ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง

ชื่อผู้วิจัย นายธีรวัฒน์ สมเพาะ

ปีที่รายงาน 2566

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและแนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง 2) พัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง 3) ทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง และ4) ประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง มีการดำเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันแนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง จากเอกสาร และการสัมภาษณ์ 2) การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง โดยการสนทนากลุ่ม 3) การทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง โดยการสอบถามด้วยแบบสอบถามประเมินความเป็นไปได้ การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ และการสอบถามด้วยแบบสอบถามเพื่อประเมินการทดลองใช้ และ 4) การประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง โดยการสอบถามด้วยแบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพ และความพึงพอใจ การถอดบทเรียนจากการใช้รูปแบบด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและแนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง ในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และมีแนวทางการพัฒนารูปแบบโดยการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำหลักธรรมิภาบาลนำมาเป็นกรอบในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา ใช้กระบวนการจัดการเป็นแบบสายกลางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่บูรณาการร่วมกับหลักธรรมาภิบาล อีกทั้งการใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมในบริหารการจัดการสถานศึกษากับทุกภาคส่วนให้สถานศึกษาเป็นผู้นำทางในการเรียนรู้การปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชาวบ้าน และชุมชน โดยการสร้างวัฒนธรรมพึ่งตนเอง ประหยัด เรียบง่าย ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ มีความอดทน ขยัน มีความเพียรในการทำงานและการเรียนรู้ ส่งเสริม และเสริมสร้างในการปลูกจิตสำนึก สร้างค่านิยมรู้รักสามัคคีมีจิตอาสา รักความเป็นประชาธิปไตย ใส่ใจ ใฝ่เรียนรู้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่ตน และสถานศึกษา สำหรับการเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อสร้างค่านิยมจิตอาสา และการแบ่งปันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดให้มีโครงสร้าง และรูปแบบในการจัดการโดยการกำหนดตำแหน่ง หน้าที่ อำนาจความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ในหลักเกณฑ์ที่แน่นอน อยู่บนความยืดหยุ่นของการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์บนความพอดี พอประมาณ ให้มีการจัดเก็บข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการที่ทันสมัย สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายกับสถานศึกษาพอเพียงท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ตลอดจนมีระบบการเงินการบัญชีที่ใช้งบประมาณอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และในส่วนของการจัดการสถานศึกษาควรนำเอาหน้าที่ของการจัดการที่มี 4 ด้านคือ การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การนำไปปฏิบัติ (Leading) และการควบคุม (Controlling) หรือ POLC มาใช้เป็นรูปแบบในการจัดการทั้งนี้เพราะว่า POLC เป็นรูปแบบการจัดการที่นิยม ได้รับการยอมรับและใช้กันโดยทั่วไปในปัจจุบันทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน

2. การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง พบว่า ร่างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง ซึ่งประกอบด้วย 4 ภารกิจหลัก คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคลากร และการบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วยหลักการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 9 ประการ ประกอบด้วย หลักความพอประมาณ หลักความมีเหตุผล หลักความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า และกระบวนการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4 ด้าน ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การนำไปปฏิบัติ และการควบคุม โดยความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง มีความเหมาะสมโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก

3. การทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง พบว่า มีการประชุมเพื่อร่วมกันตัดสินใจใน การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษา มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตลอดจนโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ และนำแผนไปปฏิบัติ โดยการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอน ราษฎร์บำรุง พบว่า ในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีมาก พฤติกรรมดำรงตนบนความพอเพียง และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุงพบว่า ในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

4. การประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง พบว่า การประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเทศบาลปลายบาง วัดโคนอนราษฎร์บำรุงพบว่า ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก และจากการถอดบทเรียนจากการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเทศบาล ปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง พบว่า ปัจจัยที่เป็นเงื่อนไขของความสำเร็จในการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย การสร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ และการประสานความร่วมมือร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง

โพสต์โดย แอ๊ด : [20 พ.ย. 2566 (17:10 น.)]
อ่าน [109] ไอพี : 1.20.21.37
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 21,694 ครั้ง
"ครูเคยโทษตัวเองบ้างหรือไม่ ?" บทความกระแสคัดค้านการถ่ายโอนสู่ท้องถิ่น โดย วีระ สุดสังข์
"ครูเคยโทษตัวเองบ้างหรือไม่ ?" บทความกระแสคัดค้านการถ่ายโอนสู่ท้องถิ่น โดย วีระ สุดสังข์

เปิดอ่าน 12,493 ครั้ง
“เลี้ยงลูกยิ่งใหญ่" ของขวัญปีใหม่ของพ่อแม่
“เลี้ยงลูกยิ่งใหญ่" ของขวัญปีใหม่ของพ่อแม่

เปิดอ่าน 20,226 ครั้ง
รายงานผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
รายงานผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก

เปิดอ่าน 24,810 ครั้ง
ปราบชิคุนกุนยาด้วยสมุนไพร
ปราบชิคุนกุนยาด้วยสมุนไพร

เปิดอ่าน 14,709 ครั้ง
หักลดหย่อนบุตร มีเงื่อนไขอะไรบ้าง
หักลดหย่อนบุตร มีเงื่อนไขอะไรบ้าง

เปิดอ่าน 14,654 ครั้ง
สรุปผลการวิจัยเรื่องค่าใช้จ่ายเอกชนทางการศึกษาของนักเรียนไทย
สรุปผลการวิจัยเรื่องค่าใช้จ่ายเอกชนทางการศึกษาของนักเรียนไทย

เปิดอ่าน 21,775 ครั้ง
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560

เปิดอ่าน 129,293 ครั้ง
โครงงานคณิตศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์

เปิดอ่าน 10,790 ครั้ง
วิธีถนอม Handy drive สุดรัก
วิธีถนอม Handy drive สุดรัก

เปิดอ่าน 35,676 ครั้ง
ประณีตศิลป์ไทย
ประณีตศิลป์ไทย

เปิดอ่าน 12,307 ครั้ง
3 จุดหมายยอดฮิตที่คนไทยต้องทำประกันเดินทางก่อนไปเที่ยว
3 จุดหมายยอดฮิตที่คนไทยต้องทำประกันเดินทางก่อนไปเที่ยว

เปิดอ่าน 15,231 ครั้ง
เส้นทางการศึกษาใหม่ ให้ทางเลือกเยาวชน
เส้นทางการศึกษาใหม่ ให้ทางเลือกเยาวชน

เปิดอ่าน 31,663 ครั้ง
ทำไมแมลงปอต้องบินไปแตะผิวน้ำ
ทำไมแมลงปอต้องบินไปแตะผิวน้ำ

เปิดอ่าน 3,167 ครั้ง
Toyota Yaris 2022 เพื่อนซี้โฉมใหม่ที่ลงตัวมากกว่าเดิม
Toyota Yaris 2022 เพื่อนซี้โฉมใหม่ที่ลงตัวมากกว่าเดิม

เปิดอ่าน 39,643 ครั้ง
ของพรีเมี่ยมคืออะไร ?
ของพรีเมี่ยมคืออะไร ?

เปิดอ่าน 21,935 ครั้ง
พระนามพระเป็นเจ้าทางศาสนาพราหมณ์
พระนามพระเป็นเจ้าทางศาสนาพราหมณ์
เปิดอ่าน 181,410 ครั้ง
สัตว์ในป่าชายเลน
สัตว์ในป่าชายเลน
เปิดอ่าน 11,360 ครั้ง
กลิ่นหอมทำให้นอนหลับฝันดี
กลิ่นหอมทำให้นอนหลับฝันดี
เปิดอ่าน 23,391 ครั้ง
ลายมือแบบไหนคือ "ลายมือเสน่ห์นิยม"
ลายมือแบบไหนคือ "ลายมือเสน่ห์นิยม"
เปิดอ่าน 19,283 ครั้ง
ตู้เก็บของจำเป็นต้องมีสำหรับโรงเรียนบ้านนอกหรือไม่
ตู้เก็บของจำเป็นต้องมีสำหรับโรงเรียนบ้านนอกหรือไม่

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ