ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 กรณีศึกษา : โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

กรณีศึกษา : โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)

โดย นายกิตติพงศ์ มงคลคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินสภาพแวดล้อมและบริบทของโครงการโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 2) ประเมินความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้นของโครงการโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 3) ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 และ 4) ประเมินความเหมาะสมของผลผลิตของโครงการโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมของ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยใช้กระบวนการวัดและประเมินด้วยวิธีการเชิงระบบ (System Approach) ในรูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Model) แหล่งข้อมูลประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรวม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ครูการศึกษาพิเศษ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ และครูผู้สอนนักเรียนเรียนรวม รวมจำนวนทั้งสิ้น 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X-bar) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ครูการศึกษาพิเศษ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ และครูผู้สอนนักเรียนเรียนรวม โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณา-นุเคราะห์) จำนวนทั้งสิ้น 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่สร้างตามกรอบแนวคิดของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ .95 จำนวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบกำหนดคำตอบให้เลือก (Multiple Choices)

ตอนที่ 2 สภาพแวดล้อมและบริบททั่วไป ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ และผลผลิต ของโครงการโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการประเมินพบว่า

1. สภาพแวดล้อมและบริบททั่วไปของโครงการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งผลการประเมินตามเกณฑ์ปรากฏว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน ข้อที่มีความคิดเห็นเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ โรงเรียนมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการเรียนเรียนรวม สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ รองลงมาได้แก่ หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน ตามลำดับ

2. ปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน ผลการประเมินตามเกณฑ์ปรากฏว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ ด้านงบประมาณ ข้อที่มีความคิดเห็นเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ การใช้งบประมาณ ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ รองลงมาได้แก่ การใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการมีความคุ้มค่าและและงบประมาณเพียงพอต่อการดำเนินโครงการ ตามลำดับ ด้านสื่อวัสดุ อุปกรณ์ ข้อที่มีความคิดเห็นเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินโครงการอย่างคุ้มค่า รองลงมาได้แก่ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนานักเรียนเรียนรวมมีคุณภาพดี และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในโครงการมีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ตามลำดับ ด้านการบริหารจัดการ มีการแจ้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการให้คณะครูในโรงเรียนทราบอย่างชัดเจนและทั่วถึง รองลงมาได้แก่ มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และมีการดำเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน ตามลำดับ

3. กระบวนการดำเนินงานของโครงการตามโครงสรhางซีต (SEAT Frameworks) มีความคิดเห็นในระดับมาก ผลการประเมินตามเกณฑ์ปรากฏว่า ด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการผ่านเกณฑ์การประเมิน แยกเป็นด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้ ด้านนักเรียน (S – Students) ข้อที่มีความคิดเห็นเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ มีการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนเรียนรวม ด้านการช่วยเหลือตัวเองในกิจวัตรประจำวัน รองลงมาได้แก่ มีการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนเรียนรวม โดยกระตุ้นพัฒนาการในส่วนที่เหลืออยู่ ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และมีการเตรียมทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเพื่อให้นักเรียนเรียนรวม สามารถช่วยเหลือตนเองได้มากที่สุด ตลอดจนอยู่ร่วมกับนักเรียนทั่วไปได้อย่างปกติสุข ด้านสิ่งแวดล้อม (E – Environment) ข้อที่มีความคิดเห็นเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ครูทั่วไปและครูการจัดการศึกษาพิเศษเป็นที่ปรึกษาซึ่งกันและกัน มีความร่วมมือการจัดการเรียนรวมโดยการทำงานเป็นทีม รองลงมาได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรวมแก่ ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง และมีการปรับสภาพแวดล้อมนอกอาคาร ได้แก่ ตัวอาคาร ทางเข้า ทางข้าม ต้นไม้ เป็นต้น ให้มีความเหมาะสมกับนักเรียนเรียนรวม ตามลำดับ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (A – Activities) ข้อที่มีความคิดเห็นเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ มีการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) รองลงมาได้แก่ โรงเรียนรับนักเรียนเข้าเรียน คัดกรองนักเรียนตามประเภทความต้องการจำเป็นพิเศษ และส่งต่อนักเรียนเข้ารับการศึกษาตามความสามารถ และความต้องการจำเป็นของแต่ละบุคคล และมีการจัดทำแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ตามลำดับ ด้านเครื่องมือ (T – Tools) ข้อที่มีความคิดเห็นเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนโดยครูการศึกษาพิเศษ หรือผู้ที่ได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่กระทรวงกำหนด รองลงมาได้แก่ มีการแจ้งข้อมูลเพื่อรับการจัดสรรคูปองการศึกษาได้อย่างครบถ้วนตามความจำเป็นของนักเรียนเรียนรวม และมีการกำหนดนโยบายเพื่อกำหนดทิศทางในการปฏิบัติงานและการให้บริการที่ชัดเจน ตามลำดับ

4. ผลผลิตของโครงการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน ผลการประเมินตามเกณฑ์ปรากฏว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ ด้านความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรวมของผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ และครูผู้สอนนักเรียนเรียนรวม ข้อที่มีความคิดเห็นเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบโครงการ และครูผู้สอนนักเรียนเรียนรวม มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเพิ่มขึ้น รองลงมาได้แก่ ครูผู้สอนสามารถดูแลช่วยเหลือ และเสริมสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมให้กับนักเรียนเรียนรวมได้อย่างมีคุณภาพ และครูผู้สอนมีทักษะในการสื่อสารกับนักเรียนเรียนรวมได้ดีขึ้นตามลำดับ ด้านด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเรียนรวม พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเรียนรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ ยกเว้น นักเรียนเรียนรวมได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครบตามหลักสูตรตามศักยภาพของแต่ละบุคคล อยู่ในระดับปานกลาง เรียงลำดับค่าเฉลี่ยผลการประเมินจากมากไปน้อย ดังนี้ นักเรียนเรียนรวมมีพัฒนาการดีขึ้นตามศักยภาพของแต่ละบุคคล นักเรียนเรียนรวมมีผลการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เรียน และนักเรียนรวมมีการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณดีขึ้น ตามลำดับ

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะทั่วไป

1) อยากให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาพิเศษสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นระดับโรงเรียน เขตพื้นที่ หรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กที่ความต้องการพิเศษ

2) โรงเรียนควรประสานกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย ในการคัดกรองนักเรียนเพื่อความถูกต้องแม่นยำ

3) หน่วยงานต้นสังกัดควรมีการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม และให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน

4) หน่วยงานต้นสังกัด ควรสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้รับในปัจจุบันและจากงบประมาณของโรงเรียนซึ่งยังไม่เพียงพอ ตลอดจนจัดหาครูพี่เลี้ยง และอุปกรณ์ช่วยเหลือสนับสนุนต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และมีจำนวนเพียงพอ

5) โรงเรียนควรเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ประสานงานกับชุมชนและหน่วยงาน องค์กรอื่นๆ เพื่อแสวงหางบประมาณสำหรับใช้จ่ายในการจัดการเรียนรวมเพิ่มเติมจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัด

6) ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ ดำเนินการประสานงานกับผู้บริหารสถานศึกษาดีอยู่แล้ว ควรมีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในการให้การดูแลเด็กและให้คำแนะนำปรึกษาแก่ครูผู้เกี่ยวข้อง

7) มีการจัดสถานที่ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อนักเรียนที่ความต้องการพิเศษดีอยู่แล้ว ควรดำเนินการปรับปรุง ดูแลรักษาให้ได้มาตรฐาน และเหมาะสมกับความบกพร่องของนักเรียนแต่ละประเภท

8) โรงเรียนควรจัดการประชุมให้ความรู้กับผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษแต่ละประเภทอย่างต่อเนื่องโดยการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินครั้งต่อไป

1) ควรมีการประเมินโครงการโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม โดยเปรียบเทียบกับทุกโรงเรียน

ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 และต่างเขตพื้นที่การศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนเรียนรวม

3) ควรมีการเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มผู้ประเมิน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู

ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการและครูผู้สอนนักเรียนเรียนรวม ทั้งในโรงเรียนและกับโรงเรียนอื่นที่จัดการเรียนการสอนเรียนรวม

4) ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อหาแนวทางพัฒนาการดำเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบการ

เรียนรวมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุด

โพสต์โดย Kittipong : [24 ก.ย. 2565 เวลา 06:19 น.]
อ่าน [2571] ไอพี : 124.122.19.8
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 89,405 ครั้ง
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

เปิดอ่าน 16,329 ครั้ง
รับอากาศบริสุทธิ์ เพิ่มพลังให้สมอง
รับอากาศบริสุทธิ์ เพิ่มพลังให้สมอง

เปิดอ่าน 30,086 ครั้ง
ย้อนรอยสายราชสกุล…ในพระบรมราชจักรีวงศ์ (จบ)
ย้อนรอยสายราชสกุล…ในพระบรมราชจักรีวงศ์ (จบ)

เปิดอ่าน 16,560 ครั้ง
จำนวนเต็ม (Integer) คืออะไร
จำนวนเต็ม (Integer) คืออะไร

เปิดอ่าน 11,449 ครั้ง
"กูเกิล"เปิดบริการ"กูเกิล ไดรฟ์" เก็บข้อมูลออนไลน์สูงสุด "16 เทราไบท์"
"กูเกิล"เปิดบริการ"กูเกิล ไดรฟ์" เก็บข้อมูลออนไลน์สูงสุด "16 เทราไบท์"

เปิดอ่าน 21,196 ครั้ง
วิธีซ่อมก๊อกน้ำรั่ว
วิธีซ่อมก๊อกน้ำรั่ว

เปิดอ่าน 52,385 ครั้ง
เคล็ดลับการเรียนเก่งด้วยตัวเอง
เคล็ดลับการเรียนเก่งด้วยตัวเอง

เปิดอ่าน 10,838 ครั้ง
เหตุผลที่กำหนดให้ 25 ธันวาคม เป็นวันคริสต์มาส
เหตุผลที่กำหนดให้ 25 ธันวาคม เป็นวันคริสต์มาส

เปิดอ่าน 14,060 ครั้ง
ทำไมสุนัขถึงเดินเป็นวงกลมก่อนจะนอนลง
ทำไมสุนัขถึงเดินเป็นวงกลมก่อนจะนอนลง

เปิดอ่าน 18,742 ครั้ง
1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่

เปิดอ่าน 26,838 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสารมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน ฉบับใหม่ ปี 2556
ดาวน์โหลดเอกสารมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน ฉบับใหม่ ปี 2556

เปิดอ่าน 10,952 ครั้ง
คลิปลูกสาวจัดวิวาห์ที่ รพ. เพื่อให้ได้เต้นรำกับพ่อก่อนตาย
คลิปลูกสาวจัดวิวาห์ที่ รพ. เพื่อให้ได้เต้นรำกับพ่อก่อนตาย

เปิดอ่าน 10,046 ครั้ง
ทึ่ง! เจ้าหมูซูเปอร์ฮีโร่ช่วยชีวิตลูกแพะตกน้ำ
ทึ่ง! เจ้าหมูซูเปอร์ฮีโร่ช่วยชีวิตลูกแพะตกน้ำ

เปิดอ่าน 16,015 ครั้ง
สมุนไพรน่ารู้
สมุนไพรน่ารู้

เปิดอ่าน 5,326 ครั้ง
เกษตรผสมผสานและไร่นาสวนผสม
เกษตรผสมผสานและไร่นาสวนผสม

เปิดอ่าน 24,759 ครั้ง
การช่างและหมู่บ้านช่าง
การช่างและหมู่บ้านช่าง
เปิดอ่าน 231,937 ครั้ง
การนับตัวเลข1-10(ภาษาจีน)
การนับตัวเลข1-10(ภาษาจีน)
เปิดอ่าน 17,616 ครั้ง
10 ขั้นตอนบริหารใบหน้าชะลอแก่
10 ขั้นตอนบริหารใบหน้าชะลอแก่
เปิดอ่าน 12,862 ครั้ง
15 หลักฮวงจุ้ยในที่ทำงานสำหรับสาวมิลเลเนียม
15 หลักฮวงจุ้ยในที่ทำงานสำหรับสาวมิลเลเนียม
เปิดอ่าน 16,885 ครั้ง
คลิปเจ้าหนู 11 ปี นักบาสฯ ขั้นเทพ เล่นเก่งกว่าผู้ใหญ่ ฮิตกว่า 2 ล้านวิวแล้ว
คลิปเจ้าหนู 11 ปี นักบาสฯ ขั้นเทพ เล่นเก่งกว่าผู้ใหญ่ ฮิตกว่า 2 ล้านวิวแล้ว

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ