ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

การประเมินโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินสภาพแวดล้อมโครงการโรงเรียนคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 2) ประเมินปัจจัยนำเข้าโครงการโรงเรียนคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 3) ประเมินกระบวนการโครงการโรงเรียนคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 4) ประเมินผลผลิตโครงการโรงเรียนคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน และ 5) ประเมินความพึงพอใจต่อโครงการโรงเรียนคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Model) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามขั้นตอนดังนี้ การประเมินสภาพแวดล้อม การประเมินปัจจัยนำเข้า และการประเมินกระบวนการ ประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษา (ไม่นับรวมผู้รายงาน) ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ไม่นับรวมผู้บริหารสถานศึกษา และตัวแทนครู) จำนวน 160 คน และการประเมินผลผลิตและความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา (ไม่นับรวมผู้รายงาน) ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ไม่นับรวมผู้บริหารสถานศึกษา และตัวแทนครู) จำนวน 160 คน ได้จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 343 คน ได้จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ รวมทั้งหมด 503 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 2 ฉบับ โดยฉบับที่ 1 แบบสอบถามโครงการโรงเรียนคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ มีการสอบถามผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีทั้งหมด 4 ด้าน โดยมีค่าความเชื่อมั่นในภาพรวม เท่ากับ 0.95 ในด้านที่ 1 สอบถามเพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้า มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.93 ด้านที่ 2 สอบถามเพื่อประเมินด้านกระบวนการ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.96 ด้านที่ 3 สอบถามเพื่อประเมินด้านผลผลิต ด้านผลสำเร็จที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.94 ด้านที่ 4 สอบถามเพื่อประเมินด้านผลผลิต มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.97 โดยฉบับที่ 2 แบบสอบถามโครงการโรงเรียนคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ มีการสอบถามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2564 จำนวน 343 คน มีค่าความเชื่อมั่นในภาพรวมเท่ากับ 0.95 และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยกำหนดเกณฑ์การประเมิน คือ ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์

ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินสภาพแวดล้อมโครงการโรงเรียนคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ในภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การประสานงานระหว่างครูและบุคลากรทำให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการ รองลงมา คือ วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจนและนำไปสู่การปฏิบัติได้ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผู้ปกครองและชุมชนให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ

2. ผลการประเมินปัจจัยนำเข้าโครงการโรงเรียนคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน ผู้บริหารโรงเรียน ผู้นำชุมชนให้การสนับสนุนและเป็นผู้นำโครงการ รองลงมาคือ โรงเรียนแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานโครงการอย่างชัดเจน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านงบประมาณดำเนินกิจกรรมตามโครงการ มีเพียงพอและเหมาะสม

3. ผลการประเมินกระบวนการโครงการโรงเรียนคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ จัดประชุมสะท้อนผลการดำเนินงานตามโครงการ รองลงมาคือ มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตามโครงการอย่างต่อเนื่อง และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ

4. ผลการประเมินผลผลิตโครงการโรงเรียนคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสรุปได้ดังนี้

4.1 ผลการประเมินผลผลิตตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์การประเมิน ทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายของโครงการ รองลงมาคือ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่โรงเรียนกำหนดตามโครงการ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ นักเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ปกครองและครู

4.2 ผลการประเมินผลผลิตตามความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า โดยรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาพฤติกรรมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 8 ด้านอยู่ในระดับมากที่สุดได้แก่ ด้านรักความเป็นไทย รองลงมาคือ ด้านมีจิตสาธารณะ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านมีวินัย

โพสต์โดย Atiphat777 : [27 ก.พ. 2566 เวลา 16:54 น.]
อ่าน [521] ไอพี : 124.122.230.144
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 3,037 ครั้ง
6 จุดที่เป็นแหล่งกำเนิดพลังลับในบ้าน ที่ต้องเร่งกำจัดก่อนจะบั่นทอนชีวิตทุกวัน
6 จุดที่เป็นแหล่งกำเนิดพลังลับในบ้าน ที่ต้องเร่งกำจัดก่อนจะบั่นทอนชีวิตทุกวัน

เปิดอ่าน 9,792 ครั้ง
ลมมรสุม โดย นาวาเอกเจริญ เจริญรัชตภาคย์
ลมมรสุม โดย นาวาเอกเจริญ เจริญรัชตภาคย์

เปิดอ่าน 1,776 ครั้ง
"กระชายขาว" สมุนไพรไทยยอดนิยม สรรพคุณเด่น "เสริมภูมิคุ้มกันร่างกาย"
"กระชายขาว" สมุนไพรไทยยอดนิยม สรรพคุณเด่น "เสริมภูมิคุ้มกันร่างกาย"

เปิดอ่าน 33,617 ครั้ง
ทำไมพระเรียกผู้หญิงว่า "สีกา"
ทำไมพระเรียกผู้หญิงว่า "สีกา"

เปิดอ่าน 2,866 ครั้ง
3 อันดับทุเรียนเปลี่ยนรูปให้พลังงานสูง แนะทานให้เหมาะสมต่อร่างกาย
3 อันดับทุเรียนเปลี่ยนรูปให้พลังงานสูง แนะทานให้เหมาะสมต่อร่างกาย

เปิดอ่าน 10,445 ครั้ง
วิจัย พบ ชายศีรษะล้านมีโอกาสก้าวหน้าในการงานและธุรกิจมากกว่า
วิจัย พบ ชายศีรษะล้านมีโอกาสก้าวหน้าในการงานและธุรกิจมากกว่า

เปิดอ่าน 19,279 ครั้ง
คลิปข่าว ขึ้นเงินเดือนครูยกชุด ย้อนหลังถึง 1 ม.ค.55
คลิปข่าว ขึ้นเงินเดือนครูยกชุด ย้อนหลังถึง 1 ม.ค.55

เปิดอ่าน 18,084 ครั้ง
การกัวซาบำบัดโรค
การกัวซาบำบัดโรค

เปิดอ่าน 302,625 ครั้ง
แบบคำขอวิทยฐานะ ก.ค.ศ 1 ก.ค.ศ 1/1 ก.ค.ศ 2 และ 3 ฉบับ word
แบบคำขอวิทยฐานะ ก.ค.ศ 1 ก.ค.ศ 1/1 ก.ค.ศ 2 และ 3 ฉบับ word

เปิดอ่าน 10,843 ครั้ง
เตือนภัยมัลแวร์อาจโจมตีเว็บไซต์ได้
เตือนภัยมัลแวร์อาจโจมตีเว็บไซต์ได้

เปิดอ่าน 10,303 ครั้ง
เตือนหญิงตั้งครรภ์ "ขาดไอโอดีน" ลูก เสี่ยง ไอคิวต่ำ
เตือนหญิงตั้งครรภ์ "ขาดไอโอดีน" ลูก เสี่ยง ไอคิวต่ำ

เปิดอ่าน 19,446 ครั้ง
พิสูจน์กฎคณิตศาสตร์โดยใช้ภาพ
พิสูจน์กฎคณิตศาสตร์โดยใช้ภาพ

เปิดอ่าน 13,304 ครั้ง
10 อันตรายทลายโลก จากเทคโนโลยี
10 อันตรายทลายโลก จากเทคโนโลยี

เปิดอ่าน 14,716 ครั้ง
10 เหตุผลที่ลดเท่าไหร่น้ำหนักก็ไม่ลงสักที
10 เหตุผลที่ลดเท่าไหร่น้ำหนักก็ไม่ลงสักที

เปิดอ่าน 12,964 ครั้ง
หลักในการออกแบบสวน
หลักในการออกแบบสวน

เปิดอ่าน 15,753 ครั้ง
เวลาที่ไม่ควรแปรงฟัน
เวลาที่ไม่ควรแปรงฟัน
เปิดอ่าน 14,710 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 46 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จดหมายฉบับที่ 46 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดอ่าน 11,651 ครั้ง
ครีมหอยทาก คืออะไร ทำไมสาว ๆ ฮิตกันจัง
ครีมหอยทาก คืออะไร ทำไมสาว ๆ ฮิตกันจัง
เปิดอ่าน 11,612 ครั้ง
ลูกขี้อาย ... ทำอย่างไรดี?
ลูกขี้อาย ... ทำอย่างไรดี?
เปิดอ่าน 9,247 ครั้ง
คำรำพึง ของคนที่เคยผ่านร้อนผ่านหนาว ในการปฏิรูปการศึกษา : โดย เพชร เหมือนพันธุ์
คำรำพึง ของคนที่เคยผ่านร้อนผ่านหนาว ในการปฏิรูปการศึกษา : โดย เพชร เหมือนพันธุ์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ