ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราช

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

ชื่อผู้วิจัย นายนิเวศน์ อุดมรัตน์

วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 3

หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ปีที่วิจัย 2555 - 2557

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยและพัฒนา(Research and Development) มีจุดมุ่งหมายทั่วไปเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีจุดมุ่งหมายเฉพาะ คือ 1. เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติและปัญหาในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 3. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและ 4. เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาการดำเนินการวิจัยแบ่งออกได้เป็น 4 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการปฏิบัติ และปัญหาในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา จากผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 127 คน ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาด้วยวิธีการการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 15 คน ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยทดลองใช้ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จำนวน 72 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2555 ถึงปีการศึกษา 2557 ดำเนินการทดลองโดยใช้รูปแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียล และมี

การประเมินผลที่เกิดจากการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา จำนวน 3 วงรอบ เพื่อเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนและขั้นตอนที่ 4 การประเมินรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาด้วยวิธีการจัดประชุมสนทนากลุ่ม(Focus Group Discussion) กับกลุ่มผู้บริหารโรงเรียนที่โรงเรียนเป็นกลุ่มทดลองใช้รูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา จำนวน 36 คน

ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพการปฏิบัติการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 โดยรวม อยู่ในระดับน้อยและมีปัญหาการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ทั้งโดยรวมและแต่ละระบบ อยู่ในระดับมาก

2. รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประกอบด้วย 3 ระบบหลัก 8 ระบบย่อย ดังนี้ 1. ระบบการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 3 ระบบย่อย ได้แก่ ระบบการประสานงานระบบการนิเทศและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2. ระบบงานวิชาการ ประกอบด้วย 4 ระบบย่อย ได้แก่ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบการเรียนการ สอนระบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และระบบนิเทศการเรียนการสอน 3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ในโรงเรียนจำนวน 36 แห่งที่เป็น

กลุ่มทดลอง จำนวน 3 วงรอบ พบว่า

3.1 ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ครูวิชาการ และประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจต่อการดำเนินการ ตามรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ในปีการศึกษา 2555-2556 และอยู่ในระดับมากที่สุดในปีการศึกษา 2557

3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาปีการศึกษา 2555-2557 มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกปี คิดเป็นร้อยละ 44.48, 46.75 และ 50.33 ตามลำดับ

3.3 การประเมินสมรรถนะสำคัญทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2555-2557 เพิ่มขึ้นทุกปี มีค่าเฉลี่ย 2.17, 2.43 และ 2.83 ตามลำดับ

4. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 พบว่า ส่วนใหญ่มีความเห็นต่อรูปแบบ

การบริหารจัดการในด้านความเป็นประโยชน์ ด้านความเป็นไปได้ ด้านความเหมาะสม และด้านความถูกต้องครอบคลุมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน

โพสต์โดย นิเวศน์ อุดมรัตน์ : [18 มี.ค. 2559 เวลา 10:51 น.]
อ่าน [3521] ไอพี : 101.51.68.53
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ -

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 77,538 ครั้ง
ภาพ/คำกลอน/คำคม เกี่ยวกับครู
ภาพ/คำกลอน/คำคม เกี่ยวกับครู

เปิดอ่าน 14,480 ครั้ง
"พรมมิ" วัชพืชบำรุงสมอง
"พรมมิ" วัชพืชบำรุงสมอง

เปิดอ่าน 44,853 ครั้ง
ทานโจ๊กตอนเช้ามีประโยชน์อย่างไร
ทานโจ๊กตอนเช้ามีประโยชน์อย่างไร

เปิดอ่าน 21,998 ครั้ง
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560

เปิดอ่าน 12,796 ครั้ง
10 วิธีสร้าง "บ้านสุข" ที่ไม่ใช่แค่ทฤษฎี
10 วิธีสร้าง "บ้านสุข" ที่ไม่ใช่แค่ทฤษฎี

เปิดอ่าน 71,157 ครั้ง
เคล็ดลับ13ประการในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
เคล็ดลับ13ประการในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

เปิดอ่าน 8,016 ครั้ง
จิตวิทยาระบุ มีความรู้ดีก็ยังหนีไม่พ้นโดนตุ๋นจนได้
จิตวิทยาระบุ มีความรู้ดีก็ยังหนีไม่พ้นโดนตุ๋นจนได้

เปิดอ่าน 8,496 ครั้ง
ตำนานสงกรานต์
ตำนานสงกรานต์

เปิดอ่าน 133,111 ครั้ง
รวมพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษา
รวมพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษา

เปิดอ่าน 13,714 ครั้ง
ดีท็อกซ์ร่างกาย ล้างพิษสมอง ชำระขยะใจ รับ "สุขมหาศาล" ทั้งปี 2556
ดีท็อกซ์ร่างกาย ล้างพิษสมอง ชำระขยะใจ รับ "สุขมหาศาล" ทั้งปี 2556

เปิดอ่าน 11,983 ครั้ง
การถ่ายภาพอาหารด้วยสมาร์ทโฟนช่วยลดน้ำหนักได้
การถ่ายภาพอาหารด้วยสมาร์ทโฟนช่วยลดน้ำหนักได้

เปิดอ่าน 36,834 ครั้ง
รายงานการวิจัยและพัฒนานโยบายกาศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา (2553)
รายงานการวิจัยและพัฒนานโยบายกาศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา (2553)

เปิดอ่าน 526 ครั้ง
PBISS | The Most Caring and Innovative International School of Koh Samui
PBISS | The Most Caring and Innovative International School of Koh Samui

เปิดอ่าน 15,537 ครั้ง
Gen Y วายร้ายจริงหรือ (จบ)
Gen Y วายร้ายจริงหรือ (จบ)

เปิดอ่าน 15,087 ครั้ง
ประโยชน์ของ "ตะไคร้หอม"
ประโยชน์ของ "ตะไคร้หอม"

เปิดอ่าน 8,360 ครั้ง
ฟีฟ่า จับมือ กูเกิล เปิดเว็บเอาใจคอบอล
ฟีฟ่า จับมือ กูเกิล เปิดเว็บเอาใจคอบอล
เปิดอ่าน 11,494 ครั้ง
ช่วยลูกทำการบ้านอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
ช่วยลูกทำการบ้านอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
เปิดอ่าน 15,441 ครั้ง
อาจารย์เฉลิมชัย "ระบบการศึกษาประเทศไทย"
อาจารย์เฉลิมชัย "ระบบการศึกษาประเทศไทย"
เปิดอ่าน 15,434 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาไทย เป็นเรื่องที่เหลวไหลและเลื่อนลอย
ปฏิรูปการศึกษาไทย เป็นเรื่องที่เหลวไหลและเลื่อนลอย
เปิดอ่าน 23,018 ครั้ง
การเขียนที่ถูกต้องของคำว่า "โรฮีนจา-เมียนมา" แทน "โรฮิงญา-เมียนมาร์"
การเขียนที่ถูกต้องของคำว่า "โรฮีนจา-เมียนมา" แทน "โรฮิงญา-เมียนมาร์"

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ