ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการบริหารโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสู่ความเป็นเลิศ

ชื่อเรื่อง รูปแบบการบริหารโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสู่ความเป็นเลิศ

ผู้วิจัย ประภาส พริพล

ปีที่วิจัย 2564 - 2565

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษา สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาและแนวทางในการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 2) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 4) ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 5) ประเมินประสิทธิผลหลังการพัฒนาด้วยรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา ภายใต้การดำเนินการ 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาปัจจัยการบริหารสู่ความสำเร็จและแนวทางในการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ระยะที่ 2 สร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ระยะที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และระยะที่ 4 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลหลังการพัฒนาด้วยรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบค่าที

ผลการวิจัยพบว่า

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ คือ คุณภาพนักเรียน รองลงมาคือ คุณภาพครู และคุณภาพด้านการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้และการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และจากผลการศึกษาสภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า พบว่า ดำเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษา ได้อยู่ในระดับมากที่สุด และมีแนวทาง 13 ประการในการพัฒนา

2. การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้ IDEAL N.T.U.N Administration System ประกอบด้วย 1) มุ่งเน้นเป้าหมาย (IDEAL Goals) ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐาน 2) ผู้บริหารเป็นเลิศด้านวิชาการ (IDEAL Director) สู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 3) ครูเชี่ยวชาญด้านศาสตร์ การสอน (IDEAL Teachers) 4) นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย (IDEAL Students) ภายใต้การดำเนินการ 4 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะห์ความ ต้องการที่จำเป็นในการพัฒนา (Need Analysis) 2) การสร้างทีมงานที่เข้มแข็งทางวิชาการ(Teamwork) 3) การยกระดับระบบการทำงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Upgrade Functional System) 4) การสร้างเครือข่ายและการขยายเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกัน (Network & Knowledge Sharing)

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า พบว่า

3.1 ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้หลังการพัฒนาด้วยรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้ IDEAL N.T.U.N Administration System สูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3.2 การพัฒนาด้วยรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้ IDEAL N.T.U.N Administration System ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัยสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3.3 ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้ IDEAL N.T.U.N Administration System อยู่ในระดับมากที่สุด

4. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้ IDEAL N.T.U.N Administration System มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด

5. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้วย IDEAL N.T.U.N Administration System ส่งผลให้โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าประสบผลสำเร็จมีผลงานดีเด่นที่เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศ ครอบคลุมผลงาน จำแนกเป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้านคุณภาพผู้เรียน 2) ด้านคุณภาพครู 3) ด้านคุณภาพผู้บริหาร และ 4) ด้านคุณภาพสถานศึกษา

Title: Nawamintharachinuthit Triamudomsuksanomklao School Management

Model Towards Excellence

Researcher: Prapath Paripol

Research year: 2021 – 2022

Abstract

The objectives of this research were 1) to study the factors affecting the success of school administration, educational institution management condition, and guidelines for managing educational institutions towards excellence. 2) To create and develop an educational institution management model towards excellence. 3) To try out the educational institution management model towards excellence. 4) To evaluate the efficiency of the school administration model towards excellence. 5) To evaluate the effectiveness after development with an educational institution management model toward excellence by using research and development methods.

The 4 phases of operation are Phase 1: Study of success management factors, and guidelines for educational institute administration towards excellence. Phase 2: Create and develop a model for school administration towards excellence. Phase 3: Trial on the School of Excellence Administration Model, and Phase 4: Evaluate the efficiency and effectiveness after the development of Excellence Management School Model. The data were analyzed by means, standard deviation, and t-test.

The results of the research revealed that

1. The factors affecting the success of educational institute administration towards excellence were student quality, followed by teacher quality and administrative quality, which were the main factors affecting development on Learning Behavior, and School Management towards Excellence, and the results from the study of the management of Nawamintharachinuthit Triamudomsuksanomklao School found that the educational quality improvement has been carried out at a highest level and there are 13 development factors.

2. Developing an educational institution management model towards excellence by using IDEAL N.T.U.N Administration System consists of 1) focusing on IDEAL Goals to drive the quality of education to the standard. 2) Academic Excellence as IDEAL Director to create a learning society. 3) Teachers specialize in pedagogical science as the IDEAL Teachers. 4) Students have desirable characteristics and achieve IDEAL Students goals. Under the implementation of 4 steps: 1) Analysis of the needs needed for development, 2) Building a strong academic teamwork, 3) Upgrading the functional system for sustainable development, 4) Networking and Expanding Network & Knowledge Sharing.

3. The results of the trial using the school administration model towards excellence at Nawamintharachinuthit Triamudomsuksanomklao School found that

3.1 Civil servants, teachers, educational personnel had the competency of learning management after development with educational institute administration model towards excellence by using IDEAL N.T.U.N Administration System higher than before development at the statistical significance level of .01.

3.2 Developing an educational institution management model towards excellence by using IDEAL N.T.U.N Administration System resulted in students having learning behavior on Cognitive Domain, Affective Domain, and Psychomotor domain higher than before development at statistically significant level .01.

3.3 Civil servant teachers, educational personnel, school committees, and students were satisfied with the school administration model towards excellence using IDEAL N.T.U.N Administration System at the highest level.

4. School management model towards excellence by using IDEAL N.T.U.N Administration System has the highest level of efficiency.

5. Model of School Administration Achieve Excellence by Implementing IDEAL N.T.U.N Administration System leads to dominant the school’s success, with dominant outcomes recognized at the national level, covering works that can be classified into 4 aspects: 1) student, 2) teacher, 3) administrator, and 4) School qualities.

โพสต์โดย ครูน.ต.อ.น. : [22 ก.พ. 2566 เวลา 15:39 น.]
อ่าน [430] ไอพี : 124.121.138.19
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 17,975 ครั้ง
อาการ ไอ แก้ได้ไม่ง้อยา
อาการ ไอ แก้ได้ไม่ง้อยา

เปิดอ่าน 24,806 ครั้ง
วิจัยชี้ 22ตำหรับอาหารไทยต้านโรคมะเร็ง
วิจัยชี้ 22ตำหรับอาหารไทยต้านโรคมะเร็ง

เปิดอ่าน 22,196 ครั้ง
สิ่งที่จะได้รับจากการเป็นต้นแบบโรงเรียนประชารัฐ
สิ่งที่จะได้รับจากการเป็นต้นแบบโรงเรียนประชารัฐ

เปิดอ่าน 8,256 ครั้ง
การปฏิรูปการศึกษาอย่าทำแบบปะผุ...ต้องปรับทั้งระบบ
การปฏิรูปการศึกษาอย่าทำแบบปะผุ...ต้องปรับทั้งระบบ

เปิดอ่าน 8,723 ครั้ง
มติ ครม. เห็นชอบลงทะเบียนซิมเติมเงิน-ฟรี Wi-Fi เป็นวาระแห่งชาติ
มติ ครม. เห็นชอบลงทะเบียนซิมเติมเงิน-ฟรี Wi-Fi เป็นวาระแห่งชาติ

เปิดอ่าน 30,054 ครั้ง
เคล็ดลับการทำให้หน้าเรียวกระชับใน 3 นาที
เคล็ดลับการทำให้หน้าเรียวกระชับใน 3 นาที

เปิดอ่าน 10,379 ครั้ง
8 วิธีกำจัดขาโต๊ะสนุ้ก
8 วิธีกำจัดขาโต๊ะสนุ้ก

เปิดอ่าน 18,300 ครั้ง
เกมส์แต่งตัว
เกมส์แต่งตัว

เปิดอ่าน 20,695 ครั้ง
ข่าวดีของบรรดาคนศีรษะล้านทั้งโลก ยาโรคต้อหินกลายเป็นยาปลูกผมได้
ข่าวดีของบรรดาคนศีรษะล้านทั้งโลก ยาโรคต้อหินกลายเป็นยาปลูกผมได้

เปิดอ่าน 46,971 ครั้ง
การศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งสู่อนาคต (Basic Education for Future) : ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย
การศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งสู่อนาคต (Basic Education for Future) : ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย

เปิดอ่าน 19,338 ครั้ง
บทบาทของการสื่อสารและเครือข่ายฯ
บทบาทของการสื่อสารและเครือข่ายฯ

เปิดอ่าน 19,821 ครั้ง
"e-Learning" บทเรียนออนไลน์ กับสิ่งที่ผู้เรียนควรรู้
"e-Learning" บทเรียนออนไลน์ กับสิ่งที่ผู้เรียนควรรู้

เปิดอ่าน 13,029 ครั้ง
กินถั่ววอลนัท ตัดหนทางมะเร็ง
กินถั่ววอลนัท ตัดหนทางมะเร็ง

เปิดอ่าน 14,800 ครั้ง
เทคนิคง่ายๆ "มายากลโชว์สาว" ถ้วยกาแฟลอยได้
เทคนิคง่ายๆ "มายากลโชว์สาว" ถ้วยกาแฟลอยได้

เปิดอ่าน 12,420 ครั้ง
เอาไงดี? ...หางานใหม่แล้วค่อยลาออก กับ ลาออกแล้วค่อยหางานใหม่ !!
เอาไงดี? ...หางานใหม่แล้วค่อยลาออก กับ ลาออกแล้วค่อยหางานใหม่ !!

เปิดอ่าน 13,268 ครั้ง
"โปรตีน" ตัวช่วยของสาวอยากผอม
"โปรตีน" ตัวช่วยของสาวอยากผอม
เปิดอ่าน 15,833 ครั้ง
ประวัติการสร้างพระมหาพิชัยราชรถ และเวชยันตราชรถ
ประวัติการสร้างพระมหาพิชัยราชรถ และเวชยันตราชรถ
เปิดอ่าน 11,738 ครั้ง
คู่มือและแนวทางปฎิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2560)
คู่มือและแนวทางปฎิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2560)
เปิดอ่าน 17,889 ครั้ง
การแพ้ยา Drug Hypersensitivity
การแพ้ยา Drug Hypersensitivity
เปิดอ่าน 36,821 ครั้ง
สังคหวัตถุ 4
สังคหวัตถุ 4

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ