ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาสื่อวีดีทัศน์ออนไลน์ประกอบการเรียนรู้รายวิชาการงานและพื้นฐานอาชีพ 1 เรื่อง การประกอบอาหารจากไข่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์

ชื่อเรื่อง การพัฒนาสื่อวีดีทัศน์ออนไลน์ประกอบการเรียนรู้รายวิชาการงานและพื้นฐานอาชีพ 1 เรื่อง การประกอบอาหารจากไข่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์

ผู้วิจัย นายจันทกานต์ กำแซง

ปีที่ทำการวิจัย พ.ศ. 2564

สถานศึกษา โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

บทคัดย่อ

การวิจัย การพัฒนาสื่อวีดีทัศน์ออนไลน์ประกอบการเรียนรู้รายวิชาการงานและพื้นฐานอาชีพ 1 เรื่อง การประกอบอาหารจากไข่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ เป็นลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนาสื่อวีดีทัศน์ออนไลน์ประกอบการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพและพื้นฐานอาชีพ 1 เรื่อง การประกอบอาหารจากไข่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 2) เพื่อการพัฒนาสื่อวีดีทัศน์ออนไลน์ประกอบการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพและพื้นฐานอาชีพ 1 เรื่อง การประกอบอาหารจากไข่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อทดลองใช้สื่อวีดีทัศน์ออนไลน์ประกอบการเรียนรู้รายวิชาการงานและพื้นฐานอาชีพ 1 เรื่อง การประกอบอาหารจากไข่พื้นบ้าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน โดยใช้สื่อวีดีทัศน์ออนไลน์ประกอบการเรียนรู้รายวิชาการงานและพื้นฐานอาชีพ 1 เรื่อง การประกอบอาหารจากไข่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 5) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้สื่อวีดีทัศน์ออนไลน์ประกอบการเรียนรู้รายวิชาการงานและพื้นฐานอาชีพ 1 เรื่อง การประกอบอาหารจากไข่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยขั้นการประเมินและการปรับปรุงวีดีทัศน์ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 22 คน ซึ่งได้มาโดยการการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling)

จากการดำเนินการวิจัยข้างต้น สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้

1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนาสื่อวีดีทัศน์ออนไลน์ประกอบการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพและพื้นฐานอาชีพ 1 เรื่อง การประกอบอาหารจากไข่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ และ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิต การอาชีพ มาใช้ประโยชน์ในการทำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทำงาน และมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุขเนื้อหาเพื่อให้เหมาะสมที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อวีดีทัศน์ช่วยในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต ผู้วิจัยจึงได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อวีดีทัศน์ในเนื้อหาเรื่อง การประกอบอาหารจากไข่ เวลา 14 ชั่วโมง ประกอบด้วยเนื้อหา 1 หน่วยการเรียนรู้ คือ หน่วยที่ 1 เรื่อง การประกอบอาหารจากไข่ ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้ 1) ความรู้เบื้องต้นในการประกอบอาหาร 2) ผักกูดผัดไข่ 3) ไข่ดาวสำหรับครอบครัว 4) น้ำพริกอ่องผัดไข่ 5) ออมเล็ตมะเขือเทศ 6) ไข่พะโล้มันแกว โดยมีความต้องการได้สื่อวีดีทัศน์ที่มีภาพเคลื่อนไหวมุมกว้าง และเสียงบรรยายอธิบายเนื้อหา สื่อวีดีทัศน์มีลักษณะ ดังนี้ 1) เนื้อหากระชับ น่าสนใจ 2) เข้าใจง่าย ไม่ยากจนเกินไป 3) ลำดับเรื่องราวเป็นขั้นตอน 4) บทบรรยายเข้าใจง่าย

2. ผลการพัฒนาสื่อวีดีทัศน์ออนไลน์ประกอบการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพและพื้นฐานอาชีพ 1 เรื่อง การประกอบอาหารจากไข่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์โดยศึกษาการทดลองใช้สื่อวีดีทัศน์แบบภาคสนาม (Filed Tryout) พบว่า มีค่าเท่ากับ 82.17/81.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

3. ผลการทดลองใช้สื่อวีดีทัศน์ออนไลน์ประกอบการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพและพื้นฐานอาชีพ 1 เรื่อง การประกอบอาหารจากไข่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์จำนวน 22 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ระยะเวลา 14 ชั่วโมง จำนวน 10 สัปดาห์ ใช้สื่อวีดีทัศน์ทั้งหมด 6 ชุด และแผนการจัดการเรียนรู้ 7 แผนการจัดการเรียนรู้ ในกระบวนการวิจัย มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.58/84.24 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

4. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังใช้การพัฒนาสื่อวีดีทัศน์ออนไลน์ประกอบการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพและพื้นฐานอาชีพ 1 เรื่อง การประกอบอาหารจากไข่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ทำการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการใช้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 22 คน พบว่า สูงกว่าก่อนเรียน (x ̅ = 17.65, S.D. = 1.93) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการพัฒนาสื่อวีดีทัศน์ออนไลน์ประกอบการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพและพื้นฐานอาชีพ 1 เรื่อง การประกอบอาหารจากไข่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก (x ̅= 3.71)

Title: Development of Video online Media for Home economics 1

Course on Cooking from eggs for Mathayomsuksa 1

Nongnoprachasan School

Author: Mr.Janthakarn Kamsang

Academic Year 2021

School Nongnoprachasan School Kranuan District Khonkaen Province

Khonkaen Provincial Administrative Organization

Abstract

The development of Video online Media for Home economics 1 Course on Cooking from eggs for Mathayomsuksa 1 of Nongnoprachasan School was research and development: R&D. The purposes of this research were 1) To study the basic information and needs for develop the Video online Media for Home economics 1 Course on Cooking from eggs for Mathayomsuksa 1 of Nongnoprachasan School 2) To develop the Video online Media for Home economics 1 Course on Cooking from eggs for Mathayomsuksa 1 of Nongnoprachasan School with an efficiency of 80/80 3) To experiment with the Video online Media for Home economics 1 Course on Cooking from eggs for Mathayomsuksa 1 of Nongnoprachasan School 4) To compare the Mathayomsuksa 1 students’ achievement between before learning and after learning through the Video online Media for Home economics 1 Course on Cooking from eggs for Mathayomsuksa 1 of Nongnoprachasan School and 5) To study satisfaction of students towards development of learning achievement of Mathayomsuksa 1 students through the Video online Media for Home economics 1 Course on Cooking from eggs for Mathayomsuksa 1 of Nongnoprachasan School.

The sample consisted of 22 Mathayomsuksa 1 students of Nongnoprachasan School in the first semester of academic year 2021. They were selected using Cluster Random Sampling.

The results of this research were shown as follows:

1) The result of the basic information and needs for develop the Video online Media for Home economics 1 Course on Cooking from eggs for Mathayomsuksa 1 of Nongnoprachasan School and the Curriculum of Nongnoprachasan School, Occupations Department was a department that helped the students develop about knowledge, understanding, and basic skills that was necessary for life and knowing the change. Able to applied the knowledge for working creatively and compete in international society. They could see career guidelines and have a good attitude towards work able to live in a society.

The researcher therefore organized the activities by using video media on Cooking from Eggs duration 14 hours consists of content 1 unit, which is Unit 1 on Cooking from Eggs. Contents are as follows: 1) Basic knowledge of cooking 2) Stir vegetables fern with fried egg 3) Fried eggs for the family 4) Spicy meat and potato dip with fried eggs 5) Tomato omelette 6) Sweet potato stewed eggs. There is a demand for video media with wide-angle animations and audio commentary explaining the content. The Video media had the following characteristics: 1) Concise and interesting content 2) Easy to understand, not too difficult 3) Step-by-step sequence of stories 4) The narrative was easy to understand.

2) The result after filed tryout the Video online Media for Home economics 1 Course on Cooking from eggs for Mathayomsuksa 1 of Nongnoprachasan School was 82.17/81.00 which was higher than the assigned standardized criteria.

3) The result of experiment with the Video online Media for Home economics 1 Course on Cooking from eggs for Mathayomsuksa 1 of Nongnoprachasan School by 22 Mathayomsuksa 1 students of Nongnoprachasan School in the first semester of academic year 2021 duration 14 hours 10 weeks 6 sets of video online media and 7 lesson plans was 82.58/84.24 which was higher than the assigned standardized criteria.

4) The student’s achievement after learning with the Video online Media for Home economics 1 Course on Cooking from eggs for Mathayomsuksa 1 of Nongnoprachasan School was significantly higher than before using its at 0.05 level (𝑥̅ = 17.65 S.D.=1.93)

5) Satisfaction of student after using the Video online Media for Home economics 1 Course on Cooking from eggs for Mathayomsuksa 1 of Nongnoprachasan School was at high level (𝑥̅ = 3.71).

โพสต์โดย จันทกานต์ : [3 ก.พ. 2566 เวลา 12:12 น.]
อ่าน [503] ไอพี : 159.192.140.229
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,626 ครั้ง
ดับร้อนด้วย "เสาวรส" สุดจี๊ดจ๊าด
ดับร้อนด้วย "เสาวรส" สุดจี๊ดจ๊าด

เปิดอ่าน 19,196 ครั้ง
คลิปรวมท่าเต้นสนุกสนานของไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ท่านทันเพลงไหนบ้าง
คลิปรวมท่าเต้นสนุกสนานของไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ท่านทันเพลงไหนบ้าง

เปิดอ่าน 7,414 ครั้ง
ราชภัฏกับธนาคาร
ราชภัฏกับธนาคาร

เปิดอ่าน 7,838 ครั้ง
จิตวิทยาระบุ มีความรู้ดีก็ยังหนีไม่พ้นโดนตุ๋นจนได้
จิตวิทยาระบุ มีความรู้ดีก็ยังหนีไม่พ้นโดนตุ๋นจนได้

เปิดอ่าน 21,209 ครั้ง
แนวทางในการพัฒนาระบบ
แนวทางในการพัฒนาระบบ

เปิดอ่าน 22,583 ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

เปิดอ่าน 16,737 ครั้ง
สวมแหวนนิ้วไหนถึงจะมีโชค
สวมแหวนนิ้วไหนถึงจะมีโชค

เปิดอ่าน 16,084 ครั้ง
ปรับสมดุลโต๊ะทำงาน ตามราศี
ปรับสมดุลโต๊ะทำงาน ตามราศี

เปิดอ่าน 20,133 ครั้ง
ทักษะที่จำเป็นของคนอายุ 18
ทักษะที่จำเป็นของคนอายุ 18

เปิดอ่าน 9,927 ครั้ง
หนุ่มสาวออฟฟิศ ระวังหมอนรองกระดูกเสื่อมเร็ว
หนุ่มสาวออฟฟิศ ระวังหมอนรองกระดูกเสื่อมเร็ว

เปิดอ่าน 37,461 ครั้ง
รักษาฝ้าให้หายขาดได้หรือไม่? ครีมรักษาฝ้าให้หายขาดมีจริงไหม? เราหาคำตอบมาให้แล้ว!
รักษาฝ้าให้หายขาดได้หรือไม่? ครีมรักษาฝ้าให้หายขาดมีจริงไหม? เราหาคำตอบมาให้แล้ว!

เปิดอ่าน 11,260 ครั้ง
ปฏิรูปการเรียนรู้...สู่...ห้องเรียน
ปฏิรูปการเรียนรู้...สู่...ห้องเรียน

เปิดอ่าน 10,300 ครั้ง
วิตามินอี ความสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม
วิตามินอี ความสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

เปิดอ่าน 12,473 ครั้ง
กรมอุตุฯเตือนภัยพายุฤดูร้อนในประเทศไทย
กรมอุตุฯเตือนภัยพายุฤดูร้อนในประเทศไทย

เปิดอ่าน 21,281 ครั้ง
วิธีดูแลเล็บให้สวยงามแข็งแรง
วิธีดูแลเล็บให้สวยงามแข็งแรง

เปิดอ่าน 32,398 ครั้ง
สมุนไพรใกล้บ้าน มารู้จัก "เจตมูลเพลิง" กันดีกว่า
สมุนไพรใกล้บ้าน มารู้จัก "เจตมูลเพลิง" กันดีกว่า
เปิดอ่าน 23,692 ครั้ง
อิทธิบาท 4
อิทธิบาท 4
เปิดอ่าน 13,337 ครั้ง
ลี กวน ยู บุรุษผู้ยิ่งใหญ่
ลี กวน ยู บุรุษผู้ยิ่งใหญ่
เปิดอ่าน 37,990 ครั้ง
เลี้ยงตะพาบน้ำ ส่งขายนอก งานสร้างรายได้ ที่สุพรรณบุรี
เลี้ยงตะพาบน้ำ ส่งขายนอก งานสร้างรายได้ ที่สุพรรณบุรี
เปิดอ่าน 16,749 ครั้ง
ว่านหางจระเข้ สมุนไพรสารพัดประโยชน์
ว่านหางจระเข้ สมุนไพรสารพัดประโยชน์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ