ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี ปีการศึกษา 2564

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด

อุทัยธานี ปีการศึกษา 2564

ผู้ประเมิน นางสาวสุจินดา มานักฆ้อง รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี ปีการศึกษา 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบท (Context) ปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) ของโครงการ โดยใช้กรอบการประเมินตามรูปแบบการประเมิน CIPP Model โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ประกอบด้วย ครู/บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม แบบประเมิน แบบสำรวจข้อมูล และจากการศึกษาเอกสาร ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความถี่ ร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการประเมินโครงการ พบว่า

1. ด้านบริบท (Context) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความต้องการจำเป็นของโครงการ รองลงมา ได้แก่ ความสอดคล้องเหมาะสมของโครงการ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับความเป็นไปได้ของโครงการ ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุดทุกประเด็น

1.1 ประเด็นความต้องการจำเป็นของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ กิจกรรมสำคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีต้องดำเนินการขั้นแรกคือการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและคัดกรอกเพื่อส่งเสริมตาม ความต้องการของผู้เรียน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ความจำเป็นที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี ต้องดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ตามบริบทและสภาพการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับ มากที่สุด และจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ

1.2 ประเด็นความสอดคล้องเหมาะสมของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคล้องเหมาะสมกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคล้องเหมาะสมกับกลยุทธ์ของสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด และหลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคล้องเหมาะสมกับนโยบายของศูนย์การศึกษาพิเศษ อยู่ในระดับมากที่สุด

1.3 ประเด็นความเป็นไปได้ของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคล้องเหมาะสมกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคล้องเหมาะสมกับกลยุทธ์ของสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด และหลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคล้องเหมาะสมกับนโยบายของศูนย์การศึกษาพิเศษ อยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ

2. ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความพร้อมของทรัพยากร อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ความพร้อมของบุคลากร อยู่ในระดับมาก

2.1 ความพร้อมของบุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ สามารถสรรหาคณะกรรมการกิจกรรมได้ตามจำนวนที่ต้องการ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ สถานศึกษามีคณะกรรมการที่ปรึกษาให้การสนับสนุนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด และบุคลากรของสถานศึกษา มีความรู้ความสามารถในการดำเนินกิจกรรม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับคณะกรรมการกิจกรรมเป็นผู้มีความพร้อมและกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด

2.2 ประเด็นความพร้อมของทรัพยากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ งบประมาณดำเนินการจัดกิจกรรมในชุมชนเพียงพอและเหมาะสม อยู่ในระดับ มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้มีเพียงพอและมีคุณภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด และสถานที่ดำเนินกิจกรรมเพียงพอและเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด

3. ด้านกระบวนการ (Process) โดยภาพรวมอยู่ในระดับระดับมากที่สุด ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การวางแผนบริหารโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ การดำเนินงานโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด และการกำกับติดตาม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับการประเมินผล อยู่ในระดับมากที่สุด

3.1 การวางแผนบริหารโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่มีการประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานอย่างชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด และมีการประชุมวางแผนการกำหนดกิจกรรมและการดำเนินงานโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด

3.2 การดำเนินงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการวางแผนก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรมทุกครั้ง อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ มีการดำเนินงานโครงการเป็นไปตามขั้นตอน อยู่ในระดับมากที่สุด และการดำเนินงานโครงการเป็นไปตามกำหนดของระยะเวลา อยู่ในระดับมากที่สุด

3.3 การกำกับติดตาม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการนิเทศ ติดตามระหว่างการดำเนินงานโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารให้การนิเทศ ติดตาม ดูแลและให้กำลังใจในการดำเนินงานโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด และผู้บริหารให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมากที่สุด

3.4 การประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการประเมินผลระหว่างการดำเนินงานโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ มีการสรุปรายงานผลดำเนินงานโครงการในรอบปี อยู่ในระดับมากที่สุด และมีการประเมินผลหลังสิ้นสุดการดำเนินงานโครงการ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับมีการนำผลการดำเนินงานโครงการแจ้งทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ อยู่ในระดับมากที่สุด

4. ด้านผลผลิต (Product) จำแนกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1) ผลการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 องค์ประกอบ 2) คุณภาพตามมาตรฐานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3) คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี 4) ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อโครงการ

4.1 ผลการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 องค์ประกอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก องค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การคัดกรองนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด และองค์ประกอบที่ 4 การป้องกันและแก้ไข อยู่ในระดับมาก

4.1.1 องค์ประกอบที่ 1 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล อยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การจัดกระทำวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ การดำเนินงานรวบรวมข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเป็นระบบ อยู่ในระดับมากที่สุด และมีเครื่องมือเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลครอบคลุม อยู่ในระดับมากที่สุด

4.1.2 องค์ประกอบที่ 2 การคัดกรองนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการนำผลจากการคัดกรองนักเรียนไปวางแผนเพื่อส่งเสริมพัฒนานักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ มีเครื่องมือในการคัดกรองนักเรียน การแปลผลที่ชัดเจนอยู่ในระดับมากที่สุด และมีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้องคัดกรองนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด

4.1.3 องค์ประกอบที่ 3 การส่งเสริมนักเรียน อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการติดตามผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนและรายงานผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ วิเคราะห์ผลการส่งเสริมนักเรียนเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด และมีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อกำหนดแนวทางในการส่งเสริมนักเรียน อยู่ในระดับมาก

4.1.4 องค์ประกอบที่ 4 การป้องกันและแก้ไข อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ กำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขนักเรียนอย่างชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ การให้คำปรึกษาเบื้องต้นกับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงอย่างทั่วถึง อยู่ในระดับมากที่สุด และมีการประเมินผลการป้องกันและแก้ไขนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด

4.1.5 องค์ประกอบที่ 5 การส่งต่อ อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการส่งต่อนักเรียนให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ การดำเนินการส่งต่อนักเรียนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน อยู่ในระดับมาก และมีการกำหนดแนวทางการส่งต่อนักเรียนอย่างชัดเจน อยู่ในระดับมาก

4.2 คุณภาพตามมาตรฐานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการประเมินผล การดำเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี ปีการศึกษา 2564 โดยคณะกรรมการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 9 ท่าน พบว่า มีคะแนนรวม เท่ากับ 73 คะแนน ซึ่งแปลผลการประเมินได้ว่า คุณภาพตามมาตรฐานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับดีมาก

4.3 คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี จำแนกตามมาตรฐานการศึกษา

4.3.1 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน พบว่า มีผลการประเมินในภาพรวม อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ซึ่งหากพิจารณาทั้ง 6 ประเด็นพิจารณา พบว่า มีผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดทุกประเด็นพิจารณา

4.3.2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ พบว่า มีผลการประเมินในภาพรวม อยู่ในระดับดีเลิศ ซึ่งหากพิจารณาทั้ง 7 ประเด็นพิจารณา พบว่า มีผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดทุกประเด็นพิจารณา

4.3.3 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พบว่า มีผลการประเมินในภาพรวม อยู่ในระดับดีเลิศ ซึ่งหากพิจารณาทั้ง 10 ประเด็นพิจารณา พบว่า มีผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดทุกประเด็นพิจารณา

4.4 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ กิจกรรมสานสัมพันธ์กับผู้ปกครองเพื่อร่วมกันแก้ปัญหานักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ การจัดกิจกรรมโฮมรูมทำให้เกิดบรรยากาศเสมือนบ้าน อยู่ในระดับ มากที่สุด และการแจ้งข้อมูลนักเรียนในด้านต่าง ๆ ให้ผู้ปกครองทราบอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย จิ้งหรีด : [4 ต.ค. 2565 เวลา 11:22 น.]
อ่าน [593] ไอพี : 1.46.129.218
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 36,559 ครั้ง
รายงานการวิจัยและพัฒนานโยบายกาศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา (2553)
รายงานการวิจัยและพัฒนานโยบายกาศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา (2553)

เปิดอ่าน 850 ครั้ง
History of Mahidol University
History of Mahidol University

เปิดอ่าน 28,919 ครั้ง
ต้นมันปู
ต้นมันปู

เปิดอ่าน 15,103 ครั้ง
คลิปโจรกระจอก…โดนหนูน้อยยูโดยำน่วมคาลิฟท์
คลิปโจรกระจอก…โดนหนูน้อยยูโดยำน่วมคาลิฟท์

เปิดอ่าน 30,858 ครั้ง
กลยุทธ์การสอนในศตวรรษที่ 21 ของสิงคโปร์
กลยุทธ์การสอนในศตวรรษที่ 21 ของสิงคโปร์

เปิดอ่าน 10,282 ครั้ง
5 ซุปเปอร์ฟู้ดส์...ที่สาวๆ ขาดไม่ได้
5 ซุปเปอร์ฟู้ดส์...ที่สาวๆ ขาดไม่ได้

เปิดอ่าน 73,674 ครั้ง
รวมกฏกระทรวงศึกษาธิการ
รวมกฏกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 6,103 ครั้ง
วิธีปลูกผักชีในกระถาง
วิธีปลูกผักชีในกระถาง

เปิดอ่าน 28,200 ครั้ง
การศึกษาไทย เราโง่อย่างมีหลักการ
การศึกษาไทย เราโง่อย่างมีหลักการ

เปิดอ่าน 8,268 ครั้ง
ข้อสอบเด็กไทย...ปัญหาใหญ่ที่ต้องมอง
ข้อสอบเด็กไทย...ปัญหาใหญ่ที่ต้องมอง

เปิดอ่าน 20,274 ครั้ง
4 สมุนไพร สยบโรค
4 สมุนไพร สยบโรค

เปิดอ่าน 15,815 ครั้ง
เหล็กปลอม ดูกันชัดๆ มันเป็นยังไง (ชมคลิป)
เหล็กปลอม ดูกันชัดๆ มันเป็นยังไง (ชมคลิป)

เปิดอ่าน 3,762 ครั้ง
พฤติกรรมที่ทำให้หน้าแก่เร็ว
พฤติกรรมที่ทำให้หน้าแก่เร็ว

เปิดอ่าน 12,857 ครั้ง
ฮวงจุ้ยช่วยปรับสมดุลสุขภาพ
ฮวงจุ้ยช่วยปรับสมดุลสุขภาพ

เปิดอ่าน 24,449 ครั้ง
อยากเลี้ยงลูกให้ฉลาด ต้องไม่มีคำว่า....โดย ดร.สุพาพร เทพยวรรณ
อยากเลี้ยงลูกให้ฉลาด ต้องไม่มีคำว่า....โดย ดร.สุพาพร เทพยวรรณ

เปิดอ่าน 51,975 ครั้ง
ความหมายของเทคโนโลยี
ความหมายของเทคโนโลยี
เปิดอ่าน 12,649 ครั้ง
เปิด4เมนูอาหารชุด นิยมใช้ตักบาตร ทำสงฆ์ป่วยสารพัดโรค
เปิด4เมนูอาหารชุด นิยมใช้ตักบาตร ทำสงฆ์ป่วยสารพัดโรค
เปิดอ่าน 13,069 ครั้ง
วีดีทัศน์หลักเกณฑ์ตาม ว7/2558 (เกณฑ์ PA)
วีดีทัศน์หลักเกณฑ์ตาม ว7/2558 (เกณฑ์ PA)
เปิดอ่าน 17,665 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 54 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จดหมายฉบับที่ 54 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดอ่าน 21,577 ครั้ง
โรคเหน็บชา สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 9
โรคเหน็บชา สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 9

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ