ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการขยะแปรรูปของโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒ จังหวัดจันทบุรี

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการขยะแปรรูปของโรงเรียนเทศบาลเมือง

จันทบุรี ๒ จังหวัดจันทบุรี โดยใช้รูปแบบจ าลองซิพพ์ (CIPP Model) ประเมินในด้านสภาวะแวดล้อม

ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตโครงการ กลุ่มตัวอย่างประกอบไปด้วย

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒ จ านวน 14 คน พนักงานครู

และพนักงานจ้าง (สอน) จ านวน 50 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3 จ านวน 152 คน

คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จ านวน 155 คน และคน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1- 3 จ านวน 148 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ย (Mean)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป Microsoft Excel ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ด้านสภาวะแวดล้อม ผลการประเมินโครงการขยะแปรรูปของโรงเรียนเทศบาลเมือง

จันทบุรี 2 จังหวัดจันทบุรี โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ค่าเฉลี่ย 4.77 เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.

2560 – 2564 วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัคร

ท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. 2561 วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของเทศบาลเมือง

จันทบุรี วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของโรงเรียน

เทศบาลเมืองจันทบุรี ๒ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเกี่ยวกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของ

ประเทศไทย วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับ

ที่ 3 พ.ศ.2560-2564 คือ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พ.ศ.2560 วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 และ

วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579

2. ด้านปัจจัยน าเข้า ผลการประเมินโครงการขยะแปรรูปของโรงเรียนเทศบาลเมือง

จันทบุรี2 จังหวัดจันทบุรี โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ค่าเฉลี่ย 4.74 ความพร้อมของแผนงานในการด าเนินโครงการ ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ในการ

ด าเนินโครงการ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ความเพียงพอของงบประมาณ

ในการด าเนินโครงการ ความเหมาะสมของบุคลากรในการด าเนินโครงการ ความเหมาะสมของวัสดุ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ และความเหมาะสมของช่วงเวลาในการด าเนินโครงการ ความ

เหมาะสมการบริหารจัดการการด าเนินโครงการของฝ่ายบริหารและบุคลากร และความเพียงพอของ

บุคลากรในการด าเนินโครงการ

3. ด้านกระบวนการ ผลการประเมินโครงการขยะแปรรูปของโรงเรียนเทศบาลเมือง

จันทบุรี 2 จังหวัดจันทบุรีโดยพนักงานครูและพนักงานจ้าง (สอน) ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ค่าเฉลี่ย 4.69 มีการแก้ไขปรับปรุงวิธีการด าเนินการเมื่อพบข้อบกพร่องขณะด าเนินงานโครงการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง การด าเนินกิจกรรมโครงการตาม

แผนงานที่ก าหนดไว้มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทั่วถึง และมีการเผยแพร่และขยายผลการ

ปฏิบัติกิจกรรมโครงการสู่ชุมชน ติดตามประสานงานการจัดกิจกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีการก ากับ

ติดตาม ควบคุมการด าเนินงานโครงการ จัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายได้ตามเป้าหมาย มีการ

ประเมินผลกิจกรรมในโรงการโดยใช้เทคนิคและวิธีการที่หลากหลาย

4. ด้านผลผลิต ผลการประเมินโครงการขยะแปรรูปของโรงเรียนเทศบาลเมือง

จันทบุรี 2 จังหวัดจันทบุรี โดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ค่าเฉลี่ย 4.60 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.62

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.67 นักเรียนน า

ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่สมาชิกในครอบครัวจนเกิดความตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมและสามารถคัดแยกขยะ เพื่อการน ามาประดิษฐ์เป็นของเล่นหรือสิ่งของเครื่องใช้ภายใน

ครอบครัว ส่งผลให้อาคารสถานที่ของโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดปราศจากขยะมูลฝอยรู้วิธีการ

ท าน้ าหมักชีวภาพหรือปุ๋ยชีวภาพใช้เองในครอบครัว ตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม

โพสต์โดย นายวศิน สุขสวัสดิ์ : [21 ก.พ. 2566 เวลา 12:06 น.]
อ่าน [402] ไอพี : 223.204.241.109
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,285 ครั้ง
มาทำความรู้จักกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากันเถอะ
มาทำความรู้จักกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากันเถอะ

เปิดอ่าน 20,884 ครั้ง
เผย 14 รอยเลื่อนมีพลังในไทย ที่อาจทำให้เกิดแผ่นดินไหว
เผย 14 รอยเลื่อนมีพลังในไทย ที่อาจทำให้เกิดแผ่นดินไหว

เปิดอ่าน 12,687 ครั้ง
แอร์รถมีกลิ่นตอนเปิด เกิดจากอะไร แก้ไขอย่างไร
แอร์รถมีกลิ่นตอนเปิด เกิดจากอะไร แก้ไขอย่างไร

เปิดอ่าน 26,965 ครั้ง
รวมวิธีการใช้งาน Google Plus สำหรับผู้เริ่มต้น
รวมวิธีการใช้งาน Google Plus สำหรับผู้เริ่มต้น

เปิดอ่าน 13,997 ครั้ง
อบเชย
อบเชย

เปิดอ่าน 81,088 ครั้ง
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain based Learning: BBL)
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain based Learning: BBL)

เปิดอ่าน 15,268 ครั้ง
ทำไมเวลาเกา จึงหายคัน
ทำไมเวลาเกา จึงหายคัน

เปิดอ่าน 32,278 ครั้ง
ทำไมแป้นพิมพ์ ไม่เรียง A B C
ทำไมแป้นพิมพ์ ไม่เรียง A B C

เปิดอ่าน 18,960 ครั้ง
(ก.ค.ศ.)การจ่ายค่าตอบแทนมีความสำคัญยิ่งในฐานะเป็นหน้าที่หลักประการหนึ่งของหน่วยงาน
(ก.ค.ศ.)การจ่ายค่าตอบแทนมีความสำคัญยิ่งในฐานะเป็นหน้าที่หลักประการหนึ่งของหน่วยงาน

เปิดอ่าน 9,536 ครั้ง
คอลัมน์ เปลี่ยนผ่าน: ได้เวลา "ปฏิรูป" ลูกเสือไทยเร่งสางปัญหา "ทุจริต" รีบปรับหลักสูตรให้ตรงใจ "ผู้เรียน-ผู้สอน"
คอลัมน์ เปลี่ยนผ่าน: ได้เวลา "ปฏิรูป" ลูกเสือไทยเร่งสางปัญหา "ทุจริต" รีบปรับหลักสูตรให้ตรงใจ "ผู้เรียน-ผู้สอน"

เปิดอ่าน 25,458 ครั้ง
ใช้ยานอนหลับกับข้อควรระวัง
ใช้ยานอนหลับกับข้อควรระวัง

เปิดอ่าน 5,371 ครั้ง
คำถามยอดฮิต วิทยฐานะใหม่ (PA)
คำถามยอดฮิต วิทยฐานะใหม่ (PA)

เปิดอ่าน 9,513 ครั้ง
หลากหลายวิธี ช่วยให้อารมณ์ดี ทันตาเห็น
หลากหลายวิธี ช่วยให้อารมณ์ดี ทันตาเห็น

เปิดอ่าน 19,522 ครั้ง
ท่าบริหารไหล่และแขนคนทำงาน
ท่าบริหารไหล่และแขนคนทำงาน

เปิดอ่าน 7,720 ครั้ง
เชื้อโควิดอยู่ในร่างกายได้กี่วัน หายป่วยแล้วยังแพร่เชื้อได้อีกหรือไม่
เชื้อโควิดอยู่ในร่างกายได้กี่วัน หายป่วยแล้วยังแพร่เชื้อได้อีกหรือไม่

เปิดอ่าน 34,723 ครั้ง
การวิเคราะห์และการตีความหมายข้อมูล (Analysis and Interpretation of Data)
การวิเคราะห์และการตีความหมายข้อมูล (Analysis and Interpretation of Data)
เปิดอ่าน 11,677 ครั้ง
8 นาที กับโยคะบนที่นอน
8 นาที กับโยคะบนที่นอน
เปิดอ่าน 55,918 ครั้ง
กฏอัยการศึก ถูกประกาศใช้มาแล้ว 8 ครั้ง ประกาศโดย ผบ.ทบ.และสถานการณ์ใดบ้าง
กฏอัยการศึก ถูกประกาศใช้มาแล้ว 8 ครั้ง ประกาศโดย ผบ.ทบ.และสถานการณ์ใดบ้าง
เปิดอ่าน 56,333 ครั้ง
ที่ราชพัสดุ คืออะไร?
ที่ราชพัสดุ คืออะไร?
เปิดอ่าน 60,215 ครั้ง
วงจรไฟฟ้า
วงจรไฟฟ้า

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ