ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก ตามทฤษฎีโซเชียล คอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ และมีจิตสํานึกรักบ้านเกิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่

ชื่อผลงาน การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก ตามทฤษฎีโซเชียล

คอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

และมีจิตสํานึกรักบ้านเกิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้วิจัย นางอรษา ภานุรักษ์ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ปีพ.ศ. 2565

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1)ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ บูรณาการแบบสอดแทรก ตามทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน

อย่างมีวิจารณญาณ และมีจิตสํานึกรักบ้านเกิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) พัฒนารูปแบบ

การจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก ตามทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริม

ความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ และมีจิตสํานึกรักบ้านเกิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 53)ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรกตามทฤษฎีโซเชียล

คอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและมีจิตสํานึกรักบ้านเกิดของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ4)ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย

รูปแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรกตามทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์กลุ่มผู้ให้ข้อมลูคือ

ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม จํานวน 4คน กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/1

โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2564จํานวน 27คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster

RandomSampling)โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบวิเคราะห์เอกสาร

แบบการสนทนากลุ่ม รูปแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรกตามทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์ แผนการจัดการเรียนรู้จํานวน 7แผน แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณวิชาภาษาไทย

และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัด

การเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรกตามทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย(X )

สว่ น เบยี่ งเบนมาตรฐาน(S.D.) ค่าทแีบบไม่อิสระ (t-test แบบ dependent-samples) และการวิเคราะห์เนื้อหา

(ContentAnalysis)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลจากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการ

แบบสอดแทรกตามทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์มีประเด็นที่ค้นพบ ดังนี้ 1.1 การอ่านที่ดีนั้นเกิดจากทักษะการฝึกฝนและการเรียนรู้การอ่านเป็นการสื่อสารระหว่าง

ผู้ส่งสารด้วยการเขียนกับผู้อ่าน โดยอาศัยตัวหนังสือเป็นสื่อ ผู้อ่านจึงเกิดความรู้ความคิดและ

ประสบการณ์สามารถนําความรู้ความคิดและประสบการณ์เหล่านั้นไปใช้ในชีวิตประจําวันได้แต่ผลจาก

การอ่านที่ผู้อ่านได้รับนั้นย่อมได้รับผลแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นการมีความรู้เกี่ยวกับการอ่านจะช่วยให้

เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่านได้ดังนั้น ผู้สอนจึงต้องหาวิธีการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการอ่านอย่างมี วิจารณญาณ และมีทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ตรงตามความมุ่งหมายของหลักสูตร

และนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลข

1.2 ผลจากจากการสนทนากลุ่มกับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

จํานวน 4 คน สามารถสรุป สาระสําคัญได้2 ประการ ดังนี้ 1.2.1 สาเหตุที่ทําให้ผู้เรียนขาดทักษะในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เนื่องมาจากการ

ที่ผู้สอนยังใช้วิธีสอนที่ไม่เหมาะสม ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานอยู่ในระดับต่ํา ผู้เรียนไม่เห็นความสําคัญของ

ภาษาไทยเพราะคิดว่าเป็นภาษาประจําชาติของตนเอง

1.2.2 การจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรกตามทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์ สามารถช่วยพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณในภาษาไทย เพราะเนื้อหาในการเรียนมีความ

สอดคล้องเชื่อมโยงกับสาระการเรียนรู้จากกลุ่มวิชาอื่น ๆ และเชื่อมโยงกับชีวิตจริงของผู้เรียนช่วยให้ ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ในลักษณะองค์รวมอีก ทั้งกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบจะมุ่งเน้น

การเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียน ทําให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ของตนเองได้จากการมี ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีครูเป็นผู้อํานวย ความสะดวกใน

การเรียนรู้ทําให้การเรียนรู้นั้นมีความหมายและมีคุณค่า ผู้เรียนสามารถนําเนื้อหาและทักษะที่เรียนไป

ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรกตามทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ และมีจิตสํานึกรักบ้านเกิด ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ELSCRE Model) มีความสอดคล้องกันในทุกองค์ประกอบและมีความเหมาะสมอยู่ ในระดับมาก โดยมีองค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์กระบวนการการเรียนการสอน สาระหลัก

สิ่งที่ส่งเสริม ระบบสังคม หลักการตอบสนอง และสิ่งสนับสนุน โดยมีกระบวนการจัดการเรียนการสอน

6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นตรวจสอบความรู้เดิมและเร้าความสนใจ (Eliciting and Engagement: E)

2) ขั้นเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้(Learning and Sharing: L) 3) ขั้นลงมือปฏิบัติการอ่านและ

ทําความเข้าใจ (Reading Action and Understand: S) 4) ขั้นสรุปและสร้างองค์ความรู้(Concluding

Ideas: C) 5) ขั้นสะท้อนผลการเรียนรู้(Reflecting: R) 6) ขั้นประเมินผลการเรียนรู้(Evaluation: E)

3. ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับ

การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรกตามทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัค

ติวิสต์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม มีความพึงพอใจต่อการจัด

การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรกตามทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์ โดยรวมอยู่ในระดับมา

โพสต์โดย อรษา ภานุรักษ์ : [2 ธ.ค. 2565 เวลา 06:05 น.]
อ่าน [2163] ไอพี : 202.80.247.203
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,626 ครั้ง
แหล่งเรียนรู้ต้นแบบเพื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียน
แหล่งเรียนรู้ต้นแบบเพื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียน

เปิดอ่าน 10,661 ครั้ง
ขับรถอย่างฉลาด ปลอดภัย และประหยัดน้ำมัน
ขับรถอย่างฉลาด ปลอดภัย และประหยัดน้ำมัน

เปิดอ่าน 13,878 ครั้ง
LINEเพิ่มฟีเจอร์ไอคอนรูปกุญแจในห้องแชท
LINEเพิ่มฟีเจอร์ไอคอนรูปกุญแจในห้องแชท

เปิดอ่าน 22,478 ครั้ง
4 เรื่องฝากครรภ์ที่แม่ต้องรู้
4 เรื่องฝากครรภ์ที่แม่ต้องรู้

เปิดอ่าน 30,416 ครั้ง
เคล็ดลับการทำให้หน้าเรียวกระชับใน 3 นาที
เคล็ดลับการทำให้หน้าเรียวกระชับใน 3 นาที

เปิดอ่าน 92,892 ครั้ง
จุดมุ่งหมายทั่วไปของการวิจัย
จุดมุ่งหมายทั่วไปของการวิจัย

เปิดอ่าน 17,680 ครั้ง
ดูกันชัดๆ ค่าเทอมหลักแสน โรงเรียนอินเตอร์
ดูกันชัดๆ ค่าเทอมหลักแสน โรงเรียนอินเตอร์

เปิดอ่าน 10,747 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 36 ถึงนายกรัฐมนตรี+รมว.ศธ. เรื่อง ยกเลิกวิธีนำร่องในการปรับลดเวลาเรียน
จดหมายฉบับที่ 36 ถึงนายกรัฐมนตรี+รมว.ศธ. เรื่อง ยกเลิกวิธีนำร่องในการปรับลดเวลาเรียน

เปิดอ่าน 49,012 ครั้ง
ตัวอย่างใบงานจากการ์ตูนความรู้
ตัวอย่างใบงานจากการ์ตูนความรู้

เปิดอ่าน 11,431 ครั้ง
Paperman การ์ตูนสั้น ชิงรางวัลออสการ์ การ์ตูนสุดโรแมนติกจาก ดิสนี่ย์
Paperman การ์ตูนสั้น ชิงรางวัลออสการ์ การ์ตูนสุดโรแมนติกจาก ดิสนี่ย์

เปิดอ่าน 12,641 ครั้ง
6 ตำรับธรรมชาติ เพื่อผิวสวยใส ไร้สารเคมี
6 ตำรับธรรมชาติ เพื่อผิวสวยใส ไร้สารเคมี

เปิดอ่าน 77,453 ครั้ง
9 สุดยอดสัตว์มีพิษที่อันตรายที่สุดในโลก
9 สุดยอดสัตว์มีพิษที่อันตรายที่สุดในโลก

เปิดอ่าน 10,386 ครั้ง
ระวัง! สารฟอกขาวในตะเกียบ
ระวัง! สารฟอกขาวในตะเกียบ

เปิดอ่าน 11,149 ครั้ง
ข้อคิดจากเศรษฐีในประเทศไทย
ข้อคิดจากเศรษฐีในประเทศไทย

เปิดอ่าน 29,893 ครั้ง
การนำ e - Learning ไปใช้ประกอบกับการเรียนการสอน
การนำ e - Learning ไปใช้ประกอบกับการเรียนการสอน

เปิดอ่าน 77,359 ครั้ง
Parts of Speech    Sentence   Phrase   Clause
Parts of Speech Sentence Phrase Clause
เปิดอ่าน 15,554 ครั้ง
ปวดหลังรักษาอย่างไรดี
ปวดหลังรักษาอย่างไรดี
เปิดอ่าน 48,677 ครั้ง
ระบบการพัฒนาอาชีพครู
ระบบการพัฒนาอาชีพครู
เปิดอ่าน 22,386 ครั้ง
มอบอำนาจให้ รอง กพฐ.ทำสัญญาการผ่อนชำระหนี้ รับสภาพหนี้ การดำเนินคดีฯ
มอบอำนาจให้ รอง กพฐ.ทำสัญญาการผ่อนชำระหนี้ รับสภาพหนี้ การดำเนินคดีฯ
เปิดอ่าน 19,449 ครั้ง
ร่าง พรฎ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ....
ร่าง พรฎ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ....

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ