ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน โรงเรียนบ้านหินวัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน โรงเรียนบ้านหินวัว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

ชื่อผู้วิจัย นางสาวสุลาวรรณ์ เสวตจันทร์

ปี พ.ศ. 2564

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน โรงเรียนบ้านหินวัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินบริบทของโรงเรียน ในด้านความพร้อมในการปฏิรูปการเรียนรู้ 2) ประเมินปัจจัยในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน 3) ประเมินกระบวนการที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน และ 4) ประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน โรงเรียนบ้านหินวัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP model ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหินวัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ปีการศึกษา 2564 ครู จำนวน 7 คน นักเรียน จำนวน 68 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 68 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย แบบสอบถามประเมินโครงการ 4 ด้าน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติพื้นฐาน ซึ่งได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้หาค่าความตรงของเครื่องมือ (Validity) ใช้สูตร IOC หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการหาค่าความเชื่อมั่น แบบ Alpha Co-efficient ตามสูตรของครอนบัค (Cronbach)

ผลการประเมิน

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน โรงเรียนบ้านหินวัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง สรุปผลได้ดังนี้

1. ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อมของโรงเรียน

1.1 ด้านการปฏิรูปการเรียนรู้ ผลการประเมินพบว่า โรงเรียนบ้านหินวัว มีความด้อย ในด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริงการพัฒนาด้านจริยธรรมของสถานศึกษา การพัฒนาบุคลากรในด้านการปฏิบัติงาน และความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู การวิจัยปฏิบัติการเพื่อใช้ปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมสอดคล้องกับท้องถิ่น การใช้สื่อ / แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของโรงเรียน

1.2 ด้านการหาความต้องการจำเป็น ผู้แทนครูผู้สอน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หัวหน้างานภารกิจของโรงเรียนส่วนใหญ่มีความเห็นและคัดเลือกโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนเป็นโครงการที่มีความต้องการจำเป็นเพื่อการพัฒนาเป็นลำดับสอง

2. ความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ

2.1 ด้านบุคลากร มีความเหมาะสมต่อการดำเนินงานตามโครงการ เพราะบุคลากรของโรงเรียนด้านครูผู้สอนและครูผู้สนับสนุนการสอนเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนาแยกออกเป็นคณะสงฆ์ และผู้ที่มีประสบการณ์ในการอบรมด้านโรงเรียนวิถีพุทธ

2.2 ด้านงบประมาณ มีความเหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินงานตามโครงการโดยได้รับงบประมาณสนับสนุน จำนวน 8,000 บาท ตามแผนปฏิบัติงานงบประมาณของโรงเรียนซึ่งแยกรายจ่ายตามโครงการ ดังนี้ ค่าใช้สอย จำนวน 4,600 บาท และค่าวัสดุ/ อุปกรณ์ จำนวน 3,400 บาท ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอในการดำเนินงานตามโครงการ

2.3 ด้านวัสดุ / อุปกรณ์ มีความเหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินงานตามโครงการ เพราะเปรียบเทียบกับวัสดุ / อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการดำเนินงานตามโครงการกับวัสดุ / อุปกรณ์ที่มีอยู่ เช่น วัสดุ / อุปกรณ์ และเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมเพียงพอในการดำเนินงาน

3. ด้านกระบวนการดำเนินงาน

จากการประเมินกระบวนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนโรงเรียนบ้านหินวัว ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียน การจัดกระบวนการเรียนการสอนด้านคุณธรรมจริยธรรมของครู และการนิเทศภายใน สรุปได้ดังนี้

3.1 การจัดกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์น่าพึงพอใจมาก โดยเปรียบเทียบระยะเวลาที่วางแผนการปฏิบัติกิจกรรมกับระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง มีกระบวนการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด และสอดคล้องกับระยะเวลาปฏิบัติจริง คือ ความเหมาะสมของขั้นตอนแผนงาน โครงการ ความเหมาะสมของการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการวางแผนงาน โครงการ ความเหมาะสมของวัน เวลา ความเหมาะสมของงบประมาณ ความเหมาะสมของวัสดุ/อุปกรณ์ และความเหมาะสมของแผนงานดำเนินการ

3.2 การจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนด้านคุณธรรมจริยธรรมของครู ได้ดำเนินการปฏิบัติจริงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งสามารถปฏิบัติจริงได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ากระบวนการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด และสอดคล้องกับระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง

3.3 การนิเทศภายใน ผู้บริหาร และครูผู้รับผิดชอบโครงการได้ดำเนินการนิเทศภายใน ผลการนิเทศภายในพบว่า ครูมีทัศนคติที่ดีต่อการนิเทศภายในมากที่สุด รองลงมาคือ การนิเทศกิจกรรมเป็นไปตามแผนการนิเทศ และผลการนิเทศครูมีความพึงพอใจในระดับมาก ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

4. ผลผลิตของโครงการ

จากการประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณธรรมของผู้เรียน โรงเรียนบ้านหินวัว ตามเกณฑ์การประเมินพบว่า ครูมีพัฒนาการเรียนการสอนด้านคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น 80% นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจทักษะความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม เพิ่มขึ้น 80% สรุปได้ ดังนี้

4.1 ครูมีพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนด้านคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น 80% โดยครูผู้สอนสามารถกำหนดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจาก 68 คนปฏิบัติจริง 66 คน คิดเป็นร้อยละ 98.44 ครูใช้สื่อประกอบการสอนตรงตามจุดประสงค์ จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักคุณธรรม คิดเป็นร้อยละ 100 และมีการประเมินผล ตามสภาพจริงคิดเป็นร้อยละ 100 ดังนั้น ครูที่ผ่านการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมตามโครงการจึงมีพัฒนาการการจัดกระบวนการเรียนการสอนด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยภาพรวมร้อยละ 100 สอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้

4.2 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ทักษะความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม 90.09 มีระเบียบวินัย ร้อยละ 97.02 และมีกริยามารยาทเรียบร้อย ร้อยละ 96.03 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัยการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน โรงเรียนบ้านหินวัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เพื่อให้โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน โรงเรียนบ้านหินวัว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์ร่วมกันในชุมชน จึงควรดําเนินการโครงการนี้ต่อไป และผู้เกี่ยวข้องควรนําผลการประเมินไปปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตามข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ครูที่ปรึกษากิจกรรมต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ ควรสร้างความตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน โรงเรียนบ้านหินวัว ไปใช้ในชีวิตประจำวันที่ส่งผลต่อผู้เรียน

2. ด้านสภาวะแวดล้อม ผู้บริหารควรมีการประสานงานกับชุมชนในพื้นที่หรือท้องถิ่นใกล้เคียงให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและจัดการเรียนรู้โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน โรงเรียนบ้านหินวัว ในด้านต่าง ๆ ให้มากขึ้น เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมมีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชนมากที่สุด

3. ด้านปัจจัยนำเข้า ควรส่งเสริมให้ชุมชนได้เห็นประโยชน์และความสำคัญเกี่ยวกับ การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน โรงเรียนบ้านหินวัว โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ทั้งนี้เพื่อจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกระดับ ผู้นำชุมชน ผู้นำส่วนท้องถิ่นและองค์กรเอกชน เข้ามาช่วยเหลือ และสนับสนุน การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน โรงเรียนบ้านหินวัว ให้ต่อเนื่อง จริงจัง และยั่งยืน

4. ด้านกระบวนการดำเนินงาน ควรมีการกำหนดวัน เวลา และระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมอย่างชัดเจน กำหนดรูปแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้น และดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน โรงเรียนบ้านหินวัวอย่างต่อเนื่อง

5. ด้านผลผลิต ควรกำหนดกิจกรรมในโครงการให้มีความครอบคลุมเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของผู้เรียนแต่ละช่วงวัย เน้นการดำเนินกิจกรรมที่ต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีจิตอาสา และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน หากโครงการไม่เหมาะสมหรือพัฒนาต่อเนื่องไม่ได้ก็สามารถปรับเปลี่ยนใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน

โพสต์โดย สุลาวรรณ์ เสวตจันทร์ : [8 ธ.ค. 2565 เวลา 16:58 น.]
อ่าน [2114] ไอพี : 110.169.9.62
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 18,219 ครั้ง
เพลง "วันพรุ่งนี้" ที่เด็กร้องแล้วผู้ใหญ่ฟังแล้วอึ้ง!
เพลง "วันพรุ่งนี้" ที่เด็กร้องแล้วผู้ใหญ่ฟังแล้วอึ้ง!

เปิดอ่าน 8,594 ครั้ง
8 วินัยใหม่ เพิ่มเงินเก็บทั้งปี
8 วินัยใหม่ เพิ่มเงินเก็บทั้งปี

เปิดอ่าน 17,650 ครั้ง
จวกยับเนื้อหาวิชาสังคมฯ ม.4-6 ไม่ตรงข้อเท็จจริง
จวกยับเนื้อหาวิชาสังคมฯ ม.4-6 ไม่ตรงข้อเท็จจริง

เปิดอ่าน 19,494 ครั้ง
ไขความลับ 95 ภาพสุดยอดจากรอยเตอร์ มาจากกล้องอะไร ตั้งค่าแบบไหน
ไขความลับ 95 ภาพสุดยอดจากรอยเตอร์ มาจากกล้องอะไร ตั้งค่าแบบไหน

เปิดอ่าน 11,035 ครั้ง
ผลวิจัยใหม่ระบุ "ความสุข" ไม่ทำให้อายุยืน
ผลวิจัยใหม่ระบุ "ความสุข" ไม่ทำให้อายุยืน

เปิดอ่าน 9,781 ครั้ง
เตือนภาชนะจากพลาสติก อันตรายต่อสมอง
เตือนภาชนะจากพลาสติก อันตรายต่อสมอง

เปิดอ่าน 30,394 ครั้ง
ตำนานนางสงกรานต์
ตำนานนางสงกรานต์

เปิดอ่าน 11,906 ครั้ง
ผลศึกษาดื่มกาแฟหลายแก้วต่อวันช่วยสยบโรคตับได้
ผลศึกษาดื่มกาแฟหลายแก้วต่อวันช่วยสยบโรคตับได้

เปิดอ่าน 15,150 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2560

เปิดอ่าน 13,111 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา "นโยบายไปทาง..ปฏิบัติไปทาง..สุดท้ายปฏิวัติเสียของ"
ตูนส์ศึกษา "นโยบายไปทาง..ปฏิบัติไปทาง..สุดท้ายปฏิวัติเสียของ"

เปิดอ่าน 15,780 ครั้ง
แอบดูไลน์ เป็นไปได้หรือไม่
แอบดูไลน์ เป็นไปได้หรือไม่

เปิดอ่าน 12,819 ครั้ง
ดื่มน้ำอัดลม…ระวังกระดูกพรุน!
ดื่มน้ำอัดลม…ระวังกระดูกพรุน!

เปิดอ่าน 12,325 ครั้ง
กินแบบไทย ไล่มะเร็ง
กินแบบไทย ไล่มะเร็ง

เปิดอ่าน 13,789 ครั้ง
ตัวอย่างภาพถ่าย จากกล้องของ iPhone 5
ตัวอย่างภาพถ่าย จากกล้องของ iPhone 5

เปิดอ่าน 3,992 ครั้ง
เงินเฟ้อ คืออะไร
เงินเฟ้อ คืออะไร

เปิดอ่าน 8,810 ครั้ง
อีกแง่มุมที่แฝงอยู่ในสถานะราชาเพลงป็อประดับโลกของ "ไมเคิล แจ๊กสัน"
อีกแง่มุมที่แฝงอยู่ในสถานะราชาเพลงป็อประดับโลกของ "ไมเคิล แจ๊กสัน"
เปิดอ่าน 23,939 ครั้ง
ก้อนอะไรกลมๆ บนดาวอังคาร?
ก้อนอะไรกลมๆ บนดาวอังคาร?
เปิดอ่าน 8,888 ครั้ง
ส่ง"เอสเอ็มเอส"บ่อยไม่ดี
ส่ง"เอสเอ็มเอส"บ่อยไม่ดี
เปิดอ่าน 14,574 ครั้ง
ครูจีนสุดโหด! ตบเด็กอนุบาลไม่ยั้ง โมโหตอบโจทย์เลขไม่ได้
ครูจีนสุดโหด! ตบเด็กอนุบาลไม่ยั้ง โมโหตอบโจทย์เลขไม่ได้
เปิดอ่าน 20,540 ครั้ง
ประเพณีแห่เทียนพรรษา ปี 52 จังหวัดอุบลราชธานี
ประเพณีแห่เทียนพรรษา ปี 52 จังหวัดอุบลราชธานี

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ