ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ เพื่อเอื้อต่อ การพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP M

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการเกี่ยวกับ ความต้องการจำเป็นในการดำเนินโครงการ ความพร้อมของสถานศึกษาในการดำเนินโครงการ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการและความสอดคล้องของกิจกรรมตามโครงการกับโครงการ 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้าของโครงการเกี่ยวกับจำนวนและคุณภาพของบุคลากร ความเพียงพอและความเหมาะสมของงบประมาณ ความพร้อมของ สื่อ วัสดุ –อุปกรณ์ สถานที่ในการปฏิบัติงาน ความเหมาะสมและความชัดเจนของวิธีการดำเนินโครงการและ การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 3) เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินโครงการ เกี่ยวกับการวางแผน การดำเนินการ การติดตามประเมินผลและการนำผลไปปรับปรุงพัฒนา และ 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ เพื่อเอื้อต่อ การพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ของครูเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี และความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ เพื่อเอื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จำนวน 297 คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้นและการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ เพื่อเอื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ในด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ ความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้าของโครงการ กระบวนการดำเนินโครงการ และผลผลิตของโครงการ ที่ผู้รายงานได้สร้างขึ้น จำนวน 1 ฉบับ มีค่าความเชื่อมั่น ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ 0.82 ด้านความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้าของโครงการ 0.88 ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ 0.73 และผลผลิตของโครงการ 0.76 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป วิเคราะห์ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า

1. ผลการประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการเกี่ยวกับความต้องการจำเป็นในการดำเนินโครงการ ความพร้อมของสถานศึกษาในการดำเนินโครงการความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการและความสอดคล้องของกิจกรรมตามโครงการกับโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.54) ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

2. ผลการประเมินความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้าของโครงการเกี่ยวกับจำนวนและคุณภาพของบุคลากร ความเพียงพอและความเหมาะสมของงบประมาณ ความพร้อมของ สื่อ วัสดุ –อุปกรณ์ สถานที่ในการปฏิบัติงาน ความเหมาะสมและความชัดเจนของวิธีการดำเนินโครงการและ การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.58) ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

3. ผลการประเมินกระบวนการดำเนินโครงการ เกี่ยวกับการวางแผน การดำเนินการ การติดตามประเมินผลและการนำผลไปปรับปรุงพัฒนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.55) ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4. `ผลการประเมินผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับ

4.1 ผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ เพื่อเอื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ปีการศึกษา 2563 เมื่อพิจารณาแยกกิจกรรมหลัก พบว่า กิจกรรมหลักตามโครงการจำนวน 3 กิจกรรมหลัก บรรลุวัตถุประสงค์ จำนวน 3 กิจกรรมหลัก คิดเป็นร้อยละ 100

4.2 คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ของครูเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ปีการศึกษา 2563 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

4.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด

4.4 ความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ เพื่อเอื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี พบว่า ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย kengchakaj : [19 ก.ย. 2565 เวลา 15:23 น.]
อ่าน [143] ไอพี : 223.206.236.214
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 17,602 ครั้ง
สูตรการจัดทำเกณฑ์ความสำเร็จ
สูตรการจัดทำเกณฑ์ความสำเร็จ

เปิดอ่าน 87,601 ครั้ง
การกำเนิดของศาสนาพราหมณ์
การกำเนิดของศาสนาพราหมณ์

เปิดอ่าน 1,622 ครั้ง
ไฟฟ้ามาจากไหน ใช้อะไรในการผลิต
ไฟฟ้ามาจากไหน ใช้อะไรในการผลิต

เปิดอ่าน 14,555 ครั้ง
ระเบียบรักษาความปลอดภัย
ระเบียบรักษาความปลอดภัย

เปิดอ่าน 27,529 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): การเตะจากจุดโทษ
ฟุตซอล(Futsal): การเตะจากจุดโทษ

เปิดอ่าน 45,441 ครั้ง
เคล็ดลับการซักรีดให้เสื้อผ้าหอมคงทน
เคล็ดลับการซักรีดให้เสื้อผ้าหอมคงทน

เปิดอ่าน 2,108 ครั้ง
สวมแหวนแต่ละนิ้ว เสริมดวงอะไรบ้าง
สวมแหวนแต่ละนิ้ว เสริมดวงอะไรบ้าง

เปิดอ่าน 12,054 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษา : มุ่งการขยายโครงสร้าง คือเลือกทางสู่ความล้มเหลว โดย ประเสริฐ ตันสกุล
ปฏิรูปการศึกษา : มุ่งการขยายโครงสร้าง คือเลือกทางสู่ความล้มเหลว โดย ประเสริฐ ตันสกุล

เปิดอ่าน 9,960 ครั้ง
รายงานการวิจัยพัฒนาการจัดค่ายอย่างสร้างสรรค์
รายงานการวิจัยพัฒนาการจัดค่ายอย่างสร้างสรรค์

เปิดอ่าน 12,849 ครั้ง
การพิมพ์ TILDE ( ~ ) ใน Windows 7
การพิมพ์ TILDE ( ~ ) ใน Windows 7

เปิดอ่าน 14,374 ครั้ง
ออกรถใหม่...วันไหนดี?
ออกรถใหม่...วันไหนดี?

เปิดอ่าน 16,164 ครั้ง
มาดู 6 วิธีหลีกหนี "สิว"
มาดู 6 วิธีหลีกหนี "สิว"

เปิดอ่าน 9,581 ครั้ง
“งานขาย-บริการ-อาหาร” อาชีพที่นายจ้างต้องการคนร่วมงาน
“งานขาย-บริการ-อาหาร” อาชีพที่นายจ้างต้องการคนร่วมงาน

เปิดอ่าน 19,754 ครั้ง
เกมส์ลูกตุ้มแดนมังกร
เกมส์ลูกตุ้มแดนมังกร

เปิดอ่าน 79,812 ครั้ง
จะใช้คำว่าทัศนะและทรรศนะได้เมื่อไหร่
จะใช้คำว่าทัศนะและทรรศนะได้เมื่อไหร่

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 110,557 ครั้ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

เปิดอ่าน 35,458 ครั้ง
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : ยูคลิด (Euclid)
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : ยูคลิด (Euclid)

เปิดอ่าน 10,744 ครั้ง
กระบวนท่าแก้ปวดหลัง
กระบวนท่าแก้ปวดหลัง

เปิดอ่าน 14,232 ครั้ง
กว่าจะมาเป็น นพวรรณ เลิศชีวกานต์
กว่าจะมาเป็น นพวรรณ เลิศชีวกานต์

เปิดอ่าน 15,440 ครั้ง
หมอชี้ "มะเร็งตับอ่อน" ไม่กินเหล้าสูบบุหรี่ก็เป็นได้ แนะ 5 ทำ 5 ไม่
หมอชี้ "มะเร็งตับอ่อน" ไม่กินเหล้าสูบบุหรี่ก็เป็นได้ แนะ 5 ทำ 5 ไม่ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ