ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ประเด็นท้าทาย เรื่อง “การพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ด้วยการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย”

สภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้

เนื่องด้วยผู้จัดทำข้อตกลงได้รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัยแตกต่างจากเด็กในระดับประถมศึกษากล่าว คือ เด็กปฐมวัยยังเป็นวัยเด็กเล็กที่มีการหยิบจับสิ่งใดไม่คล่องตัว กล้ามเนื้อต้องการสร้างเสริมความแข็งแรง เด็กต้องการการแสดงออก การเล่นต้องใช้อุปกรณ์เข้าช่วยพัฒนาการที่สำคัญตามวัย คือ การรู้จักขอบเขตของตนเอง การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เด็กจะชอบเล่นมากเป็นโลกแห่งสังคมเด็ก โดยเฉพาะการเล่นที่ต้องมีการแข่งขัน เช่น การเล่นเกมซึ่งการเล่นเกมจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์และการต่อรองที่ดี เด็กสามารถเรียนรู้สภาวะร่างกาย กิจกรรมทางสังคม กฎ และบทบาทของตนในการเล่นเกม ในการจัดกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่นั้นสิ่งที่ครูปฐมวัยต้องตระหนักเสมอ คือ การกระทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากกิจกรรมที่ให้เด็กกระทำให้มากที่สุด โดยไม่มีการสอนอย่างเป็นทางการ โดยเฉพาะการบรรยายหรือการสั่งสอนที่ครูมักจะเคยชิน เด็กเล็กเป็นสิ่งที่ต้องให้การเรียนรู้แบบแทรกซึม เพราะร่างกายยังพัฒนาไม่เต็มที่ โอกาสสำหรับฝึกทักษะในการเดิน การทรงตัว การมีบุคลิกภาพที่ดีและการบริหารกล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็กให้เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ต้องการได้ การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัยถือเป็นหน้าที่สำคัญประการหนึ่งของครู ที่ จะต้องจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัย มีพัฒนาทางด้านร่างกายที่แข็งแรง เมื่อร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ แล้วพัฒนาการด้านอื่น ๆ จะสมบูรณ์ตามไปด้วยพัฒนาการทางด้านร่างกาย ประกอบด้วยกล้ามเนื้อมัดใหญ่สามารถประเมินได้จากพฤติกรรมการยืน การเดิน การวิ่ง การกระโดด การโยนและการเตะลูกบอล ส่วนกล้ามเนื้อมัดเล็กประเมินได้จากพฤติกรรมการร้อย การตัดกระดาษ การวาดภาพอย่างอิสระ เป็นต้น เด็กที่มีพัฒนาการทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็กสมบูรณ์ตามวัย สามารถเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่ว ช่วยตัวเองในการบังคับและควบคุมกล้ามเนื้อได้หลาย ๆ อย่าง เช่น การกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง เขย่งปลายเท้า ยืนขาเดียว เรียนรู้การออกกำลังกายพัฒนากล้ามเนื้อจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ การส่งเสริมพัฒนาด้านร่างกายนั้นสามารถกระทำได้หลายกิจกรรม เช่น กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ และกิจกรรมสร้างสรรค์ เนื่องด้วยกิจกรรมดังกล่าว สอดคล้องกับพัฒนาการและความสนใจของเด็กเพราะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากเล่น การนำการเล่นในรูปแบบต่าง ๆ มาใช้กับเด็กเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าและเหมาะสมกับวัยของเด็ก การละเล่นพื้นบ้าน เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กสนุกสนานเพลิดเพลิน ผ่อนคลายความเครียด และทำให้เด็กเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อม และเป็นกระบวนการพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านร่างกาย เป็นการเสริมสร้างพัฒนากล้ามเนื้อแข็งแรงและคล่องแคล่วว่องไว ด้านอารมณ์และสังคม การเล่นสอนให้เด็กมีเหตุผล รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ รู้จักกติกาในสังคม รู้จักแบ่งปัน ทำให้เด็กมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่น นอกจากนั้นการเล่นยังทำให้เด็กมีอารมณ์แจ่มใส รู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเองด้านสติปัญญา การเล่นทำให้เด็กมีโอกาส แสดงความคิดตามสภาพแวดล้อม มีโอกาสแสดงออก เรียนรู้ที่จะใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และส่งเสริมให้เกิดจิตนาการ จากเหตุผลดังกล่าว คุณครูจึงสนใจศึกษาการจัดกิจกรรมกลางแจ้งพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็กโดยใช้การละเล่นพื้นบ้านไทยของเด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็ก ซึ่งมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทักษะทางด้านร่างกาย

2. วิธีการดำเนินการให้บรรลุผล

2.1 วิเคราะห์หลักสูตรศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564 ) มาตรฐานที่ 2 กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่าคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน ตัวบ่งชี้ที่ 2.1) เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว และเคลื่อนไหวได้ดีตัวบ่งชี้ที่ 2.2)ใช้มือตาประสานสัมพันธ์กัน

2.2 ปรับปรุงหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม ทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็กและการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา

เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนมีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้

1. แผนการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านจำนวน 10 กิจกรรม กิจกรรมละ 40 นาที ซึ่งมีลำดับขั้นตอนการสร้างและคุณภาพ ดังนี้

1.1 ศึกษาคู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2-6 ปี เรื่อง ตัวอย่างแผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2560

1.2 สร้างแผนการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านโดยเลือกกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน ที่มีความเหมาะสม และพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็กของเด็กปฐมวัยจำนวน 10 แผน โดยกำหนดชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ การดำเนินกิจกรรม วัสดุและอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้

1.3.1 ชื่อกิจกรรมของเกมการละเล่นพื้นบ้านไทยเป็นส่วนหนึ่งที่ระบุกิจกรรมที่นำมาจัด จำนวน 10 กิจกรรม

1.3.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

- เพื่อพัฒนาการทำงานของกล้ามเนื้อมือ แขน-ขาและความสัมพันธ์ของการประสานงานกับ การมองเห็น

- เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือให้แข็งแรง

- เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อลำตัว

- เพื่อพัฒนาความสามารถในการทรงตัว

1.3.3 วัสดุและอุปกรณ์ อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทยมีความปลอดภัย

1.3.4 การดำเนินกิจกรรม มี 3 ขั้น ดังนี้

1) ขั้นนำ นำเข้าสู่กิจกรรมโดยการให้เด็กได้อบอุ่นร่างกาย เช่น

- เอียงคอไปข้างซ้าย/ข้างขวา นับ 1-10 ครั้ง

- แหงนคอไปข้างบน/ข้างล่าง นับ 1-10 ครั้ง

- กระโดดตบ นับ 1-10 ครั้ง เป็นต้น

2) ขั้นดำเนินการ ครูและเด็กร่วมกันกำหนดเงื่อนไข สร้างข้อตกลงในการเล่นกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย ครูแนะนำอุปกรณ์และวิธีการเล่นพร้อมทั้งสาธิตวิธีการเล่นให้เด็กได้ดู ครูมีบทบาทดูแลเด็กในขณะที่เด็กทำกิจกรรมอย่างใกล้ชิดและให้เด็กทำกิจกรมมอย่างถูกวิธีและทำตามกติกา เมื่อเด็กทำเสร็จแล้ว ครูให้เด็กผ่อนคลายกล้ามเนื้อโดยตัวอย่างเช่น เอามือประสานไว้บนศีรษะ ยืนตัวตรงกางขาออกเอามือจับที่เอวแล้วเอนตัวไปด้านหลัง เป็นต้น

3) ขั้นสรุป ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรม โดยใช้ตัวอย่างคำถาม ดังนี้

- กิจกรรมการละเล่นที่เด็ก ๆ ทำไปเมื่อสักครู่ มีชื่อว่ากิจกรรมอะไรคะ

- มีวิธีการเล่นอย่างไร ใครพอจะจำได้บ้างคะ

- ถ้าเด็ก ๆ ทำกิจกรรมโดยไม่ระวังจะเกิดอะไรขึ้น เป็นต้น

2. แบบประเมินพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อ มัดเล็ก ดำเนินการตามลำดับขั้นตอน ดังนี้

2.1 สร้างแบบประเมินความสามารถใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็กของเด็กปฐมวัย จำนวน 30 ข้อ โดยแบ่งเป็น 5 ทักษะ ดังนี้

2.2.1 ทักษะการนั่งและยืน จำนวน 6 ข้อ

2.2.2 ทักษะการเดิน จำนวน 6 ข้อ

2.2.3 ทักษะการวิ่ง จำนวน 6 ข้อ

2.2.4 ทักษะหยิบและจับ จำนวน 6 ข้อ

2.2.5 ทักษะการกระโดด จำนวน 6 ข้อ

2.2 เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็ก ของเด็กปฐมวัย มีดังนี้

2.2.1 แบบประเมินพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็กของเด็กปฐมวัย จำนวน 30 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 30 คะแนน

- เด็กสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ถูกต้องให้ 1 คะแนน

- เด็กไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ได้ถูกต้องให้ 0 คะแนน

2.2.2 ระดับคะแนนแบบประเมินพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็กของเด็กปฐมวัย มีดังนี้

- คะแนน 0 - 5 หมายถึง ปรับปรุง

- คะแนน 6 - 15 หมายถึง พอใช้

- คะแนน 15 - 25 หมายถึง ดี

- คะแนน 26 - 30 หมายถึง ดีมาก

2.3 สร้างคู่มือในการดำเนินการสร้างแบบประเมินพัฒนาความสามารถกล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็กของเด็กปฐมวัยให้สอดคล้องกับแบบประเมิน

2.4 เปิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยร่วมกับครูปฐมวัย ร่วมกันออกแบบกิจกรรมการศึกษาที่เหมาะกับผู้เรียน และเข้าไปสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องในเนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อการเรียนการสอน การจัดการชั้นเรียน แบบสังเกตพฤติกรรม พร้อมทั้งเสนอแนะ และสะท้อนผลการจัดกิจกรรมเพื่อนำมาปรับปรุง แก้ไขให้ผู้เรียนเกิดทักษะด้านร่างกาย ให้เหมาะสมกับบริบท ผู้เรียน และสถานศึกษา

2.5 ครูผู้สอนนำกิจกรรมมาปรับปรุง แก้ไขตามคำแนะนำของคณะครูปฐมวัย

2.6 ครูผู้สอนสร้างแบบบันทึกความสามารถในการใช้พัฒนาทักษะทางด้านร่างกายของเด็กปฐมวัยและแบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม โดยตรวจสอบความถูกต้องจากสมาชิกกลุ่ม PLC และปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของสมาชิกกลุ่ม PLC

2.7 จัดกิจกรรมการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็ก ของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ด้วยการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย”

2.8 บันทึกผลการเรียนรู้ของสรุปสารสนเทศของผู้เรียน หากพบผู้เรียนที่ไม่ผ่านการพัฒนา ให้ได้รับการพัฒนาจนกว่าผู้เรียนจะผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

2.9 สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นกว่าเดิม

3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง

3.1 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

1) เด็กชั้นอนุบาลปีที่1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านปากยาง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 มีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็กได้ดีขึ้น

3.2 ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

1) การละเล่นพื้นบ้านไทยที่ได้นำมาใช้กับเด็กปฐมวัยส่งผลให้ชั้นอนุบาลปีที่1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านปากยาง มีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็กได้ดีขึ้น

โพสต์โดย ครูนิว : [27 ก.ย. 2566 เวลา 07:44 น.]
อ่าน [4310] ไอพี : 1.2.164.52
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 47,536 ครั้ง
การศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งสู่อนาคต (Basic Education for Future) : ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย
การศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งสู่อนาคต (Basic Education for Future) : ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย

เปิดอ่าน 10,817 ครั้ง
อภิปัญหาหนี้ครู...ปมที่แก้ไม่ตก 11 ปีลุกลาม 1.2 ล้านล้าน
อภิปัญหาหนี้ครู...ปมที่แก้ไม่ตก 11 ปีลุกลาม 1.2 ล้านล้าน

เปิดอ่าน 11,256 ครั้ง
ทายนิสัยจากคำนาม ที่คุณเรียกแทนชื่อตัวเอง
ทายนิสัยจากคำนาม ที่คุณเรียกแทนชื่อตัวเอง

เปิดอ่าน 10,486 ครั้ง
กระหึ่มยูทูบ! เพลงต้นกล้าของพ่อ ร้องโดย นักกีฬาทีมชาติไทย
กระหึ่มยูทูบ! เพลงต้นกล้าของพ่อ ร้องโดย นักกีฬาทีมชาติไทย

เปิดอ่าน 62,123 ครั้ง
เอกสารการใช้หลักสูตรใหม่ และทำหน่วยอิงมาตรฐานด้วยเทคนิคBackward Design ฉบับ update‏
เอกสารการใช้หลักสูตรใหม่ และทำหน่วยอิงมาตรฐานด้วยเทคนิคBackward Design ฉบับ update‏

เปิดอ่าน 12,112 ครั้ง
สมการและการแก้สมการ
สมการและการแก้สมการ

เปิดอ่าน 77,770 ครั้ง
การปอกผลไม้ไม่ให้ดำ
การปอกผลไม้ไม่ให้ดำ

เปิดอ่าน 28,944 ครั้ง
ลายมือของคนที่มีเงินทองอยู่ตลอดเวลาต้องมี "ก้นหอยมหาเศรษฐี"
ลายมือของคนที่มีเงินทองอยู่ตลอดเวลาต้องมี "ก้นหอยมหาเศรษฐี"

เปิดอ่าน 8,142 ครั้ง
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดราคาซื้อหรือราคาจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มฯ
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดราคาซื้อหรือราคาจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มฯ

เปิดอ่าน 15,231 ครั้ง
เทคนิคการแก้ปัญหา "รูขุมขนกว้าง"
เทคนิคการแก้ปัญหา "รูขุมขนกว้าง"

เปิดอ่าน 18,426 ครั้ง
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาปฐมวัย (แรกเกิด-2ปี) ฉบับสถานศึกษา
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาปฐมวัย (แรกเกิด-2ปี) ฉบับสถานศึกษา

เปิดอ่าน 12,213 ครั้ง
แค่กินอาหารด้วยตะเกียบ ก็ลดน้ำหนักได้ผลชะงัด !
แค่กินอาหารด้วยตะเกียบ ก็ลดน้ำหนักได้ผลชะงัด !

เปิดอ่าน 17,432 ครั้ง
อาหารยอดนิยมในอาเซียน (อินโดนีเซีย)
อาหารยอดนิยมในอาเซียน (อินโดนีเซีย)

เปิดอ่าน 27,879 ครั้ง
เลขมงคลตามความฝัน
เลขมงคลตามความฝัน

เปิดอ่าน 13,915 ครั้ง
ปัญหาหน้าห้องใหญ่กว่านาย ... การศึกษาไทยสะดุด
ปัญหาหน้าห้องใหญ่กว่านาย ... การศึกษาไทยสะดุด

เปิดอ่าน 15,182 ครั้ง
7 เคล็ดลับ รักษามือให้น่าหลงใหล
7 เคล็ดลับ รักษามือให้น่าหลงใหล
เปิดอ่าน 762 ครั้ง
UNESCO ประกาศขึ้นทะเบียน "สงกรานต์ไทย" เป็นรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
UNESCO ประกาศขึ้นทะเบียน "สงกรานต์ไทย" เป็นรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
เปิดอ่าน 25,054 ครั้ง
กฎระเบียบการเดินทางไปต่างประเทศ
กฎระเบียบการเดินทางไปต่างประเทศ
เปิดอ่าน 9,230 ครั้ง
รู้จัก "ไครโยนิก" ปฏิบัติการแห่งความหวัง รอเทคโนโลยีโลกอนาคตชุบชีวิตหลังความตาย
รู้จัก "ไครโยนิก" ปฏิบัติการแห่งความหวัง รอเทคโนโลยีโลกอนาคตชุบชีวิตหลังความตาย
เปิดอ่าน 9,264 ครั้ง
ต้านเหงือกติดเชื้อด้วยการกินโฮลวีท
ต้านเหงือกติดเชื้อด้วยการกินโฮลวีท

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ