ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดห

ชื่อเรื่อง รูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง สังกัดกองศึกษา เทศบาลเมืองแพร่

ผู้วิจัย นางจินตนา ทุ่งเก้า

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ปีที่ทำวิจัย 2557 - 2558

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง เทศบาลเมืองแพร่ ซึ่งมีวิธีดำเนินการวิจัย 4 ขั้นตอนดังนี้ 1. ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบโดยการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 15 คน ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรครูที่สอนภาษาอังกฤษ 2. สร้างรูปแบบด้วยการยกร่างรูปแบบ

สร้างคู่มือการตรวจสอบร่างรูปแบบ และตรวจสอบร่างรูปแบบโดยวิธีการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 10 คน ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรครูที่สอนภาษาอังกฤษ พบว่า

รูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง เทศบาลเมืองแพร่ ประกอบด้วย องค์ประกอบด้านกระบวนการบริหาร ซึ่งมีองค์ประกอบย่อยคือ การวางแผน การนำแผนไปปฏิบัติ การติดตามตรวจสอบประเมินผล การายงานงานผลเพื่อการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข ด้านภาระงานมีองค์ประกอบย่อยคือ 1. การพัฒนาหลักสูตร 2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3. การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ 4. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 5. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการมีส่วนร่วม 6. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 7. การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ 8. การวิจัยและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 9. การบริการวิชาการ 10. การนิเทศการจัดการศึกษา 11. การวัดผลและประเมินผล 12. การประกันคุณภาพการศึกษา และ 13. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา

ด้านเป้าหมาย มีองค์ประกอบย่อยคือ คุณภาพผู้เรียนในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง เทศบาลเมืองแพร่ ด้านปัจจัยที่เป็นเงื่อนไขความสำเร็จ มีองค์ประกอบย่อยคือ 1. การสร้างความรู้ความเข้าใจ 2. การสร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญ 3. การส่งเสริมการพัฒนาการมีส่วนร่วมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสาร

การตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการนำรูปแบบไปใช้โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น สอบถามกลุ่มผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง บุคลากรครู และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนการสอน จำนวน 200 คน พบว่า มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการนำรูปแบบไปใช้อยู่ในระดับมาก ในการจัดทำแผน และคู่มือการใช้รูปแบบโดยวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแผนการใช้รูปแบบฯ โครงการ กิจกรรม และเครื่องมือสำหรับใช้ในการวัดและประเมินผล ทดลองใช้และประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง เทศบาลเมืองแพร่ โดยใช้แบบสอบถามศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้รูปแบบ จากผู้บริหารเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรครู บุคลากรฝ่ายสนับสนุนการสอน ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน และผู้แทนชุมชน พบว่า มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และใช้วิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินรูปแบบกับผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน และวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบ O-net รายวิชาภาษาอังกฤษ พบว่า รูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง เทศบาลเมืองแพร่ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสถานศึกษา ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน และผลการทดสอบ O-net รายวิชาภาษาอังกฤษ ที่สูงขึ้น

โพสต์โดย เกียรติสุดา กาศเกษม : [16 ก.พ. 2559 เวลา 12:59 น.]
อ่าน [2174] ไอพี : 110.77.153.208
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 2,363 ครั้ง
กรมอนามัย เผย 6 วิธี ป้องกันโควิด-19 บนรถรับ-ส่งนักเรียน
กรมอนามัย เผย 6 วิธี ป้องกันโควิด-19 บนรถรับ-ส่งนักเรียน

เปิดอ่าน 12,235 ครั้ง
เผยทีเด็ดชนะใจสาวอย่างง่ายที่สุด เล่าเรื่องตลกที่ ตัวเองหน้าแตก
เผยทีเด็ดชนะใจสาวอย่างง่ายที่สุด เล่าเรื่องตลกที่ ตัวเองหน้าแตก

เปิดอ่าน 102,794 ครั้ง
LMS คืออะไร
LMS คืออะไร

เปิดอ่าน 33,969 ครั้ง
มุมกล้องกับช่องว่าง
มุมกล้องกับช่องว่าง

เปิดอ่าน 14,305 ครั้ง
วิธีเช็คไฟฟ้าแบบง่าย ๆ
วิธีเช็คไฟฟ้าแบบง่าย ๆ

เปิดอ่าน 3,210 ครั้ง
เครียดลงกระเพาะ โรคยอดฮิตที่เกิดขึ้นได้กับทุกวัย
เครียดลงกระเพาะ โรคยอดฮิตที่เกิดขึ้นได้กับทุกวัย

เปิดอ่าน 640 ครั้ง
William Herschel (วิลเลียม เฮอร์เชล) : ผู้ค้นพบอินฟราเรด และ ดาวยูเรนัส
William Herschel (วิลเลียม เฮอร์เชล) : ผู้ค้นพบอินฟราเรด และ ดาวยูเรนัส

เปิดอ่าน 30,685 ครั้ง
 ศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้สำหรับการกรอกใบสมัครงาน
ศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้สำหรับการกรอกใบสมัครงาน

เปิดอ่าน 15,613 ครั้ง
จวกยับเนื้อหาวิชาสังคมฯ ม.4-6 ไม่ตรงข้อเท็จจริง
จวกยับเนื้อหาวิชาสังคมฯ ม.4-6 ไม่ตรงข้อเท็จจริง

เปิดอ่าน 9,688 ครั้ง
อยากเปรี้ยวอย่างมีคุณค่า ต้องถามหา "จุลินทรีย์"
อยากเปรี้ยวอย่างมีคุณค่า ต้องถามหา "จุลินทรีย์"

เปิดอ่าน 18,031 ครั้ง
เหงื่อบอกโรค
เหงื่อบอกโรค

เปิดอ่าน 29,191 ครั้ง
4 ทักษะสมองแห่งอนาคตที่ลูกต้องมี
4 ทักษะสมองแห่งอนาคตที่ลูกต้องมี

เปิดอ่าน 12,347 ครั้ง
ชมคลิป เด็ก ป.5 ท่องบทอาขยานไพเราะสุด ๆ ฟังแล้วทึ่ง
ชมคลิป เด็ก ป.5 ท่องบทอาขยานไพเราะสุด ๆ ฟังแล้วทึ่ง

เปิดอ่าน 24,149 ครั้ง
ทิศหก
ทิศหก

เปิดอ่าน 10,602 ครั้ง
4 วิธีแก้เมาแบบฉับพลัน ด้วยตัวเอง
4 วิธีแก้เมาแบบฉับพลัน ด้วยตัวเอง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 8,031 ครั้ง
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

เปิดอ่าน 13,978 ครั้ง
ชาวเน็ตชื่นชมมาก วงดนตรีเด็ก ร.ร.เล็กในทุ่งกว้าง
ชาวเน็ตชื่นชมมาก วงดนตรีเด็ก ร.ร.เล็กในทุ่งกว้าง

เปิดอ่าน 35,687 ครั้ง
ทำไม "บาแก็ตต์" หรือ "ขนมปังฝรั่งเศส" จึงทำเป็นแท่งยาว?
ทำไม "บาแก็ตต์" หรือ "ขนมปังฝรั่งเศส" จึงทำเป็นแท่งยาว?

เปิดอ่าน 12,451 ครั้ง
ประโยชน์ของเครื่องทำน้ำอุ่น
ประโยชน์ของเครื่องทำน้ำอุ่น

เปิดอ่าน 11,389 ครั้ง
เสียงประทัดส่งผลกระทบผู้ป่วย "โรคหัวใจ-ความดันโลหิต"
เสียงประทัดส่งผลกระทบผู้ป่วย "โรคหัวใจ-ความดันโลหิต" เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ