ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ผลงาน "บุคคลต้นแบบ ตามโครงการคนต้นแบบ รุ่นที่ ๑"

ผลงานที่ ๔

ชื่อผลงาน/รางวัล “รางวัลบุคคลต้นแบบตามโครงการคนต้นแบบรุ่นที่ ๑” คนต้นแบบ

เศรษฐกิจ พอเพียง โครงการส่วนพระองค์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

หน่วยงานที่ให้รางวัล พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

ปี พ.ศ. ที่ได้รับรางวัล ๒๕๕๒

๑. สภาพปัญหา แนวคิด หรือแรงจูงใจในการจัดทำผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์

ตลอดระยะเวลาของความเป็นครู ข้าพเจ้าได้ดำเนินชีวิต โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาโดยตลอด อีกทั้งได้มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ก็ได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้ มีความเสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม หน่วยงานมาโดยตลอด ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านความประพฤติ และการปฏิบัติหน้าที่เหมาะสมกับความเป็นครูอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ศิษย์และผู้ร่วมงานเกิดความเลื่อมใสศรัทธา ส่งผลให้ข้าพเจ้าเป็นที่ยอมรับของนักเรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และชุมชนทั่วไป

ข้าพเจ้าประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การมีความพอประมาณ ในการใช้จ่าย มีเหตุมีผล มีภูมิคุมกันที่ดี ทั้งนี้อยู่บนพื้นฐานของการใช้ความรู้ คู่กับคุณธรรมในการดำเนินชีวิต และการบริหารงาน มีจรรยาบรรณต่อตนเองต่อวิชาชีพ ต่อผู้รับบริการ ต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ และต่อสังคม ในการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนางานนั้น ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอโดยเป็นแบบอย่างให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ประพฤติปฏิบัติตาม ทั้งในด้านการดำรงตน การปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับกับบุคคลผู้เกี่ยวข้องทั้งในหน้าที่ราชการและสังคม กับการปฏิบัติงานที่เพียบพร้อมด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ ปรากฏชัดเจนเป็นที่ยอมรับและมีผลงานโดดเด่น เป็นประโยชน์ยิ่งกับภารกิจราชการที่รับมอบหมาย รวมถึงผลการปฏิบัติตนปฏิบัติงานส่งผลกับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาประชาชนที่เป็นผู้รับบริการ เป็นสำคัญ รักษาความสามัคคี มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงาน เสียสละ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น เข้าร่วมกิจกรรมขององค์การ มีการประชุมเพื่อวางแผน การดำเนินงาน เพื่อสร้างและทำความเข้าใจก่อนการปฏิบัติงาน ให้ความเสมอภาคในการถ่ายทอดความรู้ แนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ ให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร และเสริมสร้างความสามัคคีและร่วมกิจกรรมของหมู่คณะทั้งในและนอกหน่วยงาน จนได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็น “บุคคลต้นแบบตามโครงการคนต้นแบบรุ่นที่ ๑ คนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่วนพระองค์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา” พร้อมเหรียญพระนามาภิไธยย่อ “พภ” จากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา นับเป็นความภาคภูมิใจยิ่งนัก และขออุทิศตนเพื่อทำคุณประโยชน์แก่ทางราชการสืบต่อไป

๒. วิธีดำเนินการจัดทำผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์

๒.๑ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

วิธีการปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนให้เป็นบุคคลต้นแบบตามโครงการคนต้นแบบรุ่นที่ ๑ คนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่วนพระองค์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานั้น ข้าพเจ้าดำเนินการโดยประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research : AR) ตามแนวคิดของเคอร์ต เลวิน (Kurt Lewin) (๑๙๔๖) ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน (plan) การปฏิบัติการ (act) การสังเกต (observe) และการสะท้อน (reflect) ผลการปฏิบัติ โดยยึดกรอบการประเมินคนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบในการดำเนินงาน ซึ่งมีขั้นตอนที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

ภาพประกอบ ขั้นตอนการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลต้นแบบตามโครงการคนต้นแบบรุ่นที่ ๑

คนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงฯจนประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ชัด ของนายชาญ เพ็งภักดี

๒.๒ รายละเอียดการดำเนินการ

๑) ศึกษา ทบทวนและปรับปรุงบทบาทของตน (Reflect : R)

มีการศึกษา สำรวจ ตรวจสอบเพื่อสะท้อนพฤติกรรมการปฏิบัติตน และการปฏิบัติงานตามแนวทางการประเมินคนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เสมอ โดยใช้กรอบการประเมินคนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการดำเนินงาน การตรวจสอบ เมื่อพบพฤติกรรม ที่ไม่สอดคล้อง หรือไม่เป็นตามที่กำหนด ก็จะพยายามปรับปรุงบทบาทของตนเองใหม่ จนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ทุกฝ่ายเกิดความพึงพอใจและให้ความร่วมมือจนสามารถสร้างสรรค์ผลงานให้บรรลุผลสำเร็จได้

๒) วางแผนและกำหนดวิธีการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ (Plan : P)

จากการศึกษารายละเอียดของแนวทางการประเมินคนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้เกิดความตระหนักอยู่เสมอว่า ทุกกิจกรรมในแนวทางการประเมินคนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงนั้น จะมีความหมายเชิงบังคับในระดับ “ต้องกระทำ” คือ ต้องทำอย่างนั้น ต้องปฏิบัติอย่างนี้ ซึ่งเน้นให้เกิดผลต่อ คนที่ปฏิบัติอย่างแท้จริง และจากการศึกษา สำรวจ ตรวจสอบพฤติกรรมการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตนที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นภาพของการปฏิบัติว่า ยังมีส่วนใดที่บกพร่อง ต้องปรับปรุง ส่วนใดบ้าง ที่มีความเหมาะสม ควรได้รับการพัฒนา และนำมาวางแผนและกำหนดเป็นเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง เพื่อดำรงไว้ซึ่ง“ศักดิ์ศรี” ของความเป็นคนต้นแบบ เพื่อแสดง“ความจงรักภักดี” ในการไว้วางพระทัย เป็นคนต้นแบบตามโครงการ และเพื่อ“ประสิทธิภาพของงาน”

๓) ปฏิบัติตามแนวทางของการพัฒนาคนต้นแบบ (Acting : A)

ในการปฏิบัติตนตามแนวทางของการพัฒนาคนต้นแบบ เพื่อดำรงไว้ซึ่ง“ศักดิ์ศรี” ของความเป็นคนต้นแบบ เพื่อแสดง“ความจงรักภักดี” ในการไว้วางพระทัย เป็นคนต้นแบบตามโครงการ และเพื่อ“ประสิทธิภาพของงาน” ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติดังนี้

๓.๑) สร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการประเมินคนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติตน โดยนำสาระสำคัญของแนวทางการประเมินคนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง ๖ ข้อ มาเป็นแนวทางในปฏิบัติ และพัฒนาตนเอง

๓.๒) พัฒนาตนเองตามแนวทางการประเมินคนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยการศึกษา กรอบแนวทางการประเมินคนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง ๖ ข้อ ตลอดจนเข้ารับการอบรมสัมมนา เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางการประเมินเป็นคนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่การผ่านการอบรมด้านการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง การทำบัญชีครัวเรือน เพื่อวางแผนการใช้จ่ายในครัวเรือน การปลูกพืชสวนครัว การเลี้ยงปลาไว้บริโภคในครัวเรือน การทำน้ำหมักชีวภาพ ไว้ใช้ในงานเกษตร ปุ๋ยหมักชีวภาพ ไว้ใช้ในครัวเรือน และมีการทำผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน เช่น น้ำยาล้างจาน น้ำยาอเนกประสงค์ ไว้ใช้เอง เพื่อให้สามารถปฏิบัติตน ให้คำแนะนำผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง

๓.๓) พัฒนาตนเองในด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้วิทยาการ เทคโนโลยี เพื่อการปฏิบัติงานและการเข้าถึงแหล่งความรู้ในการพัฒนาตนได้อย่างเหมาะสมตามยุคสมัย ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง

๓.๔) เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงาน องค์กรภายนอกและงานของชุมชน เพื่อพัฒนาความสามารถของตนเองและแสดงศักยภาพให้หน่วยงาน องค์กรภายนอกและชุมชนได้ประจักษ์ เป็นการสร้างความศรัทธา ความเชื่อถืออีกทางหนึ่งด้วย

๓.๕) มีความจริงใจในการประพฤติ ปฏิบัติตนตามกรอบแนวทางการปฏิบัติตนเป็นคนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

๔) ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตน (Observe : O, Check : C)

จากการปฏิบัติตนตามกรอบแนวทางการประเมินคนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง ๖ ข้อ ของข้าพเจ้าที่กล่าวมานั้น สามารถประเมินผลที่เกิดขึ้นกับตนเอง ผลที่เกิดกับผู้รับบริการ ผู้ร่วมวิชาชีพ และผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนผลที่เกิดกับสังคม ตามกรอบแนวทางการประเมินคนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง ๖ ข้อ ได้ดังนี้

ข้อ ๑ ต้องผ่านการอบรมด้านการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง ซึ่งทีมวิทยากรจากมูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก เข้าไปให้การอบรมแก่เกษตรกร ในตำบลวังทอง โดยเฉพาะบุคคล ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เพื่อได้ศึกษาเรียนรู้ แนวคิด หลักการของการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง เพื่อสามารถนำความรู้และแนวทางที่ได้ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตจริง ในชีวิตประจำวัน และขยายเครือข่าย ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น สืบสานพระปณิธานของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

จากแนวทางข้อนี้ เป็นการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ สามารถนำไปปฏิบัติ และถ่ายทอดให้แก่บุคคลอื่นได้ ผลที่เกิดขึ้นสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครู ผู้ร่วมงาน ประชาชนทั่วไปและนักเรียน ทั้งการปฏิบัติราชการและการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมทั้งเป็นแบบอย่างในการ ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น มีความเชี่ยวชาญใน ความรู้ที่ได้รับ จนสามารถถ่ายทอด เป็นวิทยากร ให้การอบรมอยู่เสมอ เห็นได้จาก

๑.๑ ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลต้นแบบ ตามโครงการคนต้นแบบ รุ่นที่ ๑ จากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒

๑.๒ เป็นวิทยากรของธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้การอบรมการขยายเครือข่ายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง แก่เกษตรกรที่เข้าโครงการพักชำระหนี้ ในตำบล วังทอง และตำบลต่าง ๆ ในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

๑.๓ เป็นวิทยากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การอบรม แก่สมาชิกศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนโนนเมือง (คำชะโนด)

๑.๔ ผ่านการพัฒนาโดยเข้ารับการฝึกอบรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง ที่ศูนย์ปราชญ์ชุมชน บ้านแห อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ที่เป็นศูนย์ฟื้นฟูผู้ประสบภัย ของมูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระบรมราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์

๑.๕) ผ่านการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระราชวังสวนจิตรลดา พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเบิกตัวให้เข้าเฝ้าฯ

๑.๖) ได้รับพระกรุณาจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระบรม-ราชาทินัดดามาตุ โปรดเกล้าฯให้เป็นหัวหน้าคณะ นำผู้แทนคณะคนต้นแบบจากตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง เข้าเฝ้าถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ที่พระตำหนักสวนอัมพร พระราชวังดุสิต

ข้อ ๒. ต้องทำบัญชีครัวเรือน เพื่อวางแผนการใช้จ่ายในครัวเรือน

จากแนวทางข้อนี้ เป็นการพัฒนาวินัยในตนเอง ควบคุมการใช้จ่าย มีการวางแผนการใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จำเป็น เพื่อการยังชีพของตนเองและครอบครัวเท่านั้น ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต มีผลงานเป็นที่ยอมรับและประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงานด้วยความจริงใจ ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ มุ่งมั่น ด้วยความซื่อตรง รับผิดชอบต่อตนเองอย่างเคร่งครัด เห็นได้จากการได้รับประกาศเกียรติคุณให้ได้รับการเชิดชูเป็น“หนึ่งแสนครูดี” ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด จาก สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อ ๓ ต้องมีการปลูกพืชสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือน

จากแนวทางในข้อนี้ เป็นแนวทางการปฏิบัติต่อความเป็นอยู่ เข้าสู่มาตรการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว จากการตรวจสอบพบว่า มีการปลูกผักสวนครัวไว้บริโภค แล้วมีการจัดการฝึกอบรม และพัฒนาให้มีการปฏิบัติจริงในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โครงการ ส่วนพระองค์ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โรงเรียนชุมชนวังทอง เพื่อเป็นแบบอย่าง และเป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ทำให้มีชีวิตความเป้นอยู่ที่ดีขึ้น

ข้อ ๔ ต้องมีการเลี้ยงปลาไว้บริโภคในครัวเรือน

แนวทางการพัฒนาข้อนี้ เป็นแนวทางในการพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ของตนเองและครอบครัวอีกแนวทางหนึ่ง ในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า ข้าพเจ้าได้ดำเนินการในครัวเรือนตนเอง แล้วอำนวยการให้มีการจัดให้มีการเรียนรู้และปฏิบัติจริง ในศูนย์เรียนรู้ฯ มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนที่มีความสามารถได้รับการส่งเสริมให้ได้เรียนรู้และมีเวทีในการแสดงออก จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยรอบด้านให้กับนักเรียน สนับสนุนให้ครูและบุคลากรจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนอย่างเต็มความสามารถ ทั้งในระดับโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ชุมชนที่อยู่ในเขตบริการของโรงเรียน มีการเลี่ยงปลาดุก ในบ่อข้างบ้านของตนเอง ไว้บริโภค ลดรายจ่ายในครัวเรือนลง

ข้อ ๕ ต้องมีการทำน้ำหมักชีวภาพ ไว้ใช้ในงานเกษตร

จากแนวทางข้อนี้ เป็นอีกข้อหนึ่งของการพัฒนาคนต้นแบบ เพราะน้ำหมักชีวภาพ ถือเป็นหัวใจของการทำเกษตรอินทรีย์ เพราะเป็นการหมักสารเร่งดอกและผล สารเร่งรากและใบ และสารกำจัดแมลง ซึ่งน้ำหมักทั้ง ๓ ชนิดนี้ ถือเป็นสารที่มีความสำคัญมาก ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า ข้าพเจ้าได้ทำน้ำหมักชีวภาพดังกล่าว ใช้ในการเกษตร การเลี้ยงปลาดุก การเลี้ยงไก่ ทำให้พืชสวนครัว สวยงาม ไม้ผลให้ผลดก ผลกรอบ ปลาดุกน้ำไม่เน่าเสีย ได้นำความรู้จากการปฏิบัติดังกล่าว ขยายผลสู่บุคลากรในโรงเรียน ผู้เรียน ผู้ปกครองนักเรียน จัดอบรมเพื่อพัฒนานักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน กลุ่มวิชาชีพต่าง ๆ ในชุมชน ในอำเภอบ้านดุง ให้มีความรู้ สามารถนำไปใช้ และปฏิบัติที่ครัวเรือนตนเอง

ข้อ ๖ ต้องมีการทำผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน เช่น น้ำยาล้างจาน น้ำยาอเนกประสงค์ ไว้ใช้เอง

จากแนวทางการพัฒนาคนต้นแบบข้อนี้ เป็นอีกข้อหนึ่งของการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มจัดทำผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน เช่น น้ำยาล้างจาน น้ำยาอเนกประสงค์ ไว้ใช้เอง เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้เป็นอย่างมาก ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า ข้าพเจ้าได้ร่วมจัดตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ครัวเรือน ขึ้นในตำบล บริหารจัดการสนับสนุนให้มีและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างหลายหลายเพื่อพัฒนาด้านสติปัญญา การเรียนรู้ของนักเรียนทุกคน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ ความสามารถ ความคิดเห็น การแสดงออกอย่างเต็มเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เป็นของฝาก นอกจากนั้นข้าพเจ้ายังใช้ความรู้ความสามารถ ของตนเอง จัดอบรมเพื่อขยายเครือข่าย สู่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และชุมชน ก็มีการรวมกลุ่มผลิตใช้ในครัวเรือนของตนเอง เหลือก็นำไปจำหน่ายในรูปของกลุ่ม ทำให้ชุมชนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข

จากวิธีการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับประกาศเชิดชูเกียรติเป็น “บุคคลต้นแบบตามโครงการคนต้นแบบรุ่นที่ ๑ คนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่วนพระองค์ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา”

๓. ผลที่เกิดจากการนำผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ไปใช้

จากการที่ได้ประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลดีต่อตนเอง และต่อหน้าที่การงานที่รับผิดชอบ ตั้งแต่เป็นข้าราชการครู สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา จนถึงปัจจุบัน ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวังทอง ดังนี้

๓.๑ ข้าพเจ้าประพฤติปฏิบัติตนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความพอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกัน โดยพื้นฐานของความรู้ คู่คุณธรรม อย่างถูกต้องเหมาะสม จนได้ได้รับประทานเกียรติคุณให้เป็น “บุคคลต้นแบบตามโครงการคนต้นแบบรุ่นที่ ๑ คนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่วนพระองค์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา” พร้อมเหรียญพระนามาภิไธยย่อ “พภ” จากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา, ได้รับการยกย่องจากธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านดุง ให้เป็นวิทยากร อบรมการขยายเครือข่ายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง แก่เกษตรกรที่เข้าโครงการพักชำระหนี้เกษตรกร ในตำบลวังทอง และตำบลต่าง ๆ ในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ได้รับการยกย่องให้เป็นวิทยากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การอบรม แก่สมาชิกศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนโนนเมือง (คำชะโนด), ผ่านการพัฒนาโดยเข้ารับการฝึกอบรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ศูนย์ปราชญ์ชุมชน บ้านแห อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ที่เป็นศูนย์ฟื้นฟูผู้ประสบภัย ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระบรมราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์, ผ่านการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระราชวังสวนจิตรลดา พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเบิกตัวให้เข้าเฝ้าฯ, ได้รับ พระกรุณาจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระบรมราชาทินัดดามาตุ โปรดเกล้าฯให้เป็นหัวหน้าคณะ นำผู้แทนคณะจากตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง เข้าเฝ้าถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ที่พระตำหนักสวนอัมพร พระราชวังดุสิต

๓.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงานที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในการดำเนินชีวิต ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ มีการออมทรัพย์ เป็นบุคคลที่มีชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จนได้รับการประเมินและคัดเลือกเป็น “บุคคลต้นแบบตามโครงการคนต้นแบบรุ่นที่ ๑ คนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่วนพระองค์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา” จากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จำนวนรวมทั้งสิ้น ๙ คน ครูในโรงเรียน จำนวน รวม ๑๘ คน ได้รับการประเมินรับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, ครูในโรงเรียน จำนวน รวม ๓ คน ได้รับการประเมิน“ครู Master Teacher และได้รับการประเมิน ให้ได้รับรางวัล“ครูสอนดี”จากกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๓ ประชาชนในชุมชน ได้รับการขยายผลให้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในการดำเนินชีวิต ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ มีการออมทรัพย์ เป็นบุคคลที่มีชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จนได้รับการประเมินและคัดเลือกเป็น “บุคคลต้นแบบตามโครงการคนต้นแบบรุ่นที่ ๑ คนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่วนพระองค์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา” จากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จำนวนรวม ๒๙ คน และมีการพัฒนาต่อยอด เป็นคนต้นแบบ รุ่นที่ ๒ และ ๓ จำนวนรวม ๙๘ คน

๓.๔ นักเรียนได้รับการพัฒนาให้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในการดำเนินชีวิต ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ มีการออมทรัพย์ มีการฝึกอบรม พัฒนาทั้งการปฏิบัติจริงในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่วนพระองค์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เป็นสมาชิกชุมนุมต่าง ๆ และปฏิบัติงานในศูนย์เรียนรู้ฯ เช่น กิจกรรมการปลูกพืชสวนครัว การเลี้ยงปลา การเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงไก่พื้นเมือง เลี้ยงหมูหลุม การเพาะเห็ดนางรม นางฟ้า การทำผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า ยาสระผม ยาสีฟัน เป็นต้น และได้นำความรู้ที่ได้ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันที่บ้าน ทำให้มีชีวิตความเป้นอยู่ที่ดีขึ้น มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ สามารถปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิต ได้อย่างสมดุลและพร้อมต่อความเปลี่ยนแปลง ในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม จนได้รับรางวัล ทั้งระดับประเทศ,ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับจังหวัดและระดับเขตพื้นที่การศึกษา หลายรายการ

๓.๕ โรงเรียนได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็น “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่วนพระองค์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โรงเรียนชุมชนวังทอง” เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ให้นักเรียน ครู หน่วยงานต่าง ๆ บุคคลทั่วไป ได้เข้าไปศึกษาดูงานเรียนรู้ในกิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ ๑ ไร่ “หนึ่งไร่แก้จน” ตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการปลูกพืชสวนครัว การเลี้ยงปลา การเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงไก่พื้นเมือง เลี้ยงหมูหลุม การเพาะเห็ดนางรม นางฟ้า การทำผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า ยาสระผม ยาสีฟัน เป็นต้น เพื่อให้นักเรียน และบุคคลทั่วไป ได้ศึกษา เรียนรู้ และนำไปใช้พัฒนาตนเอง และครอบครัว ให้มีชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

๓.๖ โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๕๖ “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๖” จากกระทรวงศึกษาธิการ

๓.๗ โรงเรียนผ่านการประเมินภายนอก รอบสาม จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) (องค์การมหาชน)

๔. แนวคิดในการพัฒนาต่อไป

ในฐานะที่ข้าพเจ้าได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้ที่อยู่ในคุณธรรมจริยธรรม อยู่ในจรรยาบรรณของวิชาชีพนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในการดำเนินชีวิต ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ มีการออมทรัพย์ จนได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็น “บุคคลต้นแบบตามโครงการคนต้นแบบรุ่นที่ ๑ คนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่วนพระองค์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา” พร้อมเหรียญพระนามาภิไธยย่อ “พภ” จากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ข้าพเจ้าได้ตั้งเป้าหมายของการพัฒนาในขั้นตอนต่อไป ดังนี้

๔.๑ การพัฒนาตนเอง จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ และพัฒนายุทธวิธีในการพัฒนาคน และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๔.๒ การพัฒนาคน มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน ในชุมชนให้สามารถดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในการดำเนินชีวิต ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ มีการออมทรัพย์ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างแรงจูใจในการทำงานให้กับบุคลากร

๔.๓ การพัฒนางาน จะมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยการพัฒนาองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและสร้างเป็นฐานความรู้ที่เข้มแข็ง พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่วนพระองค์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โรงเรียนชุมชน วังทอง” เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ที่ยั่งยืนต่อไป

โพสต์โดย chan phenkphakdi : [13 เม.ย. 2559 เวลา 11:09 น.]
อ่าน [3262] ไอพี : 49.229.58.166
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,708 ครั้ง
สตอเรจแก้วเก็บข้อมูลได้หลายร้อยล้านปี
สตอเรจแก้วเก็บข้อมูลได้หลายร้อยล้านปี

เปิดอ่าน 79,373 ครั้ง
รับชมย้อนหลังการประชุมทางไกล การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูฯ
รับชมย้อนหลังการประชุมทางไกล การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูฯ

เปิดอ่าน 10,309 ครั้ง
นั่งให้ถูกท่า หน้าคอมพิวเตอร์
นั่งให้ถูกท่า หน้าคอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 4,155 ครั้ง
10 อันดับเทรนด์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตร ปี 2022
10 อันดับเทรนด์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตร ปี 2022

เปิดอ่าน 16,445 ครั้ง
ระเบียบทำงานนอกเวลาราชการ
ระเบียบทำงานนอกเวลาราชการ

เปิดอ่าน 13,801 ครั้ง
ประวัติ วะโฮรัมย์ เหรียญทองวีลแชร์พาราลิมปิก2008
ประวัติ วะโฮรัมย์ เหรียญทองวีลแชร์พาราลิมปิก2008

เปิดอ่าน 11,672 ครั้ง
9 อาการ ป่วยเพราะน้ำ(ในตัว) ขึ้น-ลง
9 อาการ ป่วยเพราะน้ำ(ในตัว) ขึ้น-ลง

เปิดอ่าน 28,466 ครั้ง
5 เทคนิคการเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี และประสบความสำเร็จ
5 เทคนิคการเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี และประสบความสำเร็จ

เปิดอ่าน 142,624 ครั้ง
เผยแพร่หลักสูตรสถานศึกษา(ฉบับปรับปรุง2560) ในรูปแบบไฟล์เวิร์ด โดยโรงเรียนบ้านฝาผนัง สพป.นครราชสีมา เขต 7
เผยแพร่หลักสูตรสถานศึกษา(ฉบับปรับปรุง2560) ในรูปแบบไฟล์เวิร์ด โดยโรงเรียนบ้านฝาผนัง สพป.นครราชสีมา เขต 7

เปิดอ่าน 9,558 ครั้ง
งานหนักมาก เหนื่อย ทำอย่างไรดี
งานหนักมาก เหนื่อย ทำอย่างไรดี

เปิดอ่าน 12,963 ครั้ง
ความเป็นมา  "วันสงกรานต์"
ความเป็นมา "วันสงกรานต์"

เปิดอ่าน 8,463 ครั้ง
ฝึกหายใจให้หายง่วง
ฝึกหายใจให้หายง่วง

เปิดอ่าน 8,996 ครั้ง
1 ปี "สตีฟ จ็อบส์" จากไป
1 ปี "สตีฟ จ็อบส์" จากไป

เปิดอ่าน 12,970 ครั้ง
ลูกเรามีความคิดสร้างสรรค์แค่ไหน
ลูกเรามีความคิดสร้างสรรค์แค่ไหน

เปิดอ่าน 5,259 ครั้ง
รู้จัก The Big Five Domains เพื่อรู้จักวัยเรียนให้ดียิ่งขึ้น
รู้จัก The Big Five Domains เพื่อรู้จักวัยเรียนให้ดียิ่งขึ้น

เปิดอ่าน 14,898 ครั้ง
เดินหน้าปฏิรูป การวัดผลการศึกษา 59
เดินหน้าปฏิรูป การวัดผลการศึกษา 59
เปิดอ่าน 18,068 ครั้ง
เหรียญกล้าหาญ
เหรียญกล้าหาญ
เปิดอ่าน 24,981 ครั้ง
ยิมนาสติก
ยิมนาสติก
เปิดอ่าน 17,446 ครั้ง
รู้หรือไม่ว่า 10 ข้อที่เด็กทุกคนในโลกนี้ต้องการมากที่สุดคืออะไร
รู้หรือไม่ว่า 10 ข้อที่เด็กทุกคนในโลกนี้ต้องการมากที่สุดคืออะไร
เปิดอ่าน 8,172 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 45 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จดหมายฉบับที่ 45 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ