ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
เผยแพร่ผลงาน Best Practice กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของเล่นเลียนเสียงจักจั่น

เผยแพร่ผลงาน Best Practice กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

1. ชื่อผลงาน : กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ “ของเล่นเลียนเสียงจักจั่น”

2. ชื่อผู้นำเสนอผลงาน: นางสาวปิยะดา ศรีอินทร์สุทธิ์ ตำแหน่ง ครู

นางสาวศิรินทรา ด้วงเหม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ที่อยู่ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2

3. หลักการเหตุผล/ความเป็นผล

ตามที่รัฐบาลได้มอบนโยบายให้กับกระทรวงศึกษาธิการให้มีการปรับลดเวลาเรียนของเด็กให้น้อยลง เป็นการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาปรับลดชั่วโมงเรียนของบางวิชาให้น้อยลง แต่ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักที่เด็ก ๆ ควรเรียนรู้ ซึ่งทางโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย เล็งเห็นความสำคัญของนโยบาย จึงเข้าร่วมเป็นโรงเรียนนำร่อง และเริ่มจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยในแต่ละระดับชั้นมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายที่สอดคล้องกับหมวดกิจกรรมตามแนวทางการจัดกิจกรรม ซึ่งระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไว้ทั้ง 3 หมวด เพื่อพัฒนานักเรียนให้ครบทั้ง ด้านความคิด ด้านการลงมือปฏิบัติ และด้านสุขภาพ จึงต้องมีการออกแบบกิจกรรมที่สนุกสนานและให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ เพราะเด็กชอบการเรียนรู้ผ่านการเล่น

กิจกรรม ของเล่นเลียนเสียงจักจั่น เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด การทำงาน การแก้ไขปัญหาภายใต้คุณธรรม และสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่สำคัญนักเรียนเกิดความสุขและสามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

4. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการทำของเล่นทางวิทยาศาสตร์ (ของเล่นเลียนเสียงจักจั่น )ด้วยตนเอง

2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการเกิดเสียงตามหลักการทางวิทยาศาสตร์

3. เพื่อให้นักเรียนรู้และตระหนักถึงการนำสิ่งของที่เหลือใช้มากทำให้ประโยชน์ใหม่ได้

4. เพื่อให้นักเรียนเชื่อมโยงองค์ความรู้ในการทำกิจกรรมเข้ากับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. เพื่อให้นักเรียนมีสุขต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างของเล่นทางวิทยาศาสตร์

5. แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การจัดกิจกรรมได้นำแนวคิดของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่งผลให้คนในยุคศตวรรษที่ 21 จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะที่เพิ่มเติมจากคนในศตวรรษที่ 20 และ 19 โดยเครือข่าย P21 เห็นว่า เด็กและเยาวชนจำเป็นต้องมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ซึ่งมีองค์ประกอบคือ 3R4C คือ 3 R ได้แก่ Reading (การอ่าน), การเขียน(Writing) และ คณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ 4C ได้แก่ Critical Thinking (การคิดวิเคราะห์) , Communication (การสื่อสาร), Collaboration (การร่วมมือ) และ Creativity (ความคิดสร้างสรรค์) รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่ และได้นำกระบวนการเทคโนโลยี เป็นขั้นตอนการทำงานเพื่อสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการของมนุษย์ กระบวนการเทคโนโลยี ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้

1. กำหนดปัญหาหรือความต้องการ (Identify the problem)

2. รวบรวมข้อมูล (Information gathering)

3. เลือกวิธีการ (Selection)

4. ออกแบบและปฏิบัติการ (Design and making)

5. ทดสอบ (Testing)

6. ปรับปรุงแก้ไข (Modification and improvement)

7. ประเมินผล (Assessment)

6. การดำเนินงาน/กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติ

การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมของเล่นเลียนเสียงจักจั่น เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมโดยการลงมือทำ ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ การเตรียมอุปกรณ์ การแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทำให้นักเรียนได้เกิดทักษะในการทำงาน ภายใต้การมีคุณธรรม และเกิดองค์ความรู้ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย การงานอาชีพและเทคโนโลยีสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

7. แผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ระยะที่ 1 ประชุม วางแผน และรวมรวมข้อมูล การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ร่วมกันของคณะครู

ระยะที่ 2 ชี้แจงนโยบายกับผู้ปกครองและนักเรียนทราบ

ระยะที่ 3 ปฏิบัติตามแผนกิจกรรมที่ได้วางไว้

ระยะที่ 4 ประเมินความพึงพอใจเพื่อปรับปรุงในกิจกรรมต่อไป

8. ผลการปฏิบัติงาน

จากการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การทำของเล่นเลียนเสียงจักจั่น พบว่า นักเรียนได้เรียนรู้และมีความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิตผ่านการทำงานกลุ่ม โดยครูใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี นักเรียนได้พัฒนาสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในกระบวนการทำงาน ภายใต้คุณธรรมประจำโรงเรียนที่ร่วมกันกำหนด ได้แก่ “ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” และนักเรียนมีความสุขในการเรียน

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดกิจกรรม “ของเล่นเลียนเสียง จักจั่น”

ผู้ปกครอง จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำแนก จำแนกตามความสัมพันธ์กับนักเรียน ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นบิดา-มารดา จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 76.70 พี่ จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 และปู่-ย่า จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.30

จากการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อต่อการจัดกิจกรรม “ของเล่นเลียนเสียง จักจั่น” โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.21,  = 0.82) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีข้อที่ในระดับมากที่สุด 3 ข้อ โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ข้อที่ 5 คือ นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นกับกิจกรรม ( = 4.53,  = 0.68) รองลงมา ได้แก่ ข้อที่ 4 คือ ผลงานหรือชิ้นงานช่วยส่งเสริมความรู้ และทักษะการทำงานของนักเรียน ( = 4.40,  = 0.67) และข้อที่ 3 คือ ได้ร่วมชื่นชมกับผลงานหรือชิ้นงานของนักเรียน ( = 4.20,  = 0.76) ตามลำดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด และ ข้อที่ 2 คือ มีส่วนร่วมในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้แก่นักเรียน( = 3.90,  = 1.12)

9. ปัจจัยที่ทำให้วิธีการประสบผลสำเร็จ

- ด้านการบริหารจัดการ ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

- ด้านการจัดการเรียนการสอน คณะครูมีความสามัคคี นำการจัดประสบการณ์ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง

- ด้านสื่อ และเทคโนโลยี จัดหาสื่อได้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก

- ด้านการประสานชุมชน ได้รับความร่วมมือในการจัดประสบการณ์ส่งเสริมการเรียนรู้เช่น เป็นการเผยแพร่ผลงาน การสัมภาษณ์ผู้ปกครอง

10. บทเรียนที่ได้รับ

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ สมรรถนะที่สำคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตลอดจนการใช้

กระบวนการทางเทคโนโลยีการทำงานส่งผลให้มีทักษะพื้นฐานที่สำคัญในศตวรรษที่ 21

โพสต์โดย ปีโป้ : [19 ก.พ. 2559 เวลา 20:53 น.]
อ่าน [3011] ไอพี : 101.109.217.90
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,297 ครั้ง
การปลูกต้นไม้ตามทิศ
การปลูกต้นไม้ตามทิศ

เปิดอ่าน 18,295 ครั้ง
ข่าวดีผู้ชอบดื่ม "ชา" ไม่ใช่แค่ดื่มเท่ห์ๆ แต่ดีต่อสุขภาพ
ข่าวดีผู้ชอบดื่ม "ชา" ไม่ใช่แค่ดื่มเท่ห์ๆ แต่ดีต่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 9,699 ครั้ง
เปิดผลวิจัยคนไทยติดแชต กระทบงาน-การเรียนหนัก
เปิดผลวิจัยคนไทยติดแชต กระทบงาน-การเรียนหนัก

เปิดอ่าน 15,341 ครั้ง
ย้อนดูโปรแกรมแชท 22 ปีที่แล้ว จนถึงอวสาน "MSN"
ย้อนดูโปรแกรมแชท 22 ปีที่แล้ว จนถึงอวสาน "MSN"

เปิดอ่าน 10,395 ครั้ง
ผงะนมเสียผุดก๊าซพิษร้ายเทียบเท่า"ควันรถ"
ผงะนมเสียผุดก๊าซพิษร้ายเทียบเท่า"ควันรถ"

เปิดอ่าน 9,700 ครั้ง
น้ำซุป เมนูเด็ดรักษาสุขภาพ
น้ำซุป เมนูเด็ดรักษาสุขภาพ

เปิดอ่าน 67,775 ครั้ง
การจัดรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางอาชีพในหลักสูตรสถานศึกษา
การจัดรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางอาชีพในหลักสูตรสถานศึกษา

เปิดอ่าน 13,415 ครั้ง
ยิงปืนขึ้นฟ้า อายุความกี่ปี ?
ยิงปืนขึ้นฟ้า อายุความกี่ปี ?

เปิดอ่าน 96,602 ครั้ง
20 บุคคลสำคัญของไทยที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก
20 บุคคลสำคัญของไทยที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

เปิดอ่าน 8,393 ครั้ง
Google Wave ของเล่นใหม่จากูเกิ้ล
Google Wave ของเล่นใหม่จากูเกิ้ล

เปิดอ่าน 10,258 ครั้ง
ความลับของกลดึงกระต่ายออกมาจากหมวก
ความลับของกลดึงกระต่ายออกมาจากหมวก

เปิดอ่าน 183,734 ครั้ง
ระดับชั้นความลับและความเร็วของหนังสือราชการ
ระดับชั้นความลับและความเร็วของหนังสือราชการ

เปิดอ่าน 15,288 ครั้ง
สมุนไพร "เบญจอำมฤตย์" รักษามะเร็งตับราคาพุ่ง
สมุนไพร "เบญจอำมฤตย์" รักษามะเร็งตับราคาพุ่ง

เปิดอ่าน 22,706 ครั้ง
สูตรการคำนวณระดับความสำเร็จ กรณีข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี
สูตรการคำนวณระดับความสำเร็จ กรณีข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี

เปิดอ่าน 128,300 ครั้ง
ศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 10,328 ครั้ง
เตือนภัยมัลแวร์อาจโจมตีเว็บไซต์ได้
เตือนภัยมัลแวร์อาจโจมตีเว็บไซต์ได้

เปิดอ่าน 13,453 ครั้ง
ระวัง! ของกินเล่นพลังงานสูง
ระวัง! ของกินเล่นพลังงานสูง

เปิดอ่าน 10,745 ครั้ง
เชื่อไหมว่าเรามียาดีประจำบ้าน ก็เกลือที่อยู่ในครัวนี่เอง
เชื่อไหมว่าเรามียาดีประจำบ้าน ก็เกลือที่อยู่ในครัวนี่เอง

เปิดอ่าน 25,259 ครั้ง
เทคนิคภาษาอังกฤษ
เทคนิคภาษาอังกฤษ

เปิดอ่าน 6,751 ครั้ง
เข้าใจนวัตกรรม การศึกษาฟินแลนด์
เข้าใจนวัตกรรม การศึกษาฟินแลนด์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ