ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการพัมนาแหล่งการเรียนรู้วิถีพ่อวิถีพอเพียง

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้วิถีพ่อวิถีพอเพียง

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา

ผู้รายงาน : นายสุรินทร์ เพ็ชรนิล

ปีการศึกษา : 2558

บทคัดย่อ

รายงานผลการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้วิถีพ่อวิถีพอเพียง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อรายงานกระบวนการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้วิถีพ่อวิถีพอเพียง โดยการนำวงจรคุณภาพของเดมิ่ง (Deming Cycle) มาประยุกต์ใช้ 2) เพื่อรายงานผลการศึกษาความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อกระบวนการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 3) เพื่อรายงานผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้วิถีพ่อวิถีพอเพียง จำนวน 18 รายการ คือ 1) แหล่งการเรียนรู้การปลูกปาล์มเฉลิมพระเกียรติ 2) แหล่งการเรียนรู้การทำอิฐบล็อก 3) แหล่งการเรียนรู้การเลี้ยงแกะ 4) แหล่งการเรียนรู้การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับโดยการปักชำ 5) แหล่งการเรียนรู้การทำขนมบอระเพ็ด 6) แหล่งการเรียนรู้การเลี้ยงปลาดุก 7) แหล่งการเรียนรู้การทำบ่อมะนาว 8) แหล่งการเรียนรู้การพิมพ์ลายเสื้อ 9) แหล่งการเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่ 10) แหล่งการเรียนรู้การประดิษฐ์ของที่ระลึก 11) แหล่งการเรียนรู้การแสดงเพื่อความบันเทิง 12) แหล่งการเรียนรู้การผลิตน้ำดื่ม 13) แหล่งการเรียนรู้การเพาะเห็ดนางฟ้า 14) แหล่งการเรียนรู้ผลิตผลจากหน่อไผ่ 15) แหล่งการเรียนรู้การตัดเย็บของใช้จากผ้า 16) แหล่งการเรียนรู้ธนาคารโรงเรียน 17) แหล่งการเรียนรู้สหกรณ์ร้านค้า 18) แหล่งการเรียนรู้ห้องสมุดเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นการรายงานจากการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้โดยการนำวงจรคุณภาพของเดมิ่ง (Deming Cycle) มาประยุกต์ใช้ แล้วจึงดำเนินการศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ และศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ เพื่อตรวจสอบความสำเร็จในการใช้วงจรคุณภาพของเดมิ่ง (Deming Cycle) มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จำนวน 544 คนซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) และเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำแนกเป็นนักเรียน จำนวน 240 คน ครู จำนวน 49 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 240 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS Windows หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X- ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการดำเนินการ มีดังนี้

1. โรงเรียนมีแหล่งการเรียนรู้วิถีพ่อวิถีพอเพียงที่มีคุณภาพ จำนวน 18 รายการ คือ 1) แหล่งการเรียนรู้การปลูกปาล์มเฉลิมพระเกียรติ 2) แหล่งการเรียนรู้การทำอิฐบล็อก 3) แหล่งการเรียนรู้การเลี้ยงแกะ 4) แหล่งการเรียนรู้การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับโดยการปักชำ 5) แหล่งการเรียนรู้การทำขนมบอระเพ็ด 6) แหล่งการเรียนรู้การเลี้ยงปลาดุก 7) แหล่งการเรียนรู้การทำบ่อมะนาว 8) แหล่งการเรียนรู้การพิมพ์ลายเสื้อ 9) แหล่งการเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่ 10) แหล่งการเรียนรู้การประดิษฐ์ของที่ระลึก 11) แหล่งการเรียนรู้การแสดงเพื่อความบันเทิง 12) แหล่งการเรียนรู้การผลิตน้ำดื่ม 13) แหล่งการเรียนรู้การเพาะเห็ดนางฟ้า 14) แหล่งการเรียนรู้ผลิตผลจากหน่อไผ่ 15) แหล่งการเรียนรู้การตัดเย็บของใช้จากผ้า 16) แหล่งการเรียนรู้ธนาคารโรงเรียน 17) แหล่งการเรียนรู้สหกรณ์ร้านค้า 18) แหล่งการเรียนรู้ห้องสมุดเคลื่อนที่

2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อกระบวนการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้วิถีพ่อวิถีพอเพียง พบว่า 1) ครูมีความคิดเห็นทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการวางแผน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 รองลงมา คือ ด้านการกำหนดนโยบายและด้านการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการกำหนดนโยบาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้วิถีพ่อวิถีพอเพียง ของ นักเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า 1) นักเรียนมีความพึงพอใจทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านแหล่งการเรียนรู้การเลี้ยงแกะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านแหล่งการเรียนรู้การแสดงเพื่อความบันเทิง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ครูมีความพึงพอใจทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านแหล่งการเรียนรู้การเลี้ยงแกะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านแหล่งการเรียนรู้การแสดงเพื่อความบันเทิง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 3) ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านแหล่งการเรียนรู้การเลี้ยงแกะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านแหล่งการเรียนรู้ผลิตผลจากหน่อไผ่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 มีความพึงใจอยู่ในระดับมากที่สุด 4) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านแหล่งการเรียนรู้การเลี้ยงแกะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านแหล่งการเรียนรู้การแสดงเพื่อความบันเทิง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย รานี : [28 มี.ค. 2559 เวลา 09:40 น.]
อ่าน [2551] ไอพี : 10.0.1.32, 203.113.1
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,716 ครั้ง
ภูกระดึงเปิดฤดูท่องเที่ยว รับอากาศเย็น 1 ต.ค.นี้
ภูกระดึงเปิดฤดูท่องเที่ยว รับอากาศเย็น 1 ต.ค.นี้

เปิดอ่าน 18,922 ครั้ง
ผิวหน้าสวยด้วยแอปเปิ้ล
ผิวหน้าสวยด้วยแอปเปิ้ล

เปิดอ่าน 7,031 ครั้ง
เชิญพิสูจน์!! ไฟไหม้ปริศนา คลิปแฉฝีมือคนในบ้าน (ชมคลิป)
เชิญพิสูจน์!! ไฟไหม้ปริศนา คลิปแฉฝีมือคนในบ้าน (ชมคลิป)

เปิดอ่าน 20,554 ครั้ง
ความหมายของตัวเลขบนตั๋วรถเมล์
ความหมายของตัวเลขบนตั๋วรถเมล์

เปิดอ่าน 1,891 ครั้ง
 ไขมันในเลือดสูง ให้กินกระเทียมสด และ หอมหัวใหญ่ จริงหรือ ?
ไขมันในเลือดสูง ให้กินกระเทียมสด และ หอมหัวใหญ่ จริงหรือ ?

เปิดอ่าน 19,748 ครั้ง
แชร์ประสบการณ์หัดพูด อังกฤษ ฉบับ Advance ได้ผลจริง
แชร์ประสบการณ์หัดพูด อังกฤษ ฉบับ Advance ได้ผลจริง

เปิดอ่าน 14,355 ครั้ง
วิธีการลดขนาดภาพ โดยลดขนาดความกว้างของภาพหลายภาพในครั้งเดียว
วิธีการลดขนาดภาพ โดยลดขนาดความกว้างของภาพหลายภาพในครั้งเดียว

เปิดอ่าน 9,235 ครั้ง
จัดสวนสวย..เสริมฮวงจุ้ยบ้าน
จัดสวนสวย..เสริมฮวงจุ้ยบ้าน

เปิดอ่าน 11,150 ครั้ง
ฝึกอ่าน ภาษาอังกฤษ จาก VOA !! ฝึกให้เก่งไปเลย
ฝึกอ่าน ภาษาอังกฤษ จาก VOA !! ฝึกให้เก่งไปเลย

เปิดอ่าน 16,774 ครั้ง
ภาพแบบ Vector
ภาพแบบ Vector

เปิดอ่าน 31,667 ครั้ง
Verbs ( Types )
Verbs ( Types )

เปิดอ่าน 29,346 ครั้ง
อากาศร้อนจัด นักวิชาการมหิดล เตือน ฮีทสโตรค อันตราย
อากาศร้อนจัด นักวิชาการมหิดล เตือน ฮีทสโตรค อันตราย

เปิดอ่าน 35,069 ครั้ง
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทองคำ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทองคำ

เปิดอ่าน 20,540 ครั้ง
ดื่มเติมภูมิกันหวัด กระดูก-หัวใจแข็งแรง
ดื่มเติมภูมิกันหวัด กระดูก-หัวใจแข็งแรง

เปิดอ่าน 19,954 ครั้ง
กุ้งเดินขบวน Unseen in Thailand มหัศจรรย์ธรรมชาติ อ.น้ำยืน
กุ้งเดินขบวน Unseen in Thailand มหัศจรรย์ธรรมชาติ อ.น้ำยืน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 11,972 ครั้ง
โกรธบ่อยโรคเพียบแน่ สุขภาพแย่ชัวร์ !
โกรธบ่อยโรคเพียบแน่ สุขภาพแย่ชัวร์ !

เปิดอ่าน 44,922 ครั้ง
ไมเคิลแองเจลโล (มีเกลันเจโล บัวนาร์โรตี)
ไมเคิลแองเจลโล (มีเกลันเจโล บัวนาร์โรตี)

เปิดอ่าน 47,253 ครั้ง
ประโยชน์ "คาเฟอีน" ในกาแฟ
ประโยชน์ "คาเฟอีน" ในกาแฟ

เปิดอ่าน 21,476 ครั้ง
ไอเดีย..โครงสร้างศธ.รูปแบบใหม่สลาย5แท่งหวนสู่ "กรม"!
ไอเดีย..โครงสร้างศธ.รูปแบบใหม่สลาย5แท่งหวนสู่ "กรม"!

เปิดอ่าน 17,207 ครั้ง
อาหารบำรุงผม
อาหารบำรุงผม



 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ