ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การเสริมสร้างความสามารถครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้การนิเทศแบบพี่เลี้ยง โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

หัวข้อวิจัย การเสริมสร้างความสามารถครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้การนิเทศแบบพี่เลี้ยง

โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้วิจัย นายวิษณุ ไชยะนา

ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ 1) เพื่อศึกษาผลการเสริมสร้างความสามารถครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้การนิเทศแบบพี่เลี้ยง โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 2) เพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจ ด้านการวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ก่อนและหลังการเสริมสร้างความสามารถครูโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบพี่เลี้ยง 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการดำเนินการเสริมสร้างความสามารถครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้การนิเทศแบบพี่เลี้ยง โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการประกอบด้วย 4 ขั้นคือ ขั้นวางแผน (Plan) ขั้นปฏิบัติการ (Action) ขั้นสังเกตการณ์ (Observe) และขั้นสะท้อนผล (Reflect) ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบการวิจัยเป็นแบบสอบวัดผลก่อนและหลังปฏิบัติการ ดำเนินการพัฒนา 2 วงรอบ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 47 คน กลุ่มตัวอย่างคือครูที่มีความสมัครใจต้องการพัฒนาตนเองด้านการวิจัยในชั้นเรียน ที่พร้อมจะรับการนิเทศแบบพี่เลี้ยง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 24 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 แบ่งเป็น 2 วงรอบ วงรอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 วงรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ 1) แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจด้านการวิจัยในชั้นเรียน จำนวน 40 ข้อ 2) แบบประเมินรายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนมี 2 ฉบับ คือ แบบประเมินรายงานการวิจัยในชั้นเรียนแบบไม่เป็นทางการ ใช้ประเมินรายงานการวิจัยในวงรอบที่ 1 และแบบประเมินรายงานการวิจัยในชั้นเรียนแบบเป็นทางการ ใช้ประเมินรายงานการวิจัยในวงรอบที่ 2 3) แบบบันทึกการสนทนาทางวิชาการจำนวน 2 ฉบับ แบบบันทึกการสนทนาทาทางวิชาการฉบับที่ 1 ใช้สนทนาเพื่อสะท้อนผลการดำเนินการในวงรอบที่ 1 แบบบันทึกการสนทนาทาทางวิชาการ ฉบับที่ 2 ใช้สนทนาเพื่อสะท้อนผลการดำเนินการในวงรอบที่ 2 4) แบบวัดความพึงพอใจของครู จำนวน 1 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์โดยการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ตีความ สรุป และรายงานผลในลักษณะบรรยาย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยใช้สถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) ร้อยละ และใช้สถิติ t-test แบบ Dependent Samples ซึ่งวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

ผลการวิจัยพบว่า

1. เมื่อดำเนินการเสริมสร้างความสามารถครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้การนิเทศแบบพี่เลี้ยง เสร็จสิ้นในวงรอบที่ 1 พบว่า ครูสามารถดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนแบบไม่เป็นทางการ ง่ายอยู่ในระดับมาก ( = 4.18, = 0.9) เมื่อสิ้นสุดการดำเนินการเสริมสร้างความสามารถครูในวงรอบที่ 2 พบว่า ครูสามารถดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนเต็มรูปแบบอยู่ในระดับมาก ( = 4.06, = 0.28) การใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความสามารถครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน ทำให้ได้รูปแบบการเสริมสร้างความสามารถของครูที่มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารเสริมสร้างความสามารถของครูโดยการนิเทศแบบพี่เลี้ยง ครูได้รับคำปรึกษาแนะนำจากวิทยากรและผู้บริหารสถานศึกษา ครูรู้จักวิพากษ์วิจารณ์ผลงานของผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และยอมรับคำวิพากษ์วิจารณ์จากวิทยากร ผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน ส่งผลให้สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

2. การทดสอบความรู้ความเข้าใจของครูหลังการดำเนินการเสริมสร้างความสามารถครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้การนิเทศแบบพี่เลี้ยง พบว่าครูทุกคน มีคะแนนความรู้ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (ร้อยละ 70) ของคะแนนเต็ม เมื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการดำเนินการเสริมสร้างความสามารถครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้การนิเทศแบบพี่เลี้ยง พบว่าครูมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจหลังการดำเนินการ ( = 33.42, = 2.64) สูงกว่าก่อนการดำเนินการ ( = 16.25, = 2.98) เมื่อทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ความเข้าใจระหว่างก่อนและหลังการดำเนินการพัฒนาครู พบว่าครูมีความรู้ความเข้าใจหลังการดำเนินการเสริมสร้างความสามารถครูสูงกว่าก่อนการดำเนินการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. ครูมีความพึงพอใจต่อการเสริมสร้างความสามารถครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้การนิเทศแบบพี่เลี้ยง อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.55, = 0.14)

โพสต์โดย ก้อ : [7 ต.ค. 2565 เวลา 19:10 น.]
อ่าน [696] ไอพี : 171.96.156.80
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,617 ครั้ง
วิลล่า เมดิคา พาอัพเดท ดูแลสุขภาพแนวใหม่
วิลล่า เมดิคา พาอัพเดท ดูแลสุขภาพแนวใหม่

เปิดอ่าน 6,631 ครั้ง
แนวการสอนซ่อมเสริมการอ่านและการเขียน ประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1-7
แนวการสอนซ่อมเสริมการอ่านและการเขียน ประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1-7

เปิดอ่าน 765 ครั้ง
สมเด็จพระสังฆราช พระราชทานพรปีใหม่ 2567
สมเด็จพระสังฆราช พระราชทานพรปีใหม่ 2567

เปิดอ่าน 68,127 ครั้ง
เทคนิคจำศัพท์ภาษาอังกฤษ
เทคนิคจำศัพท์ภาษาอังกฤษ

เปิดอ่าน 9,946 ครั้ง
สร้างความรู้ใหม่ คือหัวใจปฏิรูปการศึกษา : เสรี พงศ์พิศ
สร้างความรู้ใหม่ คือหัวใจปฏิรูปการศึกษา : เสรี พงศ์พิศ

เปิดอ่าน 11,464 ครั้ง
เดิน วิ่ง เพื่อบำรุงสมอง
เดิน วิ่ง เพื่อบำรุงสมอง

เปิดอ่าน 15,833 ครั้ง
3 เทคนิควิเศษ ที่จะเสกให้คุณพูดอังกฤษเก่งเหมือนเจ้าของภาษา
3 เทคนิควิเศษ ที่จะเสกให้คุณพูดอังกฤษเก่งเหมือนเจ้าของภาษา

เปิดอ่าน 27,917 ครั้ง
"โมสาร์ท เอฟเฟกต์" เรื่องจริงหรือแค่อิงวิจัย
"โมสาร์ท เอฟเฟกต์" เรื่องจริงหรือแค่อิงวิจัย

เปิดอ่าน 14,743 ครั้ง
ประโยชน์ ของการดื่มเบียร์
ประโยชน์ ของการดื่มเบียร์

เปิดอ่าน 13,997 ครั้ง
6 เหตุผลธรรมดา แต่เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้คุณไม่รวยสักที
6 เหตุผลธรรมดา แต่เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้คุณไม่รวยสักที

เปิดอ่าน 8,766 ครั้ง
เคล็ดลับลูกน้อย สมองดีมีคุณธรรม
เคล็ดลับลูกน้อย สมองดีมีคุณธรรม

เปิดอ่าน 34,163 ครั้ง
ทำไม สัญลักษณ์โอลิมปิก ต้องเป็นรูปวงกลม 5 ห่วง
ทำไม สัญลักษณ์โอลิมปิก ต้องเป็นรูปวงกลม 5 ห่วง

เปิดอ่าน 1,590 ครั้ง
ประโยชน์ของโหระพา
ประโยชน์ของโหระพา

เปิดอ่าน 11,811 ครั้ง
ปรับระบบสอบคัดเลือกปีการศึกษา 2561"เคลียริ่งเฮาส์" สะเทือนสังคมไทย : ใครได้-ใครเสีย...?
ปรับระบบสอบคัดเลือกปีการศึกษา 2561"เคลียริ่งเฮาส์" สะเทือนสังคมไทย : ใครได้-ใครเสีย...?

เปิดอ่าน 42,063 ครั้ง
เทคนิคการปลูกไม้ผลในภาชนะ ที่ได้ผลดีกว่าปลูกลงดิน
เทคนิคการปลูกไม้ผลในภาชนะ ที่ได้ผลดีกว่าปลูกลงดิน

เปิดอ่าน 12,874 ครั้ง
7 วิธีป้องกันโรคหัวใจวาย
7 วิธีป้องกันโรคหัวใจวาย
เปิดอ่าน 37,518 ครั้ง
ครม.ตั้ง "จ.บึงกาฬ" จังหวัดที่77 แยกจากหนองคาย
ครม.ตั้ง "จ.บึงกาฬ" จังหวัดที่77 แยกจากหนองคาย
เปิดอ่าน 18,908 ครั้ง
กฎกระทรวงการประกอบวิชาชีพควบคุม พ.ศ. 2549
กฎกระทรวงการประกอบวิชาชีพควบคุม พ.ศ. 2549
เปิดอ่าน 9,882 ครั้ง
เปิดตัว "iPhone5" จอเรตินา 4 นิ้ว พร้อม iOS6 อัพเดทใหม่อีกเพียบ ไทยรอปลายปี
เปิดตัว "iPhone5" จอเรตินา 4 นิ้ว พร้อม iOS6 อัพเดทใหม่อีกเพียบ ไทยรอปลายปี
เปิดอ่าน 12,623 ครั้ง
"ครู" ในศตวรรษที่ 21 จุดเปลี่ยนการศึกษาข้ามพรมแดน
"ครู" ในศตวรรษที่ 21 จุดเปลี่ยนการศึกษาข้ามพรมแดน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
สมัครบัตรเครดิต
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ