ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ปีการศึกษา 2564

ชื่อผลงาน รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านลาดวิทยา ปีการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ผู้ประเมิน นางสาววันวิสาข์ พริ้มพราย

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านลาดวิทยา ปีการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิตของการประเมินโครงการการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรในโรงเรียนบ้านลาดวิทยา อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ปีการศึกษา 2564 ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านลาดวิทยา อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 79 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 1 ชุด การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการประเมินโครงการ

ผลการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านลาดวิทยา ปีการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี สรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านบริบทของการประเมินโครงการในโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.36,  = 0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า หัวข้อประเมินมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด จำนวน 5 ข้อ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ ข้อ 1 โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนสามารถปฏิบัติได้จริง ( = 4.54,  = 0.57) รองลงมาคือ ข้อ 2 โรงเรียนบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ( = 4.50,  = 0.55) และข้อ 6 ครูและบุคลากรมีความพร้อมสำหรับการพัฒนาตนเองตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ( = 4.38,  = 0.66) ส่วนหัวข้อประเมินมีความเหมาะสมในระดับมาก จำนวน 1 ข้อ ได้แก่ ข้อ 5 ผู้บริหารสถานศึกษาประสาน และแสวงหาความร่วมมือจากชุมชน แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา และภูมิปัญญาต่างๆ มาร่วมในการบริหารและการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ( = 4.20,  = 0.66)

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของการประเมินโครงการในโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.16,  = 0.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า หัวข้อประเมินมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด จำนวน 3 ข้อ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ข้อ 9 ครูและบุคลากรมีแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ แหล่งเรียนรู้ การวัดและการประเมินผลที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ( = 4.29,  = 0.66) รองลงมาคือ ข้อ 11 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม(ระหว่างเดือน พ.ค.64 - มี.ค.65) มีความเหมาะสม ( = 4.26,  = 0.59) และข้อ 8 ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ การดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ( = 4.22,  = 0.55) ส่วนหัวข้อประเมินที่มีความเหมาะสมในระดับมาก มีจำนวน 2 ข้อ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ข้อ 7 ผู้บริหารสถานศึกษาอำนวยความสะดวก ปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยต่างๆ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติ ( = 4.16,  = 0.64) และข้อ 10 งบประมาณเพียงพอต่อการจัดกิจกรรม ( = 3.88,  = 0.75)

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของการประเมินโครงการในโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.35,  = 0.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า หัวข้อประเมินมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดทุกข้อ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ ข้อ 15 การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ/กิจกรรมได้มีการจัดทำเป็นคำสั่งโรงเรียน ( = 4.48,  = 0.55) อยู่ในลำดับแรก รองลงมาคือ ข้อ 18 โรงเรียนนิเทศ กำกับ ติดตาม อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ( = 4.40,  = 0.54) และข้อ 16 ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี ( = 4.37,  = 0.58) ส่วนหัวข้อประเมินที่มีความเหมาะสมอยู่ในลำดับสุดท้าย ได้แก่ ข้อ 21 ครูร่วมกันเสวนา ทบทวนหลังปฏิบัติการสอน และนำผลการพัฒนามาจัดกิจกรรมอย่าง ( = 4.27,  = 0.63)

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ ได้แก่

4.1 ด้านผลกระทบ การประเมินระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการของครูที่เข้าร่วมโครงการ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.30,  = 0.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า หัวข้อประเมินที่มีความพึงพอใจสูงสุดคือ ข้อ 23 โครงการประสบความสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามเวลาที่กำหนด ( = 4.37,  = 0.58) และหัวข้อประเมินที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ข้อ 24 โครงการใช้งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและเป็นไปกรอบวงเงินตามที่กำหนด ( = 4.24,  = 0.66)

4.2 ด้านประสิทธิผล การประเมินความสำเร็จของโครงการ โดยภาพรวมมีประสิทธิผลอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.34,  = 0.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า หัวข้อประเมินที่มีประสิทธิผลสูงสุดคือ ข้อ 28 ครูและบุคลากรมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ( = 4.40,  = 0.56) และหัวข้อประเมินที่มีประสิทธิผลน้อยที่สุดคือ ข้อ 29 ครูและบุคลากรมีความสามารถคิดแบบอิสระแบบเปิดกว้าง ( = 4.19,  = 0.73)

4.3 ด้านความยั่งยืน การประเมินความต่อเนื่องของการดำเนินโครงการและความคงอยู่ของผลที่ได้รับภายหลังจากที่ประเมินโครงการ โดยภาพรวมมีความยั่งยืนอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.28,  = 0.60) หัวข้อประเมินที่มีความยั่งยืนสูงสุดคือ ข้อ 32 ครูและบุคลากรนำผลการประเมินไปพัฒนาตนเองหลังเสร็จสิ้นโครงการ ( = 4.39,  = 0.60) และหัวข้อประเมินที่มีความยั่งยืนน้อยที่สุดคือ ข้อ 33 ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจและมีความสุขในการปฏิบัติงาน ( = 4.14,  = 0.95)

โพสต์โดย นางสาววันวิสาข์ พริ้มพราย : [19 ก.ย. 2565 เวลา 12:04 น.]
อ่าน [186] ไอพี : 61.7.184.133
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 26,930 ครั้ง
ประเพณีการบอกหมาก ในงานแต่งงาน
ประเพณีการบอกหมาก ในงานแต่งงาน

เปิดอ่าน 36,727 ครั้ง
7 สัญลักษณ์ในขวดพลาสติก มีความหมายอย่างไร อันไหนรีไซเคิลได้ ที่นี่มีคำตอบ
7 สัญลักษณ์ในขวดพลาสติก มีความหมายอย่างไร อันไหนรีไซเคิลได้ ที่นี่มีคำตอบ

เปิดอ่าน 8,938 ครั้ง
ชื่นชมลูก ช่วยพัฒนา
ชื่นชมลูก ช่วยพัฒนา

เปิดอ่าน 13,217 ครั้ง
เคล็ดลับ 10 ข้อให้คุณดูสดใสขึ้นทันตา
เคล็ดลับ 10 ข้อให้คุณดูสดใสขึ้นทันตา

เปิดอ่าน 21,649 ครั้ง
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล

เปิดอ่าน 9,878 ครั้ง
กูเกิลบริการแปลภาษาไม่ง้อเน็ต
กูเกิลบริการแปลภาษาไม่ง้อเน็ต

เปิดอ่าน 14,712 ครั้ง
สำเร็จครั้งแรก! นำเชื้อธรรมชาติเพาะ ‘เห็ดโคนคอนโด’
สำเร็จครั้งแรก! นำเชื้อธรรมชาติเพาะ ‘เห็ดโคนคอนโด’

เปิดอ่าน 32,651 ครั้ง
คู่มือเรียนรู้และปฏิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียน พลศึกษา
คู่มือเรียนรู้และปฏิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียน พลศึกษา

เปิดอ่าน 23,723 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาแล้ว ปฏิรูปการลูกเสือด้วยครับ โดย จารึก อะยะวงศ์
ปฏิรูปการศึกษาแล้ว ปฏิรูปการลูกเสือด้วยครับ โดย จารึก อะยะวงศ์

เปิดอ่าน 10,381 ครั้ง
นอร์เวย์มอบรางวัลไทย ปท.น่าเที่ยวที่สุด6ปีซ้อน
นอร์เวย์มอบรางวัลไทย ปท.น่าเที่ยวที่สุด6ปีซ้อน

เปิดอ่าน 213 ครั้ง
เติมความหวานด้วยของขวัญวันวาเลนไทน์ ส่งรักแทนใจให้คนพิเศษ
เติมความหวานด้วยของขวัญวันวาเลนไทน์ ส่งรักแทนใจให้คนพิเศษ

เปิดอ่าน 79,804 ครั้ง
จะใช้คำว่าทัศนะและทรรศนะได้เมื่อไหร่
จะใช้คำว่าทัศนะและทรรศนะได้เมื่อไหร่

เปิดอ่าน 8,850 ครั้ง
บังคับรถก๊าซแอลพีจีติดสติกเกอร์
บังคับรถก๊าซแอลพีจีติดสติกเกอร์

เปิดอ่าน 14,316 ครั้ง
เรื่องน่ารู้ของคลีโอพัตรา ไม่สวยอย่างที่ร่ำลือ-แต่ฉลาด
เรื่องน่ารู้ของคลีโอพัตรา ไม่สวยอย่างที่ร่ำลือ-แต่ฉลาด

เปิดอ่าน 8,985 ครั้ง
มีอะไรซ่อนอยู่ในการนอนของเด็ก
มีอะไรซ่อนอยู่ในการนอนของเด็ก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 24,076 ครั้ง
100 สุภาษิตกฎหมาย
100 สุภาษิตกฎหมาย

เปิดอ่าน 1,416 ครั้ง
ประวัติลูกเสือไทย
ประวัติลูกเสือไทย

เปิดอ่าน 9,260 ครั้ง
สิ่งที่ลูกได้จากน้ำนมแม่
สิ่งที่ลูกได้จากน้ำนมแม่

เปิดอ่าน 2,605 ครั้ง
ประวัติ ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ผู้ชนะการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ประวัติ ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ผู้ชนะการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เปิดอ่าน 16,252 ครั้ง
การศึกษาไทยเชื่อแล้วว่า.."บ้าจริง"
การศึกษาไทยเชื่อแล้วว่า.."บ้าจริง" เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ