ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้านวินัย และความซื่อสัตย์ของนักเรียนโรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ

ชื่อเรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้านวินัย และความซื่อสัตย์

ของนักเรียนโรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ

ผู้รายงาน นายชัชวาลย์ ระดาฤทธิ์

ปีการศึกษา 2564

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้านวินัยและความซื่อสัตย์ของโรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปีการศึกษา 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินด้านบริบท(Context Evaluation) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ(Process Evaluation) และด้านผลผลิต(Product Evaluation) ของโครงการ โดยใช้รูปแบบ CIPP Model เป็นรูปแบบการประเมินที่มีความสมเหตุสมผล ครอบคลุมการประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 278 คนครูผู้สอนจำนวน 36 คนผู้ปกครองจำนวน 278 คนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 14 คนรวม 606 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบไปด้วยแบบสอบถามจำนวน 8 ฉบับแบบทดสอบจำนวน 1 ฉบับ แบบสังเกตจำนวน 2 ฉบับ และแบบสัมภาษณ์จำนวน 2 ฉบับรวม 13 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติบรรยายซึ่ง ได้แก่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอ้างอิงใช้ t-test แบบไม่อิสระ สถิติที่ใช้หาค่าความตรงของเครื่องมือใช้สูตร IOC ใช้แอลฟา หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม และแบบทดสอบโดยใช้สูตรของครอน และใช้ r หาค่าความเชื่อมั่นตามสูตร KR-20 เพื่อหาค่าความยากง่าย และค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบ

ผลการประเมินพบว่า

1. การประเมิน ด้านบริบท (Context Evaluation) พบว่า คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และข้าราชการครูมีความคิดเห็นด้านบริบทในการดำเนินโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งจากค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในภาพรวมผ่านเกณฑ์ที่กำหนด แสดงว่า โครงการมีความเหมาะสมสอดคล้องของความต้องการจำเป็นในการจัดทำโครงการและความเป็นไปได้ของโครงการ เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีผลการประเมินมากเป็นอันดับที่หนึ่ง คือ หลักการ วัตถุประสงค์ มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ รองลงมา คือ ผู้บริหารสถาน ศึกษาสนับสนุนและสร้างความตระหนักให้แก่ผู้เกี่ยวข้องก่อนดำเนินโครงการและอันดับสุดท้ายคือ ความเป็นไปได้ของการติดตามประเมินผล

2. การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) พบว่า คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและข้าราชการครูมีความคิดเห็นด้านปัจจัยนำเข้าในการดำเนินโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากซึ่งจากค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในภาพรวมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดแสดงว่าโครงการมีความเหมาะสมสอดคล้องของความเหมาะสมของบุคลากรและความเหมาะสมของกิจกรรมเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี

ผลการประเมินมากเป็นอันดับที่หนึ่ง คือ กิจกรรมทุกกิจกรรมสามารถปฏิบัติได้จริง รองลงมา คือ กิจกรรมทุกกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ และอันดับสุดท้าย คือ กิจกกรมทุกกิจกรรมมีความน่าสนใจ

3. การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) พบว่า ข้าราชการครูมีการปฏิบัติด้านกระบวนการในการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงว่า โครงการมีความเหมาะสมสอดคล้องของร้อยละการดำเนินงานตามโครงการ และร้อยละการติดตามของโครงการ เมื่อพิจารณารายกิจกรรม พบว่า ร้อยละการดำเนินงานตามโครงการได้ดำเนินกิจกรรมจำนวน 9 กิจกรรมและไม่ได้ดำเนินการจำนวน 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมธรรมะออนไลน์ และร้อยละการติดตามของโครงการได้ดำเนินการกิจกรรมจำนวน 10 กิจกรรม สรุปผลในภาพรวมของด้านกระบวนการ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด จะเห็นได้ว่าผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

4. การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ด้านการทดสอบความรู้เรื่องความรู้เรื่องวินัย และความซื่อสัตย์ พบว่าหลังจากเข้าร่วมโครงการแล้วในภาพรวม นักเรียนมีความรู้เรื่องวินัย และความซื่อสัตย์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น แสดงว่าการเข้าร่วมโครงการทำให้นักเรียนมีความรู้เรื่องวินัย และความซื่อสัตย์เพิ่มขึ้น ในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านการสังเกต พบว่า หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้วในภาพรวมนักเรียนมีพฤติกรรมที่มีวินัยและความซื่อสัตย์เพิ่มขึ้นแสดงว่าการเข้าร่วมโครงการทำให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่มีวินัยและความซื่อสัตย์เพิ่มขึ้น ในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน นักเรียน ผู้ปกครอง ข้าราชการครู และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้านวินัย และความซื่อสัตย์ ของนักเรียนโรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พบว่า ข้อที่มีผลการประเมินมากเป็นอันดับที่หนึ่ง คือ นักเรียนนำความรู้ทักษะที่ได้รับจากโครงการไปใช้ในชีวิตประจำวัน รองลงมา คือ กิจกรรมตามโครงการเหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพนักเรียน และอันดับสุดท้าย คือ การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการประเมินในภาพรวมด้านผลผลิตซึ่งเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้จะเห็นได้ว่าผ่านเกณฑ์การประเมินแสดงว่า การดำเนินโครงการของโรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์

โพสต์โดย ชัช : [19 ก.ย. 2565 เวลา 20:21 น.]
อ่าน [145] ไอพี : 49.48.219.25
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,776 ครั้ง
O-net ย่ำแย่ แก้ที่ใคร คลิปแนะครูไทย เปลี่ยนวิธีสอนเด็กแบบ ท่อง-จำ
O-net ย่ำแย่ แก้ที่ใคร คลิปแนะครูไทย เปลี่ยนวิธีสอนเด็กแบบ ท่อง-จำ

เปิดอ่าน 113,732 ครั้ง
ระบบข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับข้าราชการ สำหรับตรวจสอบวันเดือนปีที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ระบบข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับข้าราชการ สำหรับตรวจสอบวันเดือนปีที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เปิดอ่าน 8,877 ครั้ง
จริง...หรือ ?
จริง...หรือ ?

เปิดอ่าน 16,014 ครั้ง
ทายใจจากอักษรท้ายชื่อ
ทายใจจากอักษรท้ายชื่อ

เปิดอ่าน 14,549 ครั้ง
ระเบียบรักษาความปลอดภัย
ระเบียบรักษาความปลอดภัย

เปิดอ่าน 14,104 ครั้ง
รู้ไหมว่า...ทำไมหัวใจเต้นผิดจังหวะ?
รู้ไหมว่า...ทำไมหัวใจเต้นผิดจังหวะ?

เปิดอ่าน 14,604 ครั้ง
เสมาการ์ตูน
เสมาการ์ตูน

เปิดอ่าน 26,589 ครั้ง
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ การเปลี่ยนชื่อโรงเรียน
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ การเปลี่ยนชื่อโรงเรียน

เปิดอ่าน 29,708 ครั้ง
การทำระบบน้ำสำหรับการเกษตร และวิธีการติดตั้งที่ดี
การทำระบบน้ำสำหรับการเกษตร และวิธีการติดตั้งที่ดี

เปิดอ่าน 123,715 ครั้ง
โครงงานคณิตศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์

เปิดอ่าน 44,698 ครั้ง
กรณีตัวอย่างการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ
กรณีตัวอย่างการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ

เปิดอ่าน 8,339 ครั้ง
ระวัง! อาหารจะทำให้คุณขาดน้ำ
ระวัง! อาหารจะทำให้คุณขาดน้ำ

เปิดอ่าน 22,002 ครั้ง
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนฯ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 2551 ชั้นม. 6
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนฯ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 2551 ชั้นม. 6

เปิดอ่าน 16,816 ครั้ง
10 อันดับเมืองที่มลพิษมากที่สุดในโลก
10 อันดับเมืองที่มลพิษมากที่สุดในโลก

เปิดอ่าน 8,164 ครั้ง
40 ปี มนุษย์เหยียบจันทร์ กับความฝันสำรวจจักรวาล
40 ปี มนุษย์เหยียบจันทร์ กับความฝันสำรวจจักรวาล

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 10,318 ครั้ง
พระคุณแม่ (ตอนที่ 2)
พระคุณแม่ (ตอนที่ 2)

เปิดอ่าน 17,543 ครั้ง
การประเมินความจำเป็นในการกำหนดวัตถุประสงค์
การประเมินความจำเป็นในการกำหนดวัตถุประสงค์

เปิดอ่าน 7,667 ครั้ง
ธปท. ยันไม่มีปลอม แบงก์เอทีเอ็ม
ธปท. ยันไม่มีปลอม แบงก์เอทีเอ็ม

เปิดอ่าน 14,550 ครั้ง
ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.
ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.

เปิดอ่าน 144,123 ครั้ง
พฤติกรรมมนุษย์ Human Behavior
พฤติกรรมมนุษย์ Human Behavior เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ