ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การนิเทศเพื่อส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายวิชิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

การนิเทศเพื่อส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียนโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายวิชิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นการวิจัยเพื่อนำผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการนิเทศ เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิผล มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการ ศึกษาความสามารถของครู และศึกษาความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศเพื่อส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน ซึ่งเป็นการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยการคำนวณค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of item objective congruence)

ผลการวิจัย พบว่า สภาพปัจจุบันของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับได้ ดังนี้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม ในการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

การนิเทศการสอน ความต้องการของครูในการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงลำดับได้ ดังนี้ การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้

การนิเทศการสอน การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม ในการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ ความสามารถของครูในการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน โดยภาพรวม 5 ด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับได้ ดังนี้

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ (การจัดการเรียนรู้โดยใช้คลิปวีดีทัศน์) พัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้

ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 การประเมินผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 พัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ครอบคลุมด้านทักษะ คุณลักษณะ ความสามารถตามบริบทของโรงเรียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เมื่อสรุปรายด้าน ได้ดังนี้ด้านการพัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับได้ ดังนี้ ครูจัดกระบวนการการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และครูมีสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมด้านทักษะ คุณลักษณะ ความสามารถตามบริบทของโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับได้ ดังนี้ ครูผลิตสื่อ นวัตกรรมที่เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียน ครูผลิตสื่อ นวัตกรรมเพื่อใช้ในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ และครูผลิตสื่อ นวัตกรรมที่สอดคล้องกับเนื้อหา สาระการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (การจัดการเรียนรู้โดยใช้คลิปวิดิทัศน์) โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับได้ ดังนี้ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม และจริยธรรม ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียน ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะด้านเข้าใจความต่างวัฒนธรรม

ต่างกระบวนทัศน์ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะด้านการคิดคำนวณ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและมีทักษะในการแก้ปัญหา ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะด้าน

การสื่อสารสารสนเทศและรู้เท่ากันสื่อ และครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะด้านอาชีพ และการเรียนรู้ ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับได้ ดังนี้ ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ ระดับช่วงชั้น หรือระดับโรงเรียน และครูมีการเผยแพร่ หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนอื่นด้านการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับได้ ดังนี้ ครูได้รับการนิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และครูสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน ความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศเพื่อส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทั้ง 5 ด้าน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

ทุกข้อ โดยเรียงลำดับได้ ดังนี้ การออกแบบการนิเทศ การจัดทำสารสนเทศ การประเมินผล การนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ และการรวบรวมความรู้เมื่อสรุปรายด้านได้ ดังนี้ ด้านการรวบรวมความรู้ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับได้ ดังนี้ ผู้นิเทศให้ความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน และผู้นิเทศให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน ด้านการจัดทำสารสนเทศ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับได้ ดังนี้ เอกสาร แนวทางการดำเนินงานมีความถูกต้อง เหมาะสม ในการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน เอกสาร แนวทางการดำเนินงานมีความสอดคล้องกับความต้องการของครู และ เอกสาร แนวทางการดำเนินงาน มีขั้นตอนการดำเนินงานที่มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ด้านการออกแบบการนิเทศ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับได้ ดังนี้ ผู้นิเทศมีการทำงานเป็นทีม เพื่อให้คำแนะนำ ช่วยเหลือผู้รับการนิเทศให้สามารถพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน ผู้รับการนิเทศมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน การนิเทศเป็นไปตามปฏิทินที่กำหนด เพื่อส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน รูปแบบหรือกระบวนการนิเทศตรงกับวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน และระยะเวลาการนิเทศมีความเหมาะสมในการส่งเสริมความสามารถของครูเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน ด้านการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับได้ ดังนี้ ได้รับการนิเทศแบบให้คำแนะนำปรึกษา (Coaching and Mentoring) เพื่อส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน ได้รับการนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน ได้รับการนิเทศแบบออนไลน์ (Online) เพื่อส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน และได้รับการนิเทศโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน ด้านการประเมินผล โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับได้ ดังนี้ การนิเทศช่วยให้ครูสามารถผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน การนิเทศช่วยให้ครูนำสื่อ หรือนวัตกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน ผู้นิเทศเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน การนิเทศช่วยให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษาแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน การนิเทศช่วยให้ครูมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน และการนิเทศส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน

โพสต์โดย ทิพ : [2 ก.พ. 2566 เวลา 09:42 น.]
อ่าน [646] ไอพี : 171.97.142.53
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 28,554 ครั้ง
ยาหม่องสามารถใช้ขจัดหมากฝรั่งเปื้อนผ้าได้ จริงหรือ?
ยาหม่องสามารถใช้ขจัดหมากฝรั่งเปื้อนผ้าได้ จริงหรือ?

เปิดอ่าน 15,730 ครั้ง
การตากข้าว สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 3
การตากข้าว สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 3

เปิดอ่าน 8,676 ครั้ง
ตกยกชาติ
ตกยกชาติ

เปิดอ่าน 10,237 ครั้ง
5 สูตรสวยด้วยเกลือ
5 สูตรสวยด้วยเกลือ

เปิดอ่าน 118,538 ครั้ง
ความหมายของวัฒนธรรม
ความหมายของวัฒนธรรม

เปิดอ่าน 20,966 ครั้ง
เตือน "5 โรคร้าย" อันตรายต่อ "ครู" แนะเทคนิคดูแลสุขภาพ
เตือน "5 โรคร้าย" อันตรายต่อ "ครู" แนะเทคนิคดูแลสุขภาพ

เปิดอ่าน 15,373 ครั้ง
การศึกษาเท่านั้นที่ทำให้ประเทศเจริญ : โดย สุกรี เจริญสุข
การศึกษาเท่านั้นที่ทำให้ประเทศเจริญ : โดย สุกรี เจริญสุข

เปิดอ่าน 22,517 ครั้ง
การศึกษาไทยจะเอา "คุณภาพ" หรือ "คุณธรรม"
การศึกษาไทยจะเอา "คุณภาพ" หรือ "คุณธรรม"

เปิดอ่าน 21,956 ครั้ง
คนจีนบ้าเรียน"ภาษาอังกฤษ" ขณะที่ไทยติดหล่มอยู่รั้งท้าย!
คนจีนบ้าเรียน"ภาษาอังกฤษ" ขณะที่ไทยติดหล่มอยู่รั้งท้าย!

เปิดอ่าน 61,490 ครั้ง
วงจรไฟฟ้า
วงจรไฟฟ้า

เปิดอ่าน 35,500 ครั้ง
เอกภพสัมพัทธ์ (Relative Universe)
เอกภพสัมพัทธ์ (Relative Universe)

เปิดอ่าน 23,151 ครั้ง
ความเข้าใจเรื่องแผ่นดินไหว: ประเทศไทยกับ 3 รอยเลื่อนมีพลัง และพื้นที่เสี่ยงภัย 5 ระดับ
ความเข้าใจเรื่องแผ่นดินไหว: ประเทศไทยกับ 3 รอยเลื่อนมีพลัง และพื้นที่เสี่ยงภัย 5 ระดับ

เปิดอ่าน 86,736 ครั้ง
การหาประสิทธิภาพสื่อ
การหาประสิทธิภาพสื่อ

เปิดอ่าน 8,662 ครั้ง
สื่อเผย ดิกชันนารีฯ อาจไร้คนสนใจในอนาคต
สื่อเผย ดิกชันนารีฯ อาจไร้คนสนใจในอนาคต

เปิดอ่าน 44,434 ครั้ง
ทีวีดิจิทัล หรือ ทีวีดิจิตอล (Digital television)
ทีวีดิจิทัล หรือ ทีวีดิจิตอล (Digital television)

เปิดอ่าน 13,663 ครั้ง
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา อนุบาล-จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี2557
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา อนุบาล-จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี2557
เปิดอ่าน 12,179 ครั้ง
ฮอตมาก อาจารย์สถาปัตย์ มทร.ศรีวิชัย ดัดแปลงเพลงฮิต "ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน" ทวงการบ้านนักศึกษา
ฮอตมาก อาจารย์สถาปัตย์ มทร.ศรีวิชัย ดัดแปลงเพลงฮิต "ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน" ทวงการบ้านนักศึกษา
เปิดอ่าน 13,329 ครั้ง
เผยอีโคไลตัวใหม่ ทนยาปฏิชีวนะ ถึงตายได้
เผยอีโคไลตัวใหม่ ทนยาปฏิชีวนะ ถึงตายได้
เปิดอ่าน 22,080 ครั้ง
สารพัดคุณประโยชน์จาก"ผักบุ้ง" เสริมสุขภาพ-กันโรคยิ่งทานยิ่งดี
สารพัดคุณประโยชน์จาก"ผักบุ้ง" เสริมสุขภาพ-กันโรคยิ่งทานยิ่งดี
เปิดอ่าน 58,684 ครั้ง
วิธีสะเดาะเคราะห์ (ด้วยตัวเอง)
วิธีสะเดาะเคราะห์ (ด้วยตัวเอง)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ