ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนากรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น "ของดีเมืองโคราช"สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนากรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

"ของดีเมืองโคราช"สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

ผู้ประเมิน วันทิตา ทะลาสี

การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินบริบทโครงการพัฒนากรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

"ของดีเมืองโคราช"สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

2) ประเมินปัจจัยนำเข้าโครงการพัฒนากรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น"ของดีเมืองโคราช"สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา 3) ประเมินกระบวนการโครงการพัฒนากรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น"ของดีเมืองโคราช"สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา 4) ประเมินผลผลิตโครงการพัฒนากรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น"ของดีเมืองโคราช"สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ปีการศึกษา 2565 จำนวน 50 แห่ง ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 50 คน ครูที่รับผิดชอบหัวหน้างานหลักสูตรของโรงเรียน จำนวน 50 คน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 50 คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย จำนวน 368 คน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จำนวน 1,160 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,533 คน กลุ่มตัวอย่างใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ปีการศึกษา 2565 จำนวน 50 แห่ง โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า และด้านกระบวนการ โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา

จำนวน 50 คน ครูที่รับผิดชอบหัวหน้างานหลักสูตรของโรงเรียน จำนวน 50 คน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 50 คน รวมทั้งสิ้น 150 คน กลุ่มที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ ได้แก่ ครูที่รับผิดชอบหัวหน้างานหลักสูตรของโรงเรียน จำนวน 50 คน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 50 คน ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 184 คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 184 คน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 184 คน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 184 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 736 คน โดยโรงเรียนขนาดใหญ่ (นักเรียนตั้งแต่ 1,500 - 2,499 คน)ขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียนตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป) จะกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองและนักเรียน กลุ่มละ 5 คน ส่วนโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนตั้งแต่ 1 - 499 คน) ขนาดกลาง (นักเรียนตั้งแต่ 500 - 1,449 คน) จะกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองและนักเรียน กลุ่มละ 3 คน

ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน พบว่า ผ่านเกณฑ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.52) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า หลักการและเหตุผลของโครงการพัฒนากรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น"ของดีเมืองโคราช"สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ/ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน /สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =4.76) รองลงมาได้แก่ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและกิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสมสอดคล้องกันหลักการและเหตุผลของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของ ( =4.64) และการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในการดำเนินงานตามโครงการ( =4.63) ตามลำดับ

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนากรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น "ของดีเมืองโคราช"สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จากตาราง 6 ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน พบว่า ผ่านเกณฑ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.47) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ครูผู้สอน มีความรู้ ทักษะ และความถนัดในรายวิชาท้องถิ่น "ของดีเมืองโคราช"ที่เปิดสอน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =4.63) รองลงมา ได้แก่ ผู้ปกครองและชุมชนส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาท้องถิ่น "ของดีเมืองโคราช"ในโรงเรียน ( =4.62) และวิทยากรภายนอกมีความรู้ ทักษะ และความถนัดในรายวิชาท้องถิ่น "ของดีเมืองโคราช"ที่เปิดสอน ( =4.60) ตามลำดับ

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน พบว่า ผ่านเกณฑ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.51) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า โรงเรียนจัดทำโครงสร้างรายวิชาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น "ของดีเมืองโคราช"ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =4.78) รองลงมาได้แก่ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น "ของดีเมืองโคราช"โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ( =4.74) และโรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการนำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น "ของดีเมืองโคราช"สู่การปฏิบัติ ( =4.72) ตามลำดับ

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการสามารถสรุปผลการประเมินเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 4.1 ผลการนำกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น"ของดีเมืองโคราช" สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา พบว่า สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ทั้ง 50 แห่งมีรูปแบบการนำกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

"ของดีเมืองโคราช" สู่การปฏิบัติสามารถจำแนกได้ 4 รูปแบบ คือ 1) สอดแทรกในรายวิชาพื้นฐาน

ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 50 แห่ง 2) จัดทำเป็นรายวิชาเพิ่มเติม จำนวน 36 แห่ง 3)จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 12 แห่ง และ 4)จัดในรูปแบบของการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม จำนวน 3 แห่ง

4.2 ผลงานและรางวัลที่เกิดจากการนำกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น "ของดีเมืองโคราช"

สู่การปฎิบัติในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมามีกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น "ของดีเมืองโคราช" ที่ชัดเจน สอดคล้อง เหมาะสม อันเป็นกรอบแนวทาง และเกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องและสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นตนเอง และทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมามีหลักสูตรท้องถิ่น "ของดีเมืองโคราช" ที่สอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นของตนเอง และเป็นไปตามกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น"ของดีเมืองโคราช" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา มีสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูที่มีผลงานในการบริหารจัดการนำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น "ของดีเมืองโคราช" สู่การปฎิบัติในสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาในคราวประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมาและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 8 / 2565 ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม A305 ชั้น 3 อาคาร อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้แก่สถานศึกษาที่ได้รับโล่รางวัลวัลดีเยี่ยม อันดับที่ 1 – 3 จำนวน 3 แห่ง ผู้บริหาร ครูที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลวัลดีเยี่ยม อันดับที่ 1 – 3 จำนวน 12 ราย สถานศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลดีเด่น อันดับที่ 1 – 2 จำนวน 2 แห่ง ผู้บริหาร ครูที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลดีเด่น อันดับที่ 1 – 2 จำนวน 8 ราย และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ที่มีส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนให้การบริหารจัดการนำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น "ของดีเมืองโคราช" สู่การปฎิบัติในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมจำนวน 4 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 24 ราย และมีโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการนำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น "ของดีเมืองโคราช" ในสถานศึกษา (Best Practice) ได้รับรางวัลจากเขตพื้นที่การศึกษา

จำนวน 25 แห่ง

4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนากรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

"ของดีเมืองโคราช"สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา พบว่า เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินพบว่า ผ่านเกณฑ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.46) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการเรียนด้านสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น "ของดีเมืองโคราช"ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =4.61) รองลงมาได้แก่ นักเรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น "ของดีเมืองโคราช" ( =4.58) และนักเรียนมีความรัก ความผูกพัน มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน( =4.55) ตามลำดับ

โพสต์โดย เอก : [18 ก.ย. 2565 เวลา 16:36 น.]
อ่าน [779] ไอพี : 171.101.102.15
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 21,467 ครั้ง
เลี้ยงปลามงคลเสริมโชคลาภ
เลี้ยงปลามงคลเสริมโชคลาภ

เปิดอ่าน 15,629 ครั้ง
9 สัญญาณเตือนภัย! ถึงเวลาต้องลดความอ้วนแล้ว
9 สัญญาณเตือนภัย! ถึงเวลาต้องลดความอ้วนแล้ว

เปิดอ่าน 28,524 ครั้ง
เลิกโทษเด็กนักเรียนได้ไหม? คอลัมน์สุจิตต์ วงษ์เทศ
เลิกโทษเด็กนักเรียนได้ไหม? คอลัมน์สุจิตต์ วงษ์เทศ

เปิดอ่าน 12,547 ครั้ง
นมปั่นสูตรเพิ่มพลังงาน
นมปั่นสูตรเพิ่มพลังงาน

เปิดอ่าน 15,243 ครั้ง
การดูแลรักษาตนเองเมื่อเจ็บคอ
การดูแลรักษาตนเองเมื่อเจ็บคอ

เปิดอ่าน 28,171 ครั้ง
บทบาทของสื่อมัลติมีเดีย
บทบาทของสื่อมัลติมีเดีย

เปิดอ่าน 16,586 ครั้ง
ภัยเงียบ...มะเร็งลำไส้ใหญ่......
ภัยเงียบ...มะเร็งลำไส้ใหญ่......

เปิดอ่าน 39,685 ครั้ง
เลี้ยงตะพาบน้ำ ส่งขายนอก งานสร้างรายได้ ที่สุพรรณบุรี
เลี้ยงตะพาบน้ำ ส่งขายนอก งานสร้างรายได้ ที่สุพรรณบุรี

เปิดอ่าน 17,298 ครั้ง
Verb Tenses Continuous/Non-continuous Verbs
Verb Tenses Continuous/Non-continuous Verbs

เปิดอ่าน 13,928 ครั้ง
คำเตือน เมนทอส กับเบียร์ อันตรายถึงชีวิต
คำเตือน เมนทอส กับเบียร์ อันตรายถึงชีวิต

เปิดอ่าน 12,361 ครั้ง
เคล็ดลับ 13 ประการ เพื่อการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
เคล็ดลับ 13 ประการ เพื่อการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

เปิดอ่าน 11,358 ครั้ง
รับชมย้อนหลัง การประชุมทางไกล "เครือข่ายโรงเรียนดีใกล้บ้าน" 2 ธันวาคม 2559
รับชมย้อนหลัง การประชุมทางไกล "เครือข่ายโรงเรียนดีใกล้บ้าน" 2 ธันวาคม 2559

เปิดอ่าน 26,806 ครั้ง
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์

เปิดอ่าน 18,408 ครั้ง
เตรียมตัวให้พร้อม...ผลไม้ไทย ทานอย่างไรให้ดีต่อตัวเอง
เตรียมตัวให้พร้อม...ผลไม้ไทย ทานอย่างไรให้ดีต่อตัวเอง

เปิดอ่าน 17,849 ครั้ง
แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 1 - ระดับ 5
แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 1 - ระดับ 5

เปิดอ่าน 8,759 ครั้ง
สามัคคีทวิตเตอร์ สร้างเครือข่ายแก้วิกฤติชาติ
สามัคคีทวิตเตอร์ สร้างเครือข่ายแก้วิกฤติชาติ
เปิดอ่าน 22,312 ครั้ง
Franck Muller นาฬิกาไม่เรียงเลข โดดไปมา คลิกดูซิว่าทำงานยังไง
Franck Muller นาฬิกาไม่เรียงเลข โดดไปมา คลิกดูซิว่าทำงานยังไง
เปิดอ่าน 10,476 ครั้ง
ดื่มนม ช่วยป้องกันโรคอ้วน อย่างนี้ก็มีด้วย
ดื่มนม ช่วยป้องกันโรคอ้วน อย่างนี้ก็มีด้วย
เปิดอ่าน 52,314 ครั้ง
เผยแพร่ตัวอย่างเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2561)ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เผยแพร่ตัวอย่างเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2561)ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เปิดอ่าน 13,295 ครั้ง
คนแบบไหนที่ต้องการวิตามินซี
คนแบบไหนที่ต้องการวิตามินซี

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
สมัครบัตรเครดิต
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ