ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

ผู้ประเมิน นายวิรัตน์ ใจกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต1

บทสรุปผู้บริหาร

วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการในครั้งนี้ เป็นการประเมินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ซึ่งเป็นแนวคิดของ สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ถือเป็นรูปแบบประเมินโครงการที่นิยมและยอมรับกันทั่วไปในปัจจุบัน ประกอบด้วย การประเมินด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และด้านผลผลิต (Product Evaluation)

ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้มี จำนวน 179 คน ประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 17 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ จำนวน 85 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 7 คน และผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 70 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามเพื่อการประเมินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

1. ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context)

2. ด้านปัจจัยนำเข้า (Input)

3. ด้านกระบวนการ (Process)

4. ด้านผลผลิต (Product)

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินโครงการ พบว่า

ผลการประเมินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ผู้ประเมินได้สอบถามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ คณะกรรมการสถานศึกษาฯ และคณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียน โดยรวมและรายด้าน มีดังนี้

ภาพรวม การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.08, σ = 0.89) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านผลผลิต (μ = 4.22, σ = 0.82) ด้านกระบวนการ (μ = 4.12, σ = 0.87) ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม (μ = 4.00, σ = 0.92) และด้านปัจจัยนำเข้า (μ = 3.99, σ = 0.93) ตามลำดับ

เมื่อพิจารณาผลการประเมินเป็นรายด้าน สรุปได้ดังนี้

1. ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context) มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.00, σ = 0.92) และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน (μ = 4.13, σ = 1.02) อันดับรองลงมา ได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการมีความเหมาะสม (μ = 4.11, σ = 0.97) และห้องเรียนมีสภาพชำรุด ทรุดโทรม และไม่ปลอดภัย (μ = 4.06, σ = 0.90) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ เครื่องเล่นสนามมีไม่เพียงพอต่อพัฒนาการด้านร่างกายของนักเรียน (μ = 3.89, σ = 0.87) และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รับ/ส่งสัญญาณ ขาดความทันสมัย และมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน (μ = 3.89, σ = 0.87)

2. ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 3.99, σ = 0.93) และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การดำเนินกิจกรรมของโครงการได้รับการประสานความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน และ/หรือองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้อง (μ = 4.11, σ = 1.02) อันดับรองลงมา ได้แก่ มีคณะกรรมการดำเนินโครงการประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรในชุมชน (μ = 4.10, σ = 0.97) และการดำเนินกิจกรรมของโครงการเป็นไปตามกระบวนการ ขั้นตอน โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ (μ = 4.09, σ = 0.97) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากชุมชน บุคลากร และ/หรือองค์กรภายนอก (μ = 3.85, σ = 0.89)

3. ด้านกระบวนการ (Process) มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.12, σ = 0.87) และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการวางแผนดำเนินโครงการ (μ = 4.23, σ = 0.87) อันดับรองลงมา ได้แก่ มีการวิเคราะห์และนำผลการประเมินมาพัฒนา/ปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง (μ = 4.20, σ = 0.88) และมีการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนที่กำหนด (μ = 4.19, σ = 0.86) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีการจัดทำกรอบแนวคิดและกำหนดจุดพัฒนาตามสภาพปัญหาและความต้องการ (μ = 3.99, σ = 0.83)

4. ด้านผลผลิต (Product) มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.22, σ = 0.82) และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผลการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ (μ = 4.34, σ = 0.75) อันดับรองลงมา ได้แก่ ครู นักเรียนและบุคลากรในชุมชน มีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ (μ = 4.30, σ = 0.75) และมีสวนเสริมสุขภาพภายในโรงเรียน สนามเด็กเล่นและเครื่องออกกำลังกาย ได้มาตรฐาน ปลอดภัย ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย (μ = 4.28, σ = 0.77) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รับ/ส่งสัญญาณที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้งาน (μ = 4.04, σ = 0.80)

โพสต์โดย โหน่ง : [6 ต.ค. 2565 เวลา 09:46 น.]
อ่าน [662] ไอพี : 101.108.137.166
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 61,377 ครั้ง
ประเทศที่ประสบความสำเร็จเขาดูแลครูอย่างไร
ประเทศที่ประสบความสำเร็จเขาดูแลครูอย่างไร

เปิดอ่าน 9,161 ครั้ง
ทำงานเกินกำลัง...ทำให้ป่วย
ทำงานเกินกำลัง...ทำให้ป่วย

เปิดอ่าน 258,075 ครั้ง
Pronouns  ( คำสรรพนาม )
Pronouns ( คำสรรพนาม )

เปิดอ่าน 14,470 ครั้ง
ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ อันตรายที่อย่ามองข้าม
ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ อันตรายที่อย่ามองข้าม

เปิดอ่าน 79,910 ครั้ง
คาถาเรียกทรัพย์ ของหลวงปู่เสือดำ
คาถาเรียกทรัพย์ ของหลวงปู่เสือดำ

เปิดอ่าน 81,892 ครั้ง
สรุปสูตรวงรี
สรุปสูตรวงรี

เปิดอ่าน 11,022 ครั้ง
คู่มือสำหรับประชาชน [ทุกกระทรวง]
คู่มือสำหรับประชาชน [ทุกกระทรวง]

เปิดอ่าน 27,789 ครั้ง
แตงกวา พืชใช้น้ำน้อย ปลูกข้างบ้านได้
แตงกวา พืชใช้น้ำน้อย ปลูกข้างบ้านได้

เปิดอ่าน 13,546 ครั้ง
ทึ่ง! เด็ก5ขวบพูดอังกฤษสำเนียงอเมริกันคล่อง
ทึ่ง! เด็ก5ขวบพูดอังกฤษสำเนียงอเมริกันคล่อง

เปิดอ่าน 7,914 ครั้ง
"รื้อโรงเรียน" ข้อถกเถียงเชิงนโยบายกับเหตุผลทางภูมิศาสตร์ (ชมคลิป)
"รื้อโรงเรียน" ข้อถกเถียงเชิงนโยบายกับเหตุผลทางภูมิศาสตร์ (ชมคลิป)

เปิดอ่าน 12,832 ครั้ง
บารัค โอบามา (Barack Obama)
บารัค โอบามา (Barack Obama)

เปิดอ่าน 21,542 ครั้ง
ลมมรสุม
ลมมรสุม

เปิดอ่าน 9,511 ครั้ง
บังคับรถก๊าซแอลพีจีติดสติกเกอร์
บังคับรถก๊าซแอลพีจีติดสติกเกอร์

เปิดอ่าน 12,732 ครั้ง
พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562

เปิดอ่าน 54,359 ครั้ง
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิรูปการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิรูปการศึกษา

เปิดอ่าน 2,773 ครั้ง
แนะนำแนวทางสำหรับครูรุ่นใหม่ ในการเตรียมเด็กสอบ TGAT
แนะนำแนวทางสำหรับครูรุ่นใหม่ ในการเตรียมเด็กสอบ TGAT
เปิดอ่าน 8,422 ครั้ง
ผู้นำซูเปอร์บอร์ดการศึกษา?
ผู้นำซูเปอร์บอร์ดการศึกษา?
เปิดอ่าน 14,122 ครั้ง
สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 ใช้พระนาม “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ”
สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 ใช้พระนาม “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ”
เปิดอ่าน 9,132 ครั้ง
ทำงานแบบไหน เจ้านายถึงจะปลื้ม
ทำงานแบบไหน เจ้านายถึงจะปลื้ม
เปิดอ่าน 52,496 ครั้ง
การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ