ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้ “CHANGE MODEL” โรงเรียนเทศบาลบ้านหูแร่

ชื่อเรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้ “CHANGE MODEL”

โรงเรียนเทศบาลบ้านหูแร่

ผู้วิจัย นางเมษา แก้วเสน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านหูแร่

สังกัดเทศบาลตำบลบางแก้ว อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2564-2565

คำสำคัญ การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน / CHANGE MODEL

บทคัดย่อ

การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้ “CHANGE MODEL” โรงเรียนเทศบาลบ้านหูแร่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้ “CHANGE MODEL” โรงเรียนเทศบาลบ้านหูแร่ 2) เพื่อศึกษาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านหูแร่ หลังการพัฒนา 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายชุมชน ที่มีต่อการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียนโดยใช้ “CHANGE MODEL” โรงเรียนเทศบาลบ้านหูแร่ หลังการพัฒนา 4) เพื่อศึกษาผลกระทบเชิงบวก หลังการพัฒนาที่ปรากฏต่อนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านหูแร่ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยประกอบด้วย (1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 55 คน ปีการศึกษา 2565 จำนวน 53 คน (เนื่องจากนักเรียนชั้นดังกล่าวมีความสามารถในการอ่านและสื่อข้อความจากแบบสอบถามได้ดีกว่าชั้นอื่นๆ (2) ครู ปีการศึกษา 2564 และปีการศึกษา 2565 จำนวน 14 คน (3) ผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างปีการศึกษา 2564 จำนวน 55 คน ปีการศึกษา 2565 จำนวน 53 คน (4) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเว้นผู้บริหารสถานศึกษาและผู้แทนครู ปีการศึกษา 2564 และปีการศึกษา2565 จำนวน 7 คน (5) และผู้แทนจาก องค์กรชุมชน ปีการศึกษา 2564 และปีการศึกษา 2565 จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 2 ลักษณะ ได้แก่ แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 5 ฉบับทุกฉบับมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได้ค่าความเชื่อมั่นแต่ละฉบับอยู่ระหว่าง 0.977-0.986 และแบบบันทึกข้อมูลผลกระทบเชิงบวกตามสภาพจริง ที่ปรากฏต่อนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านหูแร่ จำนวน 1 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 6 ฉบับ ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS version 23 วิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการวิจัยพบว่า..................................................................................................................

1. การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียนโดยใช้ “CHANGE MODEL” โรงเรียนเทศบาลบ้านหูแร่ ดังนี้

1.1 ตามความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน ปีการศึกษา 2564-2565 พบว่า ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมทั้งสี่กลุ่มที่ประเมิน มีคุณภาพมาก ปีการศึกษา 2565 โดยภาพรวมทั้งสี่กลุ่มที่ประเมินมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องตามสมมติฐาน......................................................................................................................................

1.2 ผลการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียนโดยใช้ “CHANGE MODEL” โรงเรียนเทศบาลบ้านหูแร่ ตามความคิดเห็นของนักเรียน ปีการศึกษา 2564-2565 พบว่า ปีการศึกษา 2564 อยู่ในระดับมาก ปีการศึกษา 2565 อยู่ในระดับมากเช่นกัน สอดคล้องตามสมมติฐาน

2. ผลการศึกษาพฤติกรรมที่สะท้อนถึงคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้ “CHANGE MODEL” โรงเรียนเทศบาลบ้านหูแร่ หลังการพัฒนา ตามความคิดเห็นของครูและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564-2565 พบว่า ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมิน อยู่ในระดับมาก ปีการศึกษา 2565 โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมิน อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องตามสมมติฐาน............

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้ “CHANGE MODEL” โรงเรียนเทศบาลบ้านหูแร่..........................................................................................

3.1 ผลการศึกษาความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน ที่มีต่อการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้ “CHANGE MODEL” โรงเรียนเทศบาลบ้านหูแร่ หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2564-2565 พบว่า ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ปีการศึกษา 2565 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องตามสมมติฐาน................................................

3.2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาคุณลักษณะความเป็น

คนดีของนักเรียน โดยใช้ “CHANGE MODEL” โรงเรียนเทศบาลบ้านหูแร่ หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2564-2565 พบว่า ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ปีการศึกษา 2565 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องตามสมมติฐาน.......................................

4. ผลการศึกษาผลกระทบเชิงบวก หลังการพัฒนา ที่ปรากฏต่อนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านหูแร่ ส่งผลให้นักเรียนได้รับการประกาศเกียรติคุณ ระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด รวมทั้งได้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน องค์กร และชุมชนต่างๆ รวมทั้งสิ้นจำนวน 25 รายการ จำแนกเป็น ระดับดับประเทศ 2 รายการ ระดับภาค 5 รายการ ระดับจังหวัด 10 รายการ และนักเรียนเข้าร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ 8 รายการ สอดคล้องตามสมมติฐาน

โพสต์โดย เมย์ : [13 ก.ย. 2566 เวลา 08:40 น.]
อ่าน [1299] ไอพี : 118.174.156.138
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 16,593 ครั้ง
ไดร์ผมตรงอย่างมืออาชีพ
ไดร์ผมตรงอย่างมืออาชีพ

เปิดอ่าน 2,462 ครั้ง
อุตสาหกรรมยุคใหม่ ทำไมต้องเข้าใจเรื่อง Smart Warehouse
อุตสาหกรรมยุคใหม่ ทำไมต้องเข้าใจเรื่อง Smart Warehouse

เปิดอ่าน 10,179 ครั้ง
รวมฮิต Fail/Win ฮาๆ เดือนกุมภาพันธ์
รวมฮิต Fail/Win ฮาๆ เดือนกุมภาพันธ์

เปิดอ่าน 11,200 ครั้ง
ทางรอดประเทศไทย : เปลี่ยนระบบการเรียนรู้
ทางรอดประเทศไทย : เปลี่ยนระบบการเรียนรู้

เปิดอ่าน 14,572 ครั้ง
เตือนภัยยาเสียสาวแพร่ระบาด
เตือนภัยยาเสียสาวแพร่ระบาด

เปิดอ่าน 13,211 ครั้ง
เรื่องปูนๆ กับท่อปูนที่คุณอาจยังไม่รู้
เรื่องปูนๆ กับท่อปูนที่คุณอาจยังไม่รู้

เปิดอ่าน 27,270 ครั้ง
วิธีเก็บมะนาวให้สดนาน
วิธีเก็บมะนาวให้สดนาน

เปิดอ่าน 26,724 ครั้ง
วิธีการให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
วิธีการให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

เปิดอ่าน 19,450 ครั้ง
กันเกรา
กันเกรา

เปิดอ่าน 14,257 ครั้ง
ชมย้อนหลังรายการ ตอบโจทย์ ช่องไทยพีบีเอส เรื่อง ม.44 ล้าง "ขั้วอำนาจ" ยกเครื่อง "กระทรวงศึกษาธิการ" (24 มี.ค. 59)
ชมย้อนหลังรายการ ตอบโจทย์ ช่องไทยพีบีเอส เรื่อง ม.44 ล้าง "ขั้วอำนาจ" ยกเครื่อง "กระทรวงศึกษาธิการ" (24 มี.ค. 59)

เปิดอ่าน 57,679 ครั้ง
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปิดอ่าน 12,834 ครั้ง
"เสาวรส"
"เสาวรส"

เปิดอ่าน 13,708 ครั้ง
วิธีคั้นมะนาวให้ได้น้ำมาก-ไม่ขม
วิธีคั้นมะนาวให้ได้น้ำมาก-ไม่ขม

เปิดอ่าน 50,984 ครั้ง
เผยสูตรสร้างครอบครัว 4.0 สังคมเป็นสุข
เผยสูตรสร้างครอบครัว 4.0 สังคมเป็นสุข

เปิดอ่าน 16,366 ครั้ง
คนทึ่ง ชมคลิปวาดภาพเหมือน "มอร์แกน ฟรีแมน" บนไอแพด 9 ล้านวิว
คนทึ่ง ชมคลิปวาดภาพเหมือน "มอร์แกน ฟรีแมน" บนไอแพด 9 ล้านวิว

เปิดอ่าน 11,021 ครั้ง
6 ท่าฟิต&เฟิร์ม ระบบประสาท สมอง
6 ท่าฟิต&เฟิร์ม ระบบประสาท สมอง
เปิดอ่าน 119,580 ครั้ง
บทความพิเศษ : การศึกษา 4.0 / ดร.โพยม จันทร์น้อย
บทความพิเศษ : การศึกษา 4.0 / ดร.โพยม จันทร์น้อย
เปิดอ่าน 10,398 ครั้ง
วิธีป้องกันไม่ให้เป็นร้อนใน
วิธีป้องกันไม่ให้เป็นร้อนใน
เปิดอ่าน 12,702 ครั้ง
15 หลักฮวงจุ้ยในที่ทำงานสำหรับสาวมิลเลเนียม
15 หลักฮวงจุ้ยในที่ทำงานสำหรับสาวมิลเลเนียม
เปิดอ่าน 12,195 ครั้ง
สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ