ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนากระบวนการ เทคโนโลยีเรื่อง “กล่องข้าวน้อยฆ่ามอด”จากเปเปอร์มาเช่สมุนไพรใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่มีต่อ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

บทคัดย่อ

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนากระบวนการ เทคโนโลยีเรื่อง “กล่องข้าวน้อยฆ่ามอด”จากเปเปอร์มาเช่สมุนไพรใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่มีต่อ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นการวิจัยที่มีลักษณะเป็นการวิจัยและพัฒนา (Research Develop) วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมสะเต็ม ศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเทคโนโลยีเรื่อง “กล่องข้าวน้อยฆ่ามอด”จากเปเปอร์มาเช่สมุนไพรใส่ ใจสิ่งแวดล้อมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนจากการใช้ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนากระบวนการเทคโนโลยีเรื่อง “กล่องข้าวน้อยฆ่า มอด”จากเปเปอร์มาเช่สมุนไพรใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครูผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปกครอง ที่มีต่อการจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการ เทคโนโลยีเรื่อง “กล่องข้าวน้อยฆ่ามอด” จากเปเปอร์มาเช่สมุนไพรใส่ใจสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโตนดพิทยาคม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564จำนวน 2 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 28 คน คือ มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 จำนวน 15คน และมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 จำนวน 13 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 จำนวน 15 คน ซึ่งผู้วิจัยรับผิดชอบสอน โดยวิธีการคัดเลือกแบบ จากนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำกว่ามาตรฐาน ที่กำหนดไว้ การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) สำหรับกลุ่มเป้าหมายของ การศึกษาความพึงพอใจ ที่ได้รับการตอบสนองความต้องการตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่เกิดผล ต่อคุณภาพการศึกษาทั้ง 4 ด้าน คือ ผู้เรียน ครูผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปกครอง เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัย 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนากระบวนการ

เทคโนโลยีเรื่อง “กล่องข้าวน้อยฆ่ามอด” จากเปเปอร์มาเช่สมุนไพรใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนากระบวนการเทคโนโลยี เรื่อง “กล่องข้าวน้อยฆ่ามอด” จากเปเปอร์มาเช่สมุนไพรใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาเพื่อ พัฒนากระบวนการเทคโนโลยีเรื่อง “กล่องข้าวน้อยฆ่ามอด”จากเปเปอร์มาเช่สมุนไพรใส่ใจ สิ่งแวดล้อมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 4)แบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียน ครูผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

สรุปผลการวิจัย

1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเทคโนโลยี เรื่อง “กล่องข้าวน้อยฆ่ามอด”จากเปเปอร์มาเช่สมุนไพรใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนา กระบวนการเทคโนโลยีเรื่อง “กล่องข้าวน้อยฆ่ามอด”จากเปเปอร์มาเช่สมุนไพรใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่มี ต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทั้ง 4 ชุด มีค่าเท่ากับ 142.84 จากคะแนนเต็ม 162 คะแนน นำมาหาค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (Ε1) คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 88.17 และค่าเฉลี่ย หลังเรียนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนากระบวนการ เทคโนโลยีเรื่อง “กล่องข้าวน้อยฆ่ามอด”จากเปเปอร์มาเช่สมุนไพรใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เท่ากับ 25.73 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 85.77 ซึ่งมีค่าเท่ากับประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (Ε2) ดังนั้น ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมสะเต็ม ศึกษา เพื่อพัฒนากระบวนการเทคโนโลยีเรื่อง “กล่องข้าวน้อยฆ่ามอด”จากเปเปอร์มาเช่สมุนไพรใส่ ใจสิ่งแวดล้อมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 88.17/85.77 เกณฑ์ มาตรฐานที่กำหนด Ε1/Ε2คือ 80/80 แสดงว่า ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการ เทคโนโลยี เรื่อง “กล่องข้าวน้อยฆ่ามอด” จากเปเปอร์มาเช่ สมุนไพรใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดตามสมมติฐานข้อ 1

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อน เรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนากระบวนการเทคโนโลยีเรื่อง “กล่อง ข้าวน้อยฆ่ามอด”จากเปเปอร์มาเช่สมุนไพรใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 21.31 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 25.37 คะแนนเฉลี่ยความก้าวหน้าเท่ากับ 4.60 คะแนน และร้อยละของความก้าวหน้าเท่ากับ 15.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ ต้องเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 25 ของคะแนนเต็ม เมื่อพิจารณา เป็นรายบุคคล พบว่า นักเรียนได้คะแนนเพิ่มขึ้นทุกคน มีคะแนนความก้าวหน้าตั้งแต่ 2 ถึง 8 แสดงว่า

นักเรียนที่เรียนจากชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนากระบวนการเทคโนโลยีเรื่อง “กล่องข้าวน้อย ฆ่ามอด”จากเปเปอร์มาเช่สมุนไพรใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจริง เมื่อนำคะแนนมาเปรียบเทียบผลต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียน และ หลังเรียนโดยใช้ t – test พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ .05 ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจริง เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดตาม สมมติฐานข้อ 2

3. การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน ครู ผู้บริหาร และผู้ปกครอง ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนากระบวนการเทคโนโลยีเรื่อง “กล่องข้าวน้อยฆ่ามอด”จากเปเปอร์ มาเช่สมุนไพร ใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่าความ พึงพอใจของผู้เรียน ครู ผู้บริหาร และผู้ปกครอง ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมสะ เต็มศึกษา เพื่อพัฒนากระบวนการเทคโนโลยีเรื่อง “กล่องข้าวน้อยฆ่ามอด” จากเปเปอร์มาเช่สมุนไพร ใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจ

มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (Χ-bar) เท่ากับ 4.68 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ0.19 แสดงว่า นักเรียน ครู ผู้บริหาร และผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ ชุดกิจกรรม สะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนากระบวนการเทคโนโลยีเรื่อง “กล่องข้าวน้อยฆ่ามอด”จากเปเปอร์มาเช่สมุนไพร ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่นักเรียนสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้

ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตชีวิตประจำวันได้จริง และสามารถแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้อย่าง เชิงประจักษ์ สามารถสร้างชิ้นงานจากการจัดการกับกระดาษเหลือใช้อย่างถูกต้อง มีความสนใจเรียนการ งานอาชีพและเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น และทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3 ที่กำหนดไว้

Title : The development of learning activities using STEM education activity to develop the process technology "The Little Lunch Box Killing Moth" from Paper Marche, Herbs that care about the environment towards achievements of secondary 2 students.

The Author : Janyarak Phollao

Academic Year : 2021

Abstract

The development of learning activities using STEM education activity to develop the process technology "The Little Lunch Box Killing Moth" from Paper Marche, Herbs that care about the environment towards achievements of secondary 2 students are researches that look like research and development. The purpose of the research is to establish and determine the effectiveness of learning activities using STEM education activity to develop the process technology "The Little Lunch Box Killing Moth" from Paper Marche, Herbs that care about the environment towards achievements of secondary 2 students. To compare their academic achievements from the use of a set of STEM education activities to develop the process technology on "Little Lunch Box Killing Moth" from Paper Marche, Herbs that care about the environment towards achievements of secondary 2 students, before and after to study. And to study the satisfaction of students and teachers educational institution administrators and parents who are involved in organizing activities using a set of STEM education activities to develop technology processes "The Little Lunch Box Killing Moth" from Paper Marche, Herbs that care about the environment towards achievements of secondary 2 students. The Population and samples used in the research is secondary 2 students,Tanot Pittayakom School, Non Sung District, Nakhon Ratchasima Province Office of Religious and Cultural Studies Nakhon Ratchasima Provincial Administrative Organization, Semester 2, Academic Year 2021, 2 classrooms , 28 students. The sample used in this study were 15 students in grade 2/1, people whom the researcher is responsible for teaching by the selection method from students whose grades are below the specified standards Simple random sampling for the target

group of the satisfaction study. That have been met the needs according to the objectives of education that affect the quality of education in all four aspectsnamely learners, teachers, school administrators, and parents. Research Tools 1) Plans for learning activities using Set of STEM activitiesto develop processes technology “The Little Lunch Box Killing Moth” from Paper Marche, Herbs that care about the environment towards achievements of secondary 2 students. 2) Set of STEM activities to develop technological processes. 3) Achievement Test in a series of STEM education activities to develop technology processes “The Little Rice Box Kills the Moth” from Paper Marche, herb that cares about the environment on the achievements of secondary 2 students. And 4) questionnaire satisfactionof students, teachers, school administrators and parents of secondary 2 students. The research findings were as follows:

1. Performance of A set of STEM education activities to develop technology processes “The Little Lunch Box Killing Moth” from Paper Marche, Herbs that care about the environment towards achievements of secondary 2 students found that the average score during learning all 4 sets are equal to 142.84 From the full score of 162 points, it was taken to find the efficiency of the process (Ε1) an average of 88.17 percent, and the mean after learning equal to 25.73 out of a full score of 30, average percentage 85.77, which is equal to the efficiency of the result (Ε2), efficiency request set of activities for STEM education to develop technological processes “The Little Rice Box Kills the Moth” from Paper Marche, herb that cares about the environment on the achievements of secondary 2 students. And 4) questionnaire satisfactionof students, teachers, school administrators and parents of secondary 2 students is equal to 88.17/85.77,specified standardsΕ1/Ε2was 80/80, indicating that the set of STEM education activities to develop technology processes “The Little Lunch Box Killing Moth” from Paper Marche, Herbs that care about the environment towards achievements of secondary 2 students was effective. It is in accordance with the criteria specified in the assumption 1.

2. Comparison of learning activities using STEM education activity to develop the process technology "The Little Lunch Box Killing Moth" from Paper Marche, Herbs that care about the environment towards achievements of secondary 2 students.

The average score before study is equal 21.31 and the average score after study is equal to 25.37. The average score of progress was 4.60 points and the percentage of progress was 15.33, which was higher than the required criterion, which must be increased by at least 25% of the full score. Have a progression score from 2 to 8 show that students who learn from the STEM education activity to develop the process technology "The Little Lunch Box Killing Moth" from Paper Marche, Herbs that care about the environment towards achievements of secondary 2 students. They actually have higher academic achievements when the scores were compared with the differences between the pre-learning scores and after learning by using t - test, it was found that learning achievement after studying significantly higher than before statistically significant at the .05 level, students actually have higher academic achievement. It meets the criteria specified according to the assumption 2.

3. The study of the satisfaction of learners, teachers, administrators and parents toward learningactivities using STEM education activity to develop the process technology "The Little Lunch Box Killing Moth" from Paper Marche, Herbs that care about the environment towards Achievements of Secondary 2 students. It was found that at the most satisfactory level mean ( Χ-bar) is equal to 4.68 and the standard deviation (S.D.) was 0.19 indicating that students, teachers, administrators and parents are satisfied with the activities learning using STEM education activity to develop the process technology "The Little Lunch Box Killing Moth" from Paper Marche, Herbs that care about the environment towards achievements of secondary 2 students can apply what they have learned to solve real problems in everyday life, and able to solve environmental problems in the community empirically able to create workpieces by properly handling waste paper, interested in studying career and more technology and increase academic achievement, according to the hypothesis No. 3.

โพสต์โดย ครูปุ๋ม : [23 ก.พ. 2566 เวลา 05:30 น.]
อ่าน [380] ไอพี : 110.49.58.202
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 26,089 ครั้ง
กิจกรรมไขปริศนาทางวิทยาศาสตร์ตรงตามกลุ่มสาระ
กิจกรรมไขปริศนาทางวิทยาศาสตร์ตรงตามกลุ่มสาระ

เปิดอ่าน 11,747 ครั้ง
อยากเปรี้ยวอย่างมีคุณค่า ต้องถามหา "จุลินทรีย์"
อยากเปรี้ยวอย่างมีคุณค่า ต้องถามหา "จุลินทรีย์"

เปิดอ่าน 118,927 ครั้ง
บทความพิเศษ : การศึกษา 4.0 / ดร.โพยม จันทร์น้อย
บทความพิเศษ : การศึกษา 4.0 / ดร.โพยม จันทร์น้อย

เปิดอ่าน 11,651 ครั้ง
ไฟหมุนร้านตัดผมมีที่มาอย่างไร
ไฟหมุนร้านตัดผมมีที่มาอย่างไร

เปิดอ่าน 11,518 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 37 ถึงนายกรัฐมนตรี+รมว.ศธ. เรื่อง บัญญัติ 10 ประการในการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยในปัจจุบัน
จดหมายฉบับที่ 37 ถึงนายกรัฐมนตรี+รมว.ศธ. เรื่อง บัญญัติ 10 ประการในการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยในปัจจุบัน

เปิดอ่าน 54,020 ครั้ง
แผนที่แสดงอัตราการ ขาด-เกิน ข้าราชการครู/พนักงานราชการ (ภาพจังหวัด)
แผนที่แสดงอัตราการ ขาด-เกิน ข้าราชการครู/พนักงานราชการ (ภาพจังหวัด)

เปิดอ่าน 12,994 ครั้ง
เตือนใช้ "บิททอร์เรนท์" โหลดคลิปโป๊มีโทษติดคุก
เตือนใช้ "บิททอร์เรนท์" โหลดคลิปโป๊มีโทษติดคุก

เปิดอ่าน 12,574 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา : จิตวิญญาณครู สำคัญที่สุด
ตูนส์ศึกษา : จิตวิญญาณครู สำคัญที่สุด

เปิดอ่าน 22,931 ครั้ง
การ์ตูนเป็ดโดนัลด์ดั๊ก อายุ 75 ปีแล้วนะ
การ์ตูนเป็ดโดนัลด์ดั๊ก อายุ 75 ปีแล้วนะ

เปิดอ่าน 12,151 ครั้ง
พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562

เปิดอ่าน 170,719 ครั้ง
การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม
การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม

เปิดอ่าน 15,230 ครั้ง
มาทำกายบริหารให้สมองกันเถอะ
มาทำกายบริหารให้สมองกันเถอะ

เปิดอ่าน 8,899 ครั้ง
เปิดม่านการศึกษา : 16 เม.ย. 58 : โดย...ครูแจ่ม
เปิดม่านการศึกษา : 16 เม.ย. 58 : โดย...ครูแจ่ม

เปิดอ่าน 73,763 ครั้ง
ระบบโทรทัศน์
ระบบโทรทัศน์

เปิดอ่าน 7,368 ครั้ง
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่8
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่8

เปิดอ่าน 13,020 ครั้ง
"สงสัยไม่ช๊อต" วลีเด็ดลุงใจดี วลีฮิตข้ามคืน "เเก่ ใจดี สปอร์ต กทม."
"สงสัยไม่ช๊อต" วลีเด็ดลุงใจดี วลีฮิตข้ามคืน "เเก่ ใจดี สปอร์ต กทม."
เปิดอ่าน 20,040 ครั้ง
พบดาวฤกษ์ดวงใหม่ สว่างกว่าดวงอาทิตย์ 10 ล้านเท่า
พบดาวฤกษ์ดวงใหม่ สว่างกว่าดวงอาทิตย์ 10 ล้านเท่า
เปิดอ่าน 13,811 ครั้ง
รู้จัก รู้ใช้ ถุงลมนิรภัย
รู้จัก รู้ใช้ ถุงลมนิรภัย
เปิดอ่าน 14,291 ครั้ง
15 วิธีการเลือกรถยนต์มือสองด้วยตัวเอง
15 วิธีการเลือกรถยนต์มือสองด้วยตัวเอง
เปิดอ่าน 22,701 ครั้ง
ไมยราบไร้หนาม
ไมยราบไร้หนาม

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ