ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การวิจัยประเมินผลโครงการโรงเรียนสีขาวต้านยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม

ชื่อเรื่อง การวิจัยประเมินผลโครงการโรงเรียนสีขาวต้านยาเสพติดและอบายมุข

โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม

ผู้วิจัย พงศ์วิพัฒน์ เจริญพล

ปีการศึกษา 2565

บทคัดย่อ

การวิจัยประเมินผลโครงการโรงเรียนสีขาวต้านยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) ศึกษาสถานการณ์การดำเนินโครงการโรงเรียนสีขาวโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

2) ประเมินผลการดำเนินโครงการประเมินผลโครงการโรงเรียนสีขาวต้านยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

3) นำเสนอแนวทางการพัฒนายกระดับโครงการโรงเรียนสีขาวต้านยาเสพติดและอบายมุข เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี การวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ

ผู้บริหาร ครู และนักเรียนของโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม ปีการศึกษา 2565 ใช้วิธีการสุ่ม อย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยมีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.31 ถึง 0.69 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม เครื่องมือได้แก่แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลหลัก จำนวน 12 คน และแบบสนทนากลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลหลักจำนวน 6 คน เป็นการเลือกแบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ตรวจสอบด้วยเทคนิคสามเส้า และนำเสนอเชิงพรรณนา

ผลการวิจัยพบว่า

1) สถานการณ์การดำเนินโครงการโรงเรียนสีขาวโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม พบว่า บริบทของสถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท

ปัจจัยเสี่ยงของพื้นที่คือการปฏิสัมพันธ์ของชุมชนเปิดกว้างส่งผลให้มีการแพร่ขยายของสิ่งเสพติดในเด็กและเยาวชน การสื่อสารที่เป็นไปอย่างง่ายมีอิทธิพลต่อการชักจูงให้เด็กและเยาวชนหลงผิดได้ง่าย จุดแข็งของสถานศึกษาคือการมีโครงการที่ต่อเนื่อง มีการกำหนดยุทธศาสตร์ กำหนดผู้รับผิดชอบ การ

ดำเนินงาน และการติดตามประเมินผลอย่างชัดเจน

2) การประเมินผลการดำเนินโครงการประเมินผลโครงการโรงเรียนสีขาวต้านยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม พบว่า (1) ด้านปัจจัยนำเข้ามีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในระดับมาก ปัจจัยสำคัญคือผู้บริหารที่เห็นความสำคัญ การมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและภาคเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง(2) ด้านการดำเนินการมีความพึงพอใจในระดับมาก จุดเด่นที่สำคัญคือการวางแผนการขับเคลื่อนโครงการตามกระบวนการPDCA และการการขยายผลอย่างต่อเนื่อง และ (3) ด้านผลผลิตพบว่า มีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการในระดับมาก

3) นำเสนอแนวทางการพัฒนายกระดับโครงการโรงเรียนสีขาวต้านยาเสพติดและอบายมุข พบว่า สถานศึกษาจะต้องดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนเริ่มจาก(1) ประเมินความต้องการจำเป็นให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา (2) บูรณาการเข้ากับกิจกรรมของสถานศึกษา (3) สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้นักเรียนมีบทบาท (4) ติดตามประเมินแบบเสริมพลัง และ (5) การสื่อสารเชิงบวก กลไกที่จะนำไปสู่ความสำเร็จคือ(1) กระบวนการวางแผน (2) การดำเนินการ (3) การตรวจสอบ และ (4) การปรับปรุงแก้ไขตามสถานการณ์ โดยอิงบริบทของสถานศึกษาเป็นฐานในการดำเนินโครงการ

คำสำคัญ: การวิจัยประเมินผล, โครงการโรงเรียนสีขาว, ยาเสพติดและอบายมุข

Abstract

Research and evaluation of white school projects against drug abuse andschool intrigue Na Chaleang Pittayakom under the Phetchabun SecondaryEducation Area Office aims to 1) study the situation of the implementation of theWhite School Project at Na Chaleang Pittayakom School; Phetchabun SecondaryEducation Area Office, 2) Evaluate the implementation of the White SchoolAgainst Drug Abuse and Nachaleang Pittayakom School Project Evaluation Project,and 3) propose guidelines for the development of the White School Against Drugsand Corruption Project. It is a combination of methods. Quantitative research Thesample group is executives. Teachers and students of Na Chaleang PittayakomSchool for the academic year 2022 using a simple random method. Thequestionnaire tool is a 5-level estimation scale with a classification authoritybetween 0.31 and 0.69 and a total query confidence of 0.95. Analyze data usingmean and standard deviation. Qualitative Collect data with in-depth interviews,group discussions, and participatory observations. Tools include in-depthinterviews, 12 key informants, and group discussions, 6 key informants. It is aselective, content-oriented analysis. Examine with triangular techniques andpresent descriptively. The results of the research showed that 1) the situation ofthe implementation of the White School Project at Na Chaleang PittayakomSchool found that the context of the school is located in a semi-urban, semirural area. Simple communication easily influences the inducement of children

and young people to go astray. The strength of the academy is its ongoingprojects. Strategy has been formulated. Clearly define responsible persons,operations, and monitoring and evaluation, 2) evaluation of the implementationof the White School Against Drug Abuse Project and Na Chaleang PittayakomSchool Project Evaluation Project It was found that (1) the inputs were satisfiedwith the operation to a large extent; The key factor is the management who seesthe importance. Participation between the school and the relevant networksector (2) The implementation aspect has a high level of satisfaction. Animportant highlight is the planning of the project drive according to the PDCAprocess and continuous expansion, and and 3) propose guidelines for thedevelopment and upgrading of white school projects against drugs and vices. It

was found that schools must take steps starting from (1) assessing the needs ofthe school in accordance with the context of the school, (2) integrating it intothe activities of the school, (3) creating a learning community for students to playa role, (4) monitoring and assessment with empowerment, and (5) positivecommunication. The mechanisms that will lead to success are (1) planningprocess, (2) implementation, (3) monitoring, and (4) situational improvements.

Keywords: Evaluation Research, White School Projects, Drug Abuse and All Vices

โพสต์โดย นายพงศ์วิพัฒน์ เจริญพล : [14 ต.ค. 2566 เวลา 20:05 น.]
อ่าน [1348] ไอพี : 171.97.104.23
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,716 ครั้ง
ลดการสอบเพื่ออะไร ?
ลดการสอบเพื่ออะไร ?

เปิดอ่าน 295,127 ครั้ง
Nouns เอกพจน์/พหูพจน์ (Singular/Plural)
Nouns เอกพจน์/พหูพจน์ (Singular/Plural)

เปิดอ่าน 70,949 ครั้ง
คลื่นความร้อนหรือ "ฮีทเวฟ" (Heat wave)
คลื่นความร้อนหรือ "ฮีทเวฟ" (Heat wave)

เปิดอ่าน 8,650 ครั้ง
3 ข้อควรรู้ ก่อนพาลูก ไปหาหมอ
3 ข้อควรรู้ ก่อนพาลูก ไปหาหมอ

เปิดอ่าน 21,301 ครั้ง
20 เคล็ดลับเจ๋ง ๆ ช่วยทำให้ตัวเองดูเด็กลง
20 เคล็ดลับเจ๋ง ๆ ช่วยทำให้ตัวเองดูเด็กลง

เปิดอ่าน 14,279 ครั้ง
ครม.ไฟเขียว "กัญชง" ปลูกได้ครัวละไม่เกิน1ไร่ พืชเศรษฐกิจไทยตัวใหม่
ครม.ไฟเขียว "กัญชง" ปลูกได้ครัวละไม่เกิน1ไร่ พืชเศรษฐกิจไทยตัวใหม่

เปิดอ่าน 996 ครั้ง
มาตรฐาน Image Metadata
มาตรฐาน Image Metadata

เปิดอ่าน 11,547 ครั้ง
คลิปเทคนิคการลดคาง 2 ชั้น ที่คุณสามารถทำได้ด้วยตนเอง
คลิปเทคนิคการลดคาง 2 ชั้น ที่คุณสามารถทำได้ด้วยตนเอง

เปิดอ่าน 358,947 ครั้ง
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์

เปิดอ่าน 37,086 ครั้ง
หลักเกณฑ์การพิจารณาการย้าย
หลักเกณฑ์การพิจารณาการย้าย

เปิดอ่าน 9,146 ครั้ง
ระวังตกเป็นคนนิสัยเสียโดยไม่รู้ตัว
ระวังตกเป็นคนนิสัยเสียโดยไม่รู้ตัว

เปิดอ่าน 24,746 ครั้ง
เรื่องของเหรียญบาท
เรื่องของเหรียญบาท

เปิดอ่าน 11,465 ครั้ง
"ราชบัณฑิตฯ" แจงชื่อเมืองหลวงใหม่ ใช้ได้ทั้ง Krung Thep Maha Nakhon และ Bangkok
"ราชบัณฑิตฯ" แจงชื่อเมืองหลวงใหม่ ใช้ได้ทั้ง Krung Thep Maha Nakhon และ Bangkok

เปิดอ่าน 41,344 ครั้ง
4 พฤติกรรมเสี่ยง ทำสิ่งเหล่านี้ในอนาคตปวดหลังเรื้อรังแน่นอน
4 พฤติกรรมเสี่ยง ทำสิ่งเหล่านี้ในอนาคตปวดหลังเรื้อรังแน่นอน

เปิดอ่าน 11,363 ครั้ง
วิธีลด ความดันโลหิตสูง
วิธีลด ความดันโลหิตสูง

เปิดอ่าน 45,407 ครั้ง
"กระทุ่ม" ดอกหอมเป็นยา
"กระทุ่ม" ดอกหอมเป็นยา
เปิดอ่าน 14,498 ครั้ง
ครูจีนสุดโหด! ตบเด็กอนุบาลไม่ยั้ง โมโหตอบโจทย์เลขไม่ได้
ครูจีนสุดโหด! ตบเด็กอนุบาลไม่ยั้ง โมโหตอบโจทย์เลขไม่ได้
เปิดอ่าน 23,269 ครั้ง
วิเคราะห์อำนาจจำแนก
วิเคราะห์อำนาจจำแนก
เปิดอ่าน 24,630 ครั้ง
มารู้จัก Flower Ball กันเถอะ
มารู้จัก Flower Ball กันเถอะ
เปิดอ่าน 5,998 ครั้ง
รวมสื่อการสอน Back to School 2565
รวมสื่อการสอน Back to School 2565

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ