ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
โครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านทอนพลา ปีการศึกษา 2563 - 2564

ชื่อเรื่อง โครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านทอนพลา ปีการศึกษา 2563 - 2564

ผู้รายงาน นางสาวศิริภรณ์ เพชรแก้ว

ปีที่รายงาน 2563 - 2564

การประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านทอนพลา ปีการศึกษา 2563 - 2564 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Mode) มาใช้ในการประเมิน โดยวิธีการประเมินสองลักษณะ คือ การประเมินโดยใช้แบบสอบถามตามแบบสอบถามที่ผู้รายงานได้สร้างขึ้น และการประเมินผลการระดมทรัพยากรทางการศึกษาทั้ง 4 ด้านตามสภาพจริงและผลการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านทอนพลา โดยหน่วยงานต้นสังกัด ใช้แบบบันทึกผลการประเมินตามสภาพจริง กลุ่มที่ใช้ในการประเมินผู้รายงานได้ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 73 คน ประกอบด้วย ครู จำนวน 6 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 จำนวน 30 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2- 6 จำนวน 30 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ปีการศึกษา 2564 จำนวน 79 คน ประกอบด้วยครูจำนวน 6 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 จำนวน 36 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2- 6 จำนวน 30 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน เครื่องมือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถามที่เป็นมาตราส่วน 5 ระดับ แบบบันทึกผลการระดมทรัพยากรทางการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ตามสภาพจริง และแบบบันทึกผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านทอนพลาโดยหน่วยงานต้นสังกัด โดยใช้แบบบันทึกผลการประเมินตามสภาพจริง สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการนำเสนอข้อมูลตามสภาพจริงในลักษณะการพรรณนา ผลการประเมินดังนี้

1. ผลการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านทอนพลา ด้านสภาพแวดล้อมตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาและครูทั้งสองปีการศึกษาโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายกลุ่มพบว่าทุกกลุ่มมีความพึงพอใจระดับมากเช่นเดียวกันดังนี้

ปีการศึกษา 2563 ครู ( = 3.73) คณะกรรมการสถานศึกษา ( = 3.70) ปีการศึกษา 2564 ครู ( = 4.33 ) คณะกรรมการสถานศึกษา ( = 4.33) ตามลำดับ ทุกกลุ่มผ่านเกณฑ์การประเมิน 2. ผลการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านทอนพลา ด้านปัจจัยนำเข้า ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาทั้งสองปีการศึกษาโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายกลุ่มพบว่าทุกกลุ่มมีความพึงพอใจระดับมากเช่นเดียวกันดังนี้ ปีการศึกษา 2563 ครู (  =3.73) คณะกรรมการสถานศึกษา ( =3.70) ตามลำดับ ทุกกลุ่มผ่านเกณฑ์การประเมิน ปีการศึกษา 2564 เฉลี่ย ( = 4.35) คณะกรรมการสถานศึกษา( =4.33) ตามลำดับ ทุกกลุ่มผ่านเกณฑ์การประเมิน

3. ผลการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านทอนพลา ด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาครูและผู้ปกครองทั้งสองปีการศึกษาโดยรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายกลุ่มพบว่าทุกกลุ่มมีความพึงพอใจระดับมากเช่นเดียวกันดังนี้ ปีการศึกษา 2563 ครู ( = 3.72) ผู้ปกครอง( = 3.64) และคณะกรรมการสถานศึกษา ( = 3.70) ตามลำดับ ทุกกลุ่มผ่านเกณฑ์การประเมิน ปีการศึกษา 2564 ครู ( = 4.49) คณะกรรมการสถานศึกษา ( = 4.55) และผู้ปกครอง( = 4.56) ตามลำดับ ทุกกลุ่มผ่านเกณฑ์การประเมิน

4. ผลการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านทอนพลา ปีการศึกษา 2563 - 2564 ในด้านผลผลิต ได้แก่

4.1 คุณภาพของการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ด้านวัสดุ อุปกรณ์ โรงเรียนสามารถระดมทรัพยากรด้านวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการและจำเป็นของโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 ได้อย่างต่อเนื่อง ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.2 คุณภาพของการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ด้านการจัดการ โรงเรียนสามารถระดมทรัพยากรด้านการจัดการ โดยการเข้ามามีส่วนร่วมของบุคคล องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ในการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง 4 งานได้แก่ งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไปของโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 อย่างต่อเนื่อง ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.3 ผลการประเมินการมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ตามความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ทั้งสองปีการศึกษาโดยรวม การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายกลุ่มพบว่าทุกกลุ่มมีความพึงพอใจระดับมากเช่นเดียวกันดังนี้ ปีการศึกษา 2563 ครู ( =3.68) คณะกรรมการสถานศึกษา ( =3.68) และผู้ปกครอง ( 4.68) ตามลำดับ ทุกกลุ่มผ่านเกณฑ์การประเมินและปีการศึกษา 2564 ครู ( = 4.60) คณะกรรมการสถานศึกษา ( = 4.66) และผู้ปกครอง ( =4.68) ตามลำดับ ทุกกลุ่มผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.3 ผลการประเมินคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านทอนพลาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2563 มีระดับคุณภาพดีมาก มาตรฐาน ที่ 1, 2 , และ 3 ระดับคุณภาพดี ทุกมาตรฐานผ่านเกณฑ์การประเมิน ปีการศึกษา 2564 มีคุณภาพระดับดีเลิศ มาตรฐานที่ 1,2, และ 3 ทุกมาตรฐานผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีต่อการดำเนินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านทอนพลา ปีการศึกษา 2563 - 2564 ทั้งสองปีการศึกษาโดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายกลุ่มพบว่าทุกกลุ่มมีความพึงพอใจระดับมากเช่นเดียวกันดังนี้ ปีการศึกษา 2563 ครู ( = 3.65) คณะกรรมการสถานศึกษา ( = 4.53) ผู้ปกครอง( = 3.72) และนักเรียน( = 3.68) ตามลำดับ ทุกกลุ่มผ่านเกณฑ์การประเมิน และปีการศึกษา 2564 ครู ( = 4.59 ผู้ปกครอง ( = 4.60 ) คณะกรรมการสถานศึกษา ( =4.53 ) และนักเรียน( = 4.75) ตามลำดับ ทุกกลุ่มผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.5 สรุปผลการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านทอนพลา ปีการศึกษา 2563 - 2564 ในภาพรวมพบว่าโครงการมีความสำเร็จระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นการประเมิน พบว่า สภาพแวดล้อม ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิตของโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นการประเมิน

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการประเมินโครงการต่าง ๆ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินอื่นๆ

2. ควรมีการวิจัยพัฒนารูปแบบการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาศักยภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม

โพสต์โดย ศิธิพงศ์ นวลเมือง : [23 ก.ย. 2565 เวลา 06:51 น.]
อ่าน [38] ไอพี : 118.173.32.251
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,854 ครั้ง
ADSL ทำงานอย่างไร?
ADSL ทำงานอย่างไร?

เปิดอ่าน 30,051 ครั้ง
เทคนิคเพิ่มความเร็วในการอ่านภาษาอังกฤษ
เทคนิคเพิ่มความเร็วในการอ่านภาษาอังกฤษ

เปิดอ่าน 8,197 ครั้ง
3 กุมภาพันธ์ ... วันทหารผ่านศึก
3 กุมภาพันธ์ ... วันทหารผ่านศึก

เปิดอ่าน 14,707 ครั้ง
ไม่อยากเป็นโรคกระดูกพรุน น้ำมะเขือเทศช่วยได้
ไม่อยากเป็นโรคกระดูกพรุน น้ำมะเขือเทศช่วยได้

เปิดอ่าน 8,746 ครั้ง
นับถอยหลังทั้งกาย-ใจ เทศกาลกินเจ ทำกุศลเพื่อ สุขภาพ
นับถอยหลังทั้งกาย-ใจ เทศกาลกินเจ ทำกุศลเพื่อ สุขภาพ

เปิดอ่าน 30,462 ครั้ง
วิวัฒนาการความคิดทางการศึกษา
วิวัฒนาการความคิดทางการศึกษา

เปิดอ่าน 13,672 ครั้ง
เจอดาว "โลกหมายเลข 2" นาซ่าชี้คล้ายโลกเรามากๆ
เจอดาว "โลกหมายเลข 2" นาซ่าชี้คล้ายโลกเรามากๆ

เปิดอ่าน 37,959 ครั้ง
ศัพท์สถิติทางการศึกษา
ศัพท์สถิติทางการศึกษา

เปิดอ่าน 16,568 ครั้ง
2012 วันสิ้นโลก จริงหรือ?
2012 วันสิ้นโลก จริงหรือ?

เปิดอ่าน 9,456 ครั้ง
"การศึกษาหันหลัง" คอลัมน์ชั้น 5 ประชาชาติ โดย สาโรจน์ มณีรัตน์
"การศึกษาหันหลัง" คอลัมน์ชั้น 5 ประชาชาติ โดย สาโรจน์ มณีรัตน์

เปิดอ่าน 16,975 ครั้ง
เปลือกผลไม้ ไม่ไร้ค่า
เปลือกผลไม้ ไม่ไร้ค่า

เปิดอ่าน 9,391 ครั้ง
กิน"กระเทียม"ดีต่อสุขภาพหัวใจ
กิน"กระเทียม"ดีต่อสุขภาพหัวใจ

เปิดอ่าน 38,030 ครั้ง
ทำได้จริง!!เทคนิคการปลูกกล้วยให้เครือหันออกไปทางทิศเดียวกัน
ทำได้จริง!!เทคนิคการปลูกกล้วยให้เครือหันออกไปทางทิศเดียวกัน

เปิดอ่าน 13,814 ครั้ง
ประโยชน์ของ ADSL
ประโยชน์ของ ADSL

เปิดอ่าน 9,818 ครั้ง
วิธีถนอม Handy drive สุดรัก
วิธีถนอม Handy drive สุดรัก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 17,024 ครั้ง
ข้าวกล้องงอก
ข้าวกล้องงอก

เปิดอ่าน 25,106 ครั้ง
3 แหล่งเรียนรู้เด็ดให้เก่งภาษาอังกฤษขั้นเทพ
3 แหล่งเรียนรู้เด็ดให้เก่งภาษาอังกฤษขั้นเทพ

เปิดอ่าน 48,403 ครั้ง
เก่งภาษาอังกฤษ...แบบนีน่า
เก่งภาษาอังกฤษ...แบบนีน่า

เปิดอ่าน 9,019 ครั้ง
สตอเรจแก้วเก็บข้อมูลได้หลายร้อยล้านปี
สตอเรจแก้วเก็บข้อมูลได้หลายร้อยล้านปี

เปิดอ่าน 7,399 ครั้ง
ป้องกันนร.ลอกข้อสอบ โรงเรียนจีนจัดที่สอบเเนวใหม่ ให้นั่งกลางเเจ้ง
ป้องกันนร.ลอกข้อสอบ โรงเรียนจีนจัดที่สอบเเนวใหม่ ให้นั่งกลางเเจ้ง เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ