ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การบริหารสถานศึกษาให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม ๔ H Model โดยใช้กระบวนการ PDCA ของโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

ชื่อเรื่อง การบริหารสถานศึกษาให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม

๔ H Model โดยใช้กระบวนการ PDCA ของโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

ผู้วิจัย นายกันตพงษ์ ดำรักษ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีการศึกษา ๒๕๖๕

บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารสถานศึกษาให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม ๔ H M0del โดยใช้กระบวนการ PDCA ของโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของครู นักเรียนในการจัดให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ปีการศึกษา ๒๕๖๕

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ คณะครูโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๘๕ คน และ นักเรียน จำนวน ๔๘ คน ได้มาโดยกลุ่มเจาะจง จำนวน ๑๓๓ คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย แบบสอบถามความพึงพอใจของครู นักเรียนโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

ด้านการการบริหารสถานศึกษาให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม ๔ H M0del โดยใช้กระบวนการ PDCA ของโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ รายการ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)

ผลการศึกษา พบว่า

๑. การศึกษาการบริหารสถานศึกษาให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม ๔ H Model โดยใช้กระบวนการ PDCA ของโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกมีดังนี้

๑.๑ การศึกษาการบริหารสถานศึกษาให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม ๔ H Model โดยใช้กระบวนการ PDCA ด้าน การบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมมีค่าเฉลี่ย๔.๘๐ มากที่สุดส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๔๐

๑.๒ การศึกษาการบริหารสถานศึกษาให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม ๔ H Model โดยใช้กระบวนการ PDCAด้านการบริการอาคารเรียนมีค่าเฉลี่ย๔.๔๒ มากที่สุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๔๗

๑.๓ การศึกษาการบริหารสถานศึกษาให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม ๔ H Model โดยใช้กระบวนการ PDCAด้านการบริการห้องเรียนมีค่าเฉลี่ย๔.๖๖ มากที่สุดส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๓๕

๑.๔ การศึกษาการบริหารสถานศึกษาให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม ๔ H Model โดยใช้กระบวนการ PDCAด้านการบริการห้องบริการ/ห้องพิเศษมีค่าเฉลี่ย ๔.๖๙ มากที่สุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๓๔

๑.๕ การศึกษาการบริหารสถานศึกษาให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม ๔ H Model โดยใช้กระบวนการ PDCAด้านการบริการอาคารประกอบมีค่าเฉลี่ย ๔.๗๖ มากที่สุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๓๓

๑.๖ การศึกษาการบริหารสถานศึกษาให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม ๔ H Model โดยใช้กระบวนการ PDCAด้านการใช้และบำรุงรักษาหอประชุม/ ห้องประชุมมีค่าเฉลี่ย๔.๙๑ มากที่สุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๑๘

๑.๗ การศึกษาการบริหารสถานศึกษาให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม ๔ H Model โดยใช้กระบวนการ PDCAด้านการจัดอาคารห้องน้ำ/ห้องส้วมมีค่าเฉลี่ย๓.๗๙มากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๘๔

๑.๘ การศึกษาการบริหารสถานศึกษาให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม ๔ H Model โดยใช้กระบวนการ PDCAด้านการให้บริการน้ำดื่ม ๔.๙๘ มากที่สุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๐๔

๑.๙ การศึกษาการบริหารสถานศึกษาให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม ๔ H Model โดยใช้กระบวนการ PDCA ด้านการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม ๔.๙๒ มากที่สุดส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๑๒

๑.๑๐ การศึกษาการบริหารสถานศึกษาให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม ๔ H Model โดยใช้กระบวนการ PDCAด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์๔.๕๘มากที่สุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๔๓

๑.๑๑ การศึกษาการบริหารสถานศึกษาให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม ๔ H Model โดยใช้กระบวนการ PDCAด้านการปฏิบัติตามนโยบาย การจัดการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๔.๔๐ มากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๔๗

๑.๑๒ การศึกษาการบริหารสถานศึกษาให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม ๔ H Model โดยใช้กระบวนการ PDCAด้านการประเมินผลการดำเนินงานด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม๔.๑๘มากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๕๑

๒. การศึกษาความพึงพอใจของครู นักเรียน กับการบริหารสถานศึกษาให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม ๔ H Model โดยใช้กระบวนการ PDCA มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต เท่ากับ ๔.๕๙ มากที่สุดและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๔๒

การให้บริการของกลุ่มบริหารงานทั่วไปของครู นักเรียน โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ปีการศึกษา 256๕แบบมีส่วนร่วม ๔ H Model โดยใช้การบวนการ PDCA

ของโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ที่จัดบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก จากตาราง ๒ พบว่า การให้บริการน้ำดื่ม ๔.๙๘ มากที่สุดการส่งเสริมผู้เรียนด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม ๔.๙๒ มากที่สุด การใช้และบำรุงรักษาหอประชุม ๔.๙๑ มากที่สุด การปฏิบัติตามนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๔.๔๐ มาก การบริการสถานที่และสิ่งแวดล้อม ๔.๘๐ มากที่สุด การบริการอาคารประกอบ ๔.๗๖ มากที่สุด การบริการห้องพิเศษ๔.๖๙มากที่สุด การบริการห้องเรียน๔.๖๖มากที่สุด การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ๔.๕๘ มากที่สุด การบริการอาคารเรียน๔.๔๒มากที่สุด การประเมินผลการดำเนินงานด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ๔.๑๘ มาก การจัดอาคารห้องน้ำและห้องส้วม ๓.๗๘มาก พบว่า ความพึงพอใจของครู นักเรียน โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ที่จัดบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ ในการให้บริการของกลุ่มบริหารงานทั่วไปของครู นักเรียน โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ปีการศึกษา256๕แบบมีส่วนร่วม ๔ H Model โดยใช้การบวนการ PDCA

ของโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก เกี่ยวกับงานที่ทำการสำรวจเพื่อการพัฒนาทั้ง ๑๒ รายการ โดยเฉลี่ยพบว่า มีความพึงพอใจระดับมาก ค่าเฉลี่ย ๔.๕๙ และพบว่าความพึงพอใจแบ่งได้เป็น ๒ ระดับ คือความพึงพอใจระดับมากที่สุด จำนวน ๑๐ งาน ประกอบด้วย ๑. การให้บริการน้ำดื่ม๒.การส่งเสริมผู้เรียนด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม๓.การใช้และบำรุงรักษาหอประชุม ๔. การบริการสถานที่และสิ่งแวดล้อม ๕. การบริการอาคารประกอบ ๖.การบริการ ห้องพิเศษ ๗.การบริการห้องเรียน๘.การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์๙. การบริการอาคารเรียนและระดับความพึงพอใจระดับมาก ๓ รายการ คือ ๑. การปฏิบัติตามนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๒.การประเมินผลการดำเนินงานด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ๓.การจัดอาคารห้องน้ำและห้องส้วมงานที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือการให้บริการน้ำดื่ม ค่าเฉลี่ย ๔.๙๘รองลงมาคือ การใช้และรักษาหอประชุม ค่าเฉลี่ย ๔.๙๑ และลำดับที่มีค่าเฉลี่ยน้อย คือ การจัดอาคารห้องน้ำห้องส้วม ค่าเฉลี่ย ๓.๗๘

โพสต์โดย กันต์ : [10 ต.ค. 2565 เวลา 05:08 น.]
อ่าน [157] ไอพี : 171.6.221.91
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,683 ครั้ง
เตือนหญิงตั้งครรภ์ "ขาดไอโอดีน" ลูก เสี่ยง ไอคิวต่ำ
เตือนหญิงตั้งครรภ์ "ขาดไอโอดีน" ลูก เสี่ยง ไอคิวต่ำ

เปิดอ่าน 14,576 ครั้ง
ติดพนันเสียคนตอนแก่เนื่องมาจากเป็นเพราะสมองเสื่อมโทรม
ติดพนันเสียคนตอนแก่เนื่องมาจากเป็นเพราะสมองเสื่อมโทรม

เปิดอ่าน 14,160 ครั้ง
5 ทางเลือกเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองแบบ New-Normal
5 ทางเลือกเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองแบบ New-Normal

เปิดอ่าน 93,094 ครั้ง
ความหมายของ e-Learning (โดย รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง)
ความหมายของ e-Learning (โดย รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง)

เปิดอ่าน 16,980 ครั้ง
ชื่อสายงาน และชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ไทย-อังกฤษ)
ชื่อสายงาน และชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ไทย-อังกฤษ)

เปิดอ่าน 23,167 ครั้ง
ศาลปกครองคืออะไร
ศาลปกครองคืออะไร

เปิดอ่าน 19,290 ครั้ง
เหรียญราชการชายแดน
เหรียญราชการชายแดน

เปิดอ่าน 506,382 ครั้ง
คำราชาศัพท์
คำราชาศัพท์

เปิดอ่าน 22,428 ครั้ง
ลายมือคนที่บั้นปลายของชีวิตมีเงินทอง มีหลักฐานมั่นคง
ลายมือคนที่บั้นปลายของชีวิตมีเงินทอง มีหลักฐานมั่นคง

เปิดอ่าน 20,943 ครั้ง
13-17 พ.ค.2554 ครม.ไฟเขียวให้เป็นวันหยุดยาว 5 วัน
13-17 พ.ค.2554 ครม.ไฟเขียวให้เป็นวันหยุดยาว 5 วัน

เปิดอ่าน 8,730 ครั้ง
เฟซบุ๊ก เตรียมเผยการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวแบบใหม่ วันนี้
เฟซบุ๊ก เตรียมเผยการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวแบบใหม่ วันนี้

เปิดอ่าน 13,637 ครั้ง
ASEAN
ASEAN

เปิดอ่าน 8,274 ครั้ง
นอนมากเกิน-น้อยเกิน เสี่ยงเบาหวาน
นอนมากเกิน-น้อยเกิน เสี่ยงเบาหวาน

เปิดอ่าน 200,342 ครั้ง
การนับตัวเลข1-10(ภาษาจีน)
การนับตัวเลข1-10(ภาษาจีน)

เปิดอ่าน 17,273 ครั้ง
"ว่านธรณีสาร" คืออะไร มีประโยชน์ตามความเชื่ออย่างไร?
"ว่านธรณีสาร" คืออะไร มีประโยชน์ตามความเชื่ออย่างไร?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 35,768 ครั้ง
กินแอปเปิ้ล ลดไข้
กินแอปเปิ้ล ลดไข้

เปิดอ่าน 1,392 ครั้ง
ระบบหายใจ (respiration)
ระบบหายใจ (respiration)

เปิดอ่าน 11,034 ครั้ง
ปัญหาของชาวโซเชียล เฟซบุ๊กกับภาวะซึมเศร้า
ปัญหาของชาวโซเชียล เฟซบุ๊กกับภาวะซึมเศร้า

เปิดอ่าน 13,613 ครั้ง
คีเลชั่น (Chelation) คืออะไร
คีเลชั่น (Chelation) คืออะไร

เปิดอ่าน 12,945 ครั้ง
มนุษย์เป็นพวกกับลิงอุรังอุตัง ยิ่งกว่าเป็นกับลิงชิมแปนซีและกอริลลา
มนุษย์เป็นพวกกับลิงอุรังอุตัง ยิ่งกว่าเป็นกับลิงชิมแปนซีและกอริลลา เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ