ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านรักความเป็นไทย(การไหว้)โดยแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ความสำคัญของคุณธรรมและจริยธรรม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติถึง ความสำคัญของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นกับคนไทยไว้ใน มาตรา ๖ ซึ่งได้กำหนดว่า การจัดการ ศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม ให้ มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ดังนั้น จึงเห็นว่า คุณธรรมจริยธรรม เป็นจุดมุ่งหมายสำคัญ และจำเป็นที่ถูกกำหนดไว้ในกฎหมายการศึกษาของชาติสรุป ความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรม คือ สภาพคุณงามความดีที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติของบุคคล เป็นสิ่งที่มี คุณค่า ส่งเสริมให้บุคคลที่ปฏิบัติอยู่รวมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

เนื่องจากสภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทำให้เด็กและเยาวชนเกิดพฤติกรรมเลียนแบบผู้ใหญ่ ไม่ค่อยใจใส่เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย จะสังเกตเห็นได้ว่า เด็กไม่ค่อยมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ วัฒนธรรมการไหว้คือการแสดงความมีสัมมาคารวะอย่างหนึ่ง เป็นธรรมเนียมการทักทายและแสดงความเคารพต่อกัน การไหว้ทำให้ผู้ใหญ่รักและเอ็นดู คนที่พบเห็นต่างชื่นชม คำที่เรามักจะได้ยินเป็นประจำที่ใช้กล่าวชมผู้ที่มีสัมมาคารวะและได้รับการอบรมมารยาทการไหว้ว่ารู้จัก “ไปลามาไหว้” แต่ด้วยสาเหตุหลายประการที่ทำให้คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมการไหว้น้อยลงหรืออาจมองข้ามวัฒนธรรมการไหว้ไปบ้าง ส่งผลให้บางครั้งไม่รู้ความหมาย หรือวิธีการไหว้ที่ถูกต้องว่าควรปฏิบัติอย่างไร?

โรงเรียนบ้านควนสูงเป็นโรงเรียนขนาดกลาง ตั้งอยู่เขตชุมชน ใกล้วัด 2 แห่ง เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งได้จัดกิจกรรมทางศาสนาอยู่บ่อยครั้งพบว่ายังมีนักเรียนบางส่วนไหว้ทั้ง 3 ระดับไม่ถูกต้อง ทั้งนี้กรรมการสถานศึกษา และคุณครูในฐานะผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และผู้รับผิดชอบโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. และค่ายคุณธรรมฯ จึงสนใจพัฒนาการไหว้ผู้ใหญ่และพระสงฆ์ของนักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.6 ให้ถูกต้อง

จุดประสงค์และเป้าหมาย ของการดำเนินงาน

2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน

2.1 วัตถุประสงค์

2.1.1 เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านการรักความเป็นไทยโดยยึดหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการปฏิบัติตาม LDM Model

2.1.2 เพื่อส่งเสริมการไหว้ระดับทั้ง 3 ระดับที่ถูกต้องของนักเรียนโรงเรียนบ้านควนสูง

2.2 เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านควนสูง ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่4 - 6 ร้อยละ 80 เกิดความตระหนักและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการรักความเป็นไทย(ด้านการไหว้)ในระดับดีขึ้นไป

2. นักเรียนโรงเรียนบ้านควนสูง ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ร้อยละ 80 มีการไหว้ 3 ระดับที่ถูกต้อง

เชิงคุณภาพ

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เกิดความตระหนักและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ ด้านการรักความเป็นไทยดียิ่งขึ้น

2. นักเรียนนมีการพัฒนามารยาทไทย ด้านการไหว้ให้ดียิ่งขึ้น

3. กระบวนผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน

3.1 กระบวนการผลิต

จากการดำเนินงานการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านรักความเป็นไทยโดยยึดหลัก

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการปฏิบัติตาม Learn Doing Model (LDM) ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนบ้านควนสูงได้ใช้หลักการจัดการคุณภาพ โดยใช้กระบวนการ PDCA

เป็นตัวขับเคลื่อน โดยยึดหลักการในการทำงานดังนี้ การวางแผนปฏิบัติการ(p -Plan)

การดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ (D- Do) การตรวจสอบ ประเมินผล (C - Check) และการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน ( A - Action ) เพื่อให้เกิดความเหมาะสมตาม บริบทของโรงเรียน

3.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน

3.2.1วางแผนการจัดกิจกรรม (p -Plan)

1) ประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียน เพื่อทำความเข้าใจ และข้อความร่วมมือในฐานะผู้ปกครอง

2) สำรวจความพร้อมในการเข้าเรียนในรูปแบบต่าง ๆ เป็นรายบุคคล

3) จัดตั้งนักเรียนแกนนำ

4) จัดเตรียมสื่อ เครื่องมือวัดผลและประเมินผล

3.2.2 ดำเนินการตามแผน (D- Do)

1) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามตารางที่จัดเตรียม เพื่อส่งเสริมการไหว้ดังนี้

- ครูวิเคราะห์หลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการเรียนรู้ความเป็นไทยด้านการไหว้ ดังนี้

- นักเรียนแกนนำปฏิบัติตามการไหว้ทั้งสองระดับที่ถูกต้อง

- นักเรียนเรียนรู้แบบอย่างการไหว้ระดับที่ 1 และระดับที่ 2 ที่ถูกต้องจากนักเรียนแกนนำ

- นักเรียนทดสอบปฏิบัติได้ในชั่วโมงกิจกรรมลดเวลาเรียนทุกวัน

2) การตรวจสอบประเมินผล (C - Check)

- ครูประเมินการปฏิบัติของนักเรียนและแจ้งผลการประเมินให้นักเรียนทราบเป็นรายบุคคล

3) การปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน ( A - Action )

- นำผลที่ได้จากการจัดกิจกรรม LDM ไปพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการรักความเป็นไทยของนักเรียนในปีถัดไป

4. ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธึ๋/ประโยชน์ที่ได้รับ

1) นักเรียนมีความตระหนักและได้รับการปลูกฝังคุณธรรมในการทักทายกันโดยการไหว้

2) นักเรียนมีการพัฒนามารยาทไทย ด้านการไหว้ให้ดียิ่งขึ้น

3) นักเรียนวินัยต่อตนเองและผู้อื่นเกิดความปรองดองกันภายในโรงเรียน

4) นักเรียนมีความพอใจและเต็มใจในการปฏิบัติโดยไม่ต้องให้ครูคอยบอก

5. ปัจจัยความสำเร็จ

1) ผู้บริหารและครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนด้วยการแสดงกิริยามารยาทที่สุภาพ มี การไหว้ที่ถูกต้องรอยยิ้มที่แสดงถึงมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีโดยครูจะไหว้และรับไหว้ทักทาย นักเรียน ทุกๆ วัน

2) การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาถอดบทเรียนเรื่องมารยาทไทย ทำให้นักเรียนเกิดความตระหนักอย่างถ่องแท้

3) ครูทุกคนมีส่วนร่วม ให้ความร่วมมือร่วมใจอย่างเต็มที่ และเต็มใจ มุ่งมั่นตั้งใจจริงและทุ่มเททั้ง แรงกายแรงใจเพื่อพัฒนานักเรียน เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน เอาใจใส่และให้คำแนะนำ ที่ดีแก่นักเรียน

4) นักเรียนให้ความร่วมมือ และมีความพร้อมในร่วมกิจกรรม เกิดความ ปรองดองกันภายในโรงเรียน

5) มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบตามวงจรคุณภาพ PDCA และกระบวนการ LDM Model

6. บทเรียนที่ได้รับ

การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้บริหารและครูด้วยทักทายนักเรียนก่อน และการคอยชมเชย นักเรียนอยู่เสมอ บ่อย ๆ ทุกๆ วัน เป็นสิ่งที่จะทำให้นักเรียนภูมิใจในสิ่งที่ตนเองทำ และพร้อมที่จะปฏิบัติตาม จนเป็นนิสัย

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

1) นักเรียนได้รับคำชมเชยจากผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู

2) นักเรียนยิ้มทักทาย มีมารยาทในการไหว้ต่อแขกที่มาเยือนโรงเรียน

3) จากการจัดกิจกรรมยิ้ม ไหว้ทักทายกัน ส่งสัญญาณแห่งมิตรภาพ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมให้กับ นักเรียน ทำให้สามารถคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชั้นประถมศึกษาที่ 4-6 การประกวดมารยาทไทย งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่70 ปีการศึกษา2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3

โพสต์โดย ครูธนิษฐา : [12 ก.ย. 2566 เวลา 05:19 น.]
อ่าน [957] ไอพี : 210.86.164.38
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,804 ครั้ง
4 คุณสมบัติหลัก ที่ Netbook ควรมี
4 คุณสมบัติหลัก ที่ Netbook ควรมี

เปิดอ่าน 549 ครั้ง
เมื่ออายุมากขึ้น ร่างกายและจิตใจเราเปลี่ยนแปลงอย่างไร
เมื่ออายุมากขึ้น ร่างกายและจิตใจเราเปลี่ยนแปลงอย่างไร

เปิดอ่าน 45,578 ครั้ง
ประกาศ สพฐ.หลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการนำเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา
ประกาศ สพฐ.หลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการนำเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา

เปิดอ่าน 23,003 ครั้ง
ชมคลิป สำนักงาน ก.พ. ชี้แจงปรับเงินเดือนข้าราชการ 4% เมื่อวันที่ 29 พ.ค.2558
ชมคลิป สำนักงาน ก.พ. ชี้แจงปรับเงินเดือนข้าราชการ 4% เมื่อวันที่ 29 พ.ค.2558

เปิดอ่าน 13,216 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา : จิตวิญญาณครู สำคัญที่สุด
ตูนส์ศึกษา : จิตวิญญาณครู สำคัญที่สุด

เปิดอ่าน 23,023 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาไทย ในศตวรรษที่ 21 ไปทางไหน
ปฏิรูปการศึกษาไทย ในศตวรรษที่ 21 ไปทางไหน

เปิดอ่าน 9,263 ครั้ง
เมื่อต้องลงโทษลูก
เมื่อต้องลงโทษลูก

เปิดอ่าน 20,752 ครั้ง
ทำไมจึงเรียกขนมจีน
ทำไมจึงเรียกขนมจีน

เปิดอ่าน 48,528 ครั้ง
8 วิธีลดความเครียดให้แก่เด็ก
8 วิธีลดความเครียดให้แก่เด็ก

เปิดอ่าน 18,131 ครั้ง
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา โดย คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา พฤษภาคม 2562
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา โดย คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา พฤษภาคม 2562

เปิดอ่าน 605 ครั้ง
ร่มไม้เท้า สินค้ากันฝนอเนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุ
ร่มไม้เท้า สินค้ากันฝนอเนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุ

เปิดอ่าน 7,459 ครั้ง
ถอด 3 กลยุทธ์สร้างห้องเรียนออนไลน์ให้ ถูกใจผู้สอน โดนใจคนเรียน
ถอด 3 กลยุทธ์สร้างห้องเรียนออนไลน์ให้ ถูกใจผู้สอน โดนใจคนเรียน

เปิดอ่าน 18,474 ครั้ง
ฟ้า กับ เหว
ฟ้า กับ เหว

เปิดอ่าน 24,392 ครั้ง
เกษียณ65ปีทางแก้ประชากรสูงอายุ มีเงินเก็บ"4แสน"ก็อยู่ลำบาก
เกษียณ65ปีทางแก้ประชากรสูงอายุ มีเงินเก็บ"4แสน"ก็อยู่ลำบาก

เปิดอ่าน 12,948 ครั้ง
เคล็ดลับ : กลิ่นมะนาวช่วยลด"เครียด"
เคล็ดลับ : กลิ่นมะนาวช่วยลด"เครียด"

เปิดอ่าน 12,488 ครั้ง
"ผักติ้ว" ผักพื้นบ้านชาวอีสานที่ไม่ควรมองข้าม
"ผักติ้ว" ผักพื้นบ้านชาวอีสานที่ไม่ควรมองข้าม
เปิดอ่าน 18,818 ครั้ง
การ์ตูนช่วยจำลำดับพยัญชนะไทย
การ์ตูนช่วยจำลำดับพยัญชนะไทย
เปิดอ่าน 10,352 ครั้ง
จุดกำเนิดของ Google.com
จุดกำเนิดของ Google.com
เปิดอ่าน 103,936 ครั้ง
ฃ ขวดกับ ฅ คนหายไปตั้งแต่เมื่อไร
ฃ ขวดกับ ฅ คนหายไปตั้งแต่เมื่อไร
เปิดอ่าน 19,286 ครั้ง
5 วิธีจัดฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานรับปีไก่ 2017
5 วิธีจัดฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานรับปีไก่ 2017

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ