ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านกีฬาสุ่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล ของโรงเรียนเทศบาง ๒ วัดสว่างคงคา

ชื่อเรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล ของโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา

ผู้รายงาน นางลักขณา คันธสม

ปีที่รายงาน 2564

การประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอลของโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา ในครั้งนี้ได้ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP MODEL)ของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (Danial L.Stufflebeam) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล ของโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา 4 ด้าน คือ 1) ประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการ 2) ประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ 3) ประเมินกระบวนการดำเนินการงานตามโครงการ และ 4) ประเมินผลผลิตของโครงการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการดำเนินการประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๒วัดสว่างคงคา ปีการศึกษา 2564 จำนวนทั้งสิ้น 239 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบประเมิน จานวน 11 ฉบับ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ แบบสารวจรายการ แบบสอบถามปลายเปิด และแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการของโรงเรียน ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งก่อนดำเนินโครงการและหลังดำเนินโครงการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้

1. การประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ โดยการประเมินความเหมาะสมด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ประเมินความสอดคล้องของหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการกับนโยบาย ปรากฏผลดังนี้

1.1 ผลการประเมินเกี่ยวกับความเหมาะสมด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง มีความคิดเห็นว่าสภาพความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาด้านกีฬาวอลเลย์บอล มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x̄ =3.36, S.D.=0.05)

1.2 ผลการประเมินความสอดคล้องของหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการกับนโยบายของโรงเรียน ( x̄ =4.30, S.D.=0.38) ความต้องการของบุคลากร( x̄ =4.29, S.D.= 0.47) และความเป็นไปได้ของโครงการ ( x̄ = 4.39, S.D.=0.47) เมื่อพิจารณาภาพรวมในทุกด้านมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ =4.33, S.D.=0.09) เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่โรงเรียนกำหนดไว้ ( x̄ =4.00)

2. การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ เป็นการประเมินความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้น และวิธีดำเนินการ ปรากฏผลดังนี้

2.1 ผลการประเมินความพร้อมของปัจจัยเบื้องต้นของครูผู้รับผิดชอบโครงการ เกี่ยวกับความพร้อมของปัจจัยเบื้องต้นที่จะนำมาเป็นปัจจัยในการดำเนินงานคือ สถานที่ พื้นที่ดำเนินการระยะเวลาในการดำเนินการ งบประมาณ สื่อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการตลอดจนบุคลากรและผู้รับผิดชอบโครงการ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ =4.60,S.D.=0.41) เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่โรงเรียนกำหนดไว้ ( x̄ =4.00)

2.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของวิธีดำเนินการของครูผู้รับผิดชอบโครงการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิธีดำเนินการของโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล ของโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ =4.67 S.D.=0.09) เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่โรงเรียนกำหนดไว้ ( x̄ =4.00)

3. ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงาน ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล ของโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา จากการประเมินของครูผู้รับผิดชอบโครงการ เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ =4.62, S.D.=0.36) เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่โรงเรียนกำหนดไว้ ( x̄ =4.00)

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ เป็นการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านกีฬาวอลเลย์บอล เพื่อพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล และคุณภาพนักเรียนโดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคง ปีการศึกษา2563 และปีการศึกษา 2564 ปรากฏผลดังนี้

4.1 ผลการประเมินครูผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล ของโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา ประเมินหลังดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ =4.82, S.D.= 0.01)

4.2 ผลการประเมินของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา ประเมินหลังดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล ของโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ =4.57,S.D.=0.05)

4.3 ผลการประเมินของผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา ประเมินหลังดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล ของโรงเรียนเทศบาล ๒วัดสว่างคงคา อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ =4.58, S.D.=0.06)

4.4 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒วัดสว่างคงคา ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6โดยรวม พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับผลการเรียนหลังดำเนินโครงการ ปีการศึกษา 2564 (82.61) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับผลการเรียนก่อนดำเนินโครงการ ปีการศึกษา 2563 (71.08)

โพสต์โดย นางลักขณา คันธสม : [3 มี.ค. 2566 เวลา 12:24 น.]
อ่าน [689] ไอพี : 118.173.111.78
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,696 ครั้ง
ปวดตึงที่คอและไหล่ อย่าคิดว่ามันเรื่องเล็ก
ปวดตึงที่คอและไหล่ อย่าคิดว่ามันเรื่องเล็ก

เปิดอ่าน 18,743 ครั้ง
ตาบอดสี
ตาบอดสี

เปิดอ่าน 22,909 ครั้ง
รวมตำนานอิทธิฤทธิ์ ขุนโจรพันธุ์เสือ ตำนานโรบินฮู้ดเมืองไทย
รวมตำนานอิทธิฤทธิ์ ขุนโจรพันธุ์เสือ ตำนานโรบินฮู้ดเมืองไทย

เปิดอ่าน 34,648 ครั้ง
รับชมย้อนหลัง "แนวทางใหม่การให้วิทยฐานะครู" ยุค นพ.ธีระเกียรติ จากรายการ เผชิญหน้า FaceTime  (7 ก.พ. 2560)
รับชมย้อนหลัง "แนวทางใหม่การให้วิทยฐานะครู" ยุค นพ.ธีระเกียรติ จากรายการ เผชิญหน้า FaceTime (7 ก.พ. 2560)

เปิดอ่าน 389,510 ครั้ง
เทคนิคการใส่เลขหน้าใน MS Word แบบไม่เริ่มต้นที่หน้าแรก
เทคนิคการใส่เลขหน้าใน MS Word แบบไม่เริ่มต้นที่หน้าแรก

เปิดอ่าน 291,002 ครั้ง
โปรแกรมการวิเคราะห์การหาค่า t score เหมาะสำหรับทำผลงานวิชาการเกณฑ์ใหม่
โปรแกรมการวิเคราะห์การหาค่า t score เหมาะสำหรับทำผลงานวิชาการเกณฑ์ใหม่

เปิดอ่าน 28,429 ครั้ง
ดื่ม"ชามะเขือพวง" ต้านเบาหวาน-มะเร็ง
ดื่ม"ชามะเขือพวง" ต้านเบาหวาน-มะเร็ง

เปิดอ่าน 18,457 ครั้ง
คุณครูที่กำลังมองหาวิธีเพิ่มความน่าสนใจของนักเรียนในห้องเรียน ลองใช้วิธีนี้ดูสิ
คุณครูที่กำลังมองหาวิธีเพิ่มความน่าสนใจของนักเรียนในห้องเรียน ลองใช้วิธีนี้ดูสิ

เปิดอ่าน 10,607 ครั้ง
เคล็ดลับการถ่ายภาพ ทะเล ให้สวยถูกใจ
เคล็ดลับการถ่ายภาพ ทะเล ให้สวยถูกใจ

เปิดอ่าน 65,539 ครั้ง
เชาวน์อารมณ์ E.Q. (Emotional Quotient)
เชาวน์อารมณ์ E.Q. (Emotional Quotient)

เปิดอ่าน 10,083 ครั้ง
รวมฮิต Fail/Win ฮาๆ เดือนกุมภาพันธ์
รวมฮิต Fail/Win ฮาๆ เดือนกุมภาพันธ์

เปิดอ่าน 9,459 ครั้ง
เปิดศักราช 2559 ต้อนรับ "AEC" จุดเปลี่ยนอาเซียนสู่ก้าวใหม่ "ค้าบริการ-นวัตกรรม"มาแรง
เปิดศักราช 2559 ต้อนรับ "AEC" จุดเปลี่ยนอาเซียนสู่ก้าวใหม่ "ค้าบริการ-นวัตกรรม"มาแรง

เปิดอ่าน 16,071 ครั้ง
วิธีการเรียงกระสอบทราย ให้ถูกวิธี ป้องกันน้ำท่วม ได้ผลชัวร์
วิธีการเรียงกระสอบทราย ให้ถูกวิธี ป้องกันน้ำท่วม ได้ผลชัวร์

เปิดอ่าน 22,238 ครั้ง
วิธีเลือกของขวัญมีค่า-ไม่แพง
วิธีเลือกของขวัญมีค่า-ไม่แพง

เปิดอ่าน 30,028 ครั้ง
รู้แล้ว สโตนเฮนจ์ มีไว้ทำไม
รู้แล้ว สโตนเฮนจ์ มีไว้ทำไม

เปิดอ่าน 13,910 ครั้ง
เคล็ดลับ 10 ข้อให้คุณดูสดใสขึ้นทันตา
เคล็ดลับ 10 ข้อให้คุณดูสดใสขึ้นทันตา
เปิดอ่าน 74,282 ครั้ง
ถึงเวลาปลุก “จิตวิญญาณ” ความเป็น “ครู” ก่อนจะไปถึงการศึกษาไทย 4.0
ถึงเวลาปลุก “จิตวิญญาณ” ความเป็น “ครู” ก่อนจะไปถึงการศึกษาไทย 4.0
เปิดอ่าน 15,274 ครั้ง
คอกาแฟมีหวังอายุยืนกว่าคนไม่ดื่ม ช่วยป้องกันภัยโรคหัวใจหลอดเลือด
คอกาแฟมีหวังอายุยืนกว่าคนไม่ดื่ม ช่วยป้องกันภัยโรคหัวใจหลอดเลือด
เปิดอ่าน 12,066 ครั้ง
พ่อกับลูกชาย คลิปซึ้งกินใจ ไว้เตือนใจตนครับ
พ่อกับลูกชาย คลิปซึ้งกินใจ ไว้เตือนใจตนครับ
เปิดอ่าน 14,004 ครั้ง
คำเตือน เมนทอส กับเบียร์ อันตรายถึงชีวิต
คำเตือน เมนทอส กับเบียร์ อันตรายถึงชีวิต

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ