ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ประเมิน นางบุรีรัตน์ ชวนงูเหลือม

โรงเรียน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อประเมินโครงการระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และ ด้านผลผลิต (2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 10 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 15 คน นักเรียน จำนวน 120 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 120 คน ในปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม รวม 265 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม และประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา

1. ผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม สังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยแยกเป็นรายด้านดังนี้

1.1 ด้านสภาพแวดล้อม ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( = 4.15) พบว่า ความต้องการจำเป็นของโครงการ ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก( = 4.12) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครอบครัวไม่มีเวลาดูแลใกล้ชิด อบรมสั่งสอน ( = 4.67) ข้อที่ค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ นักเรียนมีสุขภาพจิตใจไม่สมบูรณ์ ( = 3.23) ความเป็นไปได้ของโครงการ ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก( = 4.22) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนใช้รูปแบบในการจัดโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เหมาะสมกับสภาพโรงเรียน ( = 4.57) ข้อที่ค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบสังคมรอบ ๆ โรงเรียนและชุมชน เพื่อให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ( = 3.57) และ วัตถุประสงค์ของโครงการ ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( = 4.11) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน ( = 4.53) ข้อที่ค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด มีความเป็นเหตุเป็นผลในการปฏิบัติงาน ( = 3.57)

1.2 ด้านปัจจัยนำเข้า ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก( = 4.14) พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารโรงเรียนให้ความสำคัญและเป็นผู้นำในการอำนวยการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และ โรงเรียนมีงบประมาณสนับสนุนจากโรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัดเพียงพอ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.70) ข้อที่ค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ผู้ปกครองนักเรียนมีเวลาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( = 3.73)

1.3 ด้านกระบวนการ ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( = 4.37) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) โดยครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน และ ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านทุกคน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.70) ข้อที่ค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( = 3.91)

1.4 ด้านผลผลิตของโครงการ ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( = 4.21) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมีความมั่นคงทางอารมณ์และมีความมั่นใจกล้าและแสดงออก มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.60) ข้อที่ค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามหลักสูตรทุกรายวิชา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.47)

2. ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม พบว่า ความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล

2.1 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ทางด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.52)

2.2 ด้านการคัดกรองนักเรียน พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ทางด้านด้านการคัดกรองนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.17)

2.3 ด้านการส่งเสริมนักเรียน พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ทางด้านการส่งเสริมนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.26)

2.4 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ทางด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.14)

2.5 ด้านการส่งต่อ พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ทางด้านการส่งต่อ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.61)

โพสต์โดย ผอ.บุรีรัตน์ : [1 มี.ค. 2559 เวลา 10:31 น.]
อ่าน [2264] ไอพี : 122.154.147.70
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,877 ครั้ง
สมุนไพรน่ารู้
สมุนไพรน่ารู้

เปิดอ่าน 11,883 ครั้ง
สิ่งดีๆ ที่ซ่อนอยู่ใน แก้วมังกร
สิ่งดีๆ ที่ซ่อนอยู่ใน แก้วมังกร

เปิดอ่าน 16,250 ครั้ง
ชวนคนไทยร่วมใจ ปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวง
ชวนคนไทยร่วมใจ ปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวง

เปิดอ่าน 72,975 ครั้ง
เทคนิคการแรเงาน้ำหนัก
เทคนิคการแรเงาน้ำหนัก

เปิดอ่าน 8,571 ครั้ง
คนนอนกรนไม่ต้องกลัวเป็นโรคหัวใจไม่เกี่ยวพันกับโรคหัวใจและหลอดเลือด
คนนอนกรนไม่ต้องกลัวเป็นโรคหัวใจไม่เกี่ยวพันกับโรคหัวใจและหลอดเลือด

เปิดอ่าน 46,783 ครั้ง
ว่าด้วยเรื่อง ป.โทวิชาชีพครู
ว่าด้วยเรื่อง ป.โทวิชาชีพครู

เปิดอ่าน 7,943 ครั้ง
พัฒนาไปไกล! อังกฤษตั้งทีมวิจัยศึกษา 5G แล้ว
พัฒนาไปไกล! อังกฤษตั้งทีมวิจัยศึกษา 5G แล้ว

เปิดอ่าน 22,373 ครั้ง
ครูทึ่ง ! เด็กป.1 ฝีมือบรรเจิด วาดภาพสวยเกินวัย-ความจำดีเลิศ
ครูทึ่ง ! เด็กป.1 ฝีมือบรรเจิด วาดภาพสวยเกินวัย-ความจำดีเลิศ

เปิดอ่าน 16,528 ครั้ง
เชื่อทางช้างเผือก มีดาวเหมือนโลกนับร้อยดวง
เชื่อทางช้างเผือก มีดาวเหมือนโลกนับร้อยดวง

เปิดอ่าน 1,615 ครั้ง
Toyota Yaris 2022 เพื่อนซี้โฉมใหม่ที่ลงตัวมากกว่าเดิม
Toyota Yaris 2022 เพื่อนซี้โฉมใหม่ที่ลงตัวมากกว่าเดิม

เปิดอ่าน 32,366 ครั้ง
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2555
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2555

เปิดอ่าน 9,620 ครั้ง
12 วิธีแก้เซ็ง
12 วิธีแก้เซ็ง

เปิดอ่าน 10,178 ครั้ง

'17 ท่านวดง่ายๆ' ช่วยลูกน้อย 'ผ่อนคลาย-สุขภาพดี'

เปิดอ่าน 20,830 ครั้ง
ปลูกข่าข้างบ่อปลา สร้างรายได้ถึง 400,000 บาท/ไร่
ปลูกข่าข้างบ่อปลา สร้างรายได้ถึง 400,000 บาท/ไร่

เปิดอ่าน 13,673 ครั้ง
Timeline เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนเครือข่าย ของโรงเรียนดีใกล้บ้าน
Timeline เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนเครือข่าย ของโรงเรียนดีใกล้บ้าน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 16,891 ครั้ง
เป็ดบาบารี่
เป็ดบาบารี่

เปิดอ่าน 18,000 ครั้ง
มือถือและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กควรอยู่ในห้องเรียนหรือไม่? โดย : ทีปกร วุฒิพิทยามงคล
มือถือและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กควรอยู่ในห้องเรียนหรือไม่? โดย : ทีปกร วุฒิพิทยามงคล

เปิดอ่าน 14,188 ครั้ง
ทำไมหนังสือที่เก็บไว้นาน ๆ กระดาษมักกลายเป็นสีเหลือง
ทำไมหนังสือที่เก็บไว้นาน ๆ กระดาษมักกลายเป็นสีเหลือง

เปิดอ่าน 15,886 ครั้ง
Supernova : ซูเปอร์โนวา, มหานวดารา
Supernova : ซูเปอร์โนวา, มหานวดารา

เปิดอ่าน 10,814 ครั้ง
6 ตำรับธรรมชาติ เพื่อผิวสวยใส ไร้สารเคมี
6 ตำรับธรรมชาติ เพื่อผิวสวยใส ไร้สารเคมี เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ