ประเพณีการบอกหมาก ในงานแต่งงาน
ประเพณีการบอกหมาก ในงานแต่งงาน

เปิดอ่าน 38,189 ครั้ง
Chat GPT คืออะไร ใช้งานยังไง AI  สำหรับครูยุคใหม่จำเป็นต้องรู้
Chat GPT คืออะไร ใช้งานยังไง AI สำหรับครูยุคใหม่จำเป็นต้องรู้

เปิดอ่าน 79,739 ครั้ง
"ครูผู้เสียสละ" ภาพยนตร์สั้นเชิดชูพระคุณครู เนื่องในวันครู พ.ศ.2563 โดย เซเว่นอีเลฟเว่น
"ครูผู้เสียสละ" ภาพยนตร์สั้นเชิดชูพระคุณครู เนื่องในวันครู พ.ศ.2563 โดย เซเว่นอีเลฟเว่น

เปิดอ่าน 41,087 ครั้ง
4 พฤติกรรมเสี่ยง ทำสิ่งเหล่านี้ในอนาคตปวดหลังเรื้อรังแน่นอน
4 พฤติกรรมเสี่ยง ทำสิ่งเหล่านี้ในอนาคตปวดหลังเรื้อรังแน่นอน

เปิดอ่าน 10,520 ครั้ง
คุณมีความลับในการใช้งานคอมพิวเตอร์หรือไม่
คุณมีความลับในการใช้งานคอมพิวเตอร์หรือไม่

เปิดอ่าน 68,979 ครั้ง
มหัศจรรย์ เลข 11
มหัศจรรย์ เลข 11
เปิดอ่าน 80,047 ครั้ง
"สมุยหอม หรือ หมุย" พืชสารพัดประโยชน์
"สมุยหอม หรือ หมุย" พืชสารพัดประโยชน์
เปิดอ่าน 10,591 ครั้ง
ดูกันหรือยัง "กังนัม สไตล์" Original
ดูกันหรือยัง "กังนัม สไตล์" Original
เปิดอ่าน 44,767 ครั้ง
ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
เปิดอ่าน 12,319 ครั้ง
มิติใหม่การศึกษา ... เดินหน้า TEPE Online พัฒนา “ครู” สนับสนุน “ครูตู้” พัฒนาเด็กไทยอย่างเท่าเทียม
มิติใหม่การศึกษา ... เดินหน้า TEPE Online พัฒนา “ครู” สนับสนุน “ครูตู้” พัฒนาเด็กไทยอย่างเท่าเทียม

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ