ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การเสริมสร้างความสามารถครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้การนิเทศแบบพี่เลี้ยง โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

หัวข้อวิจัย การเสริมสร้างความสามารถครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้การนิเทศแบบพี่เลี้ยง

โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้วิจัย นายวิษณุ ไชยะนา

ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ 1) เพื่อศึกษาผลการเสริมสร้างความสามารถครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้การนิเทศแบบพี่เลี้ยง โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 2) เพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจ ด้านการวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ก่อนและหลังการเสริมสร้างความสามารถครูโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบพี่เลี้ยง 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการดำเนินการเสริมสร้างความสามารถครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้การนิเทศแบบพี่เลี้ยง โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการประกอบด้วย 4 ขั้นคือ ขั้นวางแผน (Plan) ขั้นปฏิบัติการ (Action) ขั้นสังเกตการณ์ (Observe) และขั้นสะท้อนผล (Reflect) ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบการวิจัยเป็นแบบสอบวัดผลก่อนและหลังปฏิบัติการ ดำเนินการพัฒนา 2 วงรอบ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 47 คน กลุ่มตัวอย่างคือครูที่มีความสมัครใจต้องการพัฒนาตนเองด้านการวิจัยในชั้นเรียน ที่พร้อมจะรับการนิเทศแบบพี่เลี้ยง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 24 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 แบ่งเป็น 2 วงรอบ วงรอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 วงรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ 1) แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจด้านการวิจัยในชั้นเรียน จำนวน 40 ข้อ 2) แบบประเมินรายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนมี 2 ฉบับ คือ แบบประเมินรายงานการวิจัยในชั้นเรียนแบบไม่เป็นทางการ ใช้ประเมินรายงานการวิจัยในวงรอบที่ 1 และแบบประเมินรายงานการวิจัยในชั้นเรียนแบบเป็นทางการ ใช้ประเมินรายงานการวิจัยในวงรอบที่ 2 3) แบบบันทึกการสนทนาทางวิชาการจำนวน 2 ฉบับ แบบบันทึกการสนทนาทาทางวิชาการฉบับที่ 1 ใช้สนทนาเพื่อสะท้อนผลการดำเนินการในวงรอบที่ 1 แบบบันทึกการสนทนาทาทางวิชาการ ฉบับที่ 2 ใช้สนทนาเพื่อสะท้อนผลการดำเนินการในวงรอบที่ 2 4) แบบวัดความพึงพอใจของครู จำนวน 1 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์โดยการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ตีความ สรุป และรายงานผลในลักษณะบรรยาย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยใช้สถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) ร้อยละ และใช้สถิติ t-test แบบ Dependent Samples ซึ่งวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

ผลการวิจัยพบว่า

1. เมื่อดำเนินการเสริมสร้างความสามารถครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้การนิเทศแบบพี่เลี้ยง เสร็จสิ้นในวงรอบที่ 1 พบว่า ครูสามารถดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนแบบไม่เป็นทางการ ง่ายอยู่ในระดับมาก ( = 4.18, = 0.9) เมื่อสิ้นสุดการดำเนินการเสริมสร้างความสามารถครูในวงรอบที่ 2 พบว่า ครูสามารถดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนเต็มรูปแบบอยู่ในระดับมาก ( = 4.06, = 0.28) การใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความสามารถครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน ทำให้ได้รูปแบบการเสริมสร้างความสามารถของครูที่มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารเสริมสร้างความสามารถของครูโดยการนิเทศแบบพี่เลี้ยง ครูได้รับคำปรึกษาแนะนำจากวิทยากรและผู้บริหารสถานศึกษา ครูรู้จักวิพากษ์วิจารณ์ผลงานของผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และยอมรับคำวิพากษ์วิจารณ์จากวิทยากร ผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน ส่งผลให้สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

2. การทดสอบความรู้ความเข้าใจของครูหลังการดำเนินการเสริมสร้างความสามารถครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้การนิเทศแบบพี่เลี้ยง พบว่าครูทุกคน มีคะแนนความรู้ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (ร้อยละ 70) ของคะแนนเต็ม เมื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการดำเนินการเสริมสร้างความสามารถครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้การนิเทศแบบพี่เลี้ยง พบว่าครูมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจหลังการดำเนินการ ( = 33.42, = 2.64) สูงกว่าก่อนการดำเนินการ ( = 16.25, = 2.98) เมื่อทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ความเข้าใจระหว่างก่อนและหลังการดำเนินการพัฒนาครู พบว่าครูมีความรู้ความเข้าใจหลังการดำเนินการเสริมสร้างความสามารถครูสูงกว่าก่อนการดำเนินการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. ครูมีความพึงพอใจต่อการเสริมสร้างความสามารถครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้การนิเทศแบบพี่เลี้ยง อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.55, = 0.14)

โพสต์โดย ก้อ : [7 ต.ค. 2565 เวลา 19:10 น.]
อ่าน [191] ไอพี : 171.96.156.80
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 6,889 ครั้ง
ยัน"เขื่อนศรีฯ"ยังรับน้ำได้อีก
ยัน"เขื่อนศรีฯ"ยังรับน้ำได้อีก

เปิดอ่าน 15,977 ครั้ง
เริ่มแล้ว! กล้องไฮเทค จับผิด 30 แยกทั่วกรุงเทพฯ
เริ่มแล้ว! กล้องไฮเทค จับผิด 30 แยกทั่วกรุงเทพฯ

เปิดอ่าน 9,813 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 55 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หยุดใช้ผลการสอบ O-NET ผิดทาง
จดหมายฉบับที่ 55 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หยุดใช้ผลการสอบ O-NET ผิดทาง

เปิดอ่าน 24,780 ครั้ง
สำนักวิชาการฯ สพฐ. เปิดให้ดาวน์โหลด "แบบฝึกคิดเลขในใจ"
สำนักวิชาการฯ สพฐ. เปิดให้ดาวน์โหลด "แบบฝึกคิดเลขในใจ"

เปิดอ่าน 10,196 ครั้ง
รูดซิป"กูเกิล ดูเดิล" เปิดประวัติ "กิเดียน ซุนด์แบกด์" ผู้ให้กำเนิด"ซิป"คนแรกของโลก
รูดซิป"กูเกิล ดูเดิล" เปิดประวัติ "กิเดียน ซุนด์แบกด์" ผู้ให้กำเนิด"ซิป"คนแรกของโลก

เปิดอ่าน 35,697 ครั้ง
การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ศึกษานิเทศก์)
การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ศึกษานิเทศก์)

เปิดอ่าน 21,804 ครั้ง
องค์ประกอบของระบบกราฟิก
องค์ประกอบของระบบกราฟิก

เปิดอ่าน 8,399 ครั้ง
Google Wave ของเล่นใหม่จากูเกิ้ล
Google Wave ของเล่นใหม่จากูเกิ้ล

เปิดอ่าน 9,884 ครั้ง
"หมอช้าง" แนะวิธีไหว้เจ้าให้เฮงๆ พร้อมข้อห้ามในวันตรุษจีน
"หมอช้าง" แนะวิธีไหว้เจ้าให้เฮงๆ พร้อมข้อห้ามในวันตรุษจีน

เปิดอ่าน 8,958 ครั้ง
สุดซึ้ง หมาช่วยหมา ที่กำลังลอยคออยู่บนเรือ
สุดซึ้ง หมาช่วยหมา ที่กำลังลอยคออยู่บนเรือ

เปิดอ่าน 9,122 ครั้ง
เป็นปลื้มกับ 12 เรื่องแรกของลูก
เป็นปลื้มกับ 12 เรื่องแรกของลูก

เปิดอ่าน 9,560 ครั้ง
มาดูแลรักษาระบบเบรกกันเถอะ
มาดูแลรักษาระบบเบรกกันเถอะ

เปิดอ่าน 9,159 ครั้ง
วันเด็กปีนี้ ไปเที่ยวไหนดี
วันเด็กปีนี้ ไปเที่ยวไหนดี

เปิดอ่าน 12,101 ครั้ง
แนะเด็กกินผักสด สู้หวัดหน้าหนาว
แนะเด็กกินผักสด สู้หวัดหน้าหนาว

เปิดอ่าน 27,954 ครั้ง
ICT2020 Conceptual Framework
ICT2020 Conceptual Framework

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 23,370 ครั้ง
ดอกคำฝอย สมุนไพรปกป้องหัวใจ ลดไขมันในเลือด
ดอกคำฝอย สมุนไพรปกป้องหัวใจ ลดไขมันในเลือด

เปิดอ่าน 9,382 ครั้ง
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เปิดอ่าน 14,300 ครั้ง
ถอดบทเรียนปฏิรูปการศึกษาเวียดนาม ทำอย่างไรถึงสำเร็จ
ถอดบทเรียนปฏิรูปการศึกษาเวียดนาม ทำอย่างไรถึงสำเร็จ

เปิดอ่าน 15,606 ครั้ง
การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

เปิดอ่าน 8,643 ครั้ง
กำยาน
กำยาน เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ