ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนปัญญาวรคุณ ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนปัญญาวรคุณ ปีการศึกษา 2564 2) เพื่อประเมินด้านสภาวะแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการและผลผลิตของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนปัญญาวรคุณ ปีการศึกษา 2564 3) เพื่อประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังสิ้นสุดโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนปัญญาวรคุณ ปีการศึกษา 2564 ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ ได้แก่ 1) ครูและบุคลากร ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน เจ้าหน้าที่ธุรการ นักการภารโรง ยาม ลูกจ้าง ของโรงเรียนปัญญาวรคุณ ปีการศึกษา 2564 จำนวน 125 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) ใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง 2) กลุ่มตัวอย่างของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 สุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางกำหนดสัดส่วนขนาดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ของ Krejcie และ Morgan สุ่มจากนักเรียนทั้งหมด 1,807 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 317 คน 3) กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจงเลือกจากผู้ปกครองของนักเรียนที่สุ่มมาตามข้อ 2 ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 317 คน จากผู้ปกครองทั้งหมด 1,807 คน รวมครูและบุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองที่สุ่มได้เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 759 คน จากประชากรทั้งหมด 3,739 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น (Questionnaire) เพื่อประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนปัญญาวรคุณ ปีการศึกษา 2564 แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ (f), ค่าร้อยละ (%), ค่าเฉลี่ย ( ), ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)

ผลการประเมิน พบว่า

1. ผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนปัญญาวรคุณ ปีการศึกษา 2564 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีผลประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นอยู่ในระดับสูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านผลผลิต ด้านสภาวะแวดล้อม และด้านกระบวนการ ตามลำดับ

2. ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการและผลผลิต ของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนปัญญาวรคุณ ปีการศึกษา 2564

ด้านสภาวะแวดล้อม พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาผลการประเมินเป็นรายข้อและเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ หลักการ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกัน มีผลการประเมินอยู่ในระดับสูงที่สุด รองลงมา คือ การกำหนดเป้าหมาย วิธีการดำเนินการ และระยะเวลาดำเนินการมีความเหมาะสม และปฏิบัติจริงได้ กิจกรรมมีความเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหา ของโรงเรียนและความต้องการของชุมชน โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนปัญญาวรคุณ ปีการศึกษา 2564 สามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ การจัดบรรยากาศในการดำเนินงานเหมาะสม และสอดคล้องกับการดำเนินโครงการ และการประสานงานระหว่างบุคลากรทำให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินโครงการ ตามลำดับ

ด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาผลการประเมินเป็นรายข้อและเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารโรงเรียนให้การสนับสนุนโครงการอย่างเหมาะสมทั้งนโยบาย และงบประมาณที่เพียงพอ มีผลการประเมินอยู่ในระดับสูงที่สุด รองลงมา คือ จำนวนบุคลากร ที่ร่วมดำเนินการโครงการ มีความเหมาะสม และเพียงพอ มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินโครงการอย่างเพียงพอ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์กร ชุมชน บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก มีคณะกรรมการดำเนินโครงการประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน สภาพโรงเรียนสะอาด ปลอดภัย สงบ ร่มรื่น เรียบง่าย ใกล้ชิดธรรมชาติ มีป้ายนิเทศ ป้ายคติธรรม คำขวัญ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยทั่วไปในบริเวณโรงเรียน และมีเครือข่ายความร่วมมือดูแลช่วยเหลือนักเรียนบุคลากร ทั้งภายใน และหน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลภายนอก ตามลำดับ

ด้านกระบวนการ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาผลการประเมินเป็นรายข้อและเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการในการพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับสูงที่สุด รองลงมา คือ การจัดทำกรอบแนวคิดและกำหนดจุดพัฒนาตามสภาพปัญหาและความต้องการ การวิเคราะห์และนำผลการประเมินมาพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง การวางแผนดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนปัญญาวรคุณ ปีการศึกษา 2564 การปฏิบัติงานตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนปัญญาวรคุณ ปีการศึกษา 2564 การนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินโครงการตามขั้นตอนที่กำหนดทุกระยะ การดำเนินกิจกรรมที่กำหนดในโครงการตามขั้นตอนทุกกิจกรรม และการประเมินผลการดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนปัญญาวรคุณ ปีการศึกษา 2564 ตามลำดับ

ด้านผลผลิต พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาผลการประเมินเป็นรายข้อและเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านประสิทธิภาพของการบริหารกระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับสูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหา การส่งเสริม และพัฒนานักเรียน ด้านคุณภาพการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการเฉพาะ และการส่งเสริมความเป็นเลิศ ด้านประสิทธิภาพการใช้เครือข่ายความร่วมมือดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านคุณภาพการดูแลช่วยเหลือระเบียบวินัยพฤติกรรม และส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ด้านประสิทธิภาพความพร้อมการป้องกันและเฝ้าระวัง ด้านคุณภาพการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทางการเรียนรู้ และด้านคุณภาพ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนทางเศรษฐกิจการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ ตามลำดับ

3. ผลการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังสิ้นสุดโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนปัญญาวรคุณ ปีการศึกษา 2564 พบว่า ด้านประสิทธิภาพของการบริหารกระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านประสิทธิภาพความพร้อมการป้องกันและเฝ้าระวัง ด้านประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา การส่งเสริม และพัฒนานักเรียน ด้านประสิทธิภาพการใช้เครือข่ายความร่วมมือดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านคุณภาพการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทางเศรษฐกิจ การดำรงชีวิตความเป็นอยู่ ด้านคุณภาพการดูแลช่วยเหลือระเบียบวินัยพฤติกรรมและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ด้านคุณภาพการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทางการเรียนรู้ และด้านคุณภาพการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการเฉพาะและการส่งเสริมความเป็นเลิศ อยู่ในระดับมากทุกด้าน แสดงให้เห็นว่า การดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักรียน โรงเรียนปัญญาวรคุณ ปีการศึกษา 2564 ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ครอบคลุมเป้าหมาย จัดกิจกรรมได้ครบตามที่กำหนดไว้ มีผลสำเร็จเป็นไปตามค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด รวมถึงการใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน การดำเนินโครงการช่วยให้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ทั้งผลงานที่เกิดกับนักเรียน ผลงานที่เกิดกับครูและบุคลากร และผลงานที่เกิดกับโรงเรียน รวมถึงส่งผลให้การจัดการศึกษาพัฒนานักเรียนของโรงเรียนในปีการศึกษา 2564 เป็นไปอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยมีผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ

โพสต์โดย อี๊ด : [24 พ.ย. 2565 เวลา 09:30 น.]
อ่าน [138] ไอพี : 171.6.135.184
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 1,705 ครั้ง
โครงสร้างอะตอม
โครงสร้างอะตอม

เปิดอ่าน 71,377 ครั้ง
รุ่นต่างๆ ของมวยสากลสมัครเล่น
รุ่นต่างๆ ของมวยสากลสมัครเล่น

เปิดอ่าน 7,608 ครั้ง
เทศกาล "ไหว้บะจ่าง"
เทศกาล "ไหว้บะจ่าง"

เปิดอ่าน 9,779 ครั้ง
มือชา ปัญหาที่พบได้ในคนทำงานออฟฟิศ
มือชา ปัญหาที่พบได้ในคนทำงานออฟฟิศ

เปิดอ่าน 13,947 ครั้ง
ประโยชน์ของ ADSL
ประโยชน์ของ ADSL

เปิดอ่าน 8,736 ครั้ง
ดูฟรี! เฉลยข้อสอบฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัยทาง online
ดูฟรี! เฉลยข้อสอบฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัยทาง online

เปิดอ่าน 12,280 ครั้ง
10 ทริคเพื่อสุขภาพประจำวัน รู้ไว้ได้ใช้แน่
10 ทริคเพื่อสุขภาพประจำวัน รู้ไว้ได้ใช้แน่

เปิดอ่าน 14,402 ครั้ง
ปี 2558 จะยาวขึ้น 1 วินาที เพราะโลกหมุนช้าลง
ปี 2558 จะยาวขึ้น 1 วินาที เพราะโลกหมุนช้าลง

เปิดอ่าน 14,173 ครั้ง
8 วิธี ฟื้นฟูจิตใจ
8 วิธี ฟื้นฟูจิตใจ

เปิดอ่าน 7,614 ครั้ง
แห่แชร์ น้ำใจชาวม้งหลายหมู่บ้าน ร่วมแรงลากรถประสบอุบัติเหตุขึ้นเขา
แห่แชร์ น้ำใจชาวม้งหลายหมู่บ้าน ร่วมแรงลากรถประสบอุบัติเหตุขึ้นเขา

เปิดอ่าน 32,020 ครั้ง
การเขียนเรื่องสั้นเบื้องต้น
การเขียนเรื่องสั้นเบื้องต้น

เปิดอ่าน 9,942 ครั้ง
รีดเลือดไดโนเสาร์ ซากจมอยู่ในดินตายมาแล้วตั้ง 80 ล้านปี
รีดเลือดไดโนเสาร์ ซากจมอยู่ในดินตายมาแล้วตั้ง 80 ล้านปี

เปิดอ่าน 19,016 ครั้ง
เทคนิคเลือกกระถางต้นไม้ให้เหมาะสม
เทคนิคเลือกกระถางต้นไม้ให้เหมาะสม

เปิดอ่าน 13,297 ครั้ง
15 วิธีกับ 15 นาที ออกกำลังกายสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลา
15 วิธีกับ 15 นาที ออกกำลังกายสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลา

เปิดอ่าน 10,709 ครั้ง
ผู้บริหารการศึกษาควรได้รับการปฏิรูปก่อน
ผู้บริหารการศึกษาควรได้รับการปฏิรูปก่อน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 31,922 ครั้ง
การทักทาย วิธีเรียงประโยค(ภาษาจีน)
การทักทาย วิธีเรียงประโยค(ภาษาจีน)

เปิดอ่าน 64,751 ครั้ง
World Wide Web คืออะไร
World Wide Web คืออะไร

เปิดอ่าน 37,041 ครั้ง
โบราณคดีพระราชวังจันทร์ พิษณุโลก
โบราณคดีพระราชวังจันทร์ พิษณุโลก

เปิดอ่าน 27,026 ครั้ง
ประโยชน์ใกล้ตัว พืชผักสวนครัวใกล้บ้าน
ประโยชน์ใกล้ตัว พืชผักสวนครัวใกล้บ้าน

เปิดอ่าน 104,745 ครั้ง
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับทะเบียนบ้านกลาง
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับทะเบียนบ้านกลาง เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ