ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในกา

การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์ค้ำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบันรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นโรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์ค้ำ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์ค้ำ 3) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์ค้ำ และ 4) เพื่อประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์ค้ำ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 คน ครูจำนวน 17 คน รวมจำนวน 19 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 8 คน ผู้ปกครองและชุมชน จำนวน 187 คน และนักเรียน จำนวน 187 คน ประกอบด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น ผู้บริหาร และครู จำนวน 19 คน คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน จำนวน 8 คน ผู้ปกครองและชุมชน จำนวน 123 คน และนักเรียน จำนวน 123 คน ประกอบด้วยนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 รวมทั้งหมด จำนวน 273 คน ปีการศึกษา 2557 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ แบบสอบถามการมีส่วนร่วม สภาพปัจจุบัน แนวทางพัฒนา และสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. การศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ของโรงเรียน (Analysis : A) จากขั้นตอนที่ 1 (Research : R1) โดยใช้แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจุบัน พบปัญหามากที่สุดด้านรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม คือการส่งเสริมและพัฒนาให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้านการจัดการศึกษาในระบบ โรงเรียนขาดการนิเทศ ติดตามการสอนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ความเหมาะสมของแหล่งเรียนรู้ต่อการจัดการเรียนการสอนไม่มากเท่าที่ควร การจัดอบรมให้ความรู้ตามบทบาทหน้าที่แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีน้อย ด้านการ จัดการศึกษานอกระบบ มีปัญหามากสุดด้านโรงเรียนจัดกิจกรรมโครงการการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย ด้านความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินตามความต้องการของผู้เรียน และด้านการ จัดการศึกษาตามอัธยาศัย พบปัญหามากสุดด้านโรงเรียนส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน เช่น ค่ายอาสาตามความสนใจของผู้เรียน

2. ผลของการออกแบบและแนวทางพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (Design and Development : D and D) จากขั้นตอนที่ 2 (Development : D1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแนวทางในการพัฒนา รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สำหรับครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองและชุมชน เสนอแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาในระบบ โดยให้มีการสร้างเครือข่ายระหว่างบุคลากรในโรงเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมกันจัดการศึกษาที่ตรงตามความต้องการของนักเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการกำกับ ติดตามและตรวจสอบด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน ทำให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดี และนักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนร่วมในการวางแผนจัดการศึกษาของโรงเรียน และให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต แนวทางการพัฒนาด้านการจัดการศึกษานอกระบบ เสนอให้โรงเรียนทำการสำรวจความต้องการของผู้เรียนในการเรียนรู้หรือความต้องการในการฝึกอบรม ส่วนแนวทางการพัฒนาด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ให้โรงเรียนทำการสำรวจความต้องการของผู้เรียนในการเรียนรู้ตามความสนใจตามศักยภาพ ตามความพร้อมและตามโอกาส

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (Implementation : I) จากขั้นตอนที่ 3 (Research : R2)

การศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์ค้ำ เป็นการตอบคำถามการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย ผู้วิจัยได้นำผลการทดลองพัฒนารูปแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ตามขั้นตอนที่ 2 มาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตามระดับความคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้ให้ข้อมูล ที่ได้นำไปทดลองใช้และประเมินความเหมาะสม นำไปปฏิบัติได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น โดยผู้วิจัยได้นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนารูปแบบ

4. ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (Evaluation : E) จากขั้นตอนที่ 4 (Development : D2)

การประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นการนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จากตัวแทนครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและชุมชน จำนวน 273 คน ทำการประเมินความเหมาะสม ความมีระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองและชุมชนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความพึงพอใจในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย สุมิตรา ภูผาลา : [17 มี.ค. 2559 เวลา 14:28 น.]
อ่าน [2504] ไอพี : 134.196.72.195
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 24,197 ครั้ง
สั่งจองพื้นที่บนดวงจันทร์ได้แล้ว
สั่งจองพื้นที่บนดวงจันทร์ได้แล้ว

เปิดอ่าน 15,498 ครั้ง
จุฬาฯวิจัยเปลือกมังคุดพบคุณค่าอื้อ ต้านอักเสบ รักษาเซลล์มะเร็ง
จุฬาฯวิจัยเปลือกมังคุดพบคุณค่าอื้อ ต้านอักเสบ รักษาเซลล์มะเร็ง

เปิดอ่าน 17,626 ครั้ง
นวดแก้ปวดไม่ใช้มือ ศาสตร์บำบัดล้านนา
นวดแก้ปวดไม่ใช้มือ ศาสตร์บำบัดล้านนา

เปิดอ่าน 12,031 ครั้ง
ฮวงจุ้ยบ้านของคนเกิดปีต่าง ๆ
ฮวงจุ้ยบ้านของคนเกิดปีต่าง ๆ

เปิดอ่าน 13,104 ครั้ง
วิธีแก้อาการอ่อนเพลีย หลังเดินทาง
วิธีแก้อาการอ่อนเพลีย หลังเดินทาง

เปิดอ่าน 8,776 ครั้ง
ใยอาหาร สำคัญกว่าที่คิด
ใยอาหาร สำคัญกว่าที่คิด

เปิดอ่าน 10,025 ครั้ง
โรคไบโพลาร์
โรคไบโพลาร์

เปิดอ่าน 11,789 ครั้ง
O-net ย่ำแย่ แก้ที่ใคร คลิปแนะครูไทย เปลี่ยนวิธีสอนเด็กแบบ ท่อง-จำ
O-net ย่ำแย่ แก้ที่ใคร คลิปแนะครูไทย เปลี่ยนวิธีสอนเด็กแบบ ท่อง-จำ

เปิดอ่าน 16,541 ครั้ง
[ อยากมีเงินเหลือ อ่านเลย! ] วิธีลดค่าไฟฟ้าเดือนละ 1 พันบาท
[ อยากมีเงินเหลือ อ่านเลย! ] วิธีลดค่าไฟฟ้าเดือนละ 1 พันบาท

เปิดอ่าน 22,180 ครั้ง
เพลง "วันแม่"
เพลง "วันแม่"

เปิดอ่าน 899,796 ครั้ง
แบบฟอร์มทางราชการ
แบบฟอร์มทางราชการ

เปิดอ่าน 10,762 ครั้ง
เยือน "ศูนย์จราจรอัจฉริยะไทย" ที่ บก.02
เยือน "ศูนย์จราจรอัจฉริยะไทย" ที่ บก.02

เปิดอ่าน 22,380 ครั้ง
AutoPlay Media Studio
AutoPlay Media Studio

เปิดอ่าน 31,975 ครั้ง
หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

เปิดอ่าน 20,696 ครั้ง
ลมมรสุม
ลมมรสุม

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 36,419 ครั้ง
ภาษาจีนน่ารู้
ภาษาจีนน่ารู้

เปิดอ่าน 43,974 ครั้ง
ต้นสาคู
ต้นสาคู

เปิดอ่าน 79,681 ครั้ง
โคลงโลกนิติ
โคลงโลกนิติ

เปิดอ่าน 7,108 ครั้ง
ชาวเน็ตแชร์คลิปเสียดสีสังคม ไทยเท ไทยฮุบ ไทยผีเข้า ไทยหัวสูง
ชาวเน็ตแชร์คลิปเสียดสีสังคม ไทยเท ไทยฮุบ ไทยผีเข้า ไทยหัวสูง

เปิดอ่าน 10,750 ครั้ง
12 เคล็ดง่าย เพื่อหน้าใส ไร้ริ้วรอย
12 เคล็ดง่าย เพื่อหน้าใส ไร้ริ้วรอย เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ