ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37

ผู้ประเมิน นายสุริยา พนะสัน

ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา 2557

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนมัธยมป่ากลาง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนมัธยมป่ากลาง ใน 4 ด้าน คือ 1)ประเมินด้านบริบทของโครงการ (Context Evaluation ) 2) ประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ (Input Evaluation )

3) ประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการ(Process Evaluation ) และ 4) การประเมินด้านผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation)โดยผู้ประเมินได้ประยุกต์ใช้รูปแบบCIPP Modelในการประเมินเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินในครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารจำนวน 2 คน, ครูผู้ดำเนินโครงการ จำนวน 36 คน,นักเรียน จำนวน 214 คน, ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 100 คน ,คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 17 คน , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน และคณะกรรมการสภานักเรียนจำนวน 40 คน รวมทั้งสิ้น 422 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนมัธยมป่ากลางแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) และแบบปลายเปิด สถิติที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ การแจกแจงความถี่, ค่าร้อยละ ,ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) ผลการประเมินพบว่า

1.ผลการประเมิน ด้านสภาพบริบทของโครงการ (Context )

ผลการประเมินสภาพบริบท ในด้านความสอดคล้องและความเหมาะสม ของ หลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกิจกรรมของโครงการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนมัธยมป่ากลางตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ,ครูผู้ดำเนินโครงการ,คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมป่ากลางและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมัธยมป่ากลางพบว่า โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ใน ระดับมากที่สุดและเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ,ครูผู้ดำเนินโครงการ,คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมป่ากลางและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมัธยมป่ากลาง ต่อสภาพบริบทของโครงการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในสามลำดับแรกตามลำดับได้แก่ ข้อที่1.โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขมีหลักการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรองลงมาคือข้อที่2.โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขมีหลักการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียนและข้อที่ 10.กิจกรรมทุกกิจกรรมที่ดำเนินตามโครงการเป็นกิจกรรมที่สร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดและอบายมุขและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และผลการประเมินรายข้อทุกข้อผ่านเกณฑ์การประเมิน ในส่วนข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้านบริบทพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าโรงเรียนควรกำหนดนโยบายให้มีความชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตลงในการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ และโรงเรียนควรจัดกิจกรรมที่ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการให้มากขึ้น

2.ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ (Input)

ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนมัธยมป่ากลางเกี่ยวกับความสามารถ,ความเพียงพอของบุคลากร,ความเหมาะสมความเพียงพอของสื่อ เครื่องมือ งบประมาณและระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ,ครูผู้ดำเนินโครงการ,คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมป่ากลางและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมัธยมป่ากลางพบว่า โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดและเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ,ครูผู้ดำเนินโครงการ,คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมป่ากลางและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมัธยมป่ากลาง ต่อปัจจัยนำเข้า (Input)ของโครงการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในสามลำดับแรก ได้แก่ข้อที่1.ผู้บริหารมีการกำหนดทิศทาง เป้าหมาย นโยบายการบริหารโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและท้องถิ่น รองลงมาคือข้อที่2. ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินโครงการสถานศึกษา สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและข้อที่ 11.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินโครงการสถานศึกษา สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข และเมื่อพิจารณารายด้านทั้งสามด้านพบว่า ด้านบุคลากร มีความคิดเห็นอยู่ใน ระดับมากที่สุด ,ด้านสื่อและอุปกรณ์มีความคิดเห็นอยู่ใน ระดับมากและด้านงบประมาณและระยะเวลามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ในส่วนข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้านปัจจัยนำเข้าพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าผู้บริหารต้องมีความสมารถในระดมปัจจัยความร่วมมือในการดำเนินงานจากชุมชนได้อย่างเพียงพอ จะส่งผลให้การดำเนินงานตามโครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น รองลงมาได้แก่ครูต้องกำกับติดตาม ให้คำชี้แนะ นักเรียนตามโครงการห้องเรียนสีขาว เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 12 ประการ และพฤติกรรมทักษะชีวิตของนักเรียน และผู้บริหารควรเน้นระบบการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามโครงการ และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูงในด้านจิตวิทยา การให้คำปรึกษา

3.ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการ (Process)

ผลการประเมินด้านกระบวนการ(Process)เป็นการประเมินความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ,ครูผู้ดำเนินโครงการ , คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมัธยมป่ากลางและคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนมัธยมป่ากลาง ต่อกระบวนการดำเนินงานตามมาตรการของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนมัธยมป่ากลางใน 5 มาตรการและการดำเนินงานตามกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ใน ระดับมากที่สุดและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าความคิดเห็นต่อการดำเนินงานด้านกระบวนการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในสามลำดับแรกได้แก่ ข้อที่1. (มาตรการด้านการป้องกัน) มีแผนงานกิจกรรมการป้องกันที่เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ตามกลุ่มสนใจที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีภูมิคุ้มกันห่างไกลยาเสพติด เช่น กิจกรรมชุมนุม ,กิจกรรม ทูบีนัมเบอร์ วัน , กิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ,กิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด , กิจกรรมทางด้านดนตรี กีฬา เป็นต้นรองลงมาคือข้อที่20. (มาตรการด้านการบริหารจัดการ) มีนโยบายและยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและข้อที่ 28.(กลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่) สถานศึกษาต้องมีระบบข้อมูลการดำเนินงาน 4 ด้าน ได้แก่ ระบบด้านการป้องกันระบบด้านการเฝ้าระวัง ระบบด้านการดูแลช่วยเหลือ และระบบด้านการบริหารจัดการและเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า

1. ด้านการดำเนินงานตามมาตรการ 5 มาตรการของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ภาพรวมทั้ง 5 มาตรการอยู่ใน ระดับมากที่สุดและเมื่อวิเคราะห์ตามรายมาตรการพบว่าความคิดเห็นต่อผลการดำเนินงานตามมาตรการ 5 มาตรการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในสามลำดับแรกได้แก่มาตรการด้านการป้องกันรองลงมาได้แก่มาตรการด้านการเฝ้าระวังและมาตรการด้านการบริหารจัดการ ส่วนมาตรการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดได้แก่ มาตรการด้านการรักษา

2. ด้านการดำเนินงานตามกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ ของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ภาพรวมมอยู่ในระดับ ระดับมากที่สุดและเมื่อวิเคราะห์ตามรายข้อพบว่าความคิดเห็นต่อผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรกได้แก่ ข้อที่ 28. สถานศึกษาต้องมีระบบข้อมูลการดำเนินงาน 4 ด้าน ได้แก่ ระบบด้านการป้องกันระบบด้านการเฝ้าระวัง ระบบด้านการดูแลช่วยเหลือ และระบบด้านการบริหารจัดการ รองลงมาได้แก่ ข้อที่ 30. สถานศึกษาไม่ปกปิดข้อมูล กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้ายาเสพติดและข้อที่ 29. สถานศึกษาต้องมีเครือข่ายการทำงานระหว่างนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ผู้ปกครองผู้นำท้องถิ่นและผู้นำชุมชน

ในส่วนข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้านกระบวนการพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าครูทุกคนต้องดำเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการ ตรวจสอบ และปรับปรุงงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และควรดำเนินงานอย่างจริงจัง รองลงมาได้แก่การดำเนินโครงการควรมีแนวทางการประสานงานกับทุกหน่วยงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ทุกคน ทุกฝ่ายต้องร่วมใจทำงานเป็นทีมคุณภาพเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเยาวชนร่วมกัน และโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข มีควรดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง

3.4 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ ( Product )

3.4.1 ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนต่อคุณภาพการปฏิบัติตนตามพฤติกรรมทักษะชีวิตของนักเรียนในองค์ประกอบ5 ด้านของนักเรียนโรงเรียนมัธยมป่ากลางในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าความเห็นของนักเรียนมีต่อคุณภาพการปฏิบัติตนตามพฤติกรรมทักษะชีวิตของนักเรียนในองค์ประกอบ5 ด้านของนักเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในสามลำดับแรกได้แก่ ข้อที่ 1.รู้ความสนใจ ความถนัด ความสามารถ จุดเด่น จุดด้อยของตนเองและมีการตรวจสอบทบทวนเพื่อปรับปรุงตนเอง รองลงมาได้แก่ ข้อที่ 4.กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมเชิงสร้างสรรค์และมั่นใจในตนเองและข้อที่6.เลือกรับข้อมูลข่าวสารอย่างไตร่ตรองและรู้เท่าทันสังคมที่เปลี่ยนแปลงและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าความคิดเห็นของนักเรียนต่อระดับคุณภาพการปฏิบัติตนตามพฤติกรรมทักษะชีวิตของนักเรียนในองค์ประกอบ5 ด้านของนักเรียนโรงเรียนมัธยมป่ากลางที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในสามลำดับแรกได้แก่ ด้าน การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดรองลงมาได้แก่ ด้านทักษะในการหลีกเลี่ยง ป้องกันภัยอันตรายจากสารเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดและด้านการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคม มีความคิดเห็นอยู่ใน ระดับมาก

3.4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนมัธยมป่ากลางความคิดเห็นของ ผู้บริหาร ,ครูผู้ดำเนินโครงการ, นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมัธยมป่ากลาง ภาพรวมอยู่ในระดับ ระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าความพึงพอใจของผู้บริหาร ,ครูผู้ดำเนินโครงการ, นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมัธยมป่ากลาง ที่มีต่อผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนมัธยมป่ากลาง ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในสามลำดับแรกได้แก่ ข้อที่4.การออกเยี่ยมบ้านและการประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนพ้นจากภัยของยาเสพติด มีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมากที่สุดรองลงมาได้แก่ ข้อที่ 2.การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนทำให้ผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษาได้สร้างความเข้าใจกันเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุตรหลาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ระดับมากที่สุด และ ข้อที่8.ครูมีการกำกับติดตามและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนทำให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ ลดลง สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ระดับมากที่สุด

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการดำเนินงานการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนมัธยมป่ากลางประจำปีการศึกษา 2557 นั้นประสบผลสำเร็จเป็นโครงการที่ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล และตรงกับความต้องการของชุมชน ทั้งผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความร่วมมือร่วมกับทุกเครือข่าย โดยภาพรวมของความพึงพอใจต่อผลการดำเนินโครงการการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนมัธยมป่ากลางอยู่ในระดับมากที่สุดและโรงเรียนได้มีผลงานด้านการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษา สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นประจักษ์

โพสต์โดย สุริยา พนะสัน : [5 ก.พ. 2559 เวลา 11:03 น.]
อ่าน [2902] ไอพี : 118.172.242.160
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ -

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 18,156 ครั้ง
โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์
โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 17,583 ครั้ง
โอเมก้า 3 ใน ปลา ก็มีโทษ
โอเมก้า 3 ใน ปลา ก็มีโทษ

เปิดอ่าน 2,789 ครั้ง
ประโยชน์ของขมิ้นชัน
ประโยชน์ของขมิ้นชัน

เปิดอ่าน 18,617 ครั้ง
อนาคตของระบบการศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์
อนาคตของระบบการศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์

เปิดอ่าน 14,576 ครั้ง
QR CODE คืออะไร
QR CODE คืออะไร

เปิดอ่าน 25,345 ครั้ง
ทำไมดวงอาทิตย์ตอนเช้าหรือตอนเย็นจึงดูดวงใหญ่
ทำไมดวงอาทิตย์ตอนเช้าหรือตอนเย็นจึงดูดวงใหญ่

เปิดอ่าน 15,177 ครั้ง
เทคนิคการตกแต่งบ้านด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้
เทคนิคการตกแต่งบ้านด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้

เปิดอ่าน 8,543 ครั้ง
2 สูตรความงามจากน้ำผึ้ง
2 สูตรความงามจากน้ำผึ้ง

เปิดอ่าน 16,095 ครั้ง
แบ่งเกรดมหาลัย ความรวดร้าวของบัณฑิตจบใหม่
แบ่งเกรดมหาลัย ความรวดร้าวของบัณฑิตจบใหม่

เปิดอ่าน 16,227 ครั้ง
รู้มั้ย… คุณกำลังเสี่ยง เป็นโรคอะไรอยู่
รู้มั้ย… คุณกำลังเสี่ยง เป็นโรคอะไรอยู่

เปิดอ่าน 17,925 ครั้ง
พระลักษมี
พระลักษมี

เปิดอ่าน 10,912 ครั้ง
เคล็ดลับเรียนภาษา ให้ได้ผล
เคล็ดลับเรียนภาษา ให้ได้ผล

เปิดอ่าน 14,769 ครั้ง
ศิลปะและสิ่งแวดล้อม
ศิลปะและสิ่งแวดล้อม

เปิดอ่าน 3,786 ครั้ง
ธุรกิจแบบไหนควรจดสิทธิบัตรทั่วโลก หรือ PCT
ธุรกิจแบบไหนควรจดสิทธิบัตรทั่วโลก หรือ PCT

เปิดอ่าน 29,689 ครั้ง
วิธีปลูก "ต้นหอม" ทานเอง
วิธีปลูก "ต้นหอม" ทานเอง

เปิดอ่าน 5,157 ครั้ง
ตั๋วเครื่องบินไประนอง ดูโปรดี ๆ พร้อมเที่ยวบินราคาถูก
ตั๋วเครื่องบินไประนอง ดูโปรดี ๆ พร้อมเที่ยวบินราคาถูก
เปิดอ่าน 19,409 ครั้ง
คลิปข่าว ขึ้นเงินเดือนครูยกชุด ย้อนหลังถึง 1 ม.ค.55
คลิปข่าว ขึ้นเงินเดือนครูยกชุด ย้อนหลังถึง 1 ม.ค.55
เปิดอ่าน 239,821 ครั้ง
สารปรุงแต่งอาหารและสารพิษในอาหาร
สารปรุงแต่งอาหารและสารพิษในอาหาร
เปิดอ่าน 14,332 ครั้ง
เชื้อรา และผื่นเรื่องต้องระวังเมื่อถึงหน้าร้อน
เชื้อรา และผื่นเรื่องต้องระวังเมื่อถึงหน้าร้อน
เปิดอ่าน 28,136 ครั้ง
มาค้นหาไฟล์ใหญ่ๆในฮาร์ดดิสก์กันเถอะ
มาค้นหาไฟล์ใหญ่ๆในฮาร์ดดิสก์กันเถอะ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ