ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้โรงเรียนบ้านสนามบิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้โรงเรียนบ้านสนามบิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ผู้ศึกษา นายสุรชาติ กำลังฤทธิ์

โรงเรียน บ้านสนามบิน ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

ปีที่พิมพ์ 2564

บทคัดย่อ

การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1)ประเมินโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้โรงเรียนบ้านสนามบิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ด้านสภาวะแวดล้อม(Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) 2)ประเมินความพีงพอใจของผู้ปกครองและนักเรียนต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้โรงเรียนบ้านสนามบินโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ใน 4 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม(Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต (Product) และประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองและนักเรียนต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้โรงเรียนบ้านสนามบิน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งตามประเภทของประชากรโรงเรียนบ้านสนามบิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตามสัดส่วนได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 130 คน ได้แก่ ครูที่ปรึกษาจำนวน 4 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 42 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 7 คน นักเรียนจำนวน 42 คนเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐานเพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย(Mean)และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการประเมินโครงการ พบว่า การประเมินโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้โรงเรียนบ้านสนามบิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ปีการศึกษา 2563 ตามรูปแบบ CIPP Model ใน 4 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงจากมากไปหาน้อย คือ ด้านผลผลิต (Product) ด้านกระบวนการ(Process) ด้านสภาพแวดล้อม(Context) ด้านปัจจัยนำเข้า(Input) ตามลำดับ และผลการประเมินด้านความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รายละเอียดดังนี้

1. สภาพแวดล้อม(Context) ความต้องการของครูในประเด็นที่สูงกว่าเกณฑ์คือความต้องการให้ลูกเข้าร่วมโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้โรงเรียนบ้านสนามบิน ความยินดีให้โรงเรียนจัดพัฒนาการอ่านออกเขียนได้โรงเรียนบ้านสนามบิน ความคิดเห็นต่อโครงการ ว่าเป็นโครงการที่ดี และสนันสนุนให้โรงเรียนจัดโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้โรงเรียนบ้านสนามบินอีกมีความต้องการทุกคน โครงการฝึกให้นักเรียนอ่านคล่อง เขียนคล่อง ระยะเวลา 1 ภาคเรียน เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมในการดำเนินการโครงการ ความต้องการของนักเรียนในโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้โรงเรียนบ้านสนามบิน 2มีความต้องการทุกคน ส่วนในประเด็นอื่นมีความต้องการสูงกว่าเกณฑ์ (เกณฑ์ร้อยละ60) ความต้องการของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาในโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้โรงเรียนบ้านสนามบิน พบว่า ความต้องการให้บุตร หลานเข้าร่วมโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้โรงเรียนบ้านสนามบิน ความยินดีให้โรงเรียนจัดโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้โรงเรียนบ้านสนามบิน การสมัครใจเข้าร่วมโครงการ ความคิดเห็นต่อโครงการ ว่าเป็นโครงการที่ดี สนันสนุนให้โรงเรียนจัดโครงการคุณธรรมอีกมีความต้องการทุกคน ส่วนในประเด็นอื่นมีความต้องการสูงกว่าเกณฑ์ (เกณฑ์ร้อยละ60)

2.ปัจจัยเบื้องต้น (Input) พบว่าความเหมาะสมของจุดมุ่งหมายเนื้อหาของโครงการส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ ความพร้อมของโรงเรียนในการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้โรงเรียนบ้านสนามบิน ด้านครู มีความเหมาะสมของคุณสมบัติของครูมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์

3 ด้านกระบวนการ(Process) การบริหารโครงการ การเตรียมการของผู้บริหารโรงเรียนพบว่า ระดับการปฏิบัติในการเตรียมการของผู้บริหารมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ การเตรียมการของครูผู้สอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ สิ่งอำนวยความสะดวกส่วนใหญ่มีสภาพเหมาะสมตามเกณฑ์ การจัดกิจกรรม กิจกรรมหน้าเสาธงพบว่า ระดับการปฏิบัติในการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงของครูในโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้โรงเรียนบ้านสนามบิน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์

4. ด้านผลผลิต พบว่า เจตคติและการปรับตัวต่อโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้โรงเรียนบ้านสนามบิน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง

5. ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้โรงเรียนบ้านสนามบินพบว่า ผู้ปกครอง นักเรียน ครูมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

โดยสรุป โครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้โรงเรียนบ้านสนามบิน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นและมีความพึงพอใจมากที่สุด ดังนั้น โครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้โรงเรียนบ้านสนามบินที่พัฒนาขึ้นจึงสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม

โพสต์โดย ปุ้ย : [21 ก.ย. 2565 เวลา 20:15 น.]
อ่าน [610] ไอพี : 1.10.130.19
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 4,685 ครั้ง
เกษตรผสมผสานและไร่นาสวนผสม
เกษตรผสมผสานและไร่นาสวนผสม

เปิดอ่าน 15,730 ครั้ง
วัยไหนให้ดูทีวี
วัยไหนให้ดูทีวี

เปิดอ่าน 10,526 ครั้ง
พบวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกระบาด เร่งวันตายยุงให้สั้น
พบวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกระบาด เร่งวันตายยุงให้สั้น

เปิดอ่าน 9,534 ครั้ง
เผยโฉม เครื่องบินพลังแสงอาทิตย์
เผยโฉม เครื่องบินพลังแสงอาทิตย์

เปิดอ่าน 14,647 ครั้ง
ความรู้เรื่องวัฒนธรรม
ความรู้เรื่องวัฒนธรรม

เปิดอ่าน 8,453 ครั้ง
ปฏิรูปผู้บริหารสถานศึกษาก่อน ผลจะย้อนมาถึงคุณภาพครู
ปฏิรูปผู้บริหารสถานศึกษาก่อน ผลจะย้อนมาถึงคุณภาพครู

เปิดอ่าน 15,013 ครั้ง
"ลูกชายคนกวาดขยะ" โฆษณาขยี้ใจ น้ำตาไหลอิ่มใจไม่รู้ตัว
"ลูกชายคนกวาดขยะ" โฆษณาขยี้ใจ น้ำตาไหลอิ่มใจไม่รู้ตัว

เปิดอ่าน 9,194 ครั้ง
วิธีแบกเป้ไปโรงเรียนอย่างปลอดภัย
วิธีแบกเป้ไปโรงเรียนอย่างปลอดภัย

เปิดอ่าน 25,577 ครั้ง
ผักชีล้อม
ผักชีล้อม

เปิดอ่าน 11,312 ครั้ง
แหล่งเรียนรู้ต้นแบบเพื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียน
แหล่งเรียนรู้ต้นแบบเพื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียน

เปิดอ่าน 86,669 ครั้ง
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

เปิดอ่าน 34,534 ครั้ง
รับชมย้อนหลัง "แนวทางใหม่การให้วิทยฐานะครู" ยุค นพ.ธีระเกียรติ จากรายการ เผชิญหน้า FaceTime  (7 ก.พ. 2560)
รับชมย้อนหลัง "แนวทางใหม่การให้วิทยฐานะครู" ยุค นพ.ธีระเกียรติ จากรายการ เผชิญหน้า FaceTime (7 ก.พ. 2560)

เปิดอ่าน 15,943 ครั้ง
สุดยอดอาหารช่วยให้ผอมเร็วขึ้น แถมยังช่วยล้างพิษด้วย
สุดยอดอาหารช่วยให้ผอมเร็วขึ้น แถมยังช่วยล้างพิษด้วย

เปิดอ่าน 24,268 ครั้ง
12 เทคโนโลยี (ไม่) พร้อมใช้ใน Web 3.0
12 เทคโนโลยี (ไม่) พร้อมใช้ใน Web 3.0

เปิดอ่าน 18,844 ครั้ง
"ปลูกผักในต้นกล้วย"ความชุ่มฉ่ำเหลือเฟือ ไม่ต้องรดน้ำ ผักรสหวาน แถมปลอดภัย
"ปลูกผักในต้นกล้วย"ความชุ่มฉ่ำเหลือเฟือ ไม่ต้องรดน้ำ ผักรสหวาน แถมปลอดภัย

เปิดอ่าน 16,558 ครั้ง
Microsoft Office สำหรับไอแพด
Microsoft Office สำหรับไอแพด
เปิดอ่าน 9,838 ครั้ง
วิกฤติโลกร้อน มนุษย์ย้ายไปดาวอังคาร ปี ค.ศ.2020
วิกฤติโลกร้อน มนุษย์ย้ายไปดาวอังคาร ปี ค.ศ.2020
เปิดอ่าน 17,397 ครั้ง
สุดประทับใจ! ครูสาวแบกนร.หญิงป่วยหนัก เดินลงจากดอยไปส่งรพ.
สุดประทับใจ! ครูสาวแบกนร.หญิงป่วยหนัก เดินลงจากดอยไปส่งรพ.
เปิดอ่าน 31,905 ครั้ง
หนึ่งศตวรรษผ่านไป "เวลา" ของ "ไอน์สไตน์" ยังถูกต้อง
หนึ่งศตวรรษผ่านไป "เวลา" ของ "ไอน์สไตน์" ยังถูกต้อง
เปิดอ่าน 30,673 ครั้ง
ล้างพิษตับ ขับสารพิษ...เทรนด์สุขภาพสุดฮิต พ.ศ. นี้
ล้างพิษตับ ขับสารพิษ...เทรนด์สุขภาพสุดฮิต พ.ศ. นี้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ