ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 2) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 3) เพื่อตรวจสอบรูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 4) เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2วิธีดำเนินการวิจัย ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) 2) ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 3) ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบรูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นการตรวจสอบรูปแบบ มีวิธีดำเนินงาน 2 ขั้นตอนย่อย คือ ขั้นตอนย่อยที่ 1 การตรวจสอบรูปแบบครั้งที่ 1 โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ขั้นตอนย่อยที่ 2 การตรวจสอบรูปแบบครั้งที่ 2 โดยการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) 4) ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยใช้รูปแบบการทดลองแบบ One group Posttest design

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า

ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ การบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2

1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการของการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 (สำหรับผู้บริหาร) ในภาพรวมมีสภาพปัญหาในการปฏิบัติระบบการดูแลช่วยเหลอนักเรียนในระดับมาก

1.1 สภาพปัญหาและความต้องการด้านการเตรียมและการวางแผนในภาพรวมพบว่ามีสภาพปัญหา อยู่ใน ระดับมากและความต้องการที่พบในภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก

1.2 สภาพปัญหาและความต้องการด้านการดำเนินงานตามแผน ในภาพรวมพบว่ามีสภาพปัญหาอยู่ในระดับมากและความต้องการภาพรวมอยู่ในระดับมาก

1.3 สภาพปัญหาและความต้องการด้านการนิเทศ กำกับ ติดตาม ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับ มาก และความต้องการอยู่ในระดับมาก

1.4 สภาพปัญหาและความต้องการด้านด้านการประเมิน ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับ มาก และความต้องการอยู่ในระดับมาก

2. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการของการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 (สำหรับครู)ในภาพรวมมีสภาพปัญหาในการปฏิบัติระบบการดูแลช่วยเหลอนักเรียนในระดับมาก

2.1 สภาพปัญหาและความต้องการด้านการเตรียมและการวางแผนในภาพรวมพบว่ามีสภาพปัญหา อยู่ใน ระดับมากและความต้องการที่พบในภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก

2.2 สภาพปัญหาและความต้องการด้านการดำเนินงานตามแผน ในภาพรวมพบว่ามี

สภาพปัญหาอยู่ในระดับมากและความต้องการภาพรวมอยู่ในระดับมาก

2.3 สภาพปัญหาและความต้องการด้านการนิเทศ กำกับ ติดตาม ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก และความต้องการอยู่ในระดับมาก

2.4 สภาพปัญหาและความต้องการด้านด้านการประเมิน ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก และความต้องการอยู่ในระดับมาก

3. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการของการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 (สำหรับบุคลากรที่รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน) ในภาพรวมมีสภาพปัญหาในการปฏิบัติระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับมาก

3.1 สภาพปัญหาและความต้องการด้านการเตรียมและการวางแผนในภาพรวมพบว่ามี

สภาพปัญหา อยู่ใน ระดับมากและความต้องการที่พบในภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก

3.2 สภาพปัญหาและความต้องการด้านการดำเนินงานตามแผน ในภาพรวมพบว่ามีสภาพปัญหาอยู่ในระดับมากและความต้องการภาพรวมอยู่ในระดับมาก

3.3 สภาพปัญหาและความต้องการด้านการนิเทศ กำกับ ติดตาม ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับ มาก และความต้องการอยู่ในระดับมาก

3.4 สภาพปัญหาและความต้องการด้านด้านการประเมิน ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับ

มาก และความต้องการอยู่ในระดับมาก

ตอนที่ 2 ผลการสร้างรูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2

1. การวิเคราะห์จัดสร้าง “รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2” ในประเด็นหลัก ประเด็นย่อย และสาระสำคัญ ที่นำมาใช้สร้างรูปแบบ และสรุปประเด็นการศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการรูปแบบที่นำมาใช้เป็นองค์ประกอบในการสร้างรูปแบบ

2. รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 พร้อมคำอธิบายรูปแบบ ใน 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ส่วนนำ แนวคิด ทฤษฎีแล่ ะวัตถุประสงค์ของรูปแบบ ส่วนที่ 2 เนื้อหาของรูปแบบ กระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย การวางแผน (p) การจัดองค์การ(Or) การประสานงาน (Co) และการควบคุม (C) ส่วนที่ 3 แนวทางการนำรูปแบบไปใช้เงื่อนไขความสำเร็จและข้อจำกัดของรูปแบบ โดยจัดเรียงผลการวิเคราะห์ตามลำดับข้างต้นดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 1) แนวทางการนำรูปแบบไปใช้ 2) เงื่อนไขความสำเร็จ 3) ข้อจำกัดของรูปแบบ

ตอนที่ 3 การตรวจสอบรูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2

ผลการตรวจสอนรูปแบบครั้งที่ 1 โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ (1) ส่วนนำ (2) ส่วนเนื้อหา และ (3) ส่วนแนวทางการนำรูปแบบไปใช้เงื่อนไขความสำเร็จและข้อจำกัดของรูปแบบในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ

ผลการตรวจสอนรูปแบบครั้งที่ 2 โดยการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) เพื่อประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ (1) ส่วนนำ (2) ส่วนเนื้อหา และ (3) ส่วนแนวทางการนำรูปแบบไปใช้เงื่อนไขความสำเร็จและข้อจำกัดของรูปแบบในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ

ตอนที่ 4 ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติที่มีต่อการใช้รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 (สำหรับผู้บริหาร) โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก

1.1 ผลการปฏิบัติงานที่มีต่อการใช้รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการวางแผน(P) ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก

1.2 ผลการปฏิบัติงานที่มีต่อการใช้รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้าน การจัดองค์กร (Or) ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก

1.3 ผลการปฏิบัติงานที่มีต่อการใช้รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้าน การประสานงาน (Co) ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก

1.4 ผลการปฏิบัติงานที่มีต่อการใช้รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้าน การควบคุม (C) ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก

2. ผลการปฏิบัติงานที่มีต่อการใช้รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 (สำหรับครู) โดยภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก

2.1 ผลการปฏิบัติงานที่มีต่อการใช้รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการวางแผน (P) ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก

2.2 ผลการปฏิบัติงานที่มีต่อการใช้รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้าน การจัดองค์กร (Or) ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก

2.3 ผลการปฏิบัติงานที่มีต่อการใช้รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้าน การประสานงาน (Co) ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก

2.4 ผลการปฏิบัติงานที่มีต่อการใช้รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้าน การควบคุม (C) ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก

3. ผลการปฏิบัติงานที่มีต่อการใช้รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 (สำหรับนักเรียน) โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก

3.1 ผลการปฏิบัติงานที่มีต่อการใช้รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการวางแผน(P) ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก

3.2 ผลการปฏิบัติงานที่มีต่อการใช้รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้าน การจัดองค์กร (Or) ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก

3.3 ผลการปฏิบัติงานที่มีต่อการใช้รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้าน การประสานงาน (Co) ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก

3.4 ผลการปฏิบัติงานที่มีต่อการใช้รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้าน การควบคุม (C) ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก

4. ผลการปฏิบัติงานที่มีต่อการใช้รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 (สำหรับผู้ปกครองนักเรียน) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

4.1 ผลการปฏิบัติงานที่มีต่อการใช้รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการวางแผน(P) ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก

4.2 ผลการปฏิบัติงานที่มีต่อการใช้รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้าน การจัดองค์กร (Or) ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก

4.3 ผลการปฏิบัติงานที่มีต่อการใช้รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้าน การประสานงาน (Co) ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก

4.4 ผลการปฏิบัติงานที่มีต่อการใช้รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้าน การควบคุม (C) ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก

5. ผลการสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการใช้รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2

5.1 ผลการสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการใช้รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 (สำหรับผู้บริหารโรงเรียน) โดยภาพอยู่ในระดับมาก

5.2 ผลการสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการใช้รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 (สำหรับครู) โดยภาพอยู่ในระดับมาก

5.3 ผลการสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการใช้รูปแบบการบริหารระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 (สำหรับนักเรียน) โดยภาพอยู่ในระดับมาก

5.4 ผลการสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการใช้รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 (สำหรับผู้ปกครองนักเรียน) โดยภาพอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย เดี่ยว : [26 มี.ค. 2559 เวลา 13:20 น.]
อ่าน [2691] ไอพี : 182.53.35.51
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 27,775 ครั้ง
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปปางต่างๆ

เปิดอ่าน 10,837 ครั้ง
"นอสตราดามุสหญิง" เมืองไทย
"นอสตราดามุสหญิง" เมืองไทย

เปิดอ่าน 14,667 ครั้ง
กระเทียม....เปี่ยมคุณค่า
กระเทียม....เปี่ยมคุณค่า

เปิดอ่าน 11,748 ครั้ง
ทำไงดีหนอ…กับอาการแพ้ท้อง?
ทำไงดีหนอ…กับอาการแพ้ท้อง?

เปิดอ่าน 14,214 ครั้ง
10 เหตุผลที่ลดเท่าไหร่น้ำหนักก็ไม่ลงสักที
10 เหตุผลที่ลดเท่าไหร่น้ำหนักก็ไม่ลงสักที

เปิดอ่าน 118,024 ครั้ง
บทความพิเศษ : การศึกษา 4.0 / ดร.โพยม จันทร์น้อย
บทความพิเศษ : การศึกษา 4.0 / ดร.โพยม จันทร์น้อย

เปิดอ่าน 22,461 ครั้ง
"สธ."เตือนอย่าให้เด็กกิน "คลอโรฟิลล์"
"สธ."เตือนอย่าให้เด็กกิน "คลอโรฟิลล์"

เปิดอ่าน 11,644 ครั้ง
ป้องกันกลิ่นตัว ในหน้าร้อน
ป้องกันกลิ่นตัว ในหน้าร้อน

เปิดอ่าน 11,432 ครั้ง
7 ขั้นตอนก้าวเปลี่ยนชีวิตสู่ความสำเร็จในอาชีพการงาน
7 ขั้นตอนก้าวเปลี่ยนชีวิตสู่ความสำเร็จในอาชีพการงาน

เปิดอ่าน 12,840 ครั้ง
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

เปิดอ่าน 25,282 ครั้ง
การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เปิดอ่าน 13,090 ครั้ง
โลก 360 องศา ซีรีส์การศึกษาในฟินแลนด์ ตอน คนเบาบาง แต่คุณภาพเข้มข้น
โลก 360 องศา ซีรีส์การศึกษาในฟินแลนด์ ตอน คนเบาบาง แต่คุณภาพเข้มข้น

เปิดอ่าน 20,523 ครั้ง
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดอ่าน 23,432 ครั้ง
ดื่ม"ชามะเขือพวง" ต้านเบาหวาน-มะเร็ง
ดื่ม"ชามะเขือพวง" ต้านเบาหวาน-มะเร็ง

เปิดอ่าน 39,312 ครั้ง
เทคนิคการพับกล่องแบบมีฝา จากกระดาษไว้สอนนักเรียนครับ
เทคนิคการพับกล่องแบบมีฝา จากกระดาษไว้สอนนักเรียนครับ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 29,714 ครั้ง
8 วิธีสุดฮิต พิชิตความรวยบนโลกออนไลน์
8 วิธีสุดฮิต พิชิตความรวยบนโลกออนไลน์

เปิดอ่าน 18,629 ครั้ง
เปิดความหมายคำว่า... พ่อ... กับเรื่องดีๆ ที่น่ารู้ในพยัญชนะตัว พ.ทั้ง 6
เปิดความหมายคำว่า... พ่อ... กับเรื่องดีๆ ที่น่ารู้ในพยัญชนะตัว พ.ทั้ง 6

เปิดอ่าน 4,172 ครั้ง
ปวดคอ แบบไหนอันตราย
ปวดคอ แบบไหนอันตราย

เปิดอ่าน 16,130 ครั้ง
สักขี คำที่คุ้นหู ที่จริงคือพืชนั่นเอง
สักขี คำที่คุ้นหู ที่จริงคือพืชนั่นเอง

เปิดอ่าน 9,160 ครั้ง
เคล็ดลับในการเลือกอาหารไขมันต่ำ
เคล็ดลับในการเลือกอาหารไขมันต่ำ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ