ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะพัฒนาสุขภาพจิต วิชา สุขศึกษา (พ22102) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะพัฒนาสุขภาพจิต วิชา สุขศึกษา (พ22102)

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้รายงาน นายสุวัฒน์ โกมลแมน

โรงเรียน วัดพรหมประสิทธิ์ อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ปีที่ศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะพัฒนาสุขภาพจิต วิชา สุขศึกษา (พ22102) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะพัฒนาสุขภาพจิต วิชา สุขศึกษา (พ22102) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (3) เพื่อเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา สุขศึกษา (พ22102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของนักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะพัฒนาสุขภาพจิตระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน (4) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมฝึกทักษะพัฒนาสุขภาพจิต วิชา สุขศึกษา (พ22102) กับกลุ่มควบคุมที่เรียนโดยการสอนปกติ และ (5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มทดลองที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะพัฒนาสุขภาพจิต วิชา สุขศึกษา (พ22102) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ซึ่งได้มาโดยวิธีเจาะจง(Purposive Sampling) เลือกมา 2 ห้อง ได้แก่นักเรียนชั้น ม.2/1 จำนวน 18 คน และนักเรียนห้อง ม.2/2 จำนวน 18 คน และนำทั้ง 2 ห้องมาจับฉลากเพื่อหากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ซึ่งกลุ่มทดลองได้แก่ นักเรียนชั้น ม.2/1 จำนวน 18 คน และกลุ่มควบคุมได้แก่ นักเรียนห้อง ม.2/2 จำนวน 18 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ (1) ชุดกิจกรรมฝึกทักษะพัฒนาสุขภาพจิต วิชา สุขศึกษา (พ22102) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะพัฒนาสุขภาพจิต (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะสุขภาพจิต และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ t-test

วิเคราะห์ข้อมูลโดย (1) หาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมฝึกทักษะพัฒนาสุขภาพจิต วิชา สุขศึกษา (พ22102) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ 80/80 (2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะพัฒนาสุขภาพจิต วิชา สุขศึกษา (พ22102) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (3) เปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา สุขศึกษา (พ22102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของนักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะพัฒนาสุขภาพจิตระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน (4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมฝึกทักษะพัฒนาสุขภาพจิต วิชา สุขศึกษา (พ22102) กับกลุ่มควบคุมที่เรียนโดยการสอนปกติ และ(5) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มทดลองที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะพัฒนาสุขภาพจิต วิชา สุขศึกษา (พ22102) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผลการศึกษา พบว่า

1. ชุดกิจกรรมฝึกทักษะพัฒนาสุขภาพจิต ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.17 / 84.75 ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80

2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะพัฒนาสุขภาพจิต วิชา สุขศึกษา (พ22102) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ค่าดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับ 0.7460

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา สุขศึกษา (พ22102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของนักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะพัฒนาสุขภาพจิตระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมฝึกทักษะพัฒนาสุขภาพจิต วิชา สุขศึกษา (พ22102) กับกลุ่มควบคุมที่เรียนโดยการสอนปกติ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5. ความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มทดลองที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะพัฒนาสุขภาพจิต วิชา สุขศึกษา (พ22102) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ มีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับมาก ( X-bar= 4.45, S.D.=0.54)

โพสต์โดย Suwat : [12 ม.ค. 2559 เวลา 08:49 น.]
อ่าน [630] ไอพี : 202.29.178.177
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ