ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
เผยแพร่ผลงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ปีการศึกษา 2565

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

ชื่อผู้ประเมิน : นางมยุรี พันธ์โสภา

ปีที่ประเมิน : ปีการศึกษา 2565

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยใช้รูปแบบการประเมินตามแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) มีวัตถุประสงค์ของการประเมินเพื่อ (1) ประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation: C) ของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) (2) ประเมินปัจจัยนำเข้า (Inputs Evaluation: I) ของการดำเนินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) (3) ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) ของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) และ 4) ประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P) ของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประชากร ที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 1,651 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 5 คน ครูผู้สอนในโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) จำนวน 69 คน นักเรียน (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เพราะเป็นนักเรียนที่มีศักยภาพในการตอบแบบสอบถามได้) รวมจำนวน 781 คน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 รวมจำนวน 781 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 286 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 4 คน ครูผู้สอนในโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) จำนวน 69 คน นักเรียนโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอทิศ) จำนวน 100 คน โดยเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เพราะนักเรียนมีศักยภาพในการตอบแบบสอบถามได้ โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้ปกครองนักเรียน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 100 คน เป็นผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน (ยกเว้นกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานที่เป็นผู้แทนครูและผู้แทนผู้บริหารได้อยู่ในส่วนที่เป็นครูผู้สอนแล้ว) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 6 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลการประเมินและการหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเชื่อมั่น ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)

สรุปผล

การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สรุปผลดังนี้

1.การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน เรียงลำดับ จากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ ด้านกระบวนการ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านสภาวะแวดล้อม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านปัจจัยนำเข้า ค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด และตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยรวม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ ด้านสภาวะแวดล้อม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านผลผลิต ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านกระบวนการ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

2.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation: C) ของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน โดยรวม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ความต้องการจำเป็นของโครงการและสภาพปัญหาของนักเรียน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และ ความสอดคล้องของนโยบาย ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวม พบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ ความต้องการจำเป็นของโครงการและสภาพปัญหาของนักเรียน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และความสอดคล้องของนโยบายค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

3.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation: I) ของการดำเนินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน พบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจ ของบุคลากรในการดำเนินงาน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ความเพียงพอของวัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และสถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวม พบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจ ของบุคลากรในการดำเนินงาน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ความเพียงพอของวัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และสถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

4.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) ของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน โดยรวม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ การดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ การนิเทศและติดตามการดำเนินงาน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด การประเมินผล ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และการวางแผน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ การนิเทศและติดตาม การดำเนินงานมีค่าเท่ากับการประเมินผล ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ การวางแผน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และการดำเนินงานตามโครงการ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

5.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P) ของการดำเนินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) เกี่ยวกับกิจกรรม ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 กิจกรรม ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน อยู่ในระดับมากที่สุด และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด

กิจกรรมที่ 1 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ตามความคิดเห็นของครู มีค่าเฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ สถานศึกษมีการรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ สถานศึกษามีการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และสถานศึกษามีการรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพของนักเรียน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ สถานศึกษามีการรวบรวมข้อมูลนักเรียนรายบุคคลมีค่าเท่ากับสถานศึกษามีการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ สถานศึกษามีการรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพของนักเรียนมีค่าเท่ากับ สถานศึกษามีการรวบรวมข้อมูลด้านความสามารถพิเศษของนักเรียน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และสถานศึกษามีการรวบรวมข้อมูลประวัติส่วนตัวของนักเรียน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

กิจกรรมที่ 2 การคัดกรองนักเรียน ตามความคิดเห็นของครู โดยรวม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ สถานศึกษามีการประชุมทำข้อตกลงเกี่ยวกับการพิจารณาเกณฑ์การจัดกลุ่มนักเรียนค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดรองลงมา คือสถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักเรียนตามการคัดกรองค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดและสถานศึกษานำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลใช้อย่างเหมาะสม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ สถานศึกษามีการจำแนกนักเรียนตามเกณฑ์และเรียงลำดับการคัดกรองมีค่าเท่ากับสถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักเรียนตามการคัดกรอง ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือสถานศึกษานำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลใช้อย่างเหมาะสม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด สถานศึกษากำหนดเกณฑ์การจัดกลุ่มนักเรียน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ตามความคิดเห็นของครู โดยรวม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ สถานศึกษามีความต่อเนื่องในการดำเนินงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และการจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนและพัฒนานักเรียนให้สอดคล้องต่อนโยบายของสถานศึกษา ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนตามกลุ่มนักเรียนที่คัดกรอง มีค่าเท่ากับ สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ สถานศึกษามีความต่อเนื่องในการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และการจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนและพัฒนานักเรียน มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมของนักเรียน มีค่าเท่ากับการจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนและพัฒนานักเรียนให้สอดคล้องต่อนโยบายของสถานศึกษา ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

กิจกรรมที่ 4 การป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน ตามความคิดเห็นของครู มีค่าเฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ ครูที่ปรึกษาให้คำปรึกษานักเรียนเบื้องต้นในด้านต่าง ๆ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ครูมีความเข้าใจปัญหาของนักเรียนอย่างแท้จริง ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และการป้องกันและแก้ไขปัญหาสอดคล้องกับลักษณะสภาพปัญหาของนักเรียน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ ครูมีความเข้าใจปัญหาของนักเรียนอย่างแท้จริง ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ครูตะหนักและเห็นคุณค่าในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และครูที่ปรึกษาให้คำปรึกษานักเรียนเบื้องต้นในด้านต่าง ๆ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

กิจกรรมที่ 5 การส่งต่อนักเรียน ตามความคิดเห็นของครู มีค่าเฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ นักเรียนที่ส่งต่อได้รับการช่วยเหลือที่ถูกต้องและรวดเร็ว ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ สถานศึกษาสรุปผลการส่งนักเรียนไว้เป็นหลักฐานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และสถานศึกษามีการบันทึกผลการช่วยเหลือการส่งต่อนักเรียนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีค่าเท่ากับสถานศึกษาสรุปผลการส่งนักเรียนไว้เป็นหลักฐานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ นักเรียนที่ส่งต่อได้รับการช่วยเหลือที่ถูกต้องและรวดเร็ว ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ สถานศึกษามีการสรุปผลการส่งนักเรียนไว้เป้นหลักฐานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และสถานศึกษามีการดำเนินการส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหาไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีค่าเท่ากับสถานศึกษามีการบันทึกผลการช่วยเหลือการส่งต่อนักเรียนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

6.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P) ของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) เกี่ยวกับความพึงพอใจของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 5 กิจกรรม โดยภาพรวม ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการคัดกรองนักเรียน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านการป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการคัดกรองนักเรียน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย mayuree : [2 ก.ย. 2566 เวลา 10:21 น.]
อ่าน [877] ไอพี : 110.171.14.50
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 23,125 ครั้ง
คลิปสาธิตวิธีแต่งหน้า แบบมุตตา-มุนินทร์ ในแรงเงา 2012
คลิปสาธิตวิธีแต่งหน้า แบบมุตตา-มุนินทร์ ในแรงเงา 2012

เปิดอ่าน 14,312 ครั้ง
จารีตประเพณีของชาวสยามตามชั้นบุคคลในฐานะต่าง ๆ
จารีตประเพณีของชาวสยามตามชั้นบุคคลในฐานะต่าง ๆ

เปิดอ่าน 10,983 ครั้ง
วิธีถนอม Handy drive สุดรัก
วิธีถนอม Handy drive สุดรัก

เปิดอ่าน 13,005 ครั้ง
ชมคลิปวิดีโอการบรรยายเรื่อง "หลักการ พ.ร.บ.Undo" โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ชมคลิปวิดีโอการบรรยายเรื่อง "หลักการ พ.ร.บ.Undo" โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

เปิดอ่าน 9,092 ครั้ง
วิธีใช้สายตาอย่างถูกต้อง
วิธีใช้สายตาอย่างถูกต้อง

เปิดอ่าน 16,653 ครั้ง
ชาวเน็ตร่วมพิสูจน์! คลิปพญานาคโผล่เล่นน้ำสกลนคร...จริงหรือ?
ชาวเน็ตร่วมพิสูจน์! คลิปพญานาคโผล่เล่นน้ำสกลนคร...จริงหรือ?

เปิดอ่าน 12,075 ครั้ง
มัลเบอร์รี่ ผลไม้สุดเทรนดี้ ประจำปี 2013
มัลเบอร์รี่ ผลไม้สุดเทรนดี้ ประจำปี 2013

เปิดอ่าน 14,396 ครั้ง
แผ่นดินไหว
แผ่นดินไหว

เปิดอ่าน 21,703 ครั้ง
มรดกโลกของไทย
มรดกโลกของไทย

เปิดอ่าน 16,159 ครั้ง
เอกสารแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เอกสารแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เปิดอ่าน 11,301 ครั้ง
ผลสำรวจพบคนใช้รถ50%เลือกซื้อรถในใจ
ผลสำรวจพบคนใช้รถ50%เลือกซื้อรถในใจ

เปิดอ่าน 49,570 ครั้ง
10 อันดับของผลไม้ที่มี "วิตามินอี" สูง
10 อันดับของผลไม้ที่มี "วิตามินอี" สูง

เปิดอ่าน 308,150 ครั้ง
วิธีปฐมพยาบาลบาดแผลจากสัตว์มีพิษกัดต่อย
วิธีปฐมพยาบาลบาดแผลจากสัตว์มีพิษกัดต่อย

เปิดอ่าน 17,023 ครั้ง
กินช็อกโกแลต ดื่มชาและเหล้าไวน์ ช่วยบำรุงสติปัญญาได้
กินช็อกโกแลต ดื่มชาและเหล้าไวน์ ช่วยบำรุงสติปัญญาได้

เปิดอ่าน 49,544 ครั้ง
‘คุณค่าของครู’ ในโลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
‘คุณค่าของครู’ ในโลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

เปิดอ่าน 7,917 ครั้ง
ระบบการศึกษาไม่สมดุล (จบ)
ระบบการศึกษาไม่สมดุล (จบ)
เปิดอ่าน 22,046 ครั้ง
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
เปิดอ่าน 799 ครั้ง
ปีชง 2567 มีปีนักษัตรใดบ้าง
ปีชง 2567 มีปีนักษัตรใดบ้าง
เปิดอ่าน 25,380 ครั้ง
ไม้ดอกไม้ประดับ (สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 30)
ไม้ดอกไม้ประดับ (สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 30)
เปิดอ่าน 59,630 ครั้ง
ระเบียบ เบิกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ 50
ระเบียบ เบิกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ 50

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ