ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู สู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียน

โดยใช้กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านลือเน็ง ปีการศึกษา 2557 - 2558

ผู้ศึกษา นางสาวกัลยา หัสบดีสุนทร

ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์อุทิศ (ปูแล) อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2

ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2557 - 2558

การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านลือเน็ง ปีการศึกษา 2557 – 2558 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพ การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน โรงเรียนบ้านลือเน็ง ก่อนการพัฒนา ปีการศึกษา 2557 และหลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2558 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู ด้านการวางแผนและการเตรียมการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านลือเน็ง ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 4) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 จำแนกเป็น 4.1) ผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษา 4.2) ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครู ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 6)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครู ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 และ 7) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน โดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย จากกลุ่มตัวอย่างนักเรียน

โดยปีการศึกษา 2557 ใช้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 5 ทุกคน และปีการศึกษา 2558 ใช้นักเรียนกลุ่มเดิมที่เลื่อนชั้นไปเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ทุกคน ได้กลุ่มตัวอย่าง ปีการศึกษา 2557

จำนวน 57 คน และปีการศึกษา 2558 จำนวน 57 คน ประชากรครู ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 จำนวน จำนวน 14 คน กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2557 จำนวน 57 คน และปีการศึกษา 2558 จำนวน 57 คน จากกลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 จำนวน 7 คนและจากกลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการนิเทศภายใน ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 จำนวน 3 คนเครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จำนวน 6 ฉบับ และแบบบันทึกข้อมูลตามสภาพจริงเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557-2558 จำนวน 2 ฉบับ และผลการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2557 - 2558 จำนวน 2 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. ระดับคุณภาพการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียน โดยใช้กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านลือเน็ง ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการนิเทศภายใน ก่อนการพัฒนา ปีการศึกษา 2557 ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และภายหลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2558 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด และเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน

2. ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู ด้านการวางแผนและการเตรียมการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล ในปีการศึกษา 2557 ตามความคิดเห็นของนักเรียนและคณะกรรมการนิเทศภายใน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อดำเนินการนิเทศภายในปีการศึกษา 2558 พบว่า ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู ตามความคิดเห็นของนักเรียนและคณะกรรมการนิเทศภายใน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากถึง มากที่สุด

3. พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านลือเน็ง ในปีการศึกษา 2557 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และปีการศึกษา 2558 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 จำแนกเป็น

4.1) ผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในปีการศึกษา 2557 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระ โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ย 69.33 และ ปีการศึกษา 2558 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีคะแนนรวมเฉลี่ย 70.63 โดยมีค่าพัฒนา 1.30

4.2) ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 34.20 ปีการศึกษา 2558 มีคะแนนเฉลี่ย 37.27 แสดงให้เห็นว่า ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก ปีการศึกษา 2557 (3.07)

5. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครู ปีการศึกษา 2557 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และปีการศึกษา 2558 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

6. ความพึงพอใจของผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี ต่อการจัดการเรียนรู้ของครู ปีการศึกษา 2557 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และปีการศึกษา 2558 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

7. ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน โดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน ปีการศึกษา 2557 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และปีการศึกษา 2558 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้

1.1 โรงเรียนควรนำผลวิจัยมาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาเพื่อกำหนดรูปแบบและแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.2 ควรจัดให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในเป็นโครงการต่อเนื่องและต้องดำเนินการทุกปี โดยใช้วงจรควบคุมคุณภาพ ของ เดมมิ่ง (P-D-C-A) มาเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพ

1.3 ควรนำผลการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียน โดยใช้กระบวนการนิเทศภายในเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนและเผยแพร่อย่างกว้างขวาง

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการวิจัยการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียน โดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน ในระดับหน่วยงานหรือกลุ่มงานย่อย โดยประยุกต์ใช้รูปแบบอื่น ที่เหมาะสม

2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ ในลักษณะอื่น ๆ

โพสต์โดย สำลี : [31 มี.ค. 2559 เวลา 23:37 น.]
อ่าน [2947] ไอพี : 1.0.214.49
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ -

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,598 ครั้ง
ทริคเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับน้ำ ที่คุณครูเอาไปสอนเด็กได้
ทริคเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับน้ำ ที่คุณครูเอาไปสอนเด็กได้

เปิดอ่าน 31,663 ครั้ง
การถ่ายโอนสถานศึกษาและเปลี่ยนสถานะครู เป็นพนักงานของรัฐ : ปัญหาที่เกาไม่ถูกที่คัน
การถ่ายโอนสถานศึกษาและเปลี่ยนสถานะครู เป็นพนักงานของรัฐ : ปัญหาที่เกาไม่ถูกที่คัน

เปิดอ่าน 42,496 ครั้ง
โกดะ ทาเคชิ ไจแอนท์ : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน
โกดะ ทาเคชิ ไจแอนท์ : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน

เปิดอ่าน 13,781 ครั้ง
ประโยชน์ของวิตามินบี...ที่ไม่ควรมองข้าม
ประโยชน์ของวิตามินบี...ที่ไม่ควรมองข้าม

เปิดอ่าน 16,613 ครั้ง
เตือนภัย ระวังไวรัสบน Facebook กำลังระบาด
เตือนภัย ระวังไวรัสบน Facebook กำลังระบาด

เปิดอ่าน 21,095 ครั้ง
บารัค โอบามา
บารัค โอบามา

เปิดอ่าน 13,534 ครั้ง
คลิปอันดับ 1 ประกวดคลิป "ไข้เลือดออก"
คลิปอันดับ 1 ประกวดคลิป "ไข้เลือดออก"

เปิดอ่าน 13,120 ครั้ง
"กาบา (GABA)" สารอาหารในเมล็ดข้าว
"กาบา (GABA)" สารอาหารในเมล็ดข้าว

เปิดอ่าน 13,823 ครั้ง
ว่าด้วยกรณีมหาวิทยาลัยปิดเปิดเทอมตามอาเซียน??? โดย สุพจน์ เอี้ยงกุญชร
ว่าด้วยกรณีมหาวิทยาลัยปิดเปิดเทอมตามอาเซียน??? โดย สุพจน์ เอี้ยงกุญชร

เปิดอ่าน 117,132 ครั้ง
ตารางบัญชีเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม พ.ร.บ.เงินเดือนฯ (ฉบับที่2)พ.ศ.2554
ตารางบัญชีเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม พ.ร.บ.เงินเดือนฯ (ฉบับที่2)พ.ศ.2554

เปิดอ่าน 24,605 ครั้ง
เหตุผลที่ต้องซื้อ "กล้องดิจิตอล"
เหตุผลที่ต้องซื้อ "กล้องดิจิตอล"

เปิดอ่าน 18,230 ครั้ง
ฟ้า กับ เหว
ฟ้า กับ เหว

เปิดอ่าน 9,999 ครั้ง
วิธีรักษามะเร็ง แบบธรรมชาติ
วิธีรักษามะเร็ง แบบธรรมชาติ

เปิดอ่าน 22,940 ครั้ง
เกมส์เรียงผลไม้
เกมส์เรียงผลไม้

เปิดอ่าน 38,694 ครั้ง
ประโยชน์ของดวงอาทิตย์
ประโยชน์ของดวงอาทิตย์

เปิดอ่าน 10,076 ครั้ง
เหตุใด...บัณฑิตครูเดินไม่ถึงฝัน กระบวนการผลิตหรือระบบการคัดเลือก?
เหตุใด...บัณฑิตครูเดินไม่ถึงฝัน กระบวนการผลิตหรือระบบการคัดเลือก?
เปิดอ่าน 11,183 ครั้ง
"หนี้ครู" ปัญหาอมตะคู่แม่พิมพ์ของชาติ
"หนี้ครู" ปัญหาอมตะคู่แม่พิมพ์ของชาติ
เปิดอ่าน 10,915 ครั้ง
แว่นทรงไหนช่วยให้คุณสวยขึ้น
แว่นทรงไหนช่วยให้คุณสวยขึ้น
เปิดอ่าน 12,481 ครั้ง
เสริมสุขภาพลูกน้อยให้ได้ผลด้วย ผลไม้
เสริมสุขภาพลูกน้อยให้ได้ผลด้วย ผลไม้
เปิดอ่าน 11,317 ครั้ง
"สับปะรด" ลดริ้วรอยบนใบหน้า
"สับปะรด" ลดริ้วรอยบนใบหน้า

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ