ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการใช้นิทานชุด กินดี อยู่ดี มีสุข เรื่อง “แจมมี่กับนางฟ้าสีเขียว” สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล

รายงานผลการใช้นิทานชุด กินดี อยู่ดี มีสุข เรื่อง “แจมมี่กับนางฟ้าสีเขียว” สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครปฐม ปีการศึกษา 2558 นั้น จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและประเมินคุณภาพนิทานชุด กินดี อยู่ดี มีสุข เรื่อง “แจมมี่กับนางฟ้าสีเขียว” สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 2)ประเมินพฤติกรรมด้านสุขลักษณะนิสัยของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 หลังจัดกิจกรรมด้วยนิทานชุด กินดี อยู่ดี มีสุข เรื่อง “แจมมี่กับนางฟ้าสีเขียว” สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 จากการใช้นิทานชุด กินดี อยู่ดี มีสุข เรื่อง “แจมมี่กับนางฟ้าสีเขียว” สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/5 ที่กำลังศึกษาใน โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 25 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) และมีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา มีดังนี้ 1) นิทานชุด กินดี อยู่ดี มีสุข เรื่อง “แจมมี่กับนางฟ้าสีเขียว” สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 9 เล่ม 2) แบบประเมินพฤติกรรมด้านสุขลักษณะนิสัย จำนวน 20 ข้อ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อนิทานชุด กินดี อยู่ดี มีสุข เรื่อง “แจมมี่กับนางฟ้าสีเขียว” สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ลักษณะของคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ จำนวน 5 ข้อ สามารถนำเสนอผลการวิจัยได้ดังนี้

1) ผลการสร้างและประเมินคุณภาพนิทานชุด กินดี อยู่ดี มีสุข เรื่อง “แจมมี่กับนางฟ้าสีเขียว” สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ในภาพรวมพบว่ามีคุณภาพมากที่สุด เมื่อจำแนกเป็นด้านพบว่า ทุกด้านมีความมีความเหมาะสมมากที่สุด โดยเรียงลำดับได้ดังนี้ ลำดับแรกคือ ด้านเนื้อหา รองลงมาคือ ด้านแผนการจัดประสบการณ์ และลำดับสุดท้ายคือ ด้านองค์ประกอบของนิทาน

2) พฤติกรรมด้านสุขลักษณะนิสัยของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 หลังจัดกิจกรรมด้วยนิทานชุด กินดี อยู่ดี มีสุข เรื่อง “แจมมี่กับนางฟ้าสีเขียว” สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ในภาพรวมพบว่า นักเรียนมีที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีจำนวนร้อยละ 87.56 นักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ มีจำนวนร้อยละ 11.56 และนักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับปรับปรุง มีจำนวนร้อยละ 0.88 เมื่อจำแนกเป็นนิทานแต่ละเล่มมีรายละเอียดดังนี้ เรื่องที่ 1 อาหารวิเศษ (ชื่ออาหารที่มีประโยชน์) นักเรียนมีที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีจำนวนร้อยละ 80.00 นักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ มีจำนวนร้อยละ 16.00 และนักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับปรับปรุง มีจำนวนร้อยละ 4.00 เรื่องที่ 2 ขบวนการรักสุขภาพ (อาหารหลัก 5 หมู่) นักเรียนมีที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีจำนวนร้อยละ 76.00 นักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ มีจำนวนร้อยละ 20.00 และนักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับปรับปรุง มีจำนวนร้อยละ 4.00 เรื่องที่ 3 7 ท่ามหัศจรรย์ (การทำความสะอาดมือที่ถูกวิธี) นักเรียนมีที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีจำนวนร้อยละ 88.00 นักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ มีจำนวนร้อยละ 12.00 และไม่มีนักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับปรับปรุง เรื่องที่ 4 แมงปีศาจ (เวลาที่ควรแปรงฟัน) นักเรียนมีที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีจำนวนร้อยละ 96.00 นักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ มีจำนวนร้อยละ 4.00 และไม่มีนักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับปรับปรุง เรื่องที่ 5 ท่าพิฆาตแมงปีศาจ (การแปรงฟันที่ถูกวิธี) นักเรียนมีที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีจำนวนร้อยละ 80.00 นักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ มีจำนวนร้อยละ 20.00 และไม่มีนักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับปรับปรุง เรื่องที่ 6 แจมมี่ เด็กสะอาด (วิธีการทำความสะอาดร่างกาย) นักเรียนมีที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีจำนวนร้อยละ 92.00 นักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ มีจำนวนร้อยละ 8.00 และไม่มีนักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับปรับปรุง เรื่องที่ 7 ตัวช่วยของแจมมี่ (อุปกรณ์ในการทำความสะอาดร่างกาย) นักเรียนมีที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีจำนวนร้อยละ 100.00 ไม่มีนักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ และไม่มีนักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับปรับปรุง เรื่องที่ 8 สุขาจ๋า... (ห้องน้ำ – ห้องส้วม) นักเรียนมีที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีจำนวนร้อยละ 92.00 นักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ มีจำนวนร้อยละ 8.00 และไม่มีนักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับปรับปรุง เรื่องที่ 9 สุขใจ...ในสุขา.... (การปฏิบัติตนในการใช้ห้องน้ำ – ห้องส้วม) นักเรียนมีที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีจำนวนร้อยละ 94.00 นักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ มีจำนวนร้อยละ 6.00 และไม่มีนักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับปรับปรุง

3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 จากการใช้นิทานชุด กินดี อยู่ดี มีสุข “แจมมี่กับนางฟ้าสีเขียว” สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ในภาพรวม นักเรียน พึงพอใจในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อยังพบว่า นักเรียนพึงพอใจว่านิทานชุดนี้ ช่วยให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนสูงที่สุด โดยนักเรียนพึงพอใจในระดับมาก รองลงมาคือ นิทานชุดนี้ ช่วยให้นักเรียนสนใจในการจัดกิจกรรมของครูมากขึ้นโดยนักเรียนพึงพอใจในระดับมาก ลำดับที่สาม คือ นิทานชุดนี้ ช่วยให้นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อการอ่าน โดยนักเรียนพึงพอใจในระดับมาก ลำดับที่สี่ คือ นิทานชุดนี้ ช่วยให้นักเรียนเข้าใจวิธีการดูแลสุขลักษณะที่ถูกต้อง โดยนักเรียนพึงพอใจในระดับ ส่วนลำดับสุดท้ายคือ นิทานชุดนี้ ช่วยให้นักเรียนชอบอ่านนิทานมากขึ้น โดยนักเรียนพึงพอใจในระดับปานกลาง

โพสต์โดย ต้นข้าว : [6 ม.ค. 2559 เวลา 08:13 น.]
อ่าน [2632] ไอพี : 125.26.109.75
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 55,982 ครั้ง
ความแตกต่างของการทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนกับการวิจัยเชิงวิชาการ
ความแตกต่างของการทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนกับการวิจัยเชิงวิชาการ

เปิดอ่าน 18,854 ครั้ง
5 เทคนิคการจำแบบฉบับ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
5 เทคนิคการจำแบบฉบับ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

เปิดอ่าน 6,553 ครั้ง
จุดยืนของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จุดยืนของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เปิดอ่าน 28,687 ครั้ง
ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า
ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า

เปิดอ่าน 18,422 ครั้ง
ไขข้อข้องใจ เรื่องริดสีดวงทวาร
ไขข้อข้องใจ เรื่องริดสีดวงทวาร

เปิดอ่าน 9,271 ครั้ง
คลิปน่ารัก เด็กชายวัย4ขวบร้องเพลงแบบอินสุดๆ
คลิปน่ารัก เด็กชายวัย4ขวบร้องเพลงแบบอินสุดๆ

เปิดอ่าน 11,769 ครั้ง
ริ้วรอยแตกลายลบได้ด้วยว่านหางจระเข้
ริ้วรอยแตกลายลบได้ด้วยว่านหางจระเข้

เปิดอ่าน 65,688 ครั้ง
ความสำคัญของงานกราฟิก
ความสำคัญของงานกราฟิก

เปิดอ่าน 12,100 ครั้ง
ชมคลิป ตำรวจไทยโชว์เต้นบีบอย งานกีฬากองทัพไทย
ชมคลิป ตำรวจไทยโชว์เต้นบีบอย งานกีฬากองทัพไทย

เปิดอ่าน 10,082 ครั้ง
9 ทริคดี ๆ เพิ่มความจำ อัพสมองให้สดใส
9 ทริคดี ๆ เพิ่มความจำ อัพสมองให้สดใส

เปิดอ่าน 35,760 ครั้ง
กินแอปเปิ้ล ลดไข้
กินแอปเปิ้ล ลดไข้

เปิดอ่าน 15,821 ครั้ง
แก้รอยสิวด้วยน้ำผึ้งและแอปเปิ้ล
แก้รอยสิวด้วยน้ำผึ้งและแอปเปิ้ล

เปิดอ่าน 10,582 ครั้ง
อยากเปรี้ยวอย่างมีคุณค่า ต้องถามหา "จุลินทรีย์"
อยากเปรี้ยวอย่างมีคุณค่า ต้องถามหา "จุลินทรีย์"

เปิดอ่าน 7,776 ครั้ง
ระวัง! ใช้ Wi-Fi ทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ เสี่ยงโดนแฮ็ค
ระวัง! ใช้ Wi-Fi ทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ เสี่ยงโดนแฮ็ค

เปิดอ่าน 77,723 ครั้ง
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแม็คเคลแลนด์
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแม็คเคลแลนด์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 10,065 ครั้ง
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่!! ข้อคิดวันตรุษจีน
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่!! ข้อคิดวันตรุษจีน

เปิดอ่าน 30,546 ครั้ง
พืชกับศิลปะไทยโบราณ
พืชกับศิลปะไทยโบราณ

เปิดอ่าน 15,222 ครั้ง
"จินตนาการ" สำคัญกว่า "ความรู้"
"จินตนาการ" สำคัญกว่า "ความรู้"

เปิดอ่าน 19,431 ครั้ง
ปัจจัยแห่งความล้มเหลว ในการปฏิรูปการศึกษาไทยคืออะไร โดย เพชร เหมือนพันธุ์
ปัจจัยแห่งความล้มเหลว ในการปฏิรูปการศึกษาไทยคืออะไร โดย เพชร เหมือนพันธุ์

เปิดอ่าน 20,791 ครั้ง
5 สิ่งที่มนุษย์ต้องมี ก่อนเป็นส่วนเกินในสังคมหุ่นยนต์
5 สิ่งที่มนุษย์ต้องมี ก่อนเป็นส่วนเกินในสังคมหุ่นยนต์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ