ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 3 เรื่องวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมโลกด้วยวิธีสอนแบบศูนย์การเร

จากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระที่ ๕ภูมิศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ หน่วยการเรียนเรื่องสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลางซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดไว้ในระดับ “ดี” จากการสอบถามจากนักเรียนพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าวิชาภูมิศาสตร์เป็นวิชาที่เรียนยากโดยเฉพาะเรื่องวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมโลกจะต้องทำความเข้าใจมากเนื้อหาไม่สนุก และเบื่อที่จะฟังการบรรยายจากครูยิ่งครูขาดการใช้สื่อการสอนด้วยแล้วการเรียนภูมิศาสตร์ของนักเรียนก็ยิ่งไม่มีประสิทธิภาพ จากความสำคัญ สภาพปัจจุบันปัญหา แนวคิดและข้อเสนอแนะในการเลือกใช้นวัตกรรมดังกล่าวข้างต้นผู้รายงานในฐานะครูผู้สอนมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕ เลือกพัฒนาการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ เรื่องวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมโลกโดยการผลิตชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเรื่องวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมโลก วิชาสังคมศึกษา ๓ รหัสวิชา ส๓๒๑๐๑ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบางละมุงเพื่อเป็นการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะตรงตามจุดหมายของหลักสูตรและสอดคล้องกับความคาดหวังของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

วัตถุประสงค์(objective)

๑. เพื่อพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเรื่องวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมโลกวิชาสังคมศึกษา๓ส๓๒๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบางละมุง ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐

๒. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่องวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมโลก วิชาสังคมศึกษา ๓ส๓๒๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบางละมุง

๓. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเรื่องวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมโลก วิชาสังคมศึกษา ๓ส๓๒๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบางละมุง

สมมุติฐาน(assumption)

๑. ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่องวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมโลก วิชาสังคมศึกษา ๓

ส๓๒๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบางละมุงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐

๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.๐๑ โดยคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียน

๓. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่องวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมโลก วิชาสังคมศึกษา ๓ส๓๒๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบางละมุง อยู่ในระดับดี

การรวบรวมข้อมูล(gathering)

๑. ปฐมนิเทศนักเรียนเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอนโดยใช้ ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่องวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมโลกวิชาสังคมศึกษา ๓ส๓๒๑๐๑ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียน

บางละมุง จำนวน ๕ ชุด

๒. ดำเนินการสอน โดยผู้รายงานสอนเอง ใช้เวลา 4 ชั่วโมง และดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้

ข้อสรุป(summary)

ประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน วิชาสังคมศึกษา ๔ ส๓๒๑๐๑ เรื่องวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้มโลกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบางละมุง มีค่า ๘๒.๘๖ / ๘๑.๘๓ เป็นไปตามเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ ๘๐/๘๐ นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่องวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมโลก วิชาสังคมศึกษา ๓ส๓๒๑๐๑ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบางละมุง โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= ๔.๓๖)

ข้อเสนอแนะ(suggestion)

๑. การสร้างชุดการสอนควรเกิดจากการศึกษาปัญหาอย่างแท้จริงเพื่อนำไปสู่การวางแผนแก้ปัญหา การดำเนินการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ผลการแก้ปัญหาและการสะท้อนผล เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง หรือพัฒนาต่อไป

๒. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูควรคำนึงถึงความสามารถในการเรียนรู้ที่เป็นพื้นฐาน คือ ด้านความรู้ความจำ ความเข้าใจ ซึ่งเป็นความสามารถในการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การพัฒนาความสามารถในการนำไปใช้ ด้านการวิเคราะห์ ด้านการสังเคราะห์ และด้านการประเมินค่า

๓. ในขณะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูต้องเอาใจใส่ ดูแล แนะนำ ให้กำลังใจ เมื่อนักเรียนต้องการ จะส่งผลให้นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีต่อวิชาที่เรียน

๔. ขณะจัดกิจกรรมในชั้นเรียนครูควรมีบทบาทเพียงเป็นผู้สังเกต เพื่อให้นักเรียน มีโอกาสแสดงความสามารถ และร่วมทำงานกันภายในกลุ่มอย่างเต็มศักยภาพ

โพสต์โดย สุภัชชา : [30 มี.ค. 2559 เวลา 13:28 น.]
อ่าน [2495] ไอพี : 119.42.118.75
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 42,041 ครั้ง
การปฐมพยาบาล
การปฐมพยาบาล

เปิดอ่าน 32,411 ครั้ง
พู่กันของสง่า มะยุระ รู้ไหมว่าท่านคือใคร
พู่กันของสง่า มะยุระ รู้ไหมว่าท่านคือใคร

เปิดอ่าน 7,334 ครั้ง
มิวสิควิดีโอเพลง ดีใจได้เรียนฟรี ลุงตู่จัดให้ [Official MV]
มิวสิควิดีโอเพลง ดีใจได้เรียนฟรี ลุงตู่จัดให้ [Official MV]

เปิดอ่าน 17,685 ครั้ง
ประเภทของระบบภาพกราฟิก
ประเภทของระบบภาพกราฟิก

เปิดอ่าน 176,383 ครั้ง
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของอาเซียน
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของอาเซียน

เปิดอ่าน 10,961 ครั้ง
ปฏิรูปโครงสร้างการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยโอนโรงเรียนให้ท้องถิ่น
ปฏิรูปโครงสร้างการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยโอนโรงเรียนให้ท้องถิ่น

เปิดอ่าน 17,637 ครั้ง
สูตรการจัดทำเกณฑ์ความสำเร็จ
สูตรการจัดทำเกณฑ์ความสำเร็จ

เปิดอ่าน 19,228 ครั้ง
ประโยชน์บัตรเครดิต ที่คุณควรรู้ไว้ ตอนที่ 2
ประโยชน์บัตรเครดิต ที่คุณควรรู้ไว้ ตอนที่ 2

เปิดอ่าน 10,909 ครั้ง
"นอสตราดามุสหญิง" เมืองไทย
"นอสตราดามุสหญิง" เมืองไทย

เปิดอ่าน 15,598 ครั้ง
ดูหรือยัง คลิป ณเดชน์ vs เจมส์จิรายุ ใหญ่ฟัดเล็ก มหากาพย์สงครามหล่อ 3 ตอนเต็มที่นี่
ดูหรือยัง คลิป ณเดชน์ vs เจมส์จิรายุ ใหญ่ฟัดเล็ก มหากาพย์สงครามหล่อ 3 ตอนเต็มที่นี่

เปิดอ่าน 11,226 ครั้ง
ภัยเงียบของเด็กไทย
ภัยเงียบของเด็กไทย

เปิดอ่าน 9,933 ครั้ง
บัตรประชาชนทายรัก
บัตรประชาชนทายรัก

เปิดอ่าน 17,561 ครั้ง
เหรียญชัยสมรภูมิ
เหรียญชัยสมรภูมิ

เปิดอ่าน 22,570 ครั้ง
การวัดอุณหภูมิของอากาศ
การวัดอุณหภูมิของอากาศ

เปิดอ่าน 19,473 ครั้ง
การวัดความเร็วและทิศทางของลม
การวัดความเร็วและทิศทางของลม

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 10,447 ครั้ง
ทำตัวเตี้ย เทรนด์ฮา จากเกาหลี บอกเลยกำลังฮิตสุดๆ
ทำตัวเตี้ย เทรนด์ฮา จากเกาหลี บอกเลยกำลังฮิตสุดๆ

เปิดอ่าน 8,019 ครั้ง
พระบรมธาตุเจดีย์ เมืองคอน จ่อคิวสู่มรดกโลก
พระบรมธาตุเจดีย์ เมืองคอน จ่อคิวสู่มรดกโลก

เปิดอ่าน 20,213 ครั้ง
(ก.ค.ศ.)การพัฒนาคุณภาพของครูอาจารย์ให้เป็นบุคคลที่มีทั้งความรู้ และคุณธรรม
(ก.ค.ศ.)การพัฒนาคุณภาพของครูอาจารย์ให้เป็นบุคคลที่มีทั้งความรู้ และคุณธรรม

เปิดอ่าน 2,406 ครั้ง
สลากออนไลน์ ขึ้นเงินอย่างไร
สลากออนไลน์ ขึ้นเงินอย่างไร

เปิดอ่าน 21,446 ครั้ง
รูปร่างลักษณะของดวงจันทร์บนฟ้า
รูปร่างลักษณะของดวงจันทร์บนฟ้า เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ