ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ชื่อผลงานวิจัยการพัฒนาโมเดลการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดขั้นสูง

วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผู้วิจัย นางรองรัตน์ วรสาร

ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มัวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้มัลติมิเดียที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ และการคิดขั้นสูงของผู้เรียน 2) ศึกษาการคิดขั้นสูงของผู้เรียนที่เรียนด้วยโมเดลการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเมื่อเรียนด้วยโมเดล การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน และ 4) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยโมเดลการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 โรงเรียนบัวขาว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 45 คน รูปแบบการวิจัย คือ การวิจัยเชิงพัฒนา (Developmental Research ) โดยแบ่งการดำเนินการวิจัยเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 1) การพัฒนาโมเดล 2) การตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดล และ 3) การใช้โมเดล ได้เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการคิดขั้นสูงด้วยการวิเคราะห์โปรโตคอล (Protocol Analysis) รวมทั้งเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1) ผลการออกแบบและพัฒนาโมเดลการสร้างความรู้ที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ และการคิด

ขั้นสูง พบว่า

ระยะที่ 1 การพัฒนาโมเดล พบว่า โมเดลมีองค์ประกอบที่สำคัญ 7 องค์ประกอบ ได้แก่

สถานการณ์ปัญหา (Problem Base) คลังปัญญาภาษาน่ารู้ (Resources) ฐานความช่วยเหลือ

(Scaffolding) การเรียนรู้ร่วมกัน (Collaboration) คลินิกภาษาอังกฤษ (English Skill Clinic)

ห้องส่งเสริมการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking Support Room) และห้องปฏิบัติการทางภาษา

(English Skill Laboratory)

ระยะที่ 2 การหาความตรงโมเดลฯ พบว่า โมเดลฯ มีความตรงภายในและมีความตรง

ภายนอก

ระยะที่ 3 การใช้โมเดลฯ พบว่า กระบวนการใช้โมเดลมี 4 ขั้น คือ (1) การนำเข้าสู่

บทเรียน พบว่า การเชื่อมโยงความรู้ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี (2) การจัดกลุ่มผู้เรียน พบว่า จำนวน

ผู้เรียน 3 คนต่อกลุ่มมีความเหมาะสม ระยะเวลาในการเรียนประมาณ 60 นาที ต่อสถานการณ์ปัญหา (3) การเรียนรู้ด้วยโมเดลการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน พบว่า การเรียนรู้เริ่มด้วยการอธิบายวิธีการใช้องค์ประกอบต่าง ๆ ของโมเดลฯ พร้อมทั้งสาธิตขั้นตอนการใช้ และให้ผู้เรียนเริ่มเรียนจากสถานการณ์ปัญหา (4) การร่วมกันสรุปความรู้ พบว่า การร่วมกันสรุปความรู้เป็นการสะท้อนผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ดีมาก

2) ผลการศึกษาการคิดขั้นสูงของผู้เรียนที่เรียนด้วยโมเดลการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานที่

ส่งเสริมการสร้างความรู้และการคิดขั้นสูง พบว่า ผู้เรียนมีการคิดขั้นสูงตามกรอบแนวคิดของโลริน แอนดอร์สัน (Lorin Anderson) และเดวิด แครทโวทล์ (Devid Krathwohl) (2001) ที่มีการปรับปรุงมาจากทักษะการคิดของบลูม (Bloom’s Taxonomy Revised) ซึ่งประกอบด้วย วิเคราะห์ (Analyze) ประเมินค่า (Evaluating) และสร้างสรรค์ (Creating)

3) ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่เรียนด้วยโมเดลการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ที่

ส่งเสริมการสร้างความรู้และการคิดขั้นสูง พบว่า มีการออกแบบที่เหมาะสม ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการคิดขั้นสูง ทั้งในด้านเนื้อหาการเรียนรู้ ด้านสื่อ และด้านการออกแบบที่ส่งเสริมการคิด

ขั้นสูง

4) ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยโมเดลการสร้างความรู้ที่

ส่งเสริมการคิดขั้นสูงสำหรับผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 80

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความเมตตากรุณา และเอาใจใส่ให้คำปรึกษาจากรองศาสตราจารย์ ดร.สำเร็จ ยุรชัย อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้สละเวลาอันมีค่าในการให้ความรู้ ข้อคิด ข้อเสนอแนะ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการทำวิจัยให้แก่ผู้วิจัย

ขอขอบพระคุณ ผศ.สิทธี วนิชาชีวะ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น ดร.ลักขณา เถาว์ทิพย์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวสมจิต หวังทรัพย์ทวี ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด และนางปิยรัตน์ เรืองวงศ์วิทยา ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว จังหวัดอุดรธานี ที่ได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและข้อเสนอแนะอันมีประโยชน์อย่างยิ่งในการทำวิจัย

ขอขอบพระคุณคณาจารย์จากโรงเรียนบัวขาว ที่ให้ความช่วยเหลือส่งเสริม สนับสนุนและเป็นกำลังใจอย่างดีในการทำวิจัย

ขอกราบขอบพระคุณญาติ มิตรทุกท่านที่ให้การสนับสนุนในการทำวิจัยตลอดมา

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีของวิจัยนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาแด่พระคุณบิดา พระคุณมารดา ผู้ให้กำเนิดและอบรมเลี้ยงดู และบูรพาจารย์ทุก ๆ ท่านที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้แก่ผู้วิจัยเสมอมา

รองรัตน์ วรสาร

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ ก

กิตติกรรมประกาศ ค

สารบัญภาพ ฉ

บทที่ 1 บทนำ 1

1. ความสำคัญของปัญหาและที่มาของการวิจัย 1

2. คำถามการวิจัย 5

3. วัตถุประสงค์ 5

4. ขอบเขตของการวิจัย 5

5. นิยามศัพท์เฉพาะ 6

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 7

บทที่ 2 วรรณกรรมและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 8

1. บริบทโรงเรียนบัวขาว

2. วิชาภาษาอังกฤษ 9

11

3. การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 14

4. ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษา 33

5. การคิดขั้นสูง 48

6. รูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิด 51

7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 63

8. กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 69

9. กรอบแนวคิดการวิจัย 69

บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย 71

1. ระยะที่ 1 การพัฒนาโมเดล 71

2. ระยะที่ 2 การตรวจสอบความตรงของโมเดล 79

3. ระยะที่ 3 การใช้โมเดล 85

สารบัญ ( ต่อ )

หน้า

บทที่ 4 ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 89

1. ผลการออกแบบและโมเดลการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน

ที่ส่งเสริมการสร้างความรู้และการคิดขั้นสูง

89

2. ผลการศึกษาของการคิดขั้นสูงของนักเรียนที่เรียนด้วยโมเดลการเรียนรู้

โดยใช้สมองเป็นฐานที่ส่งเสริมการสร้างความรู้และการคิดขั้นสูง

103

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเมื่อเรียนด้วยโมเดลการเรียนรู้

โดยใช้สมองเป็นฐานที่ส่งเสริมการสร้างความรู้และการคิดขั้นสูง

104

4. ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่เรียนด้วยโมเดลการเรียนรู้

โดยใช้สมองเป็นฐานที่ส่งเสริมการสร้างความรู้และการคิดขั้นสูง

104

5. สรุป และอภิปรายผลการวิจัย 105

บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 108

1. วัตถุประสงค์การวิจัย 108

2. วิธีดำเนินการวิจัย 108

3. สรุปผลการวิจัย 120

4. ข้อเสนอแนะ 123

บรรณานุกรม 124

ภาคผนวก 130

ภาคผนวก ก ตัวอย่างโปรโตคอลการสัมภาษณ์ผู้เรียน 131

ภาคผนวก ข

- แบบประเมินโมเดลการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน

สำหรับผู้เชี่ยวชาญ

- แบบประเมินโมเดลด้านเนื้อหา สำหรับผู้เชี่ยวชาญ

- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 134

135

158

161

ภาคผนวก ค หนังสือราชการ 167

ภาคผนวก ง หลักฐานการเผยแพร่ผลงาน 173

ภาคผนวก จ ตัวอย่างผลงานนักเรียน 199

ประวัติผู้วิจัย 212

สารบัญภาพ

หน้า

ภาพที่ 1 แสดงลักษณะและส่วนประกอบของสมอง 3 ส่วน 15

ภาพที่ 2 แสดงลักษณะและส่วนประกอบของสมองที่เกี่ยวกับการคิดระดับสูง 17

ภาพที่ 3 แสดงการทำงานของสมองซีกซ้ายและขวา 18

ภาพที่ 4 แสดงส่วนประกอบของโครงสร้างของเส้นใยสมอง 19

ภาพที่ 5 แสดงการเจริญเติบโตของเส้นใยสมอง 20

ภาพที่ 6 แสดงกายภาพประมวลภาพของสมอง 22

ภาพที่ 7 แสดงแผนภาพของพหุปัญญาที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง 30

ภาพที่ 8 แสดงรูปแบบของแฟรคทัล (Fractal) ที่เกิดขึ้นในเครือข่ายเส้นใยสมอง 64

โพสต์โดย แพม : [6 มี.ค. 2559 เวลา 08:49 น.]
อ่าน [2492] ไอพี : 61.7.180.223
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 16,863 ครั้ง
ลดน้ำหนักได้ด้วยกาแฟ
ลดน้ำหนักได้ด้วยกาแฟ

เปิดอ่าน 8,520 ครั้ง
เปิดม่านการศึกษา : 16 เม.ย. 58 : โดย...ครูแจ่ม
เปิดม่านการศึกษา : 16 เม.ย. 58 : โดย...ครูแจ่ม

เปิดอ่าน 11,796 ครั้ง
บัญญัติ 10 ประการ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
บัญญัติ 10 ประการ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 12,811 ครั้ง
นาคเล่นน้ำ
นาคเล่นน้ำ

เปิดอ่าน 19,305 ครั้ง
LearnSquare e-Learning Management System
LearnSquare e-Learning Management System

เปิดอ่าน 11,517 ครั้ง
Best of Web เด็ดๆโดนๆ คลิปบนโลกออนไลน์
Best of Web เด็ดๆโดนๆ คลิปบนโลกออนไลน์

เปิดอ่าน 16,256 ครั้ง
"ครูโซ่" คือใคร ใครคือ "ครูโซ่" มาดูลีลาสอนวิชา "คณิตศาสตร์" สุดจี๊ด ท
"ครูโซ่" คือใคร ใครคือ "ครูโซ่" มาดูลีลาสอนวิชา "คณิตศาสตร์" สุดจี๊ด ท

เปิดอ่าน 11,652 ครั้ง
ตารางชีวิตของผู้ประสบความสำเร็จ
ตารางชีวิตของผู้ประสบความสำเร็จ

เปิดอ่าน 11,226 ครั้ง
11 ก.พ.นี้ ห้ามสูบบุหรี่ใน "ผับ-เธค-สวนอาหาร-จตุจักร"
11 ก.พ.นี้ ห้ามสูบบุหรี่ใน "ผับ-เธค-สวนอาหาร-จตุจักร"

เปิดอ่าน 48,002 ครั้ง
ซอฟต์แวร์ Open Source คืออะไร?
ซอฟต์แวร์ Open Source คืออะไร?

เปิดอ่าน 10,723 ครั้ง
3 ปัจจัย ให้ได้งานเมื่อเรียนจบ
3 ปัจจัย ให้ได้งานเมื่อเรียนจบ

เปิดอ่าน 1,436 ครั้ง
วิธีใช้ "เขียง" ให้ปลอดภัย
วิธีใช้ "เขียง" ให้ปลอดภัย

เปิดอ่าน 14,652 ครั้ง
ผลวิจัยชี้ใบสาบเสือแห้งห้ามเลือดได้ดีกว่าผ้าก๊อซ
ผลวิจัยชี้ใบสาบเสือแห้งห้ามเลือดได้ดีกว่าผ้าก๊อซ

เปิดอ่าน 9,316 ครั้ง
สัตว์ชนิดเดียวที่รู้จัก หาวตามคน
สัตว์ชนิดเดียวที่รู้จัก หาวตามคน

เปิดอ่าน 11,193 ครั้ง
ฝึกอ่าน ภาษาอังกฤษ จาก VOA !! ฝึกให้เก่งไปเลย
ฝึกอ่าน ภาษาอังกฤษ จาก VOA !! ฝึกให้เก่งไปเลย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 8,106 ครั้ง
ISCi : episode 53 - น้ำเรืองแสง
ISCi : episode 53 - น้ำเรืองแสง

เปิดอ่าน 11,193 ครั้ง
ชีวิตยิ่งใช้ ยิ่งได้กำไรกลับคืน
ชีวิตยิ่งใช้ ยิ่งได้กำไรกลับคืน

เปิดอ่าน 19,095 ครั้ง
อีกวิธีสำหรับหยุดอาการ "สะอึก"
อีกวิธีสำหรับหยุดอาการ "สะอึก"

เปิดอ่าน 14,174 ครั้ง
7 เคล็ดลับ รักษามือให้น่าหลงใหล
7 เคล็ดลับ รักษามือให้น่าหลงใหล

เปิดอ่าน 12,558 ครั้ง
11 วิธีปรับตัวเองให้เป็นคนรักงาน
11 วิธีปรับตัวเองให้เป็นคนรักงาน เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ