ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ “ตกปลามาตราตัวสะกด”

1. ชื่อผลงาน : กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ “ตกปลามาตราตัวสะกด”

2. ชื่อผู้นำเสนอผลงาน: นางสาวจันทร์จิรา รุ่งศรี ตำแหน่ง ครู

ที่อยู่ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2

3. หลักการเหตุผล/ความเป็นผล

ตามที่รัฐบาลได้มอบนโยบายให้กับกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีการปรับลดเวลาเรียนของนักเรียนให้น้อยลง เป็นการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาปรับลดชั่วโมงเรียนของบางวิชาให้น้อยลง แต่ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักที่นักเรียนควรเรียนรู้ ซึ่งทางโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ได้เล็งเห็นความสำคัญของนโยบาย เป็นโรงเรียนนำร่อง และเริ่มจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ในภาคเรียนที่ 2 โดยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้จัด กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อพัฒนานักเรียนให้ครบทั้ง ด้านความคิด ด้านการลงมือปฏิบัติ และด้านสุขภาพ จึงต้องมีการออกแบบกิจกรรมที่สนุกสนานและให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ เพราะนักเรียนชอบการเรียนรู้ผ่านการเล่นมากกว่าการบรรยาย

กิจกรรม ตกปลามาตราตัวสะกด เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ การวางแผน การแก้ไขปัญหาภายใต้คุณธรรม และสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่สำคัญนักเรียนเกิดความสุข สนุกกีบการเรียนรู้และสามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

4. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตราตัวสะกด

2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการสื่อสาร โดยการฟัง พูด อ่าน และเขียน

3. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์ และทักษะการทำงานกลุ่ม

4. เพื่อให้นักเรียนมีความสุขในการทำกิจกรรมกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

5. แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การจัดกิจกรรมได้นำแนวคิดของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่งผลให้คนในยุคศตวรรษที่ 21 จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะที่เพิ่มเติมจากคนในศตวรรษที่ 20 และ 19 โดยเครือข่าย P21 เห็นว่า เด็กและเยาวชนจำเป็นต้องมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และตามหลักการเรียนรู้ตามหลักทฤษฎีการเรียนรู้ เบนจามิน บลูม ด้านด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ด้านจิตพิสัย (Affective Domain) และด้านทักษะพิสัย(Psychomotor Domain) โดยยึดหลักการปฏิบัติตามขั้นตอนการเรียนรู้ของทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม (Constructivism) สำหรับการจัดการเรียนรู้

6.การดำเนินงาน/กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติ

การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรม ตกปลามาตราตัวสะกด เป็นการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ที่ให้นักเรียนเปรียบเสมือนการทบทานการเรียนรู้ที่นักเรียนได้เรียนรู้มาแล้วในห้องเรียน โดยให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมโดยการลงมือทำด้วยตนเอง โดยมีคุณครูคอยช่วยเหลือและชี้แนะเท่านั้น เริ่มตั้งแต่นักเรียนแบ่งงานกันทำ การลงมือทำกิจกรรม การคิดและหาคำสำหรับคำตามมาตราตัวสะกด การแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทำให้นักเรียนได้เกิดทักษะในการทำงาน ภายใต้การมีคุณธรรม และเกิดองค์ความรู้ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งกิจกรรมตกปลามาตราตัวสะกด จะทำให้นักเรียนเกิดกระบวนการพัฒนา ดังนี้

ด้านความรู้

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

- เรียนรู้คำตามมาตราตัวสะกด

- การแยกจำแนกกลุ่มคำ

- ทักษะการเขียน

- การแต่งประโยค

- การสื่อสารที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจในความหมาย

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

- เรียนรู้เกี่ยวกับจำนวนตัวเลข

- การแก้ปัญหา

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กระบวนการกลุ่ม

- ระบุปัญหา โดยระบุปัญหาว่าเราจะทำอย่างไรให้ได้อุปกรณ์ในการจำปลาให้มากที่สุด

- ตั้งสมมุฐาน หาแนวทางในการดำเนินการ โดยการคาดคะเน

- รวบรวมข้อมูล/ลงมือปฏิบัติ โดยการช่วยกันแยกคำตามมาตราตัวสะกดว่าได้คำว่าอะไรบ้าง

- วิเคราะห์ข้อมูล โดยการนำคำมาเขียนแยกประเภทตามมาตราตัวสะกด และแต่งประโยค

- สรุปผล โดยการให้นักเรียนออกมานำเสนอและอภิปรายหน้าห้อง

-

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- การอนุรักษ์ธรรมชาติ

- ความสามัคคี

- ความซื่อสัตย์

สมรรถนะ

ความสามารถในการคิด - การคิดการคำตอบ

- การคิดวิเคราะห์

- การแต่งประโยค

ความสามารถในการแก้ปัญหา - การคิดหาคำตอบ

- ปรับปรุงตามคำชี้แนะ

ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต - กระบวนการกลุ่ม

- การร่วมมือกันทำ

- การชื่นชมผลงาน

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี - การใช้สื่อ

- การแสวงหาความรู้เพิ่ม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

มุ่งมั่นในการทำงาน ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในการทำกิจกรรมและเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของคน

จิตสาธารณะ ความช่วยเหลือซึ่งกัน

ใฝ่เรียนรู้ ตั้งใจทำกิจกรรม แสดงความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุ่ม การค้นคว้าหาความรู้เพิ่มจากหนังสือ และการอภิปรายกับเพื่อน

มีวินัย ปฏิบัติตามข้อตกลง มีระเบียบ

ความซื่อสัตย์ ซื่อสัตย์ต่อตนเอง และเพื่อนร่วมกิจกรรม

อยู่อย่างพอเพียง เรียนรู้การมีเหตุผล และความพอประมาณ

รักความเป็นไทย เรียนรู้ตามวิถีชาวบ้านในการจับสัตว์น้ำ

ตารางวิเคราะห์

ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับหมวด/กลุ่มกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

กิจกรรมที่

หมวดที่ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2 √

√ √ - √

3 √ - √ √

4 √ - - √

จากตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับหมวด/กลุ่มกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”เรื่องตกปลามาตราตัวสะกด นักเรียนสัมพันธ์กับหลายกิจกรรมการเรียนรู้แต่ที่เน้นคือ หมวดที่ 2 กิจกรรมที่ 4 พัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร

ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

3R 4C

1 2 3 1 2 3 4

√

√

√ √ √ √

√

จากตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมตกปลามาตราตัวสะกด สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียน ในด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3R และ 4C ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 3R ได้แก่ Reading (การอ่าน), การเขียน(Writing) คณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ 4C ได้แก่ Critical Thinking – การคิดวิเคราะห์ , C ommunication - การสื่อสาร

Collaboration - การร่วมมือ และ Creativity – ความคิดสร้างสรรค์ โดยเน้นทางด้านการอ่าน การเขียน และการร่วมมือ ในการทำกิจกรรม และยังส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะชีวิตให้กับนักเรียนอีกด้วย

7. แผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ระยะที่ 1 ประชุม วางแผน และรวมรวมข้อมูล การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ร่วมกันของคณะครู

ระยะที่ 2 ชี้แจงนโยบายกับผู้ปกครองและนักเรียนทราบ

ระยะที่ 3 ปฏิบัติตามแผนกิจกรรมที่ได้วางไว้

ระยะที่ 4 ประเมินความพึงพอใจเพื่อปรับปรุงในกิจกรรมต่อไป

8. ผลการปฏิบัติงาน

จากการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตกปลามาตราตัวสะกด พบว่า นักเรียนได้เรียนรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดผ่านการทำงานกลุ่ม ผ่านการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน โดยครูใช้กระบวนการเล่นเกม นักเรียนได้พัฒนาสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในกระบวนการทำงาน ภายใต้คุณธรรมประจำโรงเรียนที่ร่วมกันกำหนด ได้แก่ “ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” และนักเรียนมีความสุขในการเรียน

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรม “ตกปลามาตราตัวสะกด”

จากการทำกิจกรรมสามารถประเมินการจัดกิจกรรมจากความพึงพอใจของนักเรียนในการร่วมกิจกรรม นักเรียน ร้อยละ 100 ชอบการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ในระดับมาก และจากการประเมิน ผลงานนักเรียนเป็นกลุ่ม ด้านการสะกดคำตามมาตราตัวสะกด ร้อยละ 95 อยู่ในระดับดี ร้อยละ 5 อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการแต่งประโยค ร้อยละ 90 อยู่ในระดับดี ร้อยละ 10 อยู่ในระดับ ปานกลาง

9. ปัจจัยที่ทำให้วิธีการประสบผลสำเร็จ

- ด้านการบริหารจัดการ ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

- ด้านการจัดการเรียนการสอน คณะครูสามารถนำการจัดประสบการณ์ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง

- ด้านสื่อ และเทคโนโลยี จัดหาสื่อได้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก

- ด้านการประสานชุมชน ได้รับความร่วมมือในการจัดประสบการณ์ส่งเสริมการเรียนรู้เช่น เป็นการ

เผยแพร่ผลงาน การสัมภาษณ์ผู้ปกครอง

10. บทเรียนที่ได้รับ

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ สมรรถนะที่สำคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตลอดจนการใช้

ทักษะกระบวนการในการทำงานส่งผลให้มีทักษะพื้นฐานที่สำคัญในศตวรรษที่ 21

โพสต์โดย Chanji : [28 ก.พ. 2559 เวลา 14:01 น.]
อ่าน [3493] ไอพี : 182.232.7.245
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,459 ครั้ง
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

เปิดอ่าน 49,924 ครั้ง
ต้นสาคู
ต้นสาคู

เปิดอ่าน 13,608 ครั้ง
ตัวอย่างภาพถ่าย จากกล้องของ iPhone 5
ตัวอย่างภาพถ่าย จากกล้องของ iPhone 5

เปิดอ่าน 16,254 ครั้ง
การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

เปิดอ่าน 11,551 ครั้ง
แบคทีเรียกินเนื้อคน แพทย์แนะล้างแผลฆ่าเชื้อโรคทันที หากถูกก้างปลาตำ
แบคทีเรียกินเนื้อคน แพทย์แนะล้างแผลฆ่าเชื้อโรคทันที หากถูกก้างปลาตำ

เปิดอ่าน 18,347 ครั้ง
สุดยอด 5 ผลไม้บำรุงเลือด
สุดยอด 5 ผลไม้บำรุงเลือด

เปิดอ่าน 10,338 ครั้ง
จิบเครื่องดื่มให้ถูกจังหวะ ก็แก้ปัญหาสุขภาพได้
จิบเครื่องดื่มให้ถูกจังหวะ ก็แก้ปัญหาสุขภาพได้

เปิดอ่าน 10,151 ครั้ง
พสกนิกร..สุดปีติ ในหลวงทรงโบกพระหัตถ์ จาก รพ.ศิริราช
พสกนิกร..สุดปีติ ในหลวงทรงโบกพระหัตถ์ จาก รพ.ศิริราช

เปิดอ่าน 10,485 ครั้ง
นั่งให้ถูกท่า หน้าคอมพิวเตอร์
นั่งให้ถูกท่า หน้าคอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 14,952 ครั้ง
10 โรคเรื้อรังของคนวัย 40 อัพ
10 โรคเรื้อรังของคนวัย 40 อัพ

เปิดอ่าน 17,152 ครั้ง
ดวงจันทร์ (Moon)
ดวงจันทร์ (Moon)

เปิดอ่าน 36,652 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 11 การนับประตู
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 11 การนับประตู

เปิดอ่าน 26,504 ครั้ง
ยก "ครู" เป็นอาชีพทรงเกียรติ เด็กจึงจะเรียนเก่ง ตอน1
ยก "ครู" เป็นอาชีพทรงเกียรติ เด็กจึงจะเรียนเก่ง ตอน1

เปิดอ่าน 46,106 ครั้ง
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือน

เปิดอ่าน 11,654 ครั้ง
อาหารที่ทำให้ดูสวย
อาหารที่ทำให้ดูสวย

เปิดอ่าน 57,739 ครั้ง
รับชมย้อนหลังการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference "พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"
รับชมย้อนหลังการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference "พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"
เปิดอ่าน 25,559 ครั้ง
คู่มือการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ กศจ.(เอกสารประกอบการประชุม VDO Conference)
คู่มือการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ กศจ.(เอกสารประกอบการประชุม VDO Conference)
เปิดอ่าน 13,735 ครั้ง
น้ำนมถั่วเหลือง ช่วยผิวสวย-หุ่นดี จายภายใน
น้ำนมถั่วเหลือง ช่วยผิวสวย-หุ่นดี จายภายใน
เปิดอ่าน 8,747 ครั้ง
พบกล้องโทรทรรศน์
พบกล้องโทรทรรศน์'ไอสไตน์'ที่หายสาบสูญไปนาน
เปิดอ่าน 16,841 ครั้ง
จัดฮวงจุ้ย . . . รับโชคปี 52 สู้วัวกระทิงเลือด
จัดฮวงจุ้ย . . . รับโชคปี 52 สู้วัวกระทิงเลือด

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ