ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง ปีการศึกษา 2564

การรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง ปีการศึกษา 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง ปีการศึกษา 2564 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง ปีการศึกษา 2564 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง ปีการศึกษา 2564 และเพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง ปีการศึกษา 2564 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน รวมทั้งสิ้น จำนวน 149 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ แบบสอบถามปลายเปิด ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) นำเสนอในรูปตารางประกอบคำบรรยาย โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาแปลความหมายของค่าเฉลี่ย สังเคราะห์เนื้อหา และสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง

ผลการศึกษา การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง ปีการศึกษา 2564 พบว่า มีการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามขั้นตอนกระบวนการ และมีผลการดำเนินงานครอบคลุมครบทั้ง 4 ขั้นตอนของกิจกรรมในโครงการ ได้แก่ การวางแผนในการดำเนินงาน การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา การส่งต่อ การประเมินผลการดำเนินงาน และการสรุปผลเพื่อการพัฒนาต่อเนื่อง ได้ดำเนินการครบทุกกิจกรรม และการดำเนินการทุกกิจกรรมสอดคล้อง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ การดำเนินการเป็นไปอย่างมีระบบ

และมีประสิทธิภาพ โดย ผู้ปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือชุมชน มีการทำงานร่วมกันโดยผ่านกระบวนการทำงานที่มีระบบพร้อมด้วยเอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบหรือรับการประเมินได้

การดำเนินงานโครงการตามมาตรฐานด้านคุณภาพนักเรียน มาตรฐานด้านกระบวนการ และมาตรฐานด้านปัจจัย มีการดำเนินงานอยู่ในระดับ มาก โดยสามารถสรุปข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยในการดำเนินงานมากที่สุดของแต่ละด้าน ดังนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มาตรฐานด้านคุณภาพนักเรียน เมื่อพิจารณารายข้อที่มีการดำเนินงานมากที่สุด คือ มีการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยมีการดำเนินงานอยู่ในระดับ มาก มาตรฐานด้านกระบวนการ เมื่อพิจารณารายข้อที่มีการดำเนินงานมากที่สุดคือ มีการติดตามพฤติกรรมจากการช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยมีการดำเนินงานอยู่ในระดับ มาก มาตรฐานด้านปัจจัย เมื่อพิจารณารายข้อที่มีการดำเนินงานมากที่สุด คือ ผู้บริหารมีการพัฒนาตนเอง และพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก

การประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ

โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง ปีการศึกษา 2564 โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน พบว่า ในภาพรวมการดำเนินงานอยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยความพึงพอใจ ในการที่ทางโรงเรียนมีกิจกรรม การออกเยี่ยมบ้านของครูที่ปรึกษา อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือความพึงพอใจที่จะให้ทางโรงเรียนดำเนินการตามโครงการนี้ต่อไป และ ความพึงพอใจในการที่ทางโรงเรียนมีโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นลำดับรองลงมา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง ปีการศึกษา 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563-2564 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ทุกระดับชั้นปีการศึกษา 2564 สูงขึ้นกว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง ปีการศึกษา 2564 สามารถสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะที่มีการให้ข้อมูลมากที่สุด ดังนี้ การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของมาตรฐานด้านคุณภาพนักเรียนไม่พบปัญหา มาตรฐานด้านกระบวนการ พบปัญหาคือ การรายงานการนิเทศติดตามการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุมต่อการดำเนินงานในแต่ละด้าน ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล และพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจัง ต่อเนื่องและเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ มาตรฐานด้านปัจจัย พบปัญหาคือ ผู้ปกครองขาดความร่วมมือในการร่วมกันแก้ปัญหาพฤติกรรมเด็ก ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการจัดประชุมผู้ปกครองในเรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยเฉพาะผู้ปกครองของนักเรียนที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

โพสต์โดย รองเพลิง : [27 ก.ย. 2565 เวลา 17:58 น.]
อ่าน [621] ไอพี : 124.122.18.141
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 23,443 ครั้ง
แบบธรรมเนียม ประเพณีไทย
แบบธรรมเนียม ประเพณีไทย

เปิดอ่าน 302,312 ครั้ง
ภาษาอังกฤษ เริ่มได้ที่บ้าน กับ 30 ประโยคคุยกับลูกเป็นภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ภาษาอังกฤษ เริ่มได้ที่บ้าน กับ 30 ประโยคคุยกับลูกเป็นภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

เปิดอ่าน 13,136 ครั้ง
ประวัติความเป็นมาของยางพารา
ประวัติความเป็นมาของยางพารา

เปิดอ่าน 11,539 ครั้ง
แบคทีเรียกินเนื้อคน แพทย์แนะล้างแผลฆ่าเชื้อโรคทันที หากถูกก้างปลาตำ
แบคทีเรียกินเนื้อคน แพทย์แนะล้างแผลฆ่าเชื้อโรคทันที หากถูกก้างปลาตำ

เปิดอ่าน 21,955 ครั้ง
ถึงเวลาปฏิวัติการสอน ความท้าทายของครูในศตวรรษที่ 21
ถึงเวลาปฏิวัติการสอน ความท้าทายของครูในศตวรรษที่ 21

เปิดอ่าน 7,616 ครั้ง
เล่นหมากล้อม สามารถพัฒนาผลการเรียนคณิตศาสตร์ได้!
เล่นหมากล้อม สามารถพัฒนาผลการเรียนคณิตศาสตร์ได้!

เปิดอ่าน 12,874 ครั้ง
7 วิธีป้องกันโรคหัวใจวาย
7 วิธีป้องกันโรคหัวใจวาย

เปิดอ่าน 13,465 ครั้ง
ข่า...ยาดีคู่ครัวไทย
ข่า...ยาดีคู่ครัวไทย

เปิดอ่าน 17,061 ครั้ง
ดวงจันทร์ (Moon)
ดวงจันทร์ (Moon)

เปิดอ่าน 26,379 ครั้ง
สั่งจองพื้นที่บนดวงจันทร์ได้แล้ว
สั่งจองพื้นที่บนดวงจันทร์ได้แล้ว

เปิดอ่าน 6,885 ครั้ง
ปิดฉาก!"ไมโครซอฟท์" ประกาศเลิกผลิตวินโดวส์รุ่นใหม่ เน้นบริการ"อัพเดต"แทน
ปิดฉาก!"ไมโครซอฟท์" ประกาศเลิกผลิตวินโดวส์รุ่นใหม่ เน้นบริการ"อัพเดต"แทน

เปิดอ่าน 26,555 ครั้ง
10 เทคนิคการ ซ่อมคอมพิวเตอร์ ด้วยตัวเอง
10 เทคนิคการ ซ่อมคอมพิวเตอร์ ด้วยตัวเอง

เปิดอ่าน 11,174 ครั้ง
นักเขียนไทยเจ๋ง คว้าแชมป์การ์ตูนนานาชาติ
นักเขียนไทยเจ๋ง คว้าแชมป์การ์ตูนนานาชาติ

เปิดอ่าน 15,383 ครั้ง
เกิดทฤษฎีอันใหม่ดาวพุธกับดาวศุกร์ เป็นเศษเดน ของโลก
เกิดทฤษฎีอันใหม่ดาวพุธกับดาวศุกร์ เป็นเศษเดน ของโลก

เปิดอ่าน 18,352 ครั้ง
ดอกไม้ 5 ชนิด พิชิตโรค
ดอกไม้ 5 ชนิด พิชิตโรค

เปิดอ่าน 148,953 ครั้ง
เพลง   :   Jingle Bell
เพลง : Jingle Bell
เปิดอ่าน 17,075 ครั้ง
"ไผ่ร้อยกอ" เป็นไผ่แบบไหน มีลักษณะอย่างไร
"ไผ่ร้อยกอ" เป็นไผ่แบบไหน มีลักษณะอย่างไร
เปิดอ่าน 8,760 ครั้ง
10 บัญญัติขจัดโรคน้ำท่วม
10 บัญญัติขจัดโรคน้ำท่วม
เปิดอ่าน 21,615 ครั้ง
มารู้จักกับอาการแพ้น้ำหอมและวิธีการดูแลรักษา
มารู้จักกับอาการแพ้น้ำหอมและวิธีการดูแลรักษา
เปิดอ่าน 23,043 ครั้ง
ไขข้อข้องใจ กินเห็ดมีประโยชน์จริงหรือ?
ไขข้อข้องใจ กินเห็ดมีประโยชน์จริงหรือ?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
สมัครบัตรเครดิต
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ