ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
หัวข้อรายงาน รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Model) โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ปีการศึกษา 2564

หัวข้อรายงาน รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยใช้รูปแบบการประเมินซิปป์

(CIPP Model) โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ปีการศึกษา 2564

ชื่อผู้ประเมิน นางสาวสุจิตรา คำมีวัด

ปีที่รายงาน พ.ศ. 2565

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Model) โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ปีการศึกษา 2564 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินบริบทโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า โครงการโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 3) เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา และ 4) เพื่อประเมินผลผลิตโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ที่เกิดจากการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน ด้านกาย ศีล จิต ปัญญา ความสำเร็จต่อด้านบ้าน วัด โรงเรียน และความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ

โดยได้ประยุกต์แนวคิดโดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้

ในการประเมินโครงการ ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 50 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 120 คน และผู้ปกครอง จำนวน 120 คน รวมทั้งสิ้น 305 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) เครื่องมือ

ที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบประเมิน จำนวน 4 ฉบับ สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ตามวัตถุประสงค์ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) สรุปผลการประเมิน ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ปีการศึกษา 2564 ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.55 S.D.=0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนวิถีพุทธได้อย่างชัดเจน ( =4.88 S.D.=0.34) รองลงมาคือโครงการมีความเหมาะสมและมีความจำเป็น

ในการแก้ปัญหา ( =4.81 S.D.=0.40) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์

และวิธีดำเนินโครงการ ( = 4.69 S.D.=0.48) และกิจกรรมของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธช่วยให้นักเรียนมีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนดีขึ้น ( =4.63 S.D.=0.50)

2. ผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ปีการศึกษา 2564 ด้านปัจจัยเบื้องต้น ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.57 S.D.= 0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบมีความพร้อมในการดำเนินโครงการ งบประมาณในการดำเนินโครงการมีเพียงพอและเอกสารที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมในโครงการมีความเหมาะสมและเพียงพอ ( =4.69 S.D.=0.48) รองลงมา ได้แก่ กิจกรรมในโครงการมีความเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ บุคลากรในการดำเนินโครงการมีจำนวนเพียงพอและมีอาคารสถานที่ในการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการอย่างเหมาะสมและเพียงพอ( = 4.63 S.D.=0.50)

3. ผลการดำเนินการโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ปีการศึกษา 2564 ด้านกระบวนการดำเนินงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.60 S.D.=0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ มีการวางแผนการดำเนินงานโครงการสู่การปฏิบัติ ( =4.81 S.D.=0.40) รองลงมา ได้แก่ มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบแก่บุคลากรในการดำเนินโครงการ โรงเรียน

มีการเผยแพร่และขยายผลการปฏิบัติกิจกรรมสู่ชุ่มชน ( =4.75 S.D.=0.45) มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม

และควบคุมการดำเนินงานตามโครงการและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องด้วยวิธีการที่หลากหลายครบทุกกิจกรรม ( = 4.69 S.D.=0.48)

4. ผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ปีการศึกษา 2564 ด้านผลผลิตมีรายละเอียด ดังนี้

4.1 ผลการประเมินพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ

พบว่าในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับของการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.60 S.D.=0.47) เมื่อเรียงลำดับพฤติกรรมของนักเรียนจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านกาย ( = 4.76 S.D.=0.43) ด้านจิต ( =4.66 S.D.=0.47) ด้านปัญญา ( =4.66 S.D.=0.47) และด้านบ้าน วัด โรงเรียน ( = 4.44 S.D.=0.50) ตามลำดับ

4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.55 S.D.=0.48)

4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่มีต่อการดำเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.50 S.D.=0.45)

โพสต์โดย แขก : [10 ต.ค. 2565 เวลา 11:24 น.]
อ่าน [155] ไอพี : 110.164.162.114
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,675 ครั้ง
ชื่นชมพระบารมี สมเด็จพระเทพฯ ทรงขับร้องเพลง "ขอใจเธอแลกเบอร์โทร"
ชื่นชมพระบารมี สมเด็จพระเทพฯ ทรงขับร้องเพลง "ขอใจเธอแลกเบอร์โทร"

เปิดอ่าน 27,080 ครั้ง
หลวงประจักษ์ศิลปาคม นักรบคู่พระราชหฤทัยพระพุทธเจ้าหลวง
หลวงประจักษ์ศิลปาคม นักรบคู่พระราชหฤทัยพระพุทธเจ้าหลวง

เปิดอ่าน 64,098 ครั้ง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

เปิดอ่าน 14,591 ครั้ง
ผลวิจัยชี้ใบสาบเสือแห้งห้ามเลือดได้ดีกว่าผ้าก๊อซ
ผลวิจัยชี้ใบสาบเสือแห้งห้ามเลือดได้ดีกว่าผ้าก๊อซ

เปิดอ่าน 9,494 ครั้ง
10 ขั้นตอน...ก่อนซื้อ Notebook มือสอง
10 ขั้นตอน...ก่อนซื้อ Notebook มือสอง

เปิดอ่าน 17,983 ครั้ง
ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง

เปิดอ่าน 19,755 ครั้ง
มอบอำนาจให้ รอง กพฐ.ทำสัญญาการผ่อนชำระหนี้ รับสภาพหนี้ การดำเนินคดีฯ
มอบอำนาจให้ รอง กพฐ.ทำสัญญาการผ่อนชำระหนี้ รับสภาพหนี้ การดำเนินคดีฯ

เปิดอ่าน 12,255 ครั้ง
เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

เปิดอ่าน 64,518 ครั้ง
คาถาเรียกทรัพย์ ของหลวงปู่เสือดำ
คาถาเรียกทรัพย์ ของหลวงปู่เสือดำ

เปิดอ่าน 11,481 ครั้ง
"มัสมั่น"ของไทยคว้าแชมป์จานอร่อยจาก 50 อันดับเมนูเด็ดทั่วโลก
"มัสมั่น"ของไทยคว้าแชมป์จานอร่อยจาก 50 อันดับเมนูเด็ดทั่วโลก

เปิดอ่าน 2,397 ครั้ง
สูตรปริมาตรทรงกระบอก
สูตรปริมาตรทรงกระบอก

เปิดอ่าน 22,244 ครั้ง
ปิรามิดเพิ่มพลังความรู้
ปิรามิดเพิ่มพลังความรู้

เปิดอ่าน 7,850 ครั้ง
การศึกษาปัญหาที่แก้ไม่ตก
การศึกษาปัญหาที่แก้ไม่ตก

เปิดอ่าน 15,691 ครั้ง
ฮือฮา นักดาราศาสตร์เผย ปรากฎชื่อ 7 อำเภอไทยบนหลุมดาวอังคาร
ฮือฮา นักดาราศาสตร์เผย ปรากฎชื่อ 7 อำเภอไทยบนหลุมดาวอังคาร

เปิดอ่าน 11,296 ครั้ง
โลหิต ที่ควรทราบ
โลหิต ที่ควรทราบ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 11,763 ครั้ง
พบหลุมยุบยักษ์ปริศนาที่ไซบีเรีย นักวิทย์เร่งหาคำตอบ
พบหลุมยุบยักษ์ปริศนาที่ไซบีเรีย นักวิทย์เร่งหาคำตอบ

เปิดอ่าน 22,987 ครั้ง
ไขข้อข้องใจ การบ้านยังจำเป็นสำหรับเด็กยุคใหม่หรือไม่?
ไขข้อข้องใจ การบ้านยังจำเป็นสำหรับเด็กยุคใหม่หรือไม่?

เปิดอ่าน 11,363 ครั้ง
ถั่งเช่า ยาอายุวัฒนะ
ถั่งเช่า ยาอายุวัฒนะ

เปิดอ่าน 31,183 ครั้ง
ตัวอย่างหลักสูตรปฐมวัย (ฉบับปรับปรุง2560) โดยโรงเรียนบ้านฝาผนัง ไฟล์เวิร์ด
ตัวอย่างหลักสูตรปฐมวัย (ฉบับปรับปรุง2560) โดยโรงเรียนบ้านฝาผนัง ไฟล์เวิร์ด

เปิดอ่าน 138,035 ครั้ง
ครูไทย 4.0 (จบ) : โดย ดิเรก พรสีมา
ครูไทย 4.0 (จบ) : โดย ดิเรก พรสีมา เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ