ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

รายงานการผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินด้านบริบท(context Evaluation) 2)ประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ (Input Evaluation) 3)ประเมินด้านกระบวนนการของโครงการ (Process Evaluation) 4) ประเมินด้านผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) ดังนี้ 4.1) ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ขอกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ (1) มาตรฐานด้านการป้องกัน (2) มาตรฐานด้านการค้นหา (3) มาตรฐานด้านการรักษา (4) มาตรฐานด้านการเฝ้าระวัง และ (5) มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ 4.2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม และ 5) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มประซากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 28 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม จำนวน 65 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม จำนวน 65 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ (Frequengy) ค่าร้อยละ (Percentage)

ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการศึกษาพบว่า

1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเซียงใหม่ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ เรียงลำดับสูงสุดสามอันดับแรก ได้แก่ มีการนำนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันสารเสพติดอบายมุข ของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้เพื่อการดำเนินโครงการได้เหมาะสมอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ วัตถุประสงค์ของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย อยู่ในระดับมาก และเป้าหมายของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ครอบคลุมนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย อยู่ในระดับมาก ลำตับต่ำสุดได้แก่ มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่จำเป็นต่อการดำเนินโครงการอย่างเพียงพอ อยู่ในระดับมาก

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงกรสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลำดับสูงสุดสามอันดับแรก ได้แก่ จำนวนบุคลากรที่ใช้ในการดำเนิน

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก รองลงมา

คือ บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความสามารถ และศักยภาพในการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข อยู่ในระดับมาก และบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการสถานศึกษาสีขาว

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข มีความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมป้องกันสิ่งเสพติดในสถานศึกษา อยู่ในะดับมาก ลำดับต่ำสุดได้แก่ วัสดุด้านเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับจัดกิจกรรมในโครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข มีความเหมาะสมและเพียงพอ อยู่ในระดับมาก

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ

บายมุข โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า โดยรวมอยู่ในเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลำดับสูงสุดสามนตับแรก ได้แก่ มีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือมีการบูรณาการการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก และมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบงานอย่างชัดเจนและเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ลำดับต่ำสุดได้แก่ มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันแก้ปัญหายาเสพติด อยู่ในระดับมาก

4. ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านผลผลิตของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด

และอบายมุข โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อำเภอฮฮด จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

4.1 ผลการประเมินตามมาตรฐานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข ของกระทรวงศึกษาธิการ รายด้าน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

เรียงลำดับสูงสุด ได้แก่ มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและ

รายข้อ ดังนี้ มาตรฐานด้านการป้องกัน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

เรียงลำดับสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนดำเนินการโครงการห้องเรียนสีขาว มาตรฐานด้านการคันหา พบว่า

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลำตับสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนมีการออกเยี่ยมบ้าน

นักเรียนอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานด้านการรักษา พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

เรียงลำดับสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนมีคลีนิกเสมารักษ์ (จิตสังคมบำบัดในสถานศึกษา) มาตรฐานด้านการ

เฝ้าระวัง พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลำดับสูงสุด ได้แก่ สถานศึกษา

มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา จัดบรรยากาศภายในสถานศึกษาให้มีระเบียบเรียบร้อย

สะอาด และปลอดภัย มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อเรียงลำดับสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนมีคณะกรรมการดำเนินงานและมีห้องปฏิบัติกิจกรรม

4.2 ผลการประเมินเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยรวมอยู่ในระดับมาก

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลำดับสูงสุดสามอันดับแรก ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ

สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ โครงการ

สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียน ได้ส่งเสริมให้มีทักษะชีวิตและมีความสามารถในการปรับตัว อยู่ในระดับมาก และข่าวสารประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก ส่วนลำดับต่ำสุด ได้แก่นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน อยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะเพื่อการนำไปใช้

1. จากการศึกษาครั้งนี้สามารถได้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อนำไปกำหนดเป้าหมายในการ

ดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม

เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างชัดเจน ดังนั้นสถานศึกษาควรกำหนดเป้าหมายในการดำเนินโครงการ

ให้มีความสอดคล้องกับกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

2. จากการศึกษาครั้งนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ทำให้โรงเรียนทราบผลการดำเนินงานเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนโครงการต่อไปได้ ตังนั้น โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามควรนำผลการประเมินในแต่ละด้านไปปรับใช้ และพัฒนาโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. จากการศึกษาครั้งนี้ได้ข้อมูลสารสนเทศในการกำหนดแผนการดำเนินการในทุกองค์ประกอบของโครงการ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด ดังนั้นในการดำเนินงานครั้งต่อไป ควรประชุมวางแผนร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และนักเรียน เพื่อให้สามารถกำหนดแผนการดำเนินการในทุกองค์ประกอบของโครงการ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ได้

ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป

1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการสถนศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข

2. ควรมีการประเมินโครงการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของ

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โดยใช้รูปแบบการประเมินอื่น เช่น รูปแบบการประเมินของไทเลอร์ รูปแบบการ

ประเมินของโพรวัส รูปแบบการประเมินของอัลคิน เป็นต้น

โพสต์โดย เอก : [6 ต.ค. 2565 เวลา 07:56 น.]
อ่าน [978] ไอพี : 118.172.92.96
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 7,906 ครั้ง
สารอาหารแห่งอนาคต
สารอาหารแห่งอนาคต

เปิดอ่าน 9,753 ครั้ง
แปรงสีฟันในท้องตลาด1ใน4ด้อยคุณภาพ
แปรงสีฟันในท้องตลาด1ใน4ด้อยคุณภาพ

เปิดอ่าน 21,176 ครั้ง
การปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศเเละต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560
การปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศเเละต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560

เปิดอ่าน 13,045 ครั้ง
วิธีสำหรับทำให้ผิวขาวใส แบบไร้สารเคมี
วิธีสำหรับทำให้ผิวขาวใส แบบไร้สารเคมี

เปิดอ่าน 18,132 ครั้ง
บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ
บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ

เปิดอ่าน 28,889 ครั้ง
ลายมือผู้มีบารมี
ลายมือผู้มีบารมี

เปิดอ่าน 58,658 ครั้ง
วิธีตอนกิ่งมะละกอ ให้ผลผลิตเร็ว ต้นเตี้ยไม่กลัวลม
วิธีตอนกิ่งมะละกอ ให้ผลผลิตเร็ว ต้นเตี้ยไม่กลัวลม

เปิดอ่าน 12,351 ครั้ง
คันนี้ร้อยล้าน
คันนี้ร้อยล้าน

เปิดอ่าน 19,545 ครั้ง
จิตรกรรม
จิตรกรรม

เปิดอ่าน 24,059 ครั้ง
ขนมถังแตก
ขนมถังแตก

เปิดอ่าน 14,084 ครั้ง
ผู้ประดิษฐ์คิดค้น"กล่องดำ"เสียชีวิตแล้ว
ผู้ประดิษฐ์คิดค้น"กล่องดำ"เสียชีวิตแล้ว

เปิดอ่าน 12,569 ครั้ง
10 วิธีสร้าง "บ้านสุข" ที่ไม่ใช่แค่ทฤษฎี
10 วิธีสร้าง "บ้านสุข" ที่ไม่ใช่แค่ทฤษฎี

เปิดอ่าน 26,260 ครั้ง
"ประกาศสงกรานต์" ปี 2556
"ประกาศสงกรานต์" ปี 2556

เปิดอ่าน 9,081 ครั้ง
Google Wave ของเล่นใหม่จากูเกิ้ล
Google Wave ของเล่นใหม่จากูเกิ้ล

เปิดอ่าน 18,402 ครั้ง
เทควันโด : ประวัติเทควันโดในประเทศไทย
เทควันโด : ประวัติเทควันโดในประเทศไทย

เปิดอ่าน 17,741 ครั้ง
ปรับโหงวเฮ้ง เสริมทรัพย์ เสริมบารมี
ปรับโหงวเฮ้ง เสริมทรัพย์ เสริมบารมี
เปิดอ่าน 15,028 ครั้ง
มะขามป้อม
มะขามป้อม
เปิดอ่าน 29,598 ครั้ง
ภาพกีฬามันๆ โหด มัน ฮา ตลก ขำๆ มาดูกันคลายเครียด
ภาพกีฬามันๆ โหด มัน ฮา ตลก ขำๆ มาดูกันคลายเครียด
เปิดอ่าน 12,146 ครั้ง
ค้นพบโลกใบที่ 2 มีอุณหภูมิไม่ร้อนไม่หนาวจนมากเกินไป
ค้นพบโลกใบที่ 2 มีอุณหภูมิไม่ร้อนไม่หนาวจนมากเกินไป
เปิดอ่าน 12,315 ครั้ง
กว่าจะเป็น เวียงจันทน์เกมส์
กว่าจะเป็น เวียงจันทน์เกมส์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ