ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านการเขียนของนักเรียน โรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

บทคัดย่อ

รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านการเขียนของนักเรียนโรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน 1) ด้านสภาวะแวดล้อม 2) ด้านปัจจัยเบื้องต้น 3) ด้านกระบวนการ และ 4) ด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมการอ่านการเขียนของนักเรียน ประชากรที่ให้ข้อมูลในการประเมิน ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ประจำปีการศึกษา 2564 รวมทั้งสิ้น 71 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม จำนวน 2 ฉบับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.973 และ0.979 ตามลำดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมิน พบว่า

ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านการเขียนของนักเรียน โรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านกระบวนการ ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านผลผลิต และ ด้านสภาวะแวดล้อม ตามลำดับ

1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านการเขียนของนักเรียน ด้านสภาวะแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ คือ การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม รองลงมา คือ หลักการของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายของโรงเรียน และหลักการของโครงการสอดคล้องกับสภาพปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ สถานศึกษามีการเตรียมการภายในเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามโครงการ

2. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านการเขียนของนักเรียน ด้านปัจจัยเบื้องต้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ คือ ผู้ปกครองของนักเรียนให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการ รองลงมา คือ มีอาคารสถานที่ที่ใช้ในการดำเนินโครงการอย่างเพียงพอ และมีวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการดำเนินโครงการอย่างเพียงพอ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีจำนวนครูที่สามารถดำเนินงานโครงการได้อย่างเพียงพอ

3. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านการเขียนของนักเรียน ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ คือ มีการนิเทศ ติดตาม กำกับและตรวจสอบการดำเนินงาน รองลงมา คือ มีการประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนในการดำเนินงาน และมีการกำหนดปฏิทินในการดำเนินงาน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีการสรุปรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม

4. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านการเขียนของนักเรียน ด้านผลผลิต โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ผลการดำเนินงาน 4 กิจกรรม ความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียน ความพึงพอใจต่อกิจกรรมตามโครงการ และพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียน

4.1 ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านการเขียนของนักเรียน ด้านผลผลิตของการดำเนินงาน 4 กิจกรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ กิจกรรมอ่านออกเขียนได้ลายมือสวย กิจกรรมธนาคารการอ่านการเขียน กิจกรรมสอนเสริม เพิ่มทักษะอ่านเขียน และกิจกรรมรักการอ่านสื่อสารการเขียน

4.2 ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านการเขียนของนักเรียน ด้านผลผลิตเกี่ยวกับความสามารถด้านการอ่านการเขียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ คือ นักเรียนมีมารยาทในการอ่าน รองลงมา คือ นักเรียนสามารถตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้ และนักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำ ประโยคและข้อความ ได้ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ นักเรียนสามารถเขียนเรื่องจากภาพหรือหัวข้อที่กำหนดตามจินตนาการได้

4.3 ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านการเขียนของนักเรียน ด้านผลผลิตเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ คือ นักเรียนเขียนตัวบรรจงอ่านง่าย สะอาดเรียบร้อย รองลงมา คือ นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัด/ตอบคำถามที่ครูกำหนด และนักเรียนใช้การอ่าน การเขียนเป็นกิจวัตรประจำวัน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ นักเรียนสามารถเข้าใจใบความรู้ ใบงานจากการอ่านได้

4.4 ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและบุคลากรทาง การศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ต่อกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการอ่านการเขียนของนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ คือ ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ รองลงมา คือ ความพึงพอใจกิจกรรมสอนเสริม เพิ่มทักษะอ่านเขียน และโครงการสามารถแก้ปัญหา พัฒนาและส่งเสริมทักษะในด้านการอ่าน การเขียนของนักเรียนได้ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ จำนวนของกิจกรรมมีความเหมาะสม

โพสต์โดย อมรา โพธิ์ทอง : [23 ธ.ค. 2565 เวลา 19:44 น.]
อ่าน [586] ไอพี : 1.2.189.2
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 29,077 ครั้ง
สัมภาษณ์ "น้องเรนนี่" เด็กไทยอัจฉริยะ สอบได้คะแนนอันดับที่ 1 ของโลก
สัมภาษณ์ "น้องเรนนี่" เด็กไทยอัจฉริยะ สอบได้คะแนนอันดับที่ 1 ของโลก

เปิดอ่าน 222,679 ครั้ง
ประวัติเครื่องหมายหาร  (÷)
ประวัติเครื่องหมายหาร (÷)

เปิดอ่าน 18,015 ครั้ง
เทคนิคเจ๋งๆ ผสมไข่เเดงให้เข้ากัน ทำอย่างไรไปชมกันเลย
เทคนิคเจ๋งๆ ผสมไข่เเดงให้เข้ากัน ทำอย่างไรไปชมกันเลย

เปิดอ่าน 23,082 ครั้ง
เกร็ดประวัติวัดโพธิ์
เกร็ดประวัติวัดโพธิ์

เปิดอ่าน 10,707 ครั้ง
นอร์เวย์มอบรางวัลไทย ปท.น่าเที่ยวที่สุด6ปีซ้อน
นอร์เวย์มอบรางวัลไทย ปท.น่าเที่ยวที่สุด6ปีซ้อน

เปิดอ่าน 13,142 ครั้ง
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการจดทะเบียนเป็นสมาชิกคุรุสภา พ.ศ.2553
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการจดทะเบียนเป็นสมาชิกคุรุสภา พ.ศ.2553

เปิดอ่าน 16,507 ครั้ง
ความแตกต่างระหว่าง http:// กับ https://
ความแตกต่างระหว่าง http:// กับ https://

เปิดอ่าน 523,798 ครั้ง
วินัยข้าราชการครู
วินัยข้าราชการครู

เปิดอ่าน 14,760 ครั้ง
สมุนไพรน่ารู้
สมุนไพรน่ารู้

เปิดอ่าน 11,494 ครั้ง
เครื่องดื่มยามเช้าที่เหมาะกับตัวคุณ
เครื่องดื่มยามเช้าที่เหมาะกับตัวคุณ

เปิดอ่าน 20,650 ครั้ง
เหรียญราชการชายแดน
เหรียญราชการชายแดน

เปิดอ่าน 19,855 ครั้ง
เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2555 (ว22-ว23)
เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2555 (ว22-ว23)

เปิดอ่าน 23,736 ครั้ง
ลายมือคนที่บั้นปลายของชีวิตมีเงินทอง มีหลักฐานมั่นคง
ลายมือคนที่บั้นปลายของชีวิตมีเงินทอง มีหลักฐานมั่นคง

เปิดอ่าน 319,707 ครั้ง
สุภาษิตพระร่วง
สุภาษิตพระร่วง

เปิดอ่าน 17,142 ครั้ง
Windows XP มีโปรแกรมซ่อนอยู่ตั้ง 23 โปรแกรม
Windows XP มีโปรแกรมซ่อนอยู่ตั้ง 23 โปรแกรม

เปิดอ่าน 31,582 ครั้ง
ลายมือของคนจะสบายตอนบั้นปลาย
ลายมือของคนจะสบายตอนบั้นปลาย
เปิดอ่าน 16,029 ครั้ง
ตะลึง! พบตำราพิชัยสงคราม จ.เพชรบูรณ์ อายุ 200 ปี
ตะลึง! พบตำราพิชัยสงคราม จ.เพชรบูรณ์ อายุ 200 ปี
เปิดอ่าน 27,247 ครั้ง
การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เปิดอ่าน 20,499 ครั้ง
ประวัติศาสตร์จังหวัดสกลนคร
ประวัติศาสตร์จังหวัดสกลนคร
เปิดอ่าน 12,683 ครั้ง
วิธีทาลิปกลอสให้สวย
วิธีทาลิปกลอสให้สวย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ