ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพตามแนวทางพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของโรงเรียนบ้านโป่งเปือย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

การประเมินโครงการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพตามแนวทางพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของโรงเรียนบ้านโป่งเปือย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

บทคัดย่อ

จากบริบทของโรงเรียนบ้านโป่งเปือยที่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาต้องสร้างและให้โอกาสผู้เรียนทุกคนได้รับองค์ความรู้และมีทักษะในวิชาชีวิตการดำรงอยู่ในสังคมผ่านประสบการณ์จริง รู้จักวางแผนและตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง ผู้วิจัยจึงได้ดำเนินการประเมินโครงการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพตามแนวทางพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของโรงเรียนบ้านโป่งเปือย เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์1) เพื่อประเมินโครงการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพตามแนวทางพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของโรงเรียนบ้านโป่งเปือย ความเหมาะสมด้านบริบท 2)เพื่อประเมินโครงการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพตามแนวทางพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของโรงเรียนบ้านโป่งเปือย ความพร้อมด้านปัจจัยนำเข้า 3) เพื่อประเมินโครงการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพตามแนวทางพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของโรงเรียนบ้านโป่งเปือย ความเหมาะสมในการดำเนินงานด้านกระบวนการ 4) เพื่อประเมินโครงการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพตามแนวทางพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของโรงเรียนบ้านโป่งเปือย ด้านผลผลิตและส่วนปรับขยายของโครงการ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน CIPPiest Model กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมิน เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของโรงเรียนบ้านโป่งเปือย กลุ่มที่ 1 ในปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วย ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1,142 คน กลุ่มที่ 2 ในปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1,024 คน รวมทั้งสองปีการศึกษา 2,166 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง

(Purposive Sampling) มีกระบวนการดำเนินการวิจัย แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การประเมินก่อนด าเนินการโครงการโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน CIPPiest Model ด้านบริบทและด้านปัจจัยนำเข้า ระยะที่ 2 การประเมินระหว่างดำเนินการโครงการโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน CIPPiest Model ด้านกระบวนการ ระยะที่ 3 การประเมินหลังด าเนินการโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน CIPPiest Model ด้านผลผลิตและส่วนปรับขยาย เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน มีจำนวน 10 ฉบับ ประกอบด้วยแบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 4 ฉบับ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง จำนวน 4 ฉบับ แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ และ แบบตรวจสอบพฤติกรรมของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ เครื่องมือทุกฉบับ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหามีค่าอยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00 และความเชื่อมั่นมีค่าอยู่ระหว่าง 0.85 - 0.97 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดย

ใช้สถิติการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า การประเมินโครงการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพตามแนวทางพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของโรงเรียนบ้านโป่งเปือย ในภาพรวมปีการศึกษา 2563 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ ด้านกระบวนการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ ด้านประสิทธิผล ด้านผลผลิต ด้านความยั่งยืน ด้านผลกระทบ ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ และด้านบริบท มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และด้านที่มีระดับความคิดเห็นต่ำที่สุด ได้แก่ ด้านปัจจัยนำเข้า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก จึงถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้านในภาพรวมปีการศึกษา 2564 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ ด้านผลกระทบ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านกระบวนการด้านประสิทธิผล ด้านผลผลิต ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ ด้านบริบท ด้านความยั่งยืน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านที่มีระดับความคิดเห็นต่ำที่สุด ได้แก่ ด้านปัจจัยนำเข้า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก จึงถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน

คำสำคัญ : การประเมินโครงการ, ทักษะชีวิตและอาชีพ ,พระบรมราโชบายด้านการศึกษา,รูปแบบ การประเมิน CIPPiest Model

โพสต์โดย โอ๋ : [20 ก.ย. 2565 เวลา 18:03 น.]
อ่าน [576] ไอพี : 27.145.185.17
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,307 ครั้ง
เปิดเลคเชอร์ของ น้องปราง ศิรดา เด็กเก่งคะแนนแอดมิชชั่นสูงสุด ปี 2558
เปิดเลคเชอร์ของ น้องปราง ศิรดา เด็กเก่งคะแนนแอดมิชชั่นสูงสุด ปี 2558

เปิดอ่าน 14,966 ครั้ง
แบบออกกำลังพื้นฐาน
แบบออกกำลังพื้นฐาน

เปิดอ่าน 16,828 ครั้ง
ระบบการศึกษา กุญแจความสำเร็จของเกาหลี
ระบบการศึกษา กุญแจความสำเร็จของเกาหลี

เปิดอ่าน 7,842 ครั้ง
อุดมศึกษาไทยเสื้อไซซ์เดียว
อุดมศึกษาไทยเสื้อไซซ์เดียว

เปิดอ่าน 13,518 ครั้ง
สัญญาณบอกอาการ 15 โรคฮิต เช็กดูสักนิด ก่อนจิตตก
สัญญาณบอกอาการ 15 โรคฮิต เช็กดูสักนิด ก่อนจิตตก

เปิดอ่าน 181,816 ครั้ง
เทคโนโลยี มีกี่ระดับอะไรบ้าง
เทคโนโลยี มีกี่ระดับอะไรบ้าง

เปิดอ่าน 43,994 ครั้ง
"กระทุ่ม" ดอกหอมเป็นยา
"กระทุ่ม" ดอกหอมเป็นยา

เปิดอ่าน 15,377 ครั้ง
ปลูกผักหวานป่าในพื้นที่ราบ
ปลูกผักหวานป่าในพื้นที่ราบ

เปิดอ่าน 9,213 ครั้ง
สอนลูกรู้จักใช้จ่าย
สอนลูกรู้จักใช้จ่าย

เปิดอ่าน 11,933 ครั้ง
โรค Computer Syndrome
โรค Computer Syndrome

เปิดอ่าน 13,121 ครั้ง
โซเชียลแชร์ กระดาษคำตอบแบบใหม่ กันลอกข้อสอบ
โซเชียลแชร์ กระดาษคำตอบแบบใหม่ กันลอกข้อสอบ

เปิดอ่าน 3,773 ครั้ง
เทคโนโลยีทางเลือกสำหรับผู้ที่มีบุตรยาก มีอะไรบ้างนะ
เทคโนโลยีทางเลือกสำหรับผู้ที่มีบุตรยาก มีอะไรบ้างนะ

เปิดอ่าน 1,854 ครั้ง
5 วิธีง่ายๆ! ช่วยหยุดทานอาหารด้วยความเครียด
5 วิธีง่ายๆ! ช่วยหยุดทานอาหารด้วยความเครียด

เปิดอ่าน 12,683 ครั้ง
สัญญาณไฟจากรถบรรทุก
สัญญาณไฟจากรถบรรทุก

เปิดอ่าน 10,028 ครั้ง
ตรุษจีน 58 กับเรื่อง ปีชง...เอาที่สบายใจ
ตรุษจีน 58 กับเรื่อง ปีชง...เอาที่สบายใจ

เปิดอ่าน 13,113 ครั้ง
ทั้งซาบซึ้ง-สะเทือนใจ หนูน้อย 7 ขวบสละชีวิต บริจาค"ไต"เพื่อช่วยชีวิตแม่
ทั้งซาบซึ้ง-สะเทือนใจ หนูน้อย 7 ขวบสละชีวิต บริจาค"ไต"เพื่อช่วยชีวิตแม่
เปิดอ่าน 11,523 ครั้ง
ฉลาดคิด-เตือนฝนผ่านมือถือ
ฉลาดคิด-เตือนฝนผ่านมือถือ
เปิดอ่าน 20,489 ครั้ง
ทำความเข้าใจ! เกี่ยวกับการสรรหา ขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้อำนาจของ กศจ.
ทำความเข้าใจ! เกี่ยวกับการสรรหา ขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้อำนาจของ กศจ.
เปิดอ่าน 15,136 ครั้ง
เคล็ดลับเด็ด "ลดหน้าท้อง"
เคล็ดลับเด็ด "ลดหน้าท้อง"
เปิดอ่าน 24,989 ครั้ง
วิธีลดน้ำหนักขั้นเทพ! ค่อยๆ ลด แต่ลดได้จริง
วิธีลดน้ำหนักขั้นเทพ! ค่อยๆ ลด แต่ลดได้จริง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ