ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์สู่ความเป็นต้นกล้าดี มีคุณธรรม นำสังคมของนักเรียนโรงเ

ประสพสุข ศรีหงษ์ทอง 2557. การประเมินโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์สู่ความเป็น

ต้นกล้าดี มีคุณธรรม นำสังคมของนักเรียนโรงเรียนอนุกูลนารี

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อประเมินบริบท ของโครงการเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 นโยบายโรงเรียนและความจำเป็นของโรงเรียน 2. เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการด้านความเหมาะสมเพียงพอของโครงการเกี่ยวกับงบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ความรู้ความสามารถของคณะทำงานการสนับสนุนของฝ่ายบริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรในชุมชน 3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ เกี่ยวกับความร่วมมือของคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง ปฏิทินการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ ขั้นตอน จุดเด่น จุดด้อย การนิเทศติดตามผลและสิ่งที่ต้องแก้ไขในการดำเนินงาน 4. เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 8 ประการ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 5. เพื่อประเมินผลกระทบของโครงการที่มีต่อสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนอนุกูลนารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ประชากร คือ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลนารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 5 คน ครูผู้สอน จำนวน 174 คน นักเรียน จำนวน 3,709 คน ผู้ปกครอง จำนวน 3,709 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 15 คน รวม 3,984 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลนารี จำนวน 5 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (simple random sampling) จำนวน 4 คน คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุกูลนารี จำนวน 15 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (simple random sampling) จำนวน 14 คน ครูผู้รับผิดชอบ มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ จำนวน 174 คน สุ่มตัวอย่างจากครูผู้สอน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (simple random sampling) จำนวน 43 คน นักเรียน จำนวน 3,607 คน สุ่มตัวอย่างจากนักเรียน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (simple random sampling) จำนวน 910 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 3,607 คน สุ่มตัวอย่างจากผู้ปกครองของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (simple random sampling) จำนวน 81 คน กลุ่มตัวอย่างที่เป็นครู ได้ จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)

จากประชากรที่เป็นครูโรงเรียนเครือข่าย 5 โรงเรียน จำนวน 15 คน กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จากประชากรที่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปี การศึกษา 2557 จากโรงเรียนเครือข่าย 5 โรงเรียน จำนวน 50 คน

ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายทางการศึกษา พบว่า โครงการที่ดำเนินการมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 6 สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในสถานศึกษา ผลการประเมินความจำเป็นในการดำเนินโครงการ พบว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมีเป็นจำนวนมากซึ่งถือว่าเป็นคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ของสังคมจึงเป็นความจำเป็นที่โรงเรียนจะต้องดำเนินการในการส่งเสริมพัฒนาและปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน 2. ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นในการดำเนินงานโครงการ ผู้ประเมินสามารถประเมินได้ว่า ปัจจัยเบื้องต้นทั้ง 5 ด้านจะมีส่วนช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ เนื่องจากบุคลากรซึ่งเป็นผู้ร่วมคิดร่วมจัดทำการประเมินโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์สู่ความเป็นต้นกล้าดี มีคุณธรรม นำสังคมของนักเรียนโรงเรียนอนุกูลนารีมีความเห็นว่าปัจจัยต่างๆ เอื้อต่อการดำเนินงานโครงการ โดยส่วนรวมอยู่ในระดับมากทุกรายการ 3. ผลการประเมินกระบวนการในการดำเนินกิจกรรม พบว่า การดำเนินงานตามแผนเป็นไปด้วยดีมีความเหมาะสมในระดับมากและเมื่อมีการวิเคราะห์ถึงการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการโดยรวมประเมินว่ามีความเหมาะสมมากและเมื่อวิเคราะห์เป็นรายกลุ่ม พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 กลุ่มมีผลการประเมินในระดับมากทุกรายการ 4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ พบว่า เมื่อเปรียบเทียบข้อเท็จจริงของพฤติกรรมทางคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนเป็นรายข้อ พบว่าคะแนนข้อเท็จจริงของพฤติกรรมหลังดำเนินการสูงกว่าก่อนดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นในเรื่องของการยอมรับผลการกระทำของตนเองแต่เมื่อเปรียบเทียบข้อเท็จจริงของพฤติกรรมรวม 8 คุณลักษณะพบว่าคะแนนข้อเท็จจริงของพฤติกรรมหลังดำเนินงานสูงกว่าก่อนดำเนินงานทั้ง 8 คุณลักษณะ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นในเรื่องต่อไปนี้ ทำงานได้เสร็จตามเวลาที่กำหนด ตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมาย ใช้เวลาว่างทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ไม่ลักขโมยของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่พูดเท็จเป็นผู้ที่ตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามคำสั่งสอนแนะนำของครู ทำความเคารพครูในโอกาสที่เหมาะสมทั้งในและนอกโรงเรียน ทำความสะอาดห้องเรียนของนักเรียนทุกวัน ไม่นำแก้วหรือภาชนะใส่อาหารขึ้นไปบนห้องเรียน เก็บภาชนะที่ใส่อาหารไปไว้ในที่ที่จัดให้ทุกครั้งเดินข้ามทางม้าลายหน้าโรงเรียน แต่เมื่อเปรียบเทียบคะแนนข้อเท็จจริงของพฤติกรรม 8 คุณลักษณะ พบว่าคะแนนข้อเท็จจริงของพฤติกรรมหลังดำเนินงานทั้ง 8 คุณลักษณะอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของครูในโรงเรียนที่มีพฤติกรรมทางคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนหลังดำเนินโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนพบว่าครูมีความพึงพอใจในพฤติกรรมทางคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในเกณฑ์มากจนถึงมากที่สุด คือ ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมมีค่าตั้งแต่ 2.925 – 3.139 โดยเรียงลำดับความพึงพอใจตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังต่อไปนี้ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน เมื่อศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อพฤติกรรมทางคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน พบว่าผู้ปกครองนักเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้จะมีพฤติกรรมทางคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในเกณฑ์สูงจนถึงสูงมากคือค่าคะแนนเฉลี่ยรวมมีค่าตั้งแต่ 2.915 – 3.559 โดยเรียงลำดับความพึงพอใจตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังต่อไปนี้ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ

โพสต์โดย อ๋อย : [13 เม.ย. 2559 เวลา 16:27 น.]
อ่าน [2838] ไอพี : 10.17.113.204, 27.55
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,576 ครั้ง
10 เหตุผลที่ทำให้รู้สึกอ่อนเพลียอยู่ตลอดเวลา
10 เหตุผลที่ทำให้รู้สึกอ่อนเพลียอยู่ตลอดเวลา

เปิดอ่าน 13,795 ครั้ง
ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพสักคำ?! ประกันชีวิตอาวุโส...เรื่องที่ต้องรู้ แต่ไม่ได้บอก
ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพสักคำ?! ประกันชีวิตอาวุโส...เรื่องที่ต้องรู้ แต่ไม่ได้บอก

เปิดอ่าน 8,502 ครั้ง
PowerPoint ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยี
PowerPoint ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยี

เปิดอ่าน 22,204 ครั้ง
สิ่งที่จะได้รับจากการเป็นต้นแบบโรงเรียนประชารัฐ
สิ่งที่จะได้รับจากการเป็นต้นแบบโรงเรียนประชารัฐ

เปิดอ่าน 14,410 ครั้ง
ดนตรีโมสาร์ทช่วยทารกโตเร็วขึ้น
ดนตรีโมสาร์ทช่วยทารกโตเร็วขึ้น

เปิดอ่าน 47,571 ครั้ง
หลักสูตรการสอบภาค ก ครูผู้ช่วย สพฐ. ตามหนังสือ ว14/2558
หลักสูตรการสอบภาค ก ครูผู้ช่วย สพฐ. ตามหนังสือ ว14/2558

เปิดอ่าน 16,078 ครั้ง
ฤกษ์ออกรถปี 2555
ฤกษ์ออกรถปี 2555

เปิดอ่าน 30,487 ครั้ง
ผักบำรุงสมอง
ผักบำรุงสมอง

เปิดอ่าน 34,024 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 11 การนับประตู
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 11 การนับประตู

เปิดอ่าน 11,848 ครั้ง
ทานผลไม้ ก็ช่วยป้องกันผมร่วงก่อนวัยได้
ทานผลไม้ ก็ช่วยป้องกันผมร่วงก่อนวัยได้

เปิดอ่าน 11,569 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาไม่มีวันสำเร็จ ถ้าไม่รื้อรากความงมงาย
ปฏิรูปการศึกษาไม่มีวันสำเร็จ ถ้าไม่รื้อรากความงมงาย

เปิดอ่าน 15,980 ครั้ง
เด็กนอนเป็นเวลาปัญญาดี ยิ่งนอนตั้งแต่หัวค่ำยิ่งหัวไวยิ่งกว่าเพื่อน
เด็กนอนเป็นเวลาปัญญาดี ยิ่งนอนตั้งแต่หัวค่ำยิ่งหัวไวยิ่งกว่าเพื่อน

เปิดอ่าน 19,061 ครั้ง
พระสงฆ์กับความเป็นครู
พระสงฆ์กับความเป็นครู

เปิดอ่าน 23,447 ครั้ง
สวนแนวตั้งสุดฮิปสไตล์คนรักสับปะรดสี
สวนแนวตั้งสุดฮิปสไตล์คนรักสับปะรดสี

เปิดอ่าน 3,323 ครั้ง
เงินเฟ้อ คืออะไร
เงินเฟ้อ คืออะไร

เปิดอ่าน 33,107 ครั้ง
ครีมเทียม กินมาก อันตรายกว่าที่คิด!
ครีมเทียม กินมาก อันตรายกว่าที่คิด!
เปิดอ่าน 11,072 ครั้ง
กูเกิล เผยอันดับคำค้นหายอดนิยมของคนไทย ประจำปี 2014
กูเกิล เผยอันดับคำค้นหายอดนิยมของคนไทย ประจำปี 2014
เปิดอ่าน 10,067 ครั้ง
8 สิ่งต่อไปนี้ดีต่อผิวจริง ๆ
8 สิ่งต่อไปนี้ดีต่อผิวจริง ๆ
เปิดอ่าน 12,685 ครั้ง
พบหลุมยุบยักษ์ปริศนาที่ไซบีเรีย นักวิทย์เร่งหาคำตอบ
พบหลุมยุบยักษ์ปริศนาที่ไซบีเรีย นักวิทย์เร่งหาคำตอบ
เปิดอ่าน 15,835 ครั้ง
ประวัติการสร้างพระมหาพิชัยราชรถ และเวชยันตราชรถ
ประวัติการสร้างพระมหาพิชัยราชรถ และเวชยันตราชรถ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร



 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ