ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นพื้นฐานของเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเกษมสรณาราม (วงศ์ประชานุเคราะห์

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลของประเมินโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นพื้นฐานของเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเกษมสรณาราม (วงศ์ประชานุเคราะห์) 4 ด้านตามรูปแบบ CIPPIEST ได้แก่ 1) ด้านบริบท 2) ด้านปัจจัยนำเข้า 3) ด้านกระบวนการ 4) ด้านผลผลิต โดยพิจารณารวมอีก 4 ด้าน คือ 4.1) ด้านผลกระทบ 4.2) ด้านประสิทธิผล 4.3) ด้านความยั่งยืน และ 4.4) ด้านการถ่ายโยงความรู้ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในประเมิน เป็นครู จำนวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน เด็กปฐมวัยปีที่ 1-3 จำนวน 57 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 จำนวน 57 คน รวมจำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 126 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Five Rating Scales) โดยประเมินความเหมาะสมมากที่สุดถึงน้อยที่สุด จำนวน 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 สำหรับครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สอบถามความคิดเห็น ที่มีต่อประเด็นคำถามเกี่ยวกับด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า และด้านกระบวนการ ฉบับที่ 2 สำหรับครู เด็กปฐมวัย และผู้ปกครอง สอบถามความคิดเห็นที่มีต่อประเด็นคำถามเกี่ยวกับด้านผลผลิต คือ ทักษะการคิดขั้นพื้นฐานของเด็กปฐมวัย และฉบับที่ 3 สำหรับครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง สอบถามความคิดเห็นที่มีต่อประเด็นคำถามเกี่ยวกับด้านผลผลิตที่พิจารณารวมถึง ผลกระทบ ประสิทธิผล ความยั่งยืน และการถ่ายโยงความรู้ ผู้ประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (มิว) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ซิกม่า) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการประเมินพบว่า

1. ด้านบริบท (Context) พบว่า โครงการมีความสอดคล้องชัดเจนของวัตถุประสงค์ ของโครงการกับความเหมาะสมในการนำไปปฏิบัติได้จริงสอดคล้องกับสภาพปัญหาของครูผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ หลักการและเหตุผลของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น รองลงมาคือ แนวทางการดำเนินโครงการมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาของเด็กปฐมวัยและการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครู ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการดำเนินการของโครงการ

2. ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) พบว่า โครงการมีความสอดคล้องชัดเจนของวัตถุประสงค์ของโครงการกับความเหมาะสมในการนำไปปฏิบัติได้จริงสอดคล้องกับสภาพปัญหาของครูผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีการตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ และมอบหมายงานเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคลากรดี รองลงมาคือ มีการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการอย่างดี ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มีงบประมาณในการดำเนินการที่เพียงพอ

3. ด้านกระบวนการ (Process) พบว่า การบริหารและการดำเนินงานของโครงการ ตลอดจนการวางแผนการแก้ไข แนวทางการปฏิบัติ กำกับ ติดตามและการนิเทศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 7 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ เชิงรุกของครูผู้สอนเป็นไปตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ออกแบบไว้ รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ได้แก่ การจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง กระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และทักษะการคิดขั้นพื้นฐานของเด็ก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

4. ด้านผลผลิต (Product) พบว่า ทักษะการคิดขั้นพื้นฐานของเด็กปฐมวัยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ทักษะ เรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ทักษะการสังเกต ทักษะการเรียงลำดับ และทักษะการจัดและแยกประเภทสิ่งต่างๆ (การจัดหมวดหมู่) อยู่ในระดับมาก 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการจำแนก (การนับ) ทักษะการเชื่อมโยง และทักษะรูปทรงและขนาด (การตีความ)

4.1 ด้านผลกระทบ (Impact) พบว่า การดำเนินโครงการมีผลสะท้อนจากผลผลิต ในด้านผลกระทบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 4 ข้อ ได้แก่ เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทุกด้านโดยองค์รวมสูงขึ้น มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ครูมีสื่อ นวัตกรรมและเครื่องมือที่เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายและสร้างสรรค์ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เด็กปฐมวัยมีทักษะทางด้านอื่นๆ สูงขึ้น

4.2 ด้านประสิทธิผล (Effective) พบว่า การดำเนินการโครงการมีผลสะท้อนจากผลผลิตในด้านประสิทธิผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ได้แก่ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พัฒนาการโดยองค์รวม และทักษะการคิดขั้นพื้นฐานของเด็กปฐมวัย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูและข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ โรงเรียนมีนวัตกรรมที่เกิดจากการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูและเด็กปฐมวัย

4.3 ด้านความยั่งยืน (Sustainability) พบว่า การดำเนินโครงการมีผลสะท้อนจากผลผลิตในด้านความยั่งยืน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ข้อ ได้แก่ โรงเรียนดำเนินการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นพื้นฐานของเด็กปฐมวัย อย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ เด็กปฐมวัยมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ครูผู้สอนสามารถนำความรู้และแนวคิดจากกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มาพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหม่ที่สอดคล้องเนื้อหาสาระประสบการณ์ และความสนใจของเด็กปฐมวัยทุกช่วงวัย ได้อย่างหลากหลาย

4.4 ด้านการถ่ายโยงความรู้ (Transportability) พบว่า การดำเนินโครงการมีผลสะท้อนจากผลผลิตในด้านการถ่ายโยงความรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ข้อ ได้แก่ เด็กปฐมวัยมีทักษะการคิดขั้นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตประจำวันและทำงานร่วมกับผู้อื่น มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ครูมีกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ระหว่างครูในโรงเรียนและต่างโรงเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ครูได้เป็นวิทยากรฝึกอบรมกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ให้กับโรงเรียนทั้งในและนอกสังกัด

โพสต์โดย แอน : [28 ส.ค. 2566 เวลา 21:15 น.]
อ่าน [155] ไอพี : 49.237.36.45
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 21,967 ครั้ง
4 เรื่องฝากครรภ์ที่แม่ต้องรู้
4 เรื่องฝากครรภ์ที่แม่ต้องรู้

เปิดอ่าน 14,156 ครั้ง
"5 บ่วงอันตราย" เตือนคนทำงานมือใหม่ อย่าตกหล่ม !!
"5 บ่วงอันตราย" เตือนคนทำงานมือใหม่ อย่าตกหล่ม !!

เปิดอ่าน 3,085 ครั้ง
ประวัติลูกเสือไทย
ประวัติลูกเสือไทย

เปิดอ่าน 35,816 ครั้ง
6 ข้อต้องรู้! รบ.แจงผ่อนปรน นั่งแค็บ-ท้ายกระบะ
6 ข้อต้องรู้! รบ.แจงผ่อนปรน นั่งแค็บ-ท้ายกระบะ

เปิดอ่าน 28,574 ครั้ง
5 เทคนิคการเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี และประสบความสำเร็จ
5 เทคนิคการเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี และประสบความสำเร็จ

เปิดอ่าน 24,812 ครั้ง
ปราบชิคุนกุนยาด้วยสมุนไพร
ปราบชิคุนกุนยาด้วยสมุนไพร

เปิดอ่าน 101,553 ครั้ง
เว็บไซต์เขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมด
เว็บไซต์เขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมด

เปิดอ่าน 13,620 ครั้ง
ประโยชน์ของวิตามินบี...ที่ไม่ควรมองข้าม
ประโยชน์ของวิตามินบี...ที่ไม่ควรมองข้าม

เปิดอ่าน 16,998 ครั้ง
โจทย์เลขสิงคโปร์ป่วนเน็ต หาคำตอบกันทั้งโลก
โจทย์เลขสิงคโปร์ป่วนเน็ต หาคำตอบกันทั้งโลก

เปิดอ่าน 48,776 ครั้ง
ต้นสาคู
ต้นสาคู

เปิดอ่าน 13,197 ครั้ง
คลิป การจอดรถสุดเกรียน ชนิดเทพอยากเอามือปิดหน้า
คลิป การจอดรถสุดเกรียน ชนิดเทพอยากเอามือปิดหน้า

เปิดอ่าน 9,691 ครั้ง
จุฬาฯ ฉลอง อันดับ 138 มหาวิทยาลัย ชั้นนำของโลก
จุฬาฯ ฉลอง อันดับ 138 มหาวิทยาลัย ชั้นนำของโลก

เปิดอ่าน 40,869 ครั้ง
แนวทางการจัดประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ตอนที่ 1)
แนวทางการจัดประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ตอนที่ 1)

เปิดอ่าน 32,255 ครั้ง
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการกำหนดเครื่องแบบผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2561
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการกำหนดเครื่องแบบผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2561

เปิดอ่าน 9,689 ครั้ง
หญิงไทยยังเมินเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทำไอคิวเด็กไทยต่ำ
หญิงไทยยังเมินเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทำไอคิวเด็กไทยต่ำ

เปิดอ่าน 187,680 ครั้ง
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของอาเซียน
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของอาเซียน
เปิดอ่าน 13,694 ครั้ง
วิธีบริหารเงิน ที่ไม่มีสอนในโรงเรียน
วิธีบริหารเงิน ที่ไม่มีสอนในโรงเรียน
เปิดอ่าน 9,155 ครั้ง
ความพร้อมด้านไอซีทีของประเทศไทย แค่อันดับสามของอาเซียน
ความพร้อมด้านไอซีทีของประเทศไทย แค่อันดับสามของอาเซียน
เปิดอ่าน 15,371 ครั้ง
การศึกษาเท่านั้นที่ทำให้ประเทศเจริญ : โดย สุกรี เจริญสุข
การศึกษาเท่านั้นที่ทำให้ประเทศเจริญ : โดย สุกรี เจริญสุข
เปิดอ่าน 31,049 ครั้ง
7 วิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน
7 วิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ